Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.073

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia 1992

Szerző

Kiadó: Veszprémi Egyetem
Kiadás helye: Veszprém
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 334 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 16 cm
ISBN: 963-733-229-4
Megjegyzés: A könyv 300 példányban jelent meg.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Az 1992-ben tartott II. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia anyagát ajánljuk az Olvasó figyelmébe. A konferencián elhangzott szinte valamennyi plenáris és szekcióelőadás helyet kapott a kötetben. A... Tovább

Tartalom

Előszó3
Tartalom4
Plenáris ülés
Gósy Mária: Az olvasási zavarok percepciós fonetikai háttere9
Sergely Lajos: A számítógépes helyesírás-ellenőrző programok13
Papp Ferenc: Számítógép és nyelvészet19
Bárdos Jenő: A modern nyelvtanár szakmai műveltségének tartalma23
Lengyel Zsolt: Nyelvelsajátítási formák29
Számítógép és nyelvészet
Papp Ferenc: "A magyar nyelv történeti nyelvtana" - a mi szemszögünkből32
Asztalós László - Dragalin Albert - Horváth Sándor - Hunyadi László - Uzonyi Pál: Magyar mondatok grammatikai elemző programja egy gép fordító rendszerben34
Horváth Antal: Egy tanuló-tanító program szerzői ismertetése37
Szőllősy-Sebestény András: Esettanulmány a számítógépes terminológia köréből38
Koutny Ilona: Nyelvtanulás beszélő számítógéppel (a PAROLERN szerzői rendszer bemutatásával)41
Biró Júlia: Szövegfeldolgozás a közgazdaságtudományi irodalomban44
Bárdos Anna: Számítógépes nyelvi algoritmusok48
Laczik Mária: Az összetett főnevek szerkezeti kérdéséhez (A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára alapján)52
Benkő Krisztina: Számítógép a középiskolai idegennyelv-oktatásban (Tapasztalatok és módszertani javaslatok)54
H. Tóth Imre - Kocsis Mihály: A magyar nyelv szláv jövevényszavai adatbázis létrehozása56
R. Molnár Emma: Az "alkalmazott" idiómák szótározása (Számítógépes feldolgozás lehetősége?)60
Navracsics Judit: A TACT szövegelemző és behívó program bemutatása64
Nyelvtanárképzés - Átképzés
Kiss Sándor: A nyelvtanárképzés szükséges elemei67
Szerencsi Katalin: Teszteljük a felvételi tesztet69
Zalánné Szablyár Anna: "A fordulat a TANKÖNYVEKKEL kezdődik." (H. E. Piepho) A fordulat a tankönyvekkel kezdődik?72
Petneki Katalin: A 3 éves német nyelvtanárképző szak módszertani programja76
Hajdú Erzsébet: Tanárszakos hallgatók komplex nyelvi képzése - új utak keresése79
Bertalan Judit: Az országismeret tanításával kapcsolatos kérdések és tapsztalatok81
Bácskai Anna - Egyed Éva: Az írott nyelv oktatása az ELTE Német Nyelvoktató Központ első éves hallgatói számára83
Ghiczy Erzsébet - Kárpáti Zsófia: A nyelvtan oktatása a DaF-tanárok képzésében90
Szöveglingvisztika - Szociolingvisztika
Békési Imre: Egy jelentésszerkezet referenciális komponenseiről92
P. Lakatos Ilona: Az iskolai végzettség mint nylevszociológiai tényező95
T. Károlyi Margit: Adalékok a nemek szerinti nyelvhasználat kérdéséhez96
Németh T. Enikő: A beszélt nyelvi korpuszok megnyilatkoztatás-példányokra tagolódása98
Nagy Mihályné Nyáry Erika: Szociolingvisztika és identitástudat Buda Ferenc lírájában101
Szikoráné Kovács Eszter: Szövegtani szempontok a költői művek elemzésében (A konklúziómondat mint a versbeni "alapmondat")108
Orosz György: "Az Istenszülő álma" című nagyorosz egyházi népének és apokrif elbeszélések ráolvasó funkcióban115
Uvari István: Adatok a ruszin tankönyvek történetéhez (Csopey László /1856-1934/ tankönyvei)118
Gyermeknyelvoktatás
Kassai Ilona - Leslei Barratt: Találkozás az idegen nyelvvel iskolások előtt: elsajátítás vagy tanulás?119
Tímárné Subai Anna: A teljes fizikai válasz (James J. Asher's Total Physical Response'Method) alkalmazása az óvodai nyelvoktatásban123
Szentgyörgyi Miklósné: Olasztanítás óvoda-iskolában127
Nikolov Marianne: Történetekre épülő tanterv 6-14 éves gyerekek számára angol nyelvből129
Diczku Olga: Dramatizált mesék, dalok, mondókák alkalmazása a kisgyermekek nyelvtanításában131
Darabos Zsuzsanna: Francia tananyag az oroszt kiváló általános iskolai nyelvtanításban135
Horváth Gyuláné. Francia szakos tanítók az általános iskolában137
Szaknyelvoktatás - Szaknyelvkutatás
Tóthné Kurtán Zsuzsa: 30 éves az európai szaknyelvoktatás138
Heltai Pál - Ötvösné Vadnay Marianna: A szaknyelvi szókincs oktatása141
Pongrácz Judit: Alkalmazott nyelvészeti kutatások a gazdasági nyelv oktatásának szolgálatában145
Kovácsné Császti Gabriella: Transzfer jelenségek és szaknyelvoktatás148
Kiss Katalin: A Ludovíceum és a múlt századi magyarországi orosznyelvtanítás154
Papp László: A szókincs elhatárolhatóságának kérdései egy számítógépes matematika szakszótár kapcsán156
Sziklainé Gombos Zsuzsanna: Szaknyelvi kommunikáció válfajai a műegyetemi nyelvoktatásban158
Réti Almée: Tapasztalatok az angol nyelvű gépészmérnök-szakfordító-képzés első öt évéről a Miskolci Egyetemen161
Fodorné Balthazár Enikő: A face-to-face szakmai kommunikáció oktatásához165
T. Eliot Laurence: Néhány javaslat az angol nyelv eredményesebb oktatására167
Bálint Zsuzsanna: Learner Diaries: Possibilites and Pitfalls170
Kéttannyelvű oktatás
Vámos Ágnes: Egynyelvű vagy kétnyelvű a kéttannyelvű gimnázium?173
Geofrey Gibson: The Hungarian Dual Language School Fears and Reality175
Fordítás, tolmácsolás
Klaudy Kinga: Empirikus kutatások a fordításelméletben185
Bohákné Szabari Krisztina: Fordítás és tolmácsolás a kultúraközi kommunikáció szolgálatában188
Lendvai Endréné: Ezer orosz vicc (Egy viccgyűjtemény szerkesztési és fordítási problémái)190
Papp György: A fordítói interferencia típusai192
Andric Edit: A jogi szövegek fordításának problémái196
Katona Edit: Néhány szó a sportnyelvi frazeológia fordításáról199
Bihari Gábor: Kauzatív körülíró szókapcsolatok lengyelről magyarra történő fordításának kérdései202
Ortutay Péter: Hogyan kell szlenget fordítani?204
Barota Mária: Ébredés-hang-dinamika (A forma fordíthatóságának kérdéséhez)208
Ujszászi Zsuzsanna: Az ekvivalnecia problémájáról Károlyi Amy Emily Dickinson-fordításaiban211
Vraukó Tamás: Katonai témájú német jövevényszavak az angolban és fordításuk213
Balogh István: Gondolatok egy műfordítás kapcsán215
Joó Etelka: Hetényi-Heidlberg Albert német Ady-fordításai216
Anyanyelvi nevelés
B. Fejes Katalin: Az intencionalitás szövegszervező szerepe221
Jagusztinné Ujvári Klára: Fogalmak - sztereotípiák - információ (Egy követő vizsgálat néhány tapasztalata a gyakorlati képzés szempontjából)224
Gadányi Károly: A szlovén irodalmi nyelv szótári készletének kialakulása a XIX. sz. 80-as éveiben226
Doncsecz Ibolya: A szlovén szakos hallgatók nyelvművelés oktatásának tapasztalatai229
Bárkán György: Kisebbségi tudat, képi és nyelvi kommunikáció, mentális hátrány231
Kissné Kovács Katalin - Nyakas Miklósné: Szociokulturálisan hátrányos helyzetű óvodások kommunikációs jellemzői és a fejlesztési program alapkoncepciója234
Nagy L. János: A gyakorlat írása avagy az írás gyakorlata238
Minya Károly: Betű-e a ch?240
Alkalmazott nyelvészet - Módszertan
Sturcz Zoltán: Alkalmazott nyelvészeti igények századelő nyelvoktatásában243
Kornya László: Alkalmazott nyelvészet az országismeret-oktatásában245
Tóth Mihályné: Pedagógiai grammatikai szakaszok247
Cseh Judit Borbála: Kérdés-felelet eljárások a nyelvórán (Vázlat) 251
Damokos Katalin: A delfti módszer, avagy hogyan tanítsunk idegen nyelvet explicit nyelvtanítás nélkül253
Róka Marianne: Funkcionális analfabétizmus az idegennyelv-oktatásban256
Baloghné Puskás Beatrix: Magántanárral vagy egyedül (Az iskolai és iskolán kívüli nyelvtanítás, valamint az egyéni nyelvtanulás dilemmái)259
Boóczné Barna Katalin: A tanári beszéd hatása az idegennyelvi órán263
Pelyvás Péter: A Tale Told by an Idiot... (Psychotic narration ang cognitive grammar)266
Dávid Gyula: Metaphors in cognitive grammar272
Steinetné Molnár Judit: A képes orosz szókapcsolatok szótára a tervezés stádiumában274
Cs. Jónás Erzsébet: a kéréssel indított dialógusok az oroszban - a nyelvi kommunikáció fejlesztése277
Pogány Béla: Az orosz nyelvoktatás perspektívái az elkövetkező években280
Éva Erzsébet: Tanuljunk vagy tanítsunk? (Gyorsfénykép a nyelvválasztásról)283
Németh Attila: A Veszprémi Egyetemen folyó tanárképzés gyakorlóiskolai modelljének vázlata285
Kontasztív nyelvészet
Mikó Pálné: Kinek (volt) idegen nyelv a magyar?289
Pete István: Körforgásos idő292
Nagy Ildikó: The English equivalents of two "passing" words295
Farkas Ferenc - Horváthné Kispéter Zsuzsanna: A flóra a magyar, francia és a német szóláskincsben297
Máté Éva: Tipológiai sajátságok tükröződése a hindi nyelv szóalkotásában301
Pacsai Imre: A mellérendelő szóösszetételek szemantikai (tamatikus) párhuzamai305
Bibok Károly: A szójelentés kontesztív (orosz-magyar) vizsgálata konceptuális szemantikai keretben307
Drahos József: Az aspektualitás funkcionális-szemetikai kategóriájának felhasználása a szemlélet (az aspektus) jelentése kifejezésére az orosz és német nyelvben310
Czeglédi Katalin: Csuvasi helyneveinek morfológiai és szintatktikai szempontú feldolgozása313
Sulyok Hedvig: A dalmáciai "latinok"315
P. Csige Katalin: Idegen nyelvi és környezeti hatások az állandó szókapcsolatok használatában319
Répási Györgyné: Paronimák az orosz nyelvben321
Bibliográfia324
Név- és tárgymutató330
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem