1.027.652

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar költők

18. század

Fülszöveg

"A poézis volt mindenütt, mind a régi, mind a mostani időkben, mind egyéb mesterségek közül legelső, mely a népeket vadságokból kivetkeztetvén, szelídségre, nemesebb erkölcsökre szoktatta; s elméjeket gyönyörködtetve világosítvány, a mélyebb tudományok elfogadására alkalmatosokká tette." /Batsányi János/

"A poézisrúl elmondhatjuk, hogy az nálunk ha szinte még érett korra nem jutott is, de már elérte ifjúságát egynehány esztendőtül fogva. Alig van a világnak oly nevezetes poétája, akit hazánk derék elméi meg ne próbáltak volna magyar köntösbe öltöztetni. Homér, Virgyil, Horátz, Ovid, Osszián, Milton, Young, Tasszó, Voltaire, Klopstock, Geszner, Herder s mások nálunk is találtak jeles fordítókra, ha bár azon eredeti nagy elméket utol nem érték is. De az eredeti poétáknak sem vagyunk szűkiben." /Pápay Sámuel/

"Rádai Gedeon, Generális Orczy, Faludi Ferenc, Gróf Teleki József éneklettek a magyar lant mellett, de az ő verseik nem jutottak sajtó alá. A szemérem, mely nem kevésbé... Tovább

Fülszöveg

"A poézis volt mindenütt, mind a régi, mind a mostani időkben, mind egyéb mesterségek közül legelső, mely a népeket vadságokból kivetkeztetvén, szelídségre, nemesebb erkölcsökre szoktatta; s elméjeket gyönyörködtetve világosítvány, a mélyebb tudományok elfogadására alkalmatosokká tette." /Batsányi János/

"A poézisrúl elmondhatjuk, hogy az nálunk ha szinte még érett korra nem jutott is, de már elérte ifjúságát egynehány esztendőtül fogva. Alig van a világnak oly nevezetes poétája, akit hazánk derék elméi meg ne próbáltak volna magyar köntösbe öltöztetni. Homér, Virgyil, Horátz, Ovid, Osszián, Milton, Young, Tasszó, Voltaire, Klopstock, Geszner, Herder s mások nálunk is találtak jeles fordítókra, ha bár azon eredeti nagy elméket utol nem érték is. De az eredeti poétáknak sem vagyunk szűkiben." /Pápay Sámuel/

"Rádai Gedeon, Generális Orczy, Faludi Ferenc, Gróf Teleki József éneklettek a magyar lant mellett, de az ő verseik nem jutottak sajtó alá. A szemérem, mely nem kevésbé retteg a tudatlanság bámulásától, mint a gonoszok mérges mosolygásoktól s a dölyf vállvonásaiktól, bátortalanokká tette őket munkáikat közrebocsátani. Horizonunkon egy gyönyörű új hajnal emelkedett fel, de még nehéz ködök késleltették a szép nappalnak fényfellövelését." /Kazinczy Ferenc/

"Gyöngyösi volt a szűk körű Parnassus usurpátora mindaddig, míg hosszú idő múlva, a versificátióval kezdetts véghezvitt változás a meg nem érdemlett polcról őtet lebuktatás. Faludi volt az első, ki szebb hangon s több lélekkel zengé verseit; Rádai mutatott utat a poétai lelkesedést idegen példányok által magasabbá s a poétai művet idegen szebb technika által kellemesebbé képezni; Orczy, Barcsay, Bessenyei franciákat kezdének követni, azalatt, míg Baróti Szabó, Rájnis és Révai görög lábak után mérsekelték nyelvünket, s Rómának gyermekeit több vagy kevesebb szerencsével utánozni próbálták." /Kölcsey Ferenc/

"Faludi és Amadé óta... alig akadt figyelemre méltó a magyar költészet terén.Az egész 18. század Orczyig úgyszólván meddő volt költői termelésben - nagy hallgatás az, melyet ő megszakít. Ha kiadja verseit íratásuk idejében: ma nemzeti irodalmunk újjászületését nem Bessenyeitől, hanem Orczytól számítnók.
Gvadányi... egyfelől Bessenyeivel francia minták után indulva, már-már Péczeliig haladt, másfelől Baróti Szabó s a klasszikusok nyomain az ódaköltő Virághoz emelkedett; míg a harmadik fészekből, Rádai Gedeon úttörő kísérletei óta, már egy Kazinczy emelgette szárnyait, sőt éppen az az irány, melyhez maga Gvadányi számítható - a Gyöngyösi-iskola -, egy Csokonaiban kezdte megtisztulni... Gvadányinak olyasmi sikerült, ami egynek sem haladottabb kortársai, egynek sem összes magyar elődei közül: csupa képzeletből egy-pár alakot teremteni." /Arany János/ Vissza

Tartalom

Faludi Ferenc
A tavasz5
Tündérkert6
Erdő10
Klorinda13
A hajnal15
Tarka madár18
Mária Theresia királyné asszonyunkhoz20
Méltóságos vitéz gróf Nadasdi Ferenc horvátországi bánnak....22
Remete22
Az Úr Jézushoz24
A feszülethez25
Forgandó szerencse26
Útravaló28
Kísztő ének27
Felelő ének29
Páras ének30
Addio!30
Szakácsének31
Nincsen neve33
A pipárul34
A tarcsai savanyó vízrül...35
Pásztori versek
Második ekloga. Pásztor versengés36
Hatodik ekloga. A kesergő pásztorok38
Amade László
Ámbár nékem nincsen kincsem...42
Ah már egyszer engeszteld meg...43
Búsúl szivem érted, hivem..44
Kinek lehet hinni46
Féltelek szivem, mert szeretlek47
Érted, érted, már éretted48
Én angyalkám, szép madárkám49
A szép fényes katonának arany, gyöngy élete..50
Szép Cziczerkém54
Gaz Cziczerkém56
Ki béborult az fölyhőben...58
Tied vagyok59
Nincs mód benne, másé lenne61
A házasság által elvesztett szabadságnak megsiratása63
Oh szent János, én héjános bünös hozzád fordulok68
Szőnyi Benjámin
Az Istennek a természetben lévő munkáiról71
Fekete János
A V.....Z püspök versek78
A négy menyország79
Teleki József
Aranka Györgyhöz88
Az Atyafiúi Barátság Oszlopából (részlet)88
Micsoda az emberi élet (részletek)90
Igaz barát képe92
Ez megesküdt szép pár93
Bessenyei György
A Tiszának reggeli gyönyörűsége94
Vallás96
Bessenyei György magához100
Az ifjúságnak hanyatlása101
(Fordítás az Aeneis-ből)105
Orczy Lőrinc
Ezen munkában foglalt versekhez106
Szabadkőmívesek törvénye108
A magyar szépekhez (részletek)109
Barátságos beszédje egy úrnak a káplánjával (részletek)109
A szegény parasztnéphez beszéd120
A magyar hazának128
A bugaci csárdának tiszteletére131
Tokajban való érkezés télen133
Panasz135
Szívbéli sóhajtás a bölcsesség után135
Horátz X. éneke a II. Könyvből139
Boétius versei140
XII. A régi időket óhajtja140
XVIII. A kincsek az embert, míg él fonnyasztják, ha meghal, nem követik141
Békesség kívánása (Voltaire után)142
Barcsay Ádám
A télnek közelgetése146
Gondolatok a békéről147
Lakodalom módja az oláhoknál148
Hívság látásakor gerjedett jámbor érzés152
Egy sebes katonának sóhajtása a megtörődött vitézeknek számokra épült pesti nagy házra156
A kávéra160
Tudományok nevelkedéséről, budai ferdőben160
A Poétákhoz163
Az Éva almájának eredete s értelme163
Furcsa verseiért bocsánatot kér164
Testamentum164
Egy nagyságos asszonyságnak intésére167
Visszaemlékezés171
Gazdálkodva éljünk171
Barátja fölszentelésére172
Egy hadi ember jó barátjának174
Hamvazószerdára176
Újabb válasz Orczy Lőrincnek197
A fösvénységről a Tiszának méregetésekor180
Az igazi boldogságot hol leli meg az ember182
Ányos Pál
Egy elenyészendő rósához184
A lenyugvó naphoz185
A szép tudományoknak áldozott versek186
Bessenyeinek189
Barcsay Kapitánynak191
Kapitány Barcsaynak193
Barcsaynak195
Gróf Zrínyi Miklósról196
Kalapos király (részlet)197
Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál201
Egy terhes álomtalan éjjelemkor203
Esdeklés204
Egy fohászkodás205
A víg társaságról205
Hív barátnak hívétől fájdalmas elválása206
A csalfa szívnek megvetése209
A végső óra210
Kreskay Imre
Ányos Pálhoz211
Tisztelendő Révai Miklós úrhoz (részlet)212
Méltóságos gróf Gvadányi József geneárlis úrhoz214
Ráday Gedeon
Tavaszi estve216
Árpádról írandó bajnoki énekek kezdete...219
Dieneshez220
Fabulák
A mezei prücsök (La Fontaine után)221
A róka és a holló222
Mátyás királynak három restjei223
A tormába esett féreg223
Dorilis224
Szigeti veszedelem (átdolgozás)224
Elöl-járó versek225
A török ifjú éneke226
Parnasszusi lecke228
Egy vén emberről (Gellertet követve)231
Horatius IX. ódája a harmadik könyvből232
Dienes233
Anakreon XL. Óda236
Földi János
Halotti vers egy gyenge szülött temetésére 1781-ben238
Egy téli víg napra239
Május, az égi jegy szerént Kettős hava239
Találós mesék I., II., III., IV., (részlet)240
A leszállt galambhoz241
Enyim Juliska241
Barátság tűköre242
Egy kevély széphez243
Idegen szépség243
Az én sírhalmom!244
Horatius: Lesbiához245
Anakreon dalai
I. A lant245
XI. Magáról246
XIX. Hogy inni kell246
XXXIV. Egy leányhoz247
XXXVII. A tavaszról247
Bálám harmadik áldása az Izraelre247
Hóseás 14. v.6.7.248
Hamletből248
Péczeli József
Róka, farkas249
Nyúl, békák250
Méhek, herék251
Szarkák és szajkók252
Egy szegény házaspár253
Király és kapás254
Jobbágy, halál255
Farkas, kutya256
Volatire: Henriás (részlet)258
Dayka Gábor
A virtus becse266
Az én örömeim267
Szerelmesemhez267
Phyllis268
A vak szerelem268
A bosszús szerelem 269
Esdeklés (Ti boldogító..)270
Kesergés271
Titkos bú272
A rettenetes éjszaka272
Az esztendő első napján273
Búcsú (töredék)274
Lakodalmi versezet275
Kazinczyhoz277
Baróti Szabó Dávidhoz (töredék)278
A nemzeti öltözet279
Téli dal283
A tavasz (töredék)284
Ne hidd...284
Pope Newtonra285
Diák levele apjához285
Esdeklés (Te a bosszúállás...)285
Fohász288
Vallástétele egy az igazságra törekvő embernek (Blumauer után)289
Heloíz Abelardhoz (Colardeau után) (részlet)295
Kalmár György
Summa (részletek)299
Molnár János
Barátságos ajándék305
Babilon városáról306
Az ártalmas könyvekről306
A mulandóságról306
Baróti Szabó Dávid
A Dunának nagy áradásáról308
A magyar ifjúsághoz310
Eggymás ellen törés311
Szentjóbi Szabó László úrhoz312
A szemem nyavalyájának leírása314
T. Rájnis József úrhoz315
Társaságkötés315
Ráday Gedeon úrhoz317
(Énekelék...)319
Magyarországnak hajdani szomorú sorsa320
A magáéval élni nem tudóról321
Élet és halál321
Hegedű321
Egy tábori orvosra321
Fösvény Fédonra322
A vakszeretőről322
Virthez322
A Holdhoz325
Egy ledőlt diófához325
Felfordúlt világ326
Soros jámbus327
A vitorlás hajójú Balatonról327
A múlandóságról328
Születésem napjára329
A lanthoz330
Kisded Szótár (részlet)331
Milton: Elveszett paradicsom (részlet)331
Virgilius első eklogája333
Virgulius Aeneise (részlet)336
Horátz III. Könyv XXX. ódája340
Rájnis József
Velencéhez341
Új-esztendői ajándékocska341
Egy jeles képíróhoz342
Skázon Tisztelendő Faludi Ferenc úrhoz343
Egy kérdékeny nemeshez343
A vargafiakhoz344
Hatos vers346
Szent István királynak jobb kezéről349
Búcsú-vétel350
Pásztori dal350
A férjéről és asszonyról353
A hazáról353
A római pápához353
Alagya353
Megszerzés (részlet)355
Adónikom355
Homérus vagy Virgilius rendi-szerént355
Glikon rendi-szerént356
Alkéus rendi-szerént356
Alkéus rendi-szerént más356
Asklepiades-rendi szerént 356
Szaffó rendi-szerént356
Mennyegzői dal357
Mojzes Éneke359
Horatius Od. I.2.361
Anakreon: A szerelemről363
Anakreon: Egy kedves Leánykához364
Ezópus beszéde a gonosz hatalomról364
Ovidusnak Homréus rendi szerént való versei365
Egy szelíd verébről (Catullus után)367
Révai Miklós
Örömnap368
Molnár János úrnak370
Pálffy Leopoldína grófkisasszony halálakor372
Tisztelendő Kreskay Imre úrnak (részlet)374
Baróti Szabó Dávid úrnak375
Baróti Szabó Dávid úrnak (részlet)377
Haragos embertől való irtózás381
Magát bátorító nagy szív381
Mikor Bessenyei György a római egyház vallására állott383
A papi üdvözlésről385
A franciaországi zendülésre (részlet)386
A kikeletről389
A szerelem énekesihez389
Rózsavirágon megilletődött szeretők390
A szökevény Kupidó391
Szerető kívánság392
A meghűlt szeretet392
Szomorú indulat395
Az időről új esztendő alkalmatosságával395
A lélek halhatatlansága396
Magam képe397
Tartózkodás399
Haláltól nem rettegő nagy lélek400
Horátius II. Éneke az Epodos nevű könyvből401
Szerető nyavalya (Katull' verse után)402
Gvadányi József
Egy falusi nótáriusnak budai utazása (részlet)403
Fábián Julianna - Gvadányi József
Verses levelezés (részletei)409
Csizi István - Vályi Klára
Verses levelezés (részletei)416
Endrődy János
A kis rózsabokor421
Az ellenkező421
Miért ritkák a magyar Múzsák422
Nagy János
Kozák tánc423
Pápa városát dicsérő bakonyi leány423
A kesergő cigány424
Etédi Sós Márton
Magyar gyász (Részletek)426
Mátyási József
Három dolog legszükségesebb...432
Felelet egy bizonyos személynek...434
A tavasznak mesés leírása (részlet)437
A magyyar borról 439
Hajnali szomorú képzelődés440
Gyöngyössi János
Az esztendőben elé forduló 12 hónapok alá443
Kemény Farkas úrnak (részlet)448
Ifjú tanulónak elmélkedése..448
Örvendező versek Kemény Sámuel úr őnagyságához (részlet)449
Édes Gergely
Némely tavaszi madarakról451
Okoson nyomorgóhoz452
Szőrköntöst öltő bölcsről452
Füsttül ürült tüzű szűzrűl452
A magyar széphez453
A borkancsóhoz453
A világ tengerére ereszkedés455
Nemzeti nyelvünkről (részlet)457
A Teremtőhöz (részlet)457
Válasz a Parnasszusi Leckére (részlet)458
Természet könyve (részletek)460
Poóts András
Az esztendő őszi szakaszának...465
Szökött feleséghez466
Magyar467
Molnár Borbála
Egynehány bús szívből eredett énekek468
Panasz és siralom468
Más nótája469
Életének igaz tűköre (részlet)471
Ujfalvy Krisztina
A barát475
Anyai fájdalom477
A magánossághoz477
Emlékezet478
A hold479
Ez az élet...481
Mi a szív?481
Hogy az éltető álomnak...482
Komor idők...482
Kováts József
A kopottabb nemesekhez484
Nemzeti fohászkodás486
Nap-lenyugváskor486
A Sió vizepartján487
A magyar és a hazafi487
Szomorú dal488
Egy kicsapott mester éneke490
Varjas János
Megtért emberek énekje... (részlet)492
Csokonai Vitéz Mihály
Az én poézisom természete494
Magyar! Hajnal hasad!496
Az estve497
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz500
Tartozkodó kérelem503
A boldogság503
Megkövetés504
Újesztendei gondolatok505
Léthe509
A pillangóhoz509
A Reményhez512
A tihanyi ekhóhoz514
Halotti versek (részlet)516
Tüdőgyúladásomról520
Fazekas Mihály
Katonai búcsúének522
Ki a boldog523
Hortobágyi dal526
Nyári esti dal527
Az én poézisom528
Kéziratos énekköltészet
Szíveket ujító bokréta V-dik, VI-dik, IX-dik529
Nóták hármóniájokkal 9, 16, 19, 27, 34, 35, 44.534
Izend meg, izend meg....536
Dávidné Soltári 2, 9, 13, 19, 28, 132.537
Váci Énekes Gyűjtemény 24, 34, 60, 63.541
Cantus 1, 2.544
Debreceni diákirodalom
Egy hajadon fővel.. (részlet)545
Egy lusnya fráterhez546
Technopegnion547
Keserves versek...547
Erdő, erdő, kerek erdő...548
Sem eső nem esik, sem felleg nem látszik...549
Az elnyomott jobbágyok Miatyánkja a földesurak ellen549
Pálóczi Horváth Ádám
Felelet, Bessenyei Kapitánynak....553
Kazinczyhoz Kassára (részlet)554
A Föld hanyatlik556
A maga gyilkosságáról egy atyafihoz levél559
Balatoni veszedelem (részlet)562
Mátyás király palotájára563
Menőke a nagy gyűlésre570
Trenknek egy könyvére571
Sóhajtás és vallástétel571
Ének a rossz asszonyok csalárdságairól572
A sorsával meg nem elégedett574
Búsuljon a ló, elég nagy a feje577
Magyar tánc577
Stájer tánc578
Német - átok579
Travesztált franc-átok579
Vissza-mars a francoknak580
Ennek beteljesedése581
Hunniás (részlet)582
Göcsei Helikon
Dótzi Teréz
Horváth Ádámhoz (részlet)587
Farkas Sándor halálára589
Tuboly Erzsébet
Téli andalodás589
Tuboly Rozi
Az álom. Virgil után590
Kazinczy Klára
A virtus panasza591
Méltóságos Gróf Festetich György epitáphiuma592
A csapodár madárhoz593
Szentjóbi Szabó László
A reménységhez595
Az igaz világi boldogság596
A péceli kert597
A tavasz598
A holdhoz601
Chloé bús estvéje602
Egy megvetettnek keserve603
A sírhalom604
A nagy szüret Telgeden605
Az együgyű paraszt605
Dobozy Mihályhoz608
A gyermekkori idők emlékezete609
Indulj-dal611
II. József halálára613
Töredéke a mohácsi veszedelem előadásának613
Mirabó I.614
Mirabó II.615
Achillestől a Hektor testét kérő Priamus (Homeri Ilaidos Libri 24 485)615
Glyceruim Wielandból616
A poéta (J.G. Jacobi)618
Batsányi János
A franciaországi változásokra619
Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz619
A látó620
Tűnődés625
A rab és a madár627
Verseghy Ferenc
Egy jó szívből költ szatíra (részletek)632
A haldokló leány633
A marsziliai ének636
Kazinczy Ferenc
A vallástan (töredék)639
A tanítvány640
A nagy titok641
Írói érdem641
Himfy641
Epigrammai morál642
A nyelvrontók642
Misoxenia643
A kötés napja643
A Músához643
Prometheus (Goethe)644
Emberiség határai (Goethe)646
Aranka György
A felülő nemességhez645
Egy jó ifjú Ferenc napjára (részlet)645
Egy szépség kínjainak látására. Panasz646
Élet656
Az essőhöz656
Aniskához657
Élet regulája658
Vilándból próba658
Vitkovics Mihály
Ivó dal659
Parasztlányka dala660
Mi hasznom énnékem661
Pirongatol édesanyám662
Fegyvert fogok a hazámért663
Megelégedés664
Az emberekhez665
Cencihez666
Horváth István barátomhoz666
A költő669
Egy verselőhöz670
Sok a kritikus, kevés az író670
Kazinczy Ferenc epigrammáira671
Az olvasóhoz671
Szerelem és barátság671
Egy főtiszt és kocsis671
Fridrik és Napóleon672
Bécs és Moszkva672
Szerb népdalok673
Mi hallik ott a túlsó részeken673
Bácsi szekeresek útnak indulának673
Hajnallik már házam felett674
Két szerelemes csókolozott675
Vitkovics Mihály végső kívánása675
Ungvárnémeti Tóth László
A világosság676
A szerencse677
A tisztválasztás678
Az igazság679
Az emberség alkatja679
Az ízlés679
Páriz Pápai679
Révay és Kazinczy679
Bersenyihez680
A csíz680
A vinczlér és a fia681
A magvető681
Az előre-fizetés682
Árpád és Zalán683
Phaedrus meséiből 686
A béka és a bika686
Az istenek és az élő-fák686
A görögökhöz687
Az ifjúság Istennéje688
Guzmics Izidor
A magyar nemzethez690
A magyar királyhoz, I. Ferenchez692
Péteri Takáts József
A reggel695
Az estve696
A holdhoz697
Sóhajtás a békesség után699
A költéshez700
A fösvény701
Egy haldokló szavai701
Ágnes története (részletek)701
Kisfaludy Sándor
Kesergő szerelem (részlet)710
Boldog szerelem (részlet)722
Csobánc738
Somló (részlet)751
Vályi Nagy Ferenc
Az őszirózsához754
Az álomhoz756
A villámláshoz758
A szivárványhoz égi háború után760
Az okossághoz761
Virág Benedek
Előszózat764
Lantomhoz765
Bátorítás766
Vitézeinkhez767
Vátozás767
A versengő hazafiakhoz769
Károly győzelme Oszteraknál770
A kényes szenvedőhez771
Lámia772
Auróra772
A kalitkába zárt madárról772
Békesség-sóhajtás774
Magyar hexameterek (töredék)775
A Zsoltárok közől X.776
A bölcsről777
Az örömhez777
A Poéta és a Músa778
Hangzatkák778
Az elhervadt Phyllishez778
Ariadna panasza Theseusra779
Músám intése779
A spártai anya780
Jámbor vitéz780
Soterino Custosomnak781
Történet782
Bessenyei Györgynek emlékezete783
Zoilushoz783
Cupido784
Gyászkalapos784
Ifjainkhoz784
Horatius ódái785
Thaliarchus785
Arisztiusz Fuskushoz786
Kloe787
Delliushoz787
Epodos. A római néphez788
Kis János
Hajós ének790
Bölcs rejtezés791
Nyári holdvilágos éjszaka792
Az idő eljár793
Búcsúvétel az ifjúságtól794
Lilimhez795
A hív párhoz795
Sopron tájékához796
A Balaton melléke (részlet)798
Aratáskor (részlet)798
Aesop és az utas801
A bárány és a tövisbokor802
Markalf802
Tibull elégiái közől I. 10., IV. 13.805
Ének az örömhez (Schiller)805
Dukai Takách Judit
Az én lakhelyem810
Báró Wesselényi811
A fársáng utolsó órájában812
Juliskám halálára813
Visszaemlékezés814
A beteg Malvina816
Döbrentei Gábor
A phantáziához818
Hazai ügy, a nemzeti nyelvre nézve822
Regula s természet823
Berzsenyi Dániel
A tizennyolcadik század826
Osztályrészem826
A magyarokhoz (Forr a világ...)827
Búcsúzás Kemenesaljától828
Levéltöredék barátnémhoz829
A közelítő tél830
A magyarokhoz (Romlásnak indult..)831
Fohászkodás831
Életfilozófia834
Napoleonhoz836
A Pesti Magyar Társasághoz836
A poéta839
Gróf Mailáth Jánoshoz840
A poesis hajdan és most841
Jegyzetek845
Név- és szómagyarázatok873
Utószó901
Életrajzi adatok907
Mutatók
A szerzők betűrendes mutatója945
A kötet tartalma947
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar költők Magyar költők

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
1.630 Ft
650 ,-Ft 60
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar költők Magyar költők

Szép állapotú példány.

Állapot:
1.630 Ft
1.140 ,-Ft 30
17 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar költők Magyar költők

Megkímélt állapotú példány.

Állapot:
1.630 ,-Ft
24 pont kapható
Kosárba
konyv