864.588

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A mai magyar nyelv

Egységes jegyzet/Kézirat

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 467 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyv 810 példányban jelent meg. Tankönyvi szám: J 2-290.

Tartalom

Előszó3
A szófajok
A szófajok általános kérdései5
A mai magyar nyelv szófaji rendszere6
Átmeneti és kereszteződő szófajkategóriák; kettős, hármas szófajúság8
Irodalom10
Az ige11
Az ige fogalma11
Az ige mondatbeli szerepe, stilisztikai értéke12
Az ige fajai12
Az igefajok nyelvhelyességi kérdései17
Az igék kapcsolata más szófajokkal19
Irodalom19
A névszók20
A névszók általános kérdései20
A főnév21
A főnév fogalma, fajai21
A főnevek szófaji határkérdései24
A főnév mondatbeli szerepe és ragozása25
A főnevek nyelvhelyességi kérdései25
A tulajdonnevek legfontosabb helyesírási kérdései26
A főnévi igenév28
A főnévi igenév fogalma28
A melléknév29
A melléknév fogalma, jelentései29
A melléknév jelezése, ragozása30
Más szófajok melléknév szerepében31
A melléknévi igenév31
A melléknévi igenév fogalma, fajtái31
A melléknévi igenév jelentésárnyalatai32
Főnévi és melléknévi használatú melléknévi igenevek33
A melléknévi igenév mondatbeli alkalmazása34
A melléknévi igenév toldalékolása34
A számnév34
A számnév fogalma, fajai, jelentése34
A számnév mondatbeli alkalmazása37
A számnév jelezése, ragozása37
A számnevek írásmódja37
Nyelvhelyességi tudnivalók37
A névmás38
A névmás fogalma, fajtái38
A személyes névmás39
A birtokos névmás41
A visszaható névmás42
A kölcsönös névmás43
A mutató névmás43
A kérdő névmás46
A vonatkozó névmás47
A határozatlan és az általános névmás49
Irodalom52
A határozószók53
A határozószók közös tulajdonságai53
A határozószók fajai53
A valóságos határozószó54
Nyelvhelyességi tudnivalók57
A határozói igenév58
Nyelvhelyességi tudnivalók59
A módosító szó60
Nyelvhelyességi tudnivalók62
Az igekötők jelentésárnyalatai63
Az igekötők jelentésárnyalatai63
Nyelvhelyességi tudnivalók64
A határozószók helyesírási kérdései65
Irodalom65
A viszonyszók67
A névelő67
A névelő funkciója, fajai67
A határozott névelő jelentésárnyalatai és használata68
A határozatlan névelő jelentésárnyalatai és használata71
A névelők kapcsolata a hozzájuk tartozó névszókkal71
A névelők használataának nyelvhelyességi kérdései72
A névutó74
A névutó fogalma, fajtái74
A névutók kapcsolata más szófajokkal75
A névutók helyesírási kérdései76
A kötőszó76
A kötőszó fogalma, más szófajokhoz való viszonya76
A kötőszók osztályozása77
A kötőszók helyesírási kérdései78
Irodalom78
Az indulatszók80
Az indulatszó fogalma, fajtái80
Az indulatszók kapcsolata más szófajokkal81
Az indulatszók hangalakja, hangsúlyozása, toldalékolása81
Irodalom82
Alaktan
A szóelemek általános kérdései83
A szóelem fogalma83
A szóelemek fajtái83
A szóelemek kapcsolódása85
Az előhangzókat érintő nyelvhelyességi kérdések91
A szótövek részletes vizsgálata92
Az igetövek92
A névszótövek100
Irodalom109
A szóalkotás módjai111
A szóképzés111
A szóképzés fogalma111
Az alapszó112
A képző112
A képzők részletes vizsgálata117
Az igeképzők118
A névszóképzők131
A képzők nyelvhelyességi kérdései149
Helyesírási tudnivalók150
Irodalom151
A szóösszetétel153
A szóösszetétel fogalma153
Az összetett szók szerkezete154
Az összetett szók alaki, jelentésbeli és hangsúlyozási sajátságai154
Az összetett szók osztályozása155
Az összetett szók részeltes vizsgálata156
A szerves szóösszetétel156
A szervetlen szóösszetétel164
Az összetett szók nyelvhelyességi kérdései165
Irodalom166
A szóalkotás ritkább módjai168
A szóelvonás168
A szóhasadás169
A mozaikszó alkotása169
Irodalom171
A ragozás172
Az igeragozás172
Általános kérdések172
Az igemódok173
Az igeidők175
Az igemódok és az igeidők kapcsolata176
A magyar igeragozási rendszerek176
Az alanyi ragozás176
A tárgyas ragozás180
Az igeragozás nyelvhelességi kérdései183
Helyesírási tudnivalók184
Irodalom185
A névszók ragzása186
Általános kérdések186
A névszók jelei186
A többesjel186
A birtokjel187
A kiemelő jel188
A fokozás188
A névszói személyragozás190
A birtokos személyragozás190
A határozószói személyragozás192
A főnévi igenév személyragozása193
Az igenévi-igei személyragozás194
A névszói viszonyragozás195
Irodalom199
Mondattan
A mondattan tárgya201
A magyar mondat általános kérdései201
Irodalom202
A mondat fajai204
A mondat fajai szerkezetük szerint204
A kijelentő, a felkiáltó, az óhajtó, a felszólító és a kérdő mondatok208
A kijelentő mondat209
A felkiáltó mondat211
Az óhajtó mondat212
A felszólító mondat213
A kérdő mondat216
Állító és tagadó mondatok220
Irodalom224
A mondat fő részei226
Az alany229
Az alany fogalma229
Az alany szófaja229
Az alany alakja232
Az alany fatái233
Az alany elmaradásának (hiányának) esetei235
Az állítmány237
Az állítmány fogalma237
Az állítmány fajtái237
Az alany és állítmány egyeztetése246
Az állítmány egyeztetése egy alannyal247
Az állítmány egyeztetése több alannyal251
Irodalom254
A szószerkezetek257
A szószerkezet fogalma257
A szószerkezetek osztályozása257
Az alárendelő szószerkezetek258
A mellérendelő szószerkezetek260
Vitás kérdések261
A szószerkezetcsoportok262
A szószerkezetek mint a mondat két fő részének alkotóelemei
Szószerkezetek és mondatrészek263
Irodalom265
A bővítmények267
A tárgy267
A tárgy fogalma; a tárgyas szerkezet267
A tárgy szófaja268
A tárgy alakja270
A tárgy fajtái271
A tárgy és az ige állítmány kapcsolata275
Az igei alaptag ragozásának általános kérdései275
A 3. személyű határozott tárgy esetei275
A határozatlan tárgy esetei278
Az ige ragozása több tárgy esetében279
A tárgy elmaradásának esetei279
Irodalom280
A határozók282
A határozók általános kérdései282
A határozó fogalma; a határozós szerkezet282
A határozó szófaja283
A határozó alakja284
A határozó fajtái285
A helyféle határozók290
A helyhatározó290
A képes helyhatározó295
Az időféle határozók295
Az időhatározó295
A számhatározó300
Az állapotféle határozó301
Az állapothatározó303
A társhatározó308
Az eredethatározó310
Az eredményhatározó311
A módféle határozók312
A módhatározó312
Az eszközhatározó316
A fok- és mértékhatározó317
A tekintethatározó320
Az okhatározó321
A célhatározó323
Az állandó határozók326
Egyéb határozók328
Irodalom330
A jelzők332
A jelzők általános kérdései332
A jelző fogalma; a jelzős szerkezet332
A jelző fajtái333
A minőségjelző333
A minőségjelző fogalma, típusai333
A minőségjelző szófaja334
A minőségjelzős szerkezet alaki kérdései337
A mennyiségjelző338
A mennyiségjelző fogalma338
A mennyiségjelző szófaja338
A mennyiségjelzős szerkezet alaki kérdései339
A birtokos jelző340
A birtokos jelző fogalma, típusai340
A birtokos jelző szófaja342
A birtokos jelzős szerkezet alaki kérdései343
Az értelmező jelző347
Az értelmező jelző fogalma, típusai347
Az értelmező jelző szófaja348
Az értelmező jelzős szerkezet alaki kérdései351
Irodalom355
A halmozott mondatrészek357
A halmozott mondatrészek fogalma, mondatbeli szerepe357
A halmozott mondatrészek fajai358
A halmozott mondatrészek szófaji és alaki kérdései361
Irodalom363
Az összetett mondatok364
Az alárendelt mondatok364
Az alárendelt mondatok fajai, alaki kérdései364
Irodalom365
Mondatrészkifejtő mellékmondatok367
Az alanyi mellékmondat367
Az alanyi mellékmondat fogalma, típusai267
A hogy kötőszós (illetőleg kötőszó nélküli) alanyi mellékmondatok367
A vonatkozó alanyi mellékmondatok368
Sajátos jelentéstartalmú alanyi mellékmondatok369
Az állítmányi mellékmondat370
Az állítmányi mellékmondat fogalma, típusai370
Sajátos jelentéstartalmú állítmányi mellékmondatok371
Az állítmányi mellékmondat fölismerése, elemzése371
A tárgyi mellékmondat373
A tárgyi mellékmondat fogalma, típusai373
A hogy kötőszós (illetőleg kötőszó nélküli) tárgyi mellékmondatok374
A vonatkozó tárgyi mellékmondatok377
Sajátos jelentéstartalmú tárgyi mellékmondatok377
A határozói mellékmondatok378
A helyféle határozói mellékmondat378
Az időféle határozói mellékmondatok380
Az állapotféle határozói mellékmondatok385
A módféle határozói mellékmondatok388
Az állandó határozói mellékmondatok397
Egyéb határozói mellékmondatok398
A jelzői mellékmondatok399
A minőségjelzői mellékmondat400
A mennyiségjelzői mellékmondat403
A birtokos jelzői mellékmondat404
Az értelmező jelzői mellékmondat405
Irodalom411
Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok412
A feltételes mellékmondat412
A feltételes mellékmondat fogalma, jelentése412
A feltételes és a mondatrészkifejtő mellékmondatok viszonya413
A feltételes mellékmondat alaki kérdései413
Az igemódok használata a feltételes mondatokban414
A megengedő mellékmondat415
A megengedő mellékmondat fogalma, jelentései415
A megengedő és a mondatrészkifejtő mellékmondatok viszonya416
A megengedő mellékmondat alaki kérdései417
Az igemódok használata a megengedő mellékmondatokban418
A hasonlító mellékmondat419
A hasonlító mellékmondat fogalma, jelentései419
A hasonlító és a mondatrészkifejtő mellékmondat viszonya420
A hasonlító mellékmondat alaki kérdései422
A hasonlító mellékmondatok stilisztikai szerepe423
A következményes mellékmondat424
A következményes mellékmondat fogalma, jelentései424
A következményes és a mondatrészkifejtő mellékmondatok viszonya425
A következményes mellékmondat alaki kérdései426
A következményes mellékmondatok stilisztikai szerepe428
Irodalom429
A mellérendelt mondatok430
A mellérendelt mondatok fajai, alaki kérdései430
A kapcsolatos mondatok430
Az ellentétes mondatok433
A szembeállító (egyszerű) ellentétes mellérendelés433
A kizáró (ellentmondó) ellentétes mellérendelés434
A megszorító utótagú ellentétes mellérendelés435
A választó mondatok436
A következtető utótagú mondatok437
A magyarázó utótagú mondatok439
Az okádó magyarázó mellérendelés439
A kifejtő (helyreigazító) magyarázó mellérendelés440
Irodalom441
A többszörösen összetett mondat442
Irodalom444
A mondatszerkesztésnek önálló hangtesttel nem bíró eszközei446
A hangsúly446
Az értelmi hangsúly446
Az érzelmi hangsúly447
A ritmikai hangsúly447
A hanglejtés448
Az értelmi hanglejtés448
Az érzelmi hanglejtés449
A szórend450
A szórend fogalma450
Az egyes szófajok szórendi helye450
A szószerkezetek belső szórendje452
A mondat szórendi fölépítése453
Egyes mondatfajták szórendi kérdései454
A beszédszünet455
Irodalom456
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A mai magyar nyelv A mai magyar nyelv

A gerinc vászonnal pótolt, a borító enyhén kopott, elszíneződött.

Állapot:
1.680 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba