A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Felsőoktatási Szemle 1959.

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata/VIII. évf. 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 791 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

A felsőoktatás általános kérdései
A Magyar Tanácsköztársaság felsőoktatási politikájáról138
Tapasztalatok és feladatok az egyetemi hallgatók politikai nevelése terén219
A májusi eszmék győzelme277
A dékánok feladatai a tanszékek munkájának ellenőrzésében278
A kongresszus elé593
Tízéves a Kínai Népköztársaság595
Kapunyitásra...599
A Felsőoktatási Szemle szerkesztőbizottsági ülése740
Dr. Antalffy György: Az egyetemi vezetés néhány kérdése153
Dr. Bajkó Mátyás: Tanárképzésünk néhány problémája751
Dr. Beér János: Tanszékvezetés és kádermunka157
Dr. Berencz János: Tanárképzés és nevelői gondolkodás10
Dr. Bólya Lajos: A tudományis népművelés szervezete a Szegedi Tudományegyetemen361
Dr. Bólya Lajos: Az egyetemi népművelőképzésről422
Dr. Budó Ágoston - Dr. Szalay László: Világnézeti nevelés a természettudományi tárgyak oktatásában729
Dr. Deák Károlyné - Dr. Sásdi István: Vizsgatapasztalatok a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen371
Dobor László: Felvételi vizsgatapasztalatok a Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán367
Dr. Elek Tibor - Polgár Miklós: Az SZKP XXI. kongresszusa a tudomány és a felsőoktatás kérdéséről409
Dr. Erdey-Gruz Tibor: A vallásos nézetek elleni küzdelem kérdéséről a matematika, fizika és a kémia egyetemi, valamint főiskolai oktatásában341
Felleg János: A vezetőkészségre nevelés feladatai az agrárfelsőoktatásban431
Dr. Fülöp Tamás: Az egészségügyi szervezéstudomány egyetemi oktatásának néhány kérdése351
Dr. Gorácz Gyula - Dr. Jellinek Harry: A Budapesti Orvostudományi Egyetem 1957. évi tudományos munkássága76
Dr. Halász Pál. A vallásos világnézet elleni küzdelem a jogi karon286
Dr. Hevesi Gyula: Egyetemi éveim...65
Dr. Hoóz István: A tanulmányi eredmények alakulása az utóbbi években81
Dr. Hoóz István: Lemorzsolódás a tanulmányi idő alatt688
Kalászi István: A műszaki egyetemek oktatóinak szerepe a műszaki propaganda és ismeretterjesztés terén613
Kardos Andor: Mennyiben elégíti ki az egyetemi építészképzés az építőipar igényeit?162
Dr. Kazár György: A tankönyvkiadás, a hallgatók tankönyvellátása és a tankönyvekkel kapcsolatos néhány kérdés az orvostudományi egyetemeken742
Dr. Kolláth György: A film szerepe a technológiai és áruismereti oktatásban21
Dr. Kovács Ödön: A műszaki doktorképzés problémájához5
Dr. Lettner Ferenc: A technológus mérnökképzés problémái a Budapesti Műszaki Egyetemen684
Dr. Lukács Jenő: A diákotthonok kollégiummá alakításának kérdései az orvostudományi egyetemeken16
Dr. Mérei Gyula: Szekfü Gyula történetírásának kérdéséhez531
Móra László: Az egyetemi intézeti könyvtárak helyzete és feladatai237
Nádasdi József: Az újtípusú egyetemi kollégiumok: a KISZ nevelőmunkájának fontos bázisai86
Dr. Némedi Lajos: Főiskolai hallgatóink anyagi helyzetéről70
Dr. Némedi Lajos: Felsőoktatás és ismeretterjesztés419
Dr. Nyiri Antal: Tanárképzés a Szegedi Tudományegyetemen és az új gyakorló iskolák eddigi munkája345
Orbán István: A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kara hallgatóinak tanulmányi terhelése537
Péner Imre: A szovjet felsőoktatás továbbfejlesztésének vitaanyagából209
Rados Kornél: A Szovjetunió Kommunista Pártja XXI. kongresszusának eredményei, különös tekintettel a felsőoktatás célkitűzéseire145
Rácz Elemér: A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának publikációs tevékenységéről214
Dr. Szelényi Ferenc: A kutatómunka szervezeti kérdései a Debreceni Mezőgazdasági Akadémián622
Szerényi Sándor: Az egyetemi és főiskolai pártszervezetek néhány fő feladatairól669
Dr. Székely György: Gondolatok a szocialista hazafiságra és internacionalizmusra nevelés kérdéseiről205
Dr. Szodoray Lajos: Az orvostanhallgatók általános műveltségéről235
Dr. Szücs Józsefné: Az egyetemi és főiskolai hallgatók érdeklődése a Szegedi Egyetemi Könyvtár olvasószolgálatának tükrében542
Tóth Mihály: A Magyar Tanácsköztársaság hagyatéka a kertészeti szakoktatás terén427
Dr. h. c. Vadász Elemér: A tanszékvezetés politikai tartalmáról529
Dr. Varga Zoltán: Márciusi örökségünk148
Dr. Vas Tibor: A világnézeti nevelés a szaktárgyak oktatásában1
A marxizmus-leninizmus kérdései
Dr. Elek Tibor: Ötven éves a "Materializmus és empiriokriticizmus"242
Farkas Endre: Szovjet tudományos konferencia az etikáról757
Dr. Kiszely György: A darwinizmus jelentősége a biológiában296
Lu Ting-ji: Az oktatást össze kell kapcsolni a termelőmunkával25
Dr. Pillis Pál: Problémáink és teendőink a további politikai-ideológiai kibontakozással kapcsolatban290
Dr. Pozsonyi Tivadar: A marxizmus-leninizmus oktatásának tapasztalatai az Állatorvostudományi Főiskolán435
N. A. Scserbin: A neotemizmus a katolicizmus filozófiai alapja92
Dr. Szodoray Lajos: Az orvosi etika néhány időszerű kérdése99
V. Dr. Zoltán Edit: A művelődéspolitikai irányelvek a Veszprémi Vegyipari Egyetemen547
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Bán Imre: Világirodalmi követelmények a bölcsészeti karok szigorlati anyagában253
Bede István: A szerszámgépoktatás tapasztalatai az esti oktatásban448
Bonta János: A formalizmus elleni küdelem jelentősége az építész nevelésben258
Dr. Borbély András: Az osztályához hű értelmiség nevelésének néhány problémája299
Davidesz János: A szerszámgépek tervezési gyakorlatainak tapasztalatai183
Dr. Dobosi Zoltán: Az éghajlattan egzakt tárgyalása a földrajz szakon385
Farkas János: Szempontok a gépészmérnökhallgatók mérési gyakorlataihoz41
Filemon József: A gépgyártás technológus hallgatók termelés gyakorlatainak tapasztalatai388
Dr. Halász Elődné: Nyelvoktatás a Szegedi Tudományegyetemen178
Héberger Károly - Csonka Dániel: A gazdaságos méretezés és tervezés néhány problémája a gépészmérnöki oktatásban309
A táncművészeti nevelés, különös tekintettel a felsőfokú balettoktatásra (Hidas Hedvig)627
Dr. Horváth Zoltán: A kémia gyakorlati oktatásának kétszázéves évfordulója31
Dr. Jausz Béla: A tudományegyetemeken alakított szakmódszertani munkaközösség feladatai691
Kaszap András: Néhány szempont a latin nyelv oktatásához182
Gondolatok a felsőoktatási intézményekben folyó testnevelésről (Kálmánchey Zoltán)43
Dr. Kemény Armand - Dr. Pethes György: Az izotópkutatás megindítása az Állatorvostudományi Főiskolán176
Dr. Kéry László: Világirodalmi követelmények a bölcsészeti karok szigorlati anyagában32
Dr. Komlósi Sándor: A szocialista erkölcsi nevelés a tanítási órán kívül379
Ladányi Andor: Néhány megjegyzés a világirodalmi oktatás kérdéséről folyó vitával kapcsolatban255
Dr. Medve Zsigmond: A mezőgazdasági jog oktatása egyetemeinken34
Dr. Móra Mihály: A gyakorlati oktatást segítő jogesetgyűjtemények549
Petrik Olivér: A "Finommechanikai szerkezeti elemek" c. tárgy gyakorlatának kialakítása445
A nappali vetítés és a szemléltetés néhány módszertani kérdése (Pósa Lajos)557
Selymes Ferenc: Az orosz szaktanárképzés problémái a pedagógiai főiskolákon185
Simon Sándor: A Nehézipari Műszaki Egyetem izotóp laboratóriuma174
Dr. Susánszky János: Az ipari üzemgazdaságtani házi feladatok módszertani tapasztalatai a Műszaki Egyetem gazdaságmérnöki szakán439
A műszaki irodalmi körök (Szentmártony Tibor)40
Szentmártony Tibor: Gondolat-forgácsok a műszaki egyetemi oktatás néhány kérdéséről625
Szőnyi Jenő: Önállóságra nevelés a laboratóriumi gyakorlatokon106
Szőnyi Jenő: Logarlécszámítás oktatása a gépészmérnöki karon629
Sztopa Gyula: Újszerű mechanikai gyakorlatok a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának Műszaki Mechanikai tanszékén697
Tóth István: Az alaptárgyak oktatásának néhány problémája263
Egyetemeink és főiskoláink életéből
A Budapesti Műszaki Egyetem 1958-59. évi munkájáról638
Az egyetemek és főiskolák vezetői az 1959-60. tanévben632
Egyetemeink és főiskoláink ünnepi megemlékezései a Tanácsköztársaság 40. évfordulója tiszteletére390
Az Agrártudományi Egyetem Tudományos ülésszaka395
Tudományos ülésszak és Diákköri Konferencia és Eötvös Loránd Tudományegyetem314
Tudományos ülésszak a Budapesti Műszaki Egyetemen315
Sok fiatal előadó az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem tudományos ülésszakán318
Tudományos előadások és tudományos diákkonferenciák a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen320
Ünnepi tudományos ülésszak a Szegedi Tudományegyetemen393
A Kossuth Lajos Tudományegyetem tudományos ülésszaka390
A Magyar Tanácsköztársaság 40. évfordulójának megünneplése az egri Pedagógiai Főiskolán324
Tudományos ülésszak a pécsi Pedagógiai Főiskolán322
Megalakult a Tanárképzési Bizottság322
Balatoni Nyári Egyetem, 1959 (Babos Barnabás)502
Magyar küldöttség a berlini Humboldt-ünnepségen (Dr. Berczik Árpád)505
Rektori-dékáni értekezlet (Dávid Zsigmond)772
Tettemanti Béla dr. (1884-1959) (Dr. Halász Előd)703
Halász Sándor: Tudományos ülésszak a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián108
Dr. Háy László: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem munkájáról559
Részletek a Kossuth Lajos Tudományegyetem 1958-59. tanévi beszámolójából (Dr. Jausz Béla)643
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom örök aktualitása (Dr. Kardos László)45
Tallózás az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1958-59. évi jelentésében (Dr. László János)634
Az egri Pedagógiai Főiskola első tíz évéből (N. L.)497
Az agrárfelsőoktatási intézményekben megrendezett jubileumi ünnepségek (Németi László)502
Dr. Polinszky Károly: 10 éves a Veszprémi Vegyipari Egyetem562
Serény Andor: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Idegennyelvi Tanfolyama565
Dr. Terplán Zénó: Tízéves Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetem774
Felsőoktatás külföldön
Dr. Bikácsi László: A felsőfokú művészetoktatás szervezete Csehszlovákiában112
Klasszika filológiai kongresszus Erfurtban (Dr. B. Révész Mária)326
Faller Gusztáv: Néhány érdekesség a régi orosz és a mai szovjet bányászati felsőoktatásról483
Romániai tanulmányutam tapasztalataiból (Gulya Károly)493
Héberger Károly: Bulgária műszaki felsőoktatása575
Magyar orvosdelegáció a Szovjetunióban (Dr. Kulin László)266
A jogi oktatással kapcsolatos tapasztalatok a Szovjetunióban (Dr. Németi László)579
Egy ankét tanulságai (Dr. Pálffy Endre)269
Benyomások egy angol színművészeti főiskolán (Pécsi Gy.)488
Dr. Samu Mihály - Gresznáryk Pál - Pártli Imre: A Joghallgatók Tudományos Egyesületének küldöttsége a Szovjetunióban652
Hans-Joachim Siebert: Az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása a Német Demokratikus Köztársaságban570
Dr. Székely György: A Kínai Népköztársaság egyetemeiről779
Dr. Vörös László: A szociálhygiéne tudományos művelése és oktatása a Német Demokratikus Köztársaságban397
Szemle
A Vesztnyik Viszsej Skoli 1958. évi 9., 10., 11., 12. és 1959. évi 1., 2., 3., 4., 5., 6. számainak ismertetése (Illés Lajosné)55
Das Hochschulwesen 1958. évi 9., 10., 11., 12. és 1959. évi 1., 2., 3., 4., 5., 6. számainak ismertetése (Dr. Gerhard Mehnert)334
Vysoká Skola 1958. évi 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. és 1959. évi 1. számainak ismertetése (Jaroslavá Weissova)127
Zycie szkoly wyzszej 1959. évi 2. számának ismertetése (Dr. J. Rutkovski, Dr. W. Taborski)400
Tallózás a Vizsze Obrazovanie c. bolgár felsőoktatási folyóirat évfolyamaiban719
Az 1958-as Húzótüske (Alemann Frigyes)197
Acta Universitatis Szegediensis (Dr. Barta János)328
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Actái (Dr. Halász Pál)122
Az Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek legújabb számai (Kálmán Béla)51
Periodica Polytechnica (Dr. Klár János)655
Búza Emlékkönyv (Dr. Móra Mihály)706
Tanulmányok a Horthy-korszak államáról és jogáról (Dr. Pap Ignác)193
A Nehézipari Műszaki Egyetem közleményei (Ránki Miklós)509
Dr. Szamel Lajos: A jogforrások (Dr. Szotáczky Mihály)585
Gondolatok Novobátzky Károly "A fizikai megismerés úttörői" c. könyvéről (Z. J.)582
Fogarasi Béla: Logika (M. Zsigmond Anna)117
Kollégiumaink életéből
Középiskolai kollégiumaink feladatai (Abari Attila)699
Dr. Borsa Béla: Az egyetemi kollégiumok nevelőmunkájának előkészítése a középiskolai kollégiumokban465
Födelmesi János: A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola kollégiumainak életéből461
Az egyetemi és a középiskolai kollégiumok kapcsolata (Szvétek Sándor)649
Dr. Tóth Gábor - Bodnár Imre - Varju Sándor: Mivel töltik hallgatóink szabad idejüket451
Tudományos diákköreink
Dr. Bogsch László: A természettudományi diákkörök munkájáról a III. Országos Tudományos Diákköri Konferencia után472
Horváth Kálmán: Javítsuk meg a tudományos diákkörök munkáját470
Az orvostudományi egyetemek IV. Országos Diákköri Konferenciája (Pórszász János)477
Tudományos Diákköri Konferencia az Agrártudományi Egyetemen (Tusz Zsigmond)568
A tudományos diákkörök - diák szemmel (Zsoldos János)479
A felsőoktatás hírei
Egyetemi oktatóink külföldi útjai59
Kinevezések és kitüntetések58
Kinevezések271
Hozzászólás408
A Harmadik Pécsi Polgári és Munkajogi Nap404
Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem kultúrversenye336
A budapesti egyetemek kultúrversenye (D. S.)523
A Nehézipari Műszaki Egyetem "Egyetemi Vándorkupa" versenyeiről (Cziáky András)588
Dr. Entz Béla (1877-1959) (Dr. Huth Tivadar)192
Dr. Fogarasi Béla 1891-1959 (Dr. Kőmüves Imre)403
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem59
A Szegedi Tudományegyetem (Gruber László)60
A Kossuth Lajos Tudományegyetem (Dr. Bajkó Mátyás)272
A Nehézipari Műszaki Egyetem (Dr. Terplán Zénó)274
A pécsi Pedagógiai Főiskola (Kerekes László)61
A szegedi Pedagógiai Főiskola (Forgách Géza)407
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem