865.693

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hatályos könyvtárügyi szabályok gyüjteménye

Szerző
Lektor

Kiadó: Országos Széchényi Könyvtár
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 299 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kihajtható melléklettel.

Előszó

Kormányzatunk kívánságának megfelelően /1.oo9/ 1951. /V.6./M.T. sz. határozat/ 1951-ben a könyvtári vonatkozású jogszabályok összegyűjtése is megtörtént. Ez az összeállítás "Könyvtárügyi... Tovább

Tartalom

Előszó 1
I. Fejezet. Könyvtári munka, könyvtári szervezet 4
A Népkönyvtári Központ szervezéséről 4
Országos Mezőgazdasági könyvtár létesítéséről 4
Országos Mezőgazdasági könyvtár létesítéséről 5
A könyvtárügy fejlesztéséről 7
A könyvtárügy fejlesztéséről szóló 2.042/13/1952.sz. minisztertanács határozat végrehajtásáról 10
A cserekönyvlapok létrehozásáról és a
községi könyvtárak nyilvántartásának egyszerűsítéséről 14
A megyei könyvtárak működési szabályzata 15
Útmutató az iskolai könyvtárosok munkájához 20
A könyvtári munka megjavításáról 27
Üzemi műszaki könyv tárak és az üzemi könyvtárosok feladata 29
Üzemi műszaki könyvtárak létesítése és fejlesztése 32
Üzemi műszaki könyvtáruk szervezése és
fejlesztése 36
MÁV szakkönyvtárak működésének szabályozása 41
A járási könyvtárak megnyitásáról 42
A készülő bibliográfiák kötelező bejelentéséről 45
A könyvtárosi munkakör képesítéshez kötéséről és a könyvtárosok továbbképzéséről 46
Járási könyvtárak működési szabályzata 49
Az üzemi műszaki könyvtárak szervezése
és fejlesztése 55
A műszaki könyvtárosok munkaideje 58
Az Országom Könyvtárügyi Tanács szervezete és működési szabályzata 58
II. Fejezet. A könyvállomány védelme. Leltározás
A könyvkölcsönzéssel foglalkozó tömegkönyvtárak leltározásáról és nyilvántartásba vételéről 61
A Központi Statisztikai Hivatal elnökének utasítása. A nyilvános tömegkönyvtárak állományának statisztikai adatfelvételéről 63
A könyvtárügy fejlesztéséről szóló 2042/13/1952.Mt.h.sz. határozat végrehajtása 65
Álló eszközök és készletek /anyagok,
fogyóeszközök> munkaruhák és személyi
felszerelések/ leltározása 65
A könyvtárak könyvállományának védelméről 66
Tájékoztató a könyvtárak könyvállományának
védelméről szóló utasításhoz 71
A tudományos és szakkönyvtárak statisztikai adatfelvételéről./A Központi Statisztikai Hivatal elnökének utasítása 72
A Központi Statisztikai Hivatal elnökének
a tudományos és statisztikai szakkönyvtárak adatfelvételéről szóló 72.343/1953.
/XI.2./ utasításának végrehajtása 74
III. Fejezet. Kötelespéldány-beszolgáltatás
Tudományos célokra kötelespéldányok beszolgáltatásáról 75
A tudományos célokra kötelespéldányok beszolgáltatásáról szóló rendelet végrehajtása tárgyában 78
Tudományos célokra kötelespéldányok beszolgáltatásáról
IV. Fejezet. Könyvtárosképzés
A pedagógiai főiskolákról 84
A budapesti pedagógiai főiskolán a könyvtárosképzés megszervezéséről 86
A budapesti könyvtáros főiskolán a könyvtárosképzés megszervezéséről szóló 14o/
1951./Vll.21./M.T.sz.r.végrehajtása tárgyában 87
A népművelési gimnáziumról 88
Könyvtáros gimnázium létesítéséről 90
A függetlenített vállalati műszaki könyvtárosok képesítéséről 92
V .Fejezet. A könyvtárosokat érintő egyéb jogszabályok
A szerzői jogról 94
A könyvek és műtárgyak értékbecslésével valamint a külföldre történő kivitellel
kapcsolatos eljárás szabályozása tárgyában 95
A társadalmi tulajdon büntetőjogi védelméről 97
Az államtitok és a hivatali titok büntetőjogi védelméről 99
A szakmai fordítások bejelentéséről 101
Írói művek kiadásának szabályozásáról 103
Az írói művek kiadásának szabályozásáról
szóló 98/1951./IV.21./M.T.sz.r. végrehajtása tárgyában 107
Az írói művek kiadásának szabályozásáról szóló egyes rendelkezések kiegészítése és
módosítása tárgyában 116
A jogszabályok és határozatok végrehajtásának biztosítására szükséges intézkedések 119
A múzeumi könyvtári és levéltári letétszerződések illetékmentességéről 12o
Szerkői!. Jogvédő Hivatal létesítéséről 120
A Szerzői Jogvédő Hivatal létesítéséről 125
A tanácsok munkájának megjavításáról 127
A grafikai művek kiadásának szabályozásáról 127
"Könyvtárellátó" szervezése 134
A múzeumokról és műemlékekről szóló 1949.
évi 13.sz.tvr. kiegészítéséről és módosításáról /Í954.évi 13.sz.tvr. kiegészítéséről és módosításáról 136
Az állami szervek és vállalatok által múzeumi őrzésre átadott tárgyakról 139
Antikvár könyvek vásárlás 139
Antikvár könyvek vásárlása./Népművelési/Miniszter leirata 140
Vidéki boltok antikvár könyvbeszerzése
/Népművelési Miniszter leirata. 141
A Népművelési Minisztérium egységes beszámolórendszeréről 142
Külföldi /kapitalista országokból származó folyóiratok beszerzése 144
Szovjet műszaki folyóiratok fordításának
előfizetése 144
VI. Fejezet.Az üzemi és tömegszervezeti könyvtárakra
vonatkozó különleges szabályok
A SZOT elnökségének határozata az üzemi
könyvtárak munkájáról146
Üzemi /hivatali/ és kultúrotthon könyvtárak szervezésének és működésének szabályzata 150
Útmutató az egységes nyilvántartás, adminisztráció bevezetéséhez 154
Az általános és középiskolai DISZ /Úttörő/ ifjúsági olvasómozgalom megindításáról 163
VIII. Fejezet. Szabványok
MNOSZ 3394 cirilbetűs címek átírása könyvtári és dokumentációs célokra 167
MNOSZ 34o1 A betűrendbe sorolás szabályai 167
MNOSZ 34o2 Könyvek címlapja, belső elrendezése és kolofonja 167
MNOSZ 34o3 Könyvtári berendezés kartotéktartó fiók és szekrény 168
.MNOSZ 34o4 Folyóiratcím rövidítések 168
MNOSZ 34o5 Folyóiratok fedőlapja, belső elrendezése és tipográfiája 168
* MNOSZ 34o6 Könyvtári és dokumentációs címfelvételi lap 168
MNOSZ 34o6 Könyvtári és dokumentációs osztólap 169
MNOSZ 3424 Könyvtári, címleírási szabályok 169
MNOSZ 3449 Könyvtári bélyegzés 169
MNOSZ Nyomdai korrektúrajelek 169
MNOSZ A gépírás szabályai 169
MNOSZ Bibliográfiai hivatkozás 169
VIII.Fejezeti, Munkajog 171
Rendeletszámok és lelőhelyek 171
Munkaviszonyok 172
A közszolgálati és egyéb közületi alkalmazottak második állásának és mellékfoglalkozásának szabályozása 176
Munkaidő 178
Pihenőidő és szabadság 179
Vezető állású dolgozók mellék beosztottak
pótszabadsága 181
A munkabér 181
A közszolgálati alkalmazottak szolgálati
viszonyának egyes kérdéseire és a közszolgálati illetményekre vonatkozó rendelkezések. 185
A munkabérekre vonatkozó egyes rendelkezések. Tudományos intézetek és intézmények dolgozóinak besorolása 189
Kiküldetési és külszolgálati élelmezési
költs égek 190
A dolgozók belföldi hivatalos kiküldetése, illetőleg külszolgálata, valamint áthelyezése alkalmával. Felszámítható költségek megtérítéséről 191
A dolgozók belföldi hivatalos kiküldetése, illetőleg külszolgálata, valamint áthelyezése alkalmával felszámítható költségek megtérítéséről szóló rendelet egyes
rendelkezéséinek módosításáról és kiegészítés érői198
Állományon kívüli dolgozók kiküldetési és
külszolgálati költs égéi 199
A közigazgatási kisegítő munkakörökre alkalmazás szabályozása 201
A tartalékos tiszti, tiszthelyettesi és
legénységi kiképzésre bevonult személyek
polgári jogviszonyának és tényleges szolgálat alatti járandóságainak rendezése 202
Havibéres dolgozók bérfizetési napjának
újabb megállapítása 203
A közszolgálati alkalmazottak családi pótléka 204
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának rendelete a családi pótlékról 2o7
Nyelvtudás! pótlék rendszeresítése 208
A jóléti és kulturális szolgáltatásoké... 210
Az üzemi étkeztetés és a vállalati hozzájárulás szabályozásáról,
kereskedelmi miniszter hozzájárulása 212
Az étkezési idő szabályozása 214
A munkavédelem. A dolgozó nők védelme 214
Társadalombiztosítás 216
SZTK ügy intézők áthelyez ése 223
Munkafegyelem 224
A dolgozók anyagi felelőssége 228
A könyvviteli képesítéshez kötött munkakörök
megállapításáról 232
Munkaerő gazdálkodás 233
Egyeztető bizottság 234
IX. Fejezet. Gazdasági igazgatás 238
A szállítási szerződésekről 238
Postái kiadókönyv használata 241
Az állami szervekhez érkező bélyeges borítékoknak a postahivatalok részére való
leadása 243
Az ország tűzrendészeti szolgálatának megerősítése 244
Az ÁEK vizsgálatokkal kapcsolatos egyes kérdések szabályozása 246
A közületi szervek /Vállalatok/ iratainak
megőrzéséről és selejtezéséről kibocsátott rendelet 247
A távbeszélő távolsági forgalom szabályozása 253
Illetményfizetés céljára a Magyar Nemzeti
Bank fiókjából való készpénzfelvételről 256
A közületi szervek kisebb beszerzéseivel
kapcsolatos pénzforgalomról és elszámolásokról 257
Az állami szervek egyes beszerzéseinek
korlátozásáról szóló 2o9l/29/L952.sz.Mt.
végrehajtása 260
A közületek által igénybe vett magánfuvarozásoknál a Belsped közvetítő szerepének megszüntetéséről 263
Az elszámolási csekk kezeléséről 263
A használaton kívül álló irodagépek kötelező felajánlásáról 264
Textilneműk vásárlása 265
Tüzelőanyag készletek évközi rovancsolása 265
A közületeknek a helyi ipari vállalatoktól a kisipari szövetkezetektől, kisiparosoktól, valamint a magánosoktól történő vásárlásairól és igénybe vehető szolgáltatásairól szóló együttes utasítása 266
A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Beruházási Bank felhívása a kisiparosoktól és a
magánosoktól történő vásárlásokkal kapcsolatos pénzforgalom szabályozása tárgyában 273
Jogszabálymutató 277
Tárgymutató 281
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem