Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bethlen Gábor korának költészete

Fülszöveg

BETHLEN GÁBOR KORÁNAK KÖLTÉSZETE
Sajtó alá rendezte Komlovszki Tibor és Stoll Béla

A kötet úgyszólván ismeretlen, eddig sehol sem közölt anyagot mutat be a magyar késő reneszánsz költészet érdekes korszakából. Törzsanyagát a Bethlen Gábor politikai, vallási és kulturális törekvéseit tükröző énekek alkotják. Külön megemlítjük Prágai András életművét, amely éppen a közéleti költészet szempontjából jelentős: az itt először közreadott Sebes agynak késő sisak irodalmunkban az európai kitekintésű politikai költészet első nagyszabású terméke. Az anyag többi része is sok érdekességet kínál: figyelemre méltó például a szerelmi tárgyú széphistóriák két kései darabja. A jegyzetek nemcsak a közölt versek magyarázatára és szerzőik életrajzára térnek ki, hanem sok a korszak megértéséhez szükséges latin verset és irodalmi igényű magyar prózát is tartalmaznak.

Tartalom

Előszó5
Prágai András:
Por fövenyen épült, nedvességtől örült Iesuitaknak hiti9
Mint az fön röpüllö, s-fellyegeckel érö nems keselyö madár9
Sokan hánnyác ö nemes czimereket10
Oh mely nagy munkával11
Ez szoros sirban fekszic Periander12
Haddal diadalmas soc néppel hatalmas hires neves Románac13
Mig ez nyomorult világon élhettem14
Csillagoc az égen, mely szép eggyessegben16
Rövid életünknec minden oráját17
Noha nagy méltoság légyen az Királyság17
Pompás Királyságra könyü vágyodni19
Nem külömben tartom, hogy ha tisztben látom21
Valaki ez könyvet fogod olvasni22
Az bölcs Poétác ily fabulát irnac23
Az ki az szép bölcs tudománt szereti24
Sokan vadnac, kik csak azért akarnac tudni24
Ez temetés alat fekszic Clavilla24
Ollyan az kössegnec minden állapattya25
Sokszor az hóld uyságára25
Az Istenhez való buzgo kegyessege25
Sokan igen szeretik más munkaját26
Sokara romlanak, idövel változnak, az régi alkotmányok26
Ha ki szerencsessen akar hadakozni26
Az ember az vétket titkon cseleköszi26
Az ki akar nagy meltóságra menni27
Lehetetlen kormány nékül hajokázni27
Mindenben vagyon az vetek27
Az ki az maset kivánnya27
Az kevelyseg gazdagsággal27
Az eszes embernek nem jó magát bizni28
Szép dolog az ellenseget meg verni28
Szemermetessegnek draga jó erkölcsnec tüköre Virginia28
Mint egy czep viz nagy tüzet el nem ólthat29
Az gonosz lelki ismeret29
Nem tud az haláltúl felni29
Mikor az nagy Vrac vendégeskednec29
Sebes agynak késő sisak
Amaz nagy Károlytul36
Nem tarom eszesnek38
Az Görögök Haidan40
Bátor légyen helyes41
Jambor szomszédgyaval43
Valaki magaban44
Amaz nagy Bremusnak45
Az hadakozásra46
Az hitnel s az szemnél47
Nem esztelen képen49
Plutarcus azt irja50
Uy király szerelme52
Engem Jakab király52
Hector hazájáért53
Régi nemzetemben55
Anglia országnak57
Az magyar nemzetnek58
Möly erös kötessel61
En az békességet62
Egész köröszténségh64
Szinten tenyeremre65
Az io szerenczenek66
Szántalan ez földön emberi nemzetnec az ö nyomorusága107
Kisebb versszerzők
Draskovich János:
Te tudod Diana csak addig kiuantam ez vilagban elnem113
Újfalvi Katona Imre:
Vegtelen irgalmu Isten hozzád kiáltoc115
Itéld-meg Uram igyemet116
Mihálykó János:
"Az örök életnek szép és gyönyörűséges nyári üdejéről" verses részletei
A "Hét prédikáció az Isten fiainak örök életekről" verses részletei
Im az magas menyböl jövök124
Im az magos menyböl jövök126
Sármelléki Nagy Benedek:
Bizom te benned Szent Isten128
Kecskeméti C. János:132
A "Három fő és nevezetes esztendős innepekre való prédikációk" verses részletei133
Az méltoságos Báránjnak, és mi nagy Fejedelmünknek133
Lethenyei István:
Pokolbéli ördög134
Ha kiván valaki bé menni menyekbe135
Kezdetit és folytat, végét meg áldgyad Ur Isten135
Az keresztyen olvasohoz való intés135
Zólyomi Perina Boldizsár:
Felseges áldot Vr. Isten138
Ne szány Christusom értem esedezni138
En szegény noha bünös ember vagyok139
Vram Iesusom Istennek szent fia139
Christus Iesus én szentségem140
Vram Christus te kezedben141
Iesus Istennek Báránya141
Ime én nyomorúlt ember142
Vram mely nagy nyomoruság142
Emlekezzél meg ember Istenedröl144
Vtolsó nap reánk burúl145
A "Manuale" kisebb verses részletei
Szepsi Korocs György:
Ha tudni kégyes Olvasó kévanod151
A "Bazilikon dóron" verses részletei
Az könyvnek aianlasara - Vagyon egy kis Varos Moguntian innen154
Az dicsiret vitesseg, es á szép Deáksag154
Kertvélyesi János:
Elme, tanách, tudomány, meltoságh, draga Nemességh156
Bekeczi szent-egyháznac dedicatioójára rendeltetett versec156
Az templom falaira157
Foktövi János:
Az embör életenek ideie rezeiröl158
"Az embör életének 1. eredetéről 2. természetéről 3. állapatjáról irattatott könyv verses részletei
Pathai István:
Szent az Ur és szent az ö néve176
Sok rendbéli próbák vadnak raytunk az életben179
Aszony Peternec regenten szekibe ülvén181
Kanizsai Pálfi János:
Dicsoült helyeken, mennyei Paradicsomban182
Ne szály pörben én velem, oh én édes Istenem183
Tavasz indul viz forrásoktul184
Sárkány István halotti búcsúztatója - Siralomra jutott igyed, oh végh Kis komár185
Kőrösi István:
Szoktak házasokat megajándékozni188
Szomoru az halál a ' gyarlo embernec190
Figyelmetes keresztyénec kik ide gyültetec193
Szepsi Csombor Márton:
Bünöm boczanattyaert196
Mellyet irtam jo ki mulásomért198
Magyar versek200
Tasi Gáspár:
Mindennek ideje vagyon202
Lelki kalendariom202
Üdvösséges emlekeztetések a' napnak tizen-két óráira203
A' mit te látsz, Kép az, nem Isten206
Pelsőczy András:
Ki vala mindenben minékünk gyámolunk207
Te is megsiratod talán jövendőben207
Te bünös ember, ha meg akarsz szabadulny208
1614-1630
Körmendi Lukács: Szarandoksagimnak teh uagi kaluhuza211
Ez nagy szaju gallér tokot213
Hatvani Zsigmond: Szomoru rettenteo halal arnjekaban213
Zvonarich Miklós: Magyar anagrammas versek215
Balog Péter: Vy Kalauzt az ki nem latot, lassa Szylosban215
Langi Mihály: A Kazvl itt kullagsz? ZV-ALAK mint loppana földre216
Balásfy Tamás: Az keoszegi iskola-po soce nevebeol csinalt kölcsönt fizető anagrammas versek216
Jo szerenczemnek mar el fordult kereke218
Homonnay Georgy uram ö nagysaga kivalkeppen maga személieröl noha neue el reitetett, zereztetett, es irattatot zep enek224
Seraphin Pál: Üdvözlő vers Szenci Csene Péterhez227
Velechinus István: Üdvözlő vers Szenci Csene Péterhez228
Kanizsai Mihály: Üdvözlő vers Szenci Csene Péterhez228
Részletek a Metamorphoses-ból229
Vásárhelyi Kerekes István: Pyndarusnak szep versey jutnak ezemben231
Háportoni Forró Pál: Söt még egy szüget az Pontusnak hablo vizeben248
Velechinus István: Epigrammata, ad huius libelli autorem248
Gönczi Szabó Zsigmond:L Ez könyvecskének authoranak tiztességére249
Szent Davidnak huszadik soltaranak magyar versekre valo fordítása249
Körmendi Lukács: Pasquillus251
Csepreg városának 1621. esztendőben lett veszedelméről való ének258
Keserűi Dajka János: Halotti versek Károlyi Zsuzsanna felett273
Keserűi Dajka János: Apostrophe Christi ad defunctam reginam274
Keserűi Dajka János: Nemzetünk viraga, eletünk vilaga276
Fenyes czillagom, keolt Olympusom278
Gyulai Fr. Márton: Ez peldazatnak magyarazatja278
Gyulai Fr. Márton: Ez peldazatnak magyarazatja278
Gyulai Fr. Máton: Aliud eiusdem278
Laskay Gáspár: Rima szombathy beczülletes szabok czehenek eneke280
AApostrophe ad populum Bekecziensem280
Thuri István: Az szent helynec megeppitesére282
Bün boczánatért es Isten elött kedves életért284
Az ablac mellett285
Ványai Illés: Nem tudsz é barátom Uradnál hizelkedni285
Jázon és Medea históriája286
Klösz Jakab: Az olvasonak286
Pataki Fűsűs János: "Királyoknak tükre" verses részletei296
Tükör299
Huditius Zsigmond: Nag böchületben mindennüt az Nemességet tartanak305
Batthyány Ádám: Megh szamlalhatatlan draga nagy sok iokal306
Salánki György: Bölcs Rézmannak képét, ez iratos tabla306
Zemléni György: Az Lelki vitezségh aianlasa307
Tölczeki István: Üdvözlővers Salánki Györgyhöz308
Ványai János: Üdvözlővers Salánki Györgyhöz308
Helmeczi Pál: Üdvözlővers Salánki Györgyhöz309
Az ragalmazonak
Tállyai Pál: Historia
Historia egy Pyramus nevü ifiúról es Thysberul
Hallom beteghsegid
Tarjáni István: Ez Uj esztendönek részét
Váradi Mihály: Prodromus funestus
Ének Bethlen Gábor haláláról
Cantio Gabrielis Bethlen
Keltezetlen darabok
Svchi György: Szüksegh minekwnk, mi körösztinek353
Svchi György: Sokan vadnak egesz keresztyénségben355
Izrahelnek szent Istene357
Diczertessek vram örökin szent neued360
Tőregi Gergely: Gonduiselö Isten halat adok neked361
Cantio de diuitie (Enek az gadagrul)
Oh mely nagy buyassagh az gonoz gazdagsagh363
Oh szomorusagal bünnel tellies idő365
Cantio elegans
O magas egeknek, nagy mél tengereknek igazgato uezére366
Istenem vram néked hálát adok366
Oh felseges nagi ur, mindeneknek Istene368
Jó Albert: Az ur Istent mostan aldgia az en lelkem369
Igazsagnak ura es felseö Sionnak370
Az muzak szalasi, nimfak hü forrasi, poeak lauriaia371
Remenseghem nincz mar nekem373
Iay szegin Noenak buidoso barkaia374
Aldot es beolcz az az ember, szent Dauid mongia375
Könyvem forrasi, aradasi indulliatok384
Mennek feldnek diczöseges kirallia384
Székely András: Siralmos jay szoual Istenömhez kialtok386
Psalmus 146389
Serkeni fel en lelköm az te nagi almadbol391
Forrasra ki uiszem feiem392
Birak nektök szollok, kerlek, halgassatok393
Kegyös atyank mast te neköd könyörgunk394
Az Istenben valo bizodalomrúl395
Egy szep draga gyöngröl köröztienök szollok396
István Deák: Iarulok elödben szerelmes Jesusom401
Siralmas beszedem halgasd megh Istenem403
Solvirogram Pannonius: Az olvasohoz403
Szegény fejem Uramhoz ohajt404
Marus István: Teged Uram valamikor lelkem kezd kiáltani405
Farkas János: Jó szerentsés útért406
Meg-adgya még Isten örömet szivemnek408
Vigaságom mint fordula bánatra409
Bün testéböl s-tömlötzéböl ki szabadit-meg engem410
Könyvem forrási, áradási indullyatok411
Czemeki Mátyás: Magasztallak én Istenem Uram és Atyám412
Miként Aegyiptusban edgy Pellikán madár414
Hegedűs Menyhárt: Hozd el Uram Isten kérem felségedet416
Imre: Igaz az Ur láttya szivemet418
Kegyes gondviselö könyörülö Isten419
Szentek seregében vigyázó szent Pásztor420
Szemeimet emelem a' angy hegyekre421
El-tévedtem mint juh, El-tévedtem mint juh421
Az ki ez világhoz, ö gazdagságához423
Edgynehány szóm vagyon ennékem te veled424
Sokszor Uram fohászkodom425
Ormáni János: Oh bádgyatt lélek427
Kalendáriumi versek
Az 1612-re szóló kassai kalendárium versei
Vigan egyel es mulasd eztendö kezdetiben433
Az 1613-ra szóló nagyszombati kalendárium versei
Az Hóld mikor vagyon az Víz-öntö jelben434
Az 1621-re szóló debreceni kalendárium versei
Orvossag vetel es ér magas436
Az 1621-re szóló bártfai kalendárium versei
Ez hoban az hust füstben aszaltatom438
Az 1621-re szóló nagyszombati kalendárium versei
Boldog Aszony hauat mulasd vendegseggel439
Az 1624-re szóló debreceni kalendárium versei
Eret vagni most nem hasznos441
Az 1626-ra szóló fejérvári kalendárium versei
Lakiál egyél iambor utánna iol-is alugyal443
Az 1626-ra szóló lőcsei kalendárium versei
Az Boldog Asszony havaban444
Az 1627-re szóló lőcsei kalendárium versei
Oyjad magad most hidegtöl446
Jegyzetek
Bevezetés451
Prágai András:453
Élete és művei453
Könyvei456
Latin versei457
Prózai munkái460
Jegyzetek verseihez498
Kisebb versszerzők512
Draskovich János:512
Újfalvi Katona Imre:514
Mihálykó János:515
Sármelléki Nagy Benedek:518
Kecskeméti C. János:518
Lethenyei István:519
Zólyomi Perina Boldizsár:522
Szepsi Korocs György:523
Kertvélyesi János:525
Foktövi János:525
Pathai István: 526
Kanizsai Pálfi János:528
Kőrösi István:533
Szepsi Csombor Márton:534
Tasi Gáspár:536
Pelsőczy András:537
1614-1630538
Keltezetlen szövegek601
Lipcsei-kódex601
Kuun-kódex602
Kassai István toldaléka603
Lugossy-kódex603
Csoma-kódex604
Istenes énekek604
Imádságos és énekes kézbe hordozó könyvecske606
Egynéhány szép zsoltárok és isteni dicséretek607
Jegyzetek a 123-169 sz. versekhez609
Kalendáriumi versek621
Jegyzékek, mutatók
A források jegyzéke625
A rövidítések jegyzéke629
Az énekek kezdősorainak mutatója631
Névmutató635
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem