Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A marxizmus-leninizmus alapjai

Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 879 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:

Tartalom

A szerzők előszava5
A szerzők előszava5
Bevezető szavak a marxista-leninista világnézetről9
A marxista-leninista világnézet filozófiai alapjai
A filozófiai materializmus17
A haladó materialista tudomány fejlődése a reakció és a tudatlanság ellen vívott harcban17
A materializmus és az idealizmus19
Mi a filozófiai értelemben vett anyag?27
Az anyagi világ egyetemes létezési formái30
A tudat - a különleges módon szervezett anyag tulajdonsága35
A filozófiai materializmus ellenfelei41
A mai polgári filozófia48
Harc a tudományos világnézetért61
A materialista dialektika65
A jelenségek egyetemes összefüggése68
A természetben és a társadalomban végbemenő mennyiségi és minőségi változások81
Az egységes kettéhasadása ellentétekre - a fejlődés fő forrása89
Az alacsonyabbrendűtől magasabbrendű felő haladó dialektikus fejlődés98
A dialektika mint a világ megismerésének és átalakításának módszere103
Az ismeretelmélet108
A gyakorlat - a megismerés alapja és célja108
A megismerés - az objektív világ visszatükrözése114
Az igazságról szóló tanítás117
A gyakorlat - az igazság kritériumai132
A szükségszerűség és az emberi szabadság138
A materialista történetfelfogás
A történelmi materializmus lényege141
A társadalmi nézetek terén végbement forradalmi fordulat141
A termelési mód - a társadalom életének anyagi alapja145
Az alap és a felépítmény150
A történelem mint a társadalmi-gazdasági alakulatok fejlődése és felváltása154
A történelmi szükségszerűség és az emberek tudatos tevékenysége164
A polgári szociológia tarthatatlansága173
A materialista történetfelfogás jelentősége más társadalomtudományok és a társadalmi gyakorlat szempontjából178
Az osztályok, az osztályharc és az állam182
Az osztálykülönbségek és az osztályok közötti viszonyok lényege189
Az állam - az osztályuralom eszköze192
Az osztályharc - a kizsákmányoló társadalom fejlődésének hajtóereje196
A proletariátus osztályharcának fő formái201
A néptömegek és az egyén szerepe a történelemben213
A néptömegek - a történelem alkotói214
Az egyén szerepe a történelemben220
A néptömegek szerepe korunk társadalmi és politikai életében229
A társadalmi haladás235
A társadalmi fejlődés haladó jellege235
A társadalmi haladás a kizsákmányoláson alapuló társadalomban és a szocializmusban241
A marxizmus-leninizmus és a társadalmi haladás eszményei247
A kapitalizmus politikai gazdaságtana
A monopólium előtti kapitalizmus257
A tőkés viszonyok kialakulása257
Az árutermelés. Az áru. Az értéktörvény és a pénz258
Az értéktöbblet-elmélet - Marx gazdasági tanainak talpköve264
A munkabér269
A profit növelése - a tőkés termelés célja és korlátja271
A kapitalizmus fejlődése a mezőgazdaságban. A földjáradék275
A társadalmi tőke újratermelése és a gazdasági válságok279
A tőkés felhalmozás általános törvénye284
Az imperializmus - a kapitalizmus legfelsőbb és utolsó foka289
Az imperializmus - monopolkapitalizmus289
Az imperializmus - élősdi vagy rothadó kapitalizmus303
Az imperializmus - haladó kapitalizmus308
A kapitalizmus általános válságának kezdete342
Az imperializmus jelenlegi szakasza316
A kapitalizmus általános válságának új szakasza316
Az állammonopolista kapitalizmus319
Megszabadul-e a kapitalizmus a gazdasági válságoktól?337
Az osztálytagonizmusok növekedése és elmélyülése343
A kapitalizmus utolsó történelmi lépcsőfoka353
A nemzetközi kommunista mozgalom elmélete és taktikája
A munkásosztály világtörténelmi küldetése357
A munkásosztály - a dolgozó emberiség felszabadítója357
A munkásosztály számarányának, s a társadalmi és politikai szerepének növekedése361
A munkásosztály és valamennyi dolgozó érdekeinek közössége365
Az internacionalizmus - a munkásmozgalom erőforrása368
A munkásmozgalom fejlődésének útjában álló akadályok és nehézségek371
Harcos osztály, alkotó osztály375
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom - döntő fordulat az emberiség történetében382
Az orosz munkásosztály élcsapat szerepe383
A világ első szocialista forradalma386
Az Októberi Forradalom hatalmas lökést adott más országok forradalmi munkásmozgalmának394
Az Októberi Forradalom hatása a nemzeti felszabadító mozgalomra396
A nemzetközi szocialista mozgalom élenjáró osztaga és támasza398
A marxista-leninista párt és szerepe a munkások osztályharcában401
Milyen pártra van szüksége a munkásosztálynak?401
A párt felépítésében és életében megnyilvánuló demokratikus centralizmus406
A párt és a tömegek eleven kapcsolatáról412
A marxista-leninista politika mint tudomány és művészet417
A jobboldali opportunizmus és a szektásság elleni harc szükségessége424
A kommunista mozgalom nemzetközi jellege428
A munkásostály és valamennyi demokratikus népi erő akcióegységének politikája432
A munkásosztály akcióegységének szükségessége a mai körülmények között433
Ki akadályozza a munkásosztály akcióegységének megteremtését?436
A munkásmozgalom akcióegységének eléréséhez vezető utak444
A demokratikus egység politikája455
A munkás-paraszt szövetség a kapitalizmusban463
Harc a parasztság érdekeiért463
A kommunisták - a paraszttömegek létérdekeinek védelmezői471
Mit ad a parasztoknak a munkásosztály győzelme?474
A népeknek a gyarmati rendszer ellen irányuló nemzeti felszabadító mozgalma478
A munkásmozgalom és a nemzetiségi-gyarmati kérdés478
A nemzetii felszabadító mozgalom fellendülése és a gyarmati rendszer bomlása484
Az imperialistaellenes, antifeudális forradalom vívmányai a szocializmus útjára lépett ázsiai országokban493
A fiatal keleti nemzeti államok harca függetlenségük megszilárdításáért495
A latin-amerikai országok harca az igazi függetlenségért508
A kommunistaellenesség - a nemzeti felszabadító mozgalom bomlasztásának és kettészakításának eszköze512
A gyarmati politika új formái515
A szocialista világrendszer - a népek támasza a gyarmati rendszer ellen folyó harcban518
A tőkésországok népeinek harca a szuverenitás megőrzéséért521
A szuverenitás problémájának kiéleződése az imperializmus korában521
A kozmopolitizmus - az imperializmus burzsoázia ideológiája528
A szuverenitás védelme a nemzet egészséges erőinek létérdeke531
Harc a demokrácia megvédéséért a burzsoá országokban538
Lenin a demokráciáért a kapitalizmus viszonyai között folytatott harc szükségességéről541
A tőkés monopóliumok támadása a dolgozók demokratikus jogai ellen543
A demokratikus erők összefogása - a reakció és a fasizmus legyőzésének igen fontos feltétele549
A háborús veszély és a népek békeharca554
Az imperializmus rendkívüli módon veszélyezteti az emberiség jövőjét554
A munkásosztály és a háború560
A béke védelme a legfontosabb általános demokratikus feladat563
A háború elhárításának lehetőségei napjainkban566
A szocialista forradalomba való átmenet különböző formái573
Az antagonisztikus osztályellentétek kibontakozása elkerülhetetlenné teszi a proletárforradalmat573
Korunk demokratikus mozgalmai és a szocialista forradalom578
A proletárforradalom feltételeinek kialakulása591
A munkásosztály hatalomra jutása597
A szocialista forradalom fő törvényszerűségei és megnyilvánulásuk sajátosságai a különböző országokban607
A szocializmusról és a kommunizmusról szóló tanítás
Proletárdiktatúra és proletárdemokrácia611
A proletárdiktatúra történelmi szükségszerűsége az átmeneti időszakban612
A proletárdemokrácia - a demokrácia új típusai621
A proletárdiktatúra formáinak változatossága636
A kapitalizmus és a szocializmus közötti átmeneti időszak fő gazdasági feladatai647
Mivel kezdi a munkáshatalom?648
A többszektorúság felszámolásának útjai655
A szocialista iparosítás670
Az átmeneti időszak erdeményei674
A szocialista termelési mód fő vonásai677
A társadalmi tulajdon és formái678
A szocialista termelés fő célja683
A népgazdaság tervszerű fejlődése686
Az árutermelés és az értéktörvény a szocializmusban691
A munka a szocializmusban698
A szocialista bővített újratermelés702
A szocialista társadalom társadalmi, politikai és kulturális arculata708
A szocialista demokrácia708
A szocialista társadalom népeinek barátsága723
A szocialista társadalom kultúrája727
A szocializmus és az egyén734
A szocialista társadalom fejlődésének hajtóerői738
A szocialista világrendszer743
A szocialista világrendszer kialakulásának történelmi sajátosságai743
A szocialista államok kölcsönös viszonyának elvei (a szocialista nemzetköziség)746
A szocialista világgazdaság fejlődése755
A szocialista országok gazdasági kapcsolatai más országokkal763
A szocializmusból a kommunizmusba való átmenet időszaka766
A párt lenini fő irányvonalai az új szakaszban767
A kommunizmus anyagi-technikai bázisának megteremtése772
Az osztálykülönbségek és más társadalmi különbségek fokozatos elmosódása785
A dolgozók kommunista nevelése800
A szocialista demokrácia fejlődése809
A Szovjetunióban folyó kommunista építés nemzetközi jelentősége822
A kommunista társadalom830
A közjólét és abőség társadalma831
Mindenki képességei szerint834
Mindenkinek szükségletei szerint837
Szabad ember szabad társadalomban841
A népek békéje, barátsága, együttműködése és kölcsönös közeledése846
A kommunizmus további perspektívái848
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A marxizmus-leninizmus alapjai A marxizmus-leninizmus alapjai A marxizmus-leninizmus alapjai A marxizmus-leninizmus alapjai A marxizmus-leninizmus alapjai

A védőborító enyhén elszíneződött, szakadozott. A lapélek kissé foltosak. A védőborítón-, előzéklapon tulajdonosi bejegyzés, néhány lapon bejegyzések, aláhúzások láthatók.

Állapot:
840 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba