799.179

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar kódex 1-6. - CD-vel

Az Árpádok világa/Lovagkor és reneszánsz/Szultán és császár birodalmában/Reformkor és kiegyezés/Az Osztrák-Magyar Monarchia/Magyarok a 20. században

Szerző

Kiadó: Kossuth Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 2.802 oldal
Sorozatcím: Magyar Kódex
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 30 cm x 21 cm
ISBN: 963-09-4261-5
Megjegyzés: Mindegyik kötethez CD-melléklet tartozik. A könyvek fekete-fehér és színes fotókat, reprodukciókat tartalmaznak. Az I-III. kötetet 1999-ben, A IV. kötetet 2000-ben adták ki.

Tartalom

1. KÖTET/AZ ÁRPÁDOK VILÁGA - MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL 1301-IG
Történelem
Őstörténet / Szentpéteri József7
A magyarság eredete7
Az önállósodás útján10
Levédia és Etelköz12
A honfoglalás kora / Szentpéteri József19
A társadalom felépítése19
Letelepedés, "kalandozások"22
Az államszervezés kora / Farkas Andrea31
Géza nagyfejedelem31
István király uralkodása35
Támadások az új rend ellen41
Trónviszályok és konszolidáció / Zsoldos Attila45
A trónviszályok kezdetei45
A király és a hercegek51
Konszolidáció a 11-12. század fordulóján55
A korai királyság utolsó évtizedei / Zsoldos Attila59
Aktivizálódó külpolitika59
Bizánc árnyékában60
Virágkor a 12. század végén62
A tatárjárás kora / Zsoldos Attila65
Az új berendezkedés65
Az Aranybullák67
A konzervatív fordulat69
A katasztrófa70
Az ország újjépítése72
Az utolsó Árpádok / Zsoldos Attila77
A bárók és familiárisaik77
A "kun" László király79
A korai rendiség81
A magyar nyelv
Nyelvünk régmúltja / Szakács Margit131
Nyelvtörténeti bevezetés131
Előmagyar kor132
Ősmagyar kor133
A korai ómagyar kor nyelvi emlékei / S. Hámori Antónia136
Nyelvi szórványok137
A szövegemlékek140
A glosszák143
A kor nyelvi rendszere / S. Hámori Antónia144
A szókészlet144
A nyelvtani rendszer145
Irodalom
Irodalmunk kezdetei153
A szájhagyományozás emlékei / Szakács Margit153
Az irodalom születése Magyarországon / Szovák Kornél163
Külső feltételek / Szovák Kornél165
A hordozó közeg: a nyelv165
Az iskolázás167
Könyvek és könyvtárak171
A közönség és az alkotás helyszínei173
Tartalmi jellemzők / Szovák Kornél174
Az alkotás szintjei174
A művek tartalmi besorolása174
Az irodalom korszakai176
Az Árpád-kori irodalom hagyományozódása177
A szerzők / Szovák Kornél180
Nevesek és névtelenek180
Külföldiek Magyarországon - magyarok külföldön182
A művek / Szovák Kornél185
A jogi írásbeliség185
A műfajok186
A történetírás193
Művészetek
Művészettörténet / Szentpéteri József-Kerny Terézia233
A honfoglalás kor művészete233
A Szent István-kori művészet236
Román kor247
Korai gótika258
Zenetörténet / Mezei János260
Őstörténetünk zeneisége260
A keresztény zenekultúra263
Liturgia és zenei alapvetés264
Kottás forrásaink és a magyar kottaírás265
Újabb zenei hatások266
Kolostori zeneélet266
Világi zeneélet és népzene268
Tánctörténet / Felföldi László269
Őstörténeti vonatkozások269
Az Árpád-kor táncművészete271
Hitvilág és egyháztörténet
Hit és vallás281
A pogány magyarok hitvilága / Pokorny Péter281
A keresztény térítés kezdetei / Csikhon Judit284
Szent István öröksége / Szovák Kornél288
Soknyelvű, sokszokású ország288
Az első örökösök291
A hit megszilárdulása292
Császár és pápa közt / Szovák Kornél294
Kálmán és az egyházi reform294
A szerzetesek évszázada295
Az egyházszervezet299
A pápaság árnyékában / Szovák Kornél300
Új szerzetesrendek300
Legátusok Magyarországon301
Egyház és társadalom az Árpád-kor végén302
Táj és nép
Történeti földrajz / Pokorny Péter309
Természetföldrajzi bevezetés309
Az ezredforduló Kárpát-medencéje310
A magyar királyság és szomszédai / Zsoldos Attila312
Az ország képe312
A szomszédok315
Az ország igazgatása / Zsoldos Attila317
Az udvar és az ispánságok317
A megye intézménye318
A tartományok320
Az ország nem magyar lakói / Zsoldos Attila321
A keleti jövevények321
A nyugati bevándorlók323
Életmód
Honfoglalás kori gazdálkodás / Jóni Sándor329
Állattenyésztés329
Vadászat és halászat332
Földművelés és gyűjtögetés333
Kézművesség333
Árpád-kori gazdaság337
Mezőgazdaság / Tringli István337
Kézművesség / Takács Miklós338
Pénz és kereskedelem / Zsoldos Attila342
Település és lakóhely346
Honfoglalás kori viszonyok / Szentpéteri József346
Középkori településtörténet / Zsoldos Attila-Takács Miklós-Siklósi Gyula347
Árpád-kori társadalom / Zsoldos Attila358
Szabadok és szolgák358
A nemesség és a kötött szabadság358
A szolgálónépek világa360
A királyi szerviensek és nemesek362
A jobbágyparasztság kialakulása363
Mindennapi élet364
Nemek közötti munkamegosztás / Csikhon Judit-Jóni Sándor364
Honfoglalás kori ruházkodás / Szentpéteri József365
Árpád-kori viselet és fegyverzet / Csukovits Enikó-Kovács László366
Kitekintés / Zsoldos Attila376
Időrend383
Irodalom401
A képek jegyzéke417
Névmutató433
2. KÖTET/LOVAGKOR ÉS RENESZÁNSZ - MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1301-1526
Történelem / Tringli István
Politikatörténet7
Az Anjouk és Zsigmond uralkodása7
I. Károly7
Nagy Lajos22
Zsigmond35
A Hunyadiak és a Jagellók45
Az első Habsburg a magyar trónon: V. Albert45
A zavaros idők és V. László uralkodása49
Hunyadi Mátyás58
A Jagelló-kor68
Társadalomtörténet80
Az ország lakói80
Egységesülő nemesség és jobbágyság81
Városok - városlakók92
Nyelvtörténet: S. Hámori Antónia
A középső ómagyar kor103
A kor nyelvi jellemzése103
Egyházi tárgyú nyelvemlékek104
Világi tárgyú emlékek107
A szókészlet108
A nyelvtani rendszer109
A kései ómagyar kor112
A kor nyelvi jellemzése112
A kódexek113
Glosszák, szójegyzékek121
Eredeti magyar szövegek122
A szókészlet123
A nyelvtani rendszer125
Irodalomtörténet
Az Anjou- és Zsigmond-kor135
Műveltségi viszonyok / Szovák Kornél135
A nyelv135
Szóbeliség és laikus irodalom136
Az írástudás kiterjedése: az írásbeliség laicizálódása137
Könyvek és könyvtárak138
Szerzők, műfajok, művek / Szovák Kornél139
Az Anjou-kori történetírás emlékei140
A vallásos irodalom144
Az írásbeliség: oklevelek, levelek, formuláskönyvek147
A kötészet148
A Hunyadiak és a Jagellók kora150
Latin nyelvű irodalom / Szovák Kornél150
A történeti irodalom151
Jogi irodalom és írásbeliség153
A föld- és néprajz154
Teológiai irodalom155
Az értekező és líra-irodalom157
Magyar nyelvű irodalom / Madas Edit158
A magyar nyelvű kolostori irodalom felvirágzása158
Kódexek, műfajok, művek163
Humanista irodalom / Pajorin Klára168
A magyarországi humanizmus megjelenése168
Vitéz János és Janus Pannonius169
Mátyás király és a humanista műveltség173
A Jagelló-kori humanista irodalom175
Művészetek
Művészettörténet / Buzás Gergely227
A korai Anjou-kor művészete (1300-1350)227
Építészet227
Képzőművészet231
A kései Anjou-kor művészete (1350-1400)233
Építészet234
Képzőművészet236
Késő Zsigmond-kori művészet (1400-1437)239
Építészet239
Képzőművészet242
Magyarország művészete 1437-1476 között245
Építészet245
Képzőművészet249
Magyarország művészete 1476-1526 között251
Építészet251
Képzőművészet258
Zenetörténet / Mezei János264
A zenei élet feltételei a 14. században264
Zene a 15. század elejétől Mohácsig268
Tánctörténet / Felföldi László275
Európai és magyar tánckultúra275
Kora reneszánsz táncok Európában278
Korabeli táncok Magyarországon280
Egyháztörténet / Rácz György
Kapcsolat a szentszékkel (1301-1437)289
Gyengülő pápaság - erősödő királyság289
Magyarország és a nyugati egyházszakadás292
Egyházi társadalom (1301-1437)294
A főpapok, az egyházi középréteg és az alsópapság294
A szerzetesség átalakulása296
Egyház és társadalom (1301-1437)299
Keresztény mindennapok299
Az egyházszervezet bővülése300
A politizáló egyház - az egyház és a politika (1437-1526)303
Erősödő főkegyúri jog303
A prelátusok a politikában305
A társadalmat szolgáló egyház (1437-1526)308
A világi szolgálat terei308
Monasztikus, remete- és koldulórendek312
Az apácák316
Búcsú, zarándoklat / Csukovits Enikő316
A katolikus egyházon kívüliek (1437-1526)319
Zsidók319
Görögkeletiek319
Népi vallásosság / Csukovits Enikő320
Táj és nép
Szomszédok, tartományok, etnikumok / Tringli István329
Szomszédos országok és tartományok329
Nemzetiségek és kiváltságolt népelemek333
Az ország kormányzata / Tringli István336
A király336
A Szent Korona-tan337
Helyi igazgatás, megyék és székek337
Királyi székhely és főváros340
A királyi tanács342
Az országgyűlés343
A nádor és a törvénykezés344
Kancellária és kincstár345
A hiteleshelyek345
A törvények és a Hármaskönyv346
Település és lakóhely / Siklósi Gyula348
Városok348
Várak357
Kolostorok358
Falvak361
Életmód
Gazdaság és gazdálkodás / Tringli István365
Földművelés365
Állattenyésztés, halászat, malmok366
Bányászat, pénzverés, adók367
Kézművesség, kereskedelem371
A középkori "államháztartás" elemei373
Foglalkozások / Siklósi Gyula375
Iskolázás381
Az iskolázás az Anjou- és Zsigmond-korban / Szovák Kornél381
Művelődés a Hunyadiak és a Jagellók korában / Csukovits Enikő382
Mindennapi élet / Csukovits Enikő386
Ünnepek és hétköznapok386
Férfiviselet a 14. században387
A 15. századi férfiak öltözködése391
A női viselet változása394
Ékszerek és kincsleletek397
Lakberendezés, bútorok400
Háztartási felszerelések403
Kitekintés / Tringli István406
Időrend409
Irodalom419
A képek jegyzéke432
Név- és tárgymutató449
3. KÖTET/SZULTÁN ÉS CSÁSZÁR BIRODALMÁBAN - MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1526-1790
TÖRTÉNELEM
Politika és hadügy a török korban (1526-1699) - Fodor Pál, Oborni Teréz, Pálffy Géza7
Két világbirodalom határán7
A három részre szakadt ország (1526-1566)9
"Háborús békeévek" (1566-1591)15
Magyarország első modern háborúja (1591-1606)23
A lassú romlás fél évszázada (1606-1663)30
A kiútkeresés és felszabadulás (1663-1699)37
Az újjászülető Magyarország45
Politika és hadügy a Habsburg-uralom idején (1599-1790) - Kalmár János - Ifj. Barta János48
Az általános elégedetlenség okai48
A Rákóczi-szabadságharc49
A szatmári megállapodás értékelése53
Az ország politikai beillesztése a Habsburg Birodalomba53
Mária Terézia a politika színterén57
A háborús politika negyedszázada (1740-1765)59
Társalkodás II. Józseffel (1765-1780)65
II. József egyeduralma (1780-1790)66
Az ország kormányzása (1526-1699) - Fodor Pál - Oborni Teréz72
A királyi Magyarország berendezkedése72
Az Erdélyi Fejedelemség kormányzása78
A török tartomány igazgatása79
Az orszgá kormányzása (1699-1790) - Szántay Antal82
A központi és a rendi kormányzat82
Magyarország a Habsburg Monarchiában83
Bécsi kormányhivatalok84
Országos kormányhivatalok84
Kamarai és hadügyi igazgatás85
Társadalomtörténet (1526-1699) - Fodor Pál - Oborni Teréz - Pálffy Géza86
A királyi Magyarország társadalma86
Társadalmi rétegződés az Erdélyi Fejedelemségben90
A Hódoltság társadalmi viszonyai92
Társadalomtörténet (1699-1790 - ifj. Barta János)95
A társadalom szerkezete95
Birtokosok, nemesek95
Jobbágyok, parasztok99
Városlakók, polgárok102
NYELVTÖRTÉNET
A középmagyar kor első fele - Uhl Gabriella111
A kor nyelvi jellemzése111
A kor nyelvi rendszere117
Török jövevényszavak - Kakuk Zsuzsa120
Nyelvtörténeti áttekintés120
Török eredetű szókincsünk122
A középmagyar kor második fele - Uhl Gabriella129
A kor nyelvi jellemzése129
II. József nyelvrendszere129
A nyelvújítás előkészítése - Uhl Gabriella130
Szótárak, helyesírási útmutatók130
A 18. századi nyelvállapot jellemzése131
Művelődési és nyelvművelési programok132
A tudományos nyelv megújítása133
Elképzelések a magyar nyelv eredetéről133
IRODALOMTÖRTÉNET
Magyar nyelvű irodalom (1526-1690) - Ács Pál - Székely Júlia137
Az irodalmi élet kereteinek átalakulása 1526 után137
A könyvnyomtatás138
A magyar erazmisták141
A magyar irodalom a reformáció szolgálatában142
Közköltészet, népi kultúra146
Elitköltészet, udvari kutúra149
A hódoltság török irodalma - Sudár Balázs160
A török irodalomtörténet rétegei160
A népköltészet160
Az ásik-költészet160
Díván-irodalom162
A késő barokk kor magyar irodalma (1690-1772) - Ács Pál - Székely Júlia165
Az irodalmi élet szintjei és színterei165
Világi próza169
Egyházi és kegyességi irodalom173
A magyar irodalomtudomány kezdetei176
Színház az iskolákban178
Közösségi költészet és nemzeti propaganda178
A rokokó irodalom180
A magyar irodalom a felvilágosodás korában (1750-1790) - Mezei Márta182
Az irodalom fejlődésének jellegzetességei182
A felvilágosodás főbb eszméi182
Az irodalom fogalma, klasszicizmus183
Műnemek: dráma, epika, líra183
Bessenyei György184
A felvilágosodott líra Orczy Lőrinc és Barcsay Ábrahám műveiben185
Az 1780-as évek186
A klasszikus triász188
MŰVÉSZETEK
Művészettörténet (1526-1699) - Mikó Árpád221
Bevezetés221
A művészeti élet keretei - udvarok, mecénások222
Könyvművészet226
Festészet227
Szobrászat233
Építészet234
Iparművészet242
Művészettörténet (1699-1790) - Jernyei Kiss János243
Bevezetés243
Templomok és kolostorok243
Képzőművészet az egyház szolgálatában246
Kastélyok, rezidenciák, barrok városkép250
A világi képzőművészeti műfajai253
Rokokó tendenciák255
A felvilágosodás és a késő barokk257
Zenetörténet (1526-1699)260
Magyarország és Erdély zenetörténete - Király Péter - Papp Ágnes260
A Hódoltság török zenéje - Sudár Balázs272
Zenetörténet (1699-1790)276
Műzenei kultúra - Sas Ágnes276
Népzene - Tari Lujza286
Tánctörténet - Felföldi László289
Táncmesterek, tánckönyvek, táncok289
A tánc sé az egyházak290
Hajdútánc290
Nyugat-európai táncok a magyar társaséletben290
Keleti táncok Magyarországon291
Tánckultúra a 18. századi Magyarországon292
Tánc az arisztokrácia körében293
A városi tánckultúra293
A parasztság táncai293
Katonatáncok294
A "magyar tánc" a 18. században294
EGYHÁZTÖRTÉNET
Keresztény egyházak (1526-1699) - Molnár Antal297
A reformáció Európában297
A reformáció elterjedése Magyarországon (16. század)300
Katolikus megújulás és ellenreformáció (17. század)306
Katolikus reform, reformáció, ellenreformáció310
Népi hiedelemvilág - Tomisa Ilona311
Búcsújáró helyek311
Zarándoklatok311
Muszlim hitélet - Ágoston Gábor313
Dzsámik, mecseetek, dervisrendek313
Muszlim iskolák, muszlim művelődés314
Vallások, egyházak (1699-1790) - Katus László315
Felekezeti arányok a 18. században315
Római katolikusok315
Ortodoxok (görögkeletiek)324
Protestánsok326
Zsidók329
Népi hitvilág - Tomisa Iloan330
A katolikus hitélet fellendülése330
A protestáns vallásosság jellemzői332
TÁJ ÉS NÉP
Természeti földrajz - Oborni Teréz - Szántay Antal337
Szélsőséges jelenségek az időjárásban337
Erdők, vizek és szántók338
A háborúk okozta pusztulás338
A kultúrtáj térnyerése339
Népesség, etnikumok (1526-1699) - Fodor Pál - Oborni Teréz - Pálffy Géza341
A népességszám változásai341
Menekülés a falvakból342
Etnikai átrendeződés342
Románok Erdélyben343
Szerbek, horvátok betelepedése343
Szlovákok, németek, vlachok a Felvidéken344
Törökök - délszlávok344
Népesség, entikumok (1699-1790) - Katus László345
A II. József-féle népszámlálás345
Az etnikai viszonyok átalakulása345
Bevándorlás346
Belső vándormozgalom348
A horvát és erdélyi szász rendi nemzet348
A szerbek kiváltságai349
A nem magyar népek társadalma350
Nemzeti ébredési mozgalmak350
Település és lakóhely (1526-1699) - Fodor Pál - Gerelyes Ibolya - Oborni Teréz - Pálffy Géza - Tomisa Ilona352
Városok a kirláyi Magyarországon352
Erdélyi városok354
Városok a török Hódoltság területén355
Szálláskertes települések356
Oszmán-török építészet358
Település és lakóhely (1699-1790) - Szántay Antal361
Táj és település361
Irtásfalvak, telepesfalvak, városok361
Települések tipológiája363
Gazdálkodás és telekforma363
Udvar és ház365
A népi építészet emlékei - Kocsis Gyula365
ÉLETMÓD
Gazdaság 81526-1699) - Fodor Pál - Oborni Teréz - Pálffy Géza369
A királyi Magyarország gazdasága369
Erdély gazdasága370
A Hódoltság gazdasága372
Kézművesség (1526-1699)375
Magyar kézművessés - Tomisa Ilona375
Török kézművesség - Gerelyes Ibolya381
Gazdaság - gazdálkodás (1699-1790) - Kalmár János - Kocsis Gyula384
Ipar, bányászat384
Mezőgazdaság385
Kereskedelem385
Adóreform385
Paraszti gazdálkodás386
Iskolázás - Ács Pál - Székely Júlia389
Oktatás a hódoltság kori Magyarországon389
Iskolázás a 18. században392
Mindennapi élet (1526-1699) - Fodor Pál - Oborni Teréz - Pállfy Géza398
Családi élet398
Életszínvonal a korabeli Magyarországon398
Étkezési szokások399
Öltözködés400
Török-magyar párviadalok401
Rabkereskedelem a török-magyar határ mentén401
Török házak, otthonok402
Török ételek és italok403
Mindennapi élet (1699-1790) - Kalmár János - Kocsis Gyula404
Háztartás a lakberendezés404
Öltözködés406
Étkezés408
Kitekintés - ifj. Barta János416
Időrend419
Irodalom428
A képek jegyzéke443
Névmutató455
4. KÖTET/REFORMKOR ÉS KIEGYEZÉS - MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867
TÖRTÉNELEM
A nemzetté válás kora (1790-1848) - Dobszay Tamás - Hermann Róbert7
Válaszok a felvilágosodás és a nacionalizmsu kihívására7
Magyarország a francia háborúk idején14
Az abszolutizmus és a rendek (1812-1825)19
A magyar liberalizmus születése25
Küzdelmek a reformokért az 1840-es években32
Polgári forradalom és szabadságharc (1848-1849) - Hermann Róbert40
A forradalom és az átalakulás40
A társadalmi átalakulás kérdései46
Az önálló magyar hadsereg46
Az első népképviseleti országgyűlés48
Magyar belpolitika a szabadságharc időszakában49
A magyar külpolitika és a nemzetiségi kérdés54
A nagyhatalmak és a magyar szabadságharc58
A szabadságharc katonai története60
Az önkényuralom kora (1849-1867) - Fónagy Zoltán - Hermann Róbert72
Zsarnokság és modernizáció72
Az egységes birodalom vágyképe73
A császári-királyi hadsereg 1849-1867 között74
Magyarország betagolása a birodalomba74
Polgári rend - szabadságjogok nélkül74
A jobbágyfelszabadítás végrehajtása79
Politikai hangulatviszonyok81
Az emigráció83
A nemzetiségek85
Az 1859. évi hadjárat86
Az önkényuralom megingása87
Az 1866. évi hadjárat88
A kiegyezés89
Népesedési viszonyok - Fónagy Zoltán91
Népességszám, népmozgalom91
A század járványa: a kolera92
Éhínségek93
A felbomló rendi társadalom - Fónagy Zoltán
A rendiség87
A rendi szerkezet88
A mágnások89
A birtokos nemesség87
A kisnemesség88
A paraszti világ89
Az úrbéres viszony válsága és megszűnése87
A paraszti világ peremén88
A régi polgárság89
A modern polgárság kezdetei87
Értelmiségiek, tisztviselők88
A polgárság alatti rétegek
NYELVTÖRTÉNET - DÖMÖTÖR ADRIENNA
A nyelvújítás története129
A nyelv dolga: közügy129
Ortológus és ellenművek131
Kazinczy Ferenc, az első nagyhatású nyelvművelő132
A nyelvújítás győzelme után135
Eredmények137
A nyelvújítás módszerei138
Az új szavak138
Szóképzés139
Szóelvonás139
Szóösszetétel140
Elavult szavak felújítása140
Nyelvjárási szavak közkinccsé tétele140
Idegen szavak, szószerkezetek fordítása140
Idegen szavak magyarosítása141
Nyelvi változások a korban142
Szókészlet142
Grammatika142
Alaktani kérdések143
Mondatszerkesztés145
A nyelvtudományi története147
Szótárak, nyelvtanok, tanulmányok147
IRODALOMTÖRTÉNET
Magyar irodalom a nyelvújítás korában - Mezei Márta151
Fordulat az 1790-es években151
Batsányi János151
Szentjóbi Szabó László152
Verseghy Ferenc152
Folyóiratok152
Színházi élet153
Műveskedő költők153
A szentimentalizmus154
Kármán József154
A századforduló világa155
Csokonai Vitéz Mihály156
Debreceni irodalom158
A nyelvújítási harc és az irodalom159
Kazinczy Ferenc160
Irodalmi élet a 19. század elején161
Virág Benedek162
Dunántúli írók163
Berzsenyi Dániel163
A reformkor és az önkényuralom irodalma - Szabó G. Zoltán166
A kor jellemzői166
A romantika és a nemzeti klasszicizmus sajátosságai167
A lírai műfajok változása a 19. első két harmadában168
Kölcsey Ferenc169
Vörösmarty Mihály171
Petőfi Sándor174
Arany János177
Vajda János180
Az epikai műfajok a 19. század első két harmadában181
Eötvös József182
Jókai Mór184
Kemény Zsigmond186
Gyulai Pál188
A színházkultúra fejlődése189
Kisfaludy Károly190
Katona József191
Madách Imre192
Szigligeti Ede194
A reformkor és a szabadságharc utáni időszak sajtója195
Az Akadémia szerepe a magyar tudományos élet kialakulásában196
Toldy Ferenc197
MŰVÉSZETEK
Művészettörténet - klasszicizmus és romantika - Papp Júlia217
A nemzeti művészet kezdetei217
Változások az építészetben a 19. század első felében222
A polgári műfajok virágzása a festészetben227
Szobrászat235
Emlékműállítás238
A művelődési eszmény a képzőművészetben240
A műkritika kibontakozása242
A történeti festészet virágzása243
A nemzeti romantika építészete248
Zenetörténet - Műzene - Domokos Zsuzsa250
Magyarország zenetörténete az 1800-as évek elejétől a kiegyezésig250
A 18. század öröksége: a verbunkos250
Operajátszás, népszínmű a század első évtizedeiben252
Erkel Ferenc első operái253
A Szózat és a Himnusz születése255
A zeneélet fellendülése az 1840-es években255
Hangversenyélet, zeneoktatás az 1840-es években256
Liszt Ferenc Magyarországon (1840, 1846)257
A forradalom és szabadságharc zenéje259
Zenei élet az 1850-es években259
Mosonyi Mihály művészete260
Erkel Bánk bán című operája261
Egyházi zene263
Zenetörténet - Népzene - Tari Lujza264
A népdalgyűjtés kezdetei264
Vokális zene267
Hangszeres zene269
Tánctörténet - Felföldi László271
Az európai tánckultúra271
A tánckultúra Magyarországon274
Tánc és társas életben277
Tánc a közéletben és a művészetekben280
Magyar színháztörténet - Kerényi Ferenc282
Az első kísérletek (1790-1797)282
A vándorszínészet évtizedei (1797-1837)284
A magyar romantika színpadi forradalma286
A Nemzeti Színház és első aranykora (1837-1848)286
Színház a forradalomban (1848-1849)290
A színpadi romantika a nemzeti stílussá válása (1849 után)291
EGYHÁZTÖRTÉNET
Vallások, egyházak - Katus László301
A népesség felekezeti megoszlása301
A római katolikusok302
Görög katolikusok307
Görögkeletiek (ortodoxok)308
Protestánsok309
Zsidók313
Népi hitvilág - Tomisa Ilona316
Felvilágosodás és a népi hitélet316
Hivatalos és népi vallásos gyakorlat316
A vallásos élet szervezői317
Remeték318
Vallásos társulatok és működésük318
Felekezeti villongások319
A protestánsok vallásgyakorlása319
A protestáns hitélet alakulása320
A presbitérium intézménye320
Táj és nép
Ember és természet - Dobszay Tamás325
Magyar tájak a 19. század első felében325
A természetátalakítás kezdetei327
Település és lakóhely328
Etnikumok, nemzetségek - Katus László332
Etnikai viszonyok332
Nemzeti ébredési mozgalmak333
A magyar politikai elit és a nemzetiségi kérdés344
A nemzetiségi kérdés az 1861. évi országgyűlésen347
Politikai földrajz - Dobszay Tamás349
A Habsburg Birodalom mint politikai keret349
Az összbirodalom kormányzata 1848-ig349
Magyarország a Monarchiában352
A birodalom kormányzása 1848 után354
Magyarország igazgatása az önkényuralom és a provizórium éveiben355
ÉLETMÓD
Gazdaság és gazdálkodás - Fónagy Zoltán369
A gazdaságpolitika és eszközei369
A forgalom373
Mezőgazdaság379
Ipar384
Technikatörténet - Fónagy Zoltán388
A mezőgazdasági technika388
Közlekedés, hírközlés, infrastruktúra389
A gyáripar393
Oktatás és tudomány - Dobszay Tamás399
Iskolatörténet399
Tudománytörténet403
Mindennapi élet - Fónagy Zoltán - Kocsis Gyula409
A mágnások409
A birtokos nemesség410
A kisnemesség412
A polgárság413
A városi szegények415
A parasztság416
A magánélet keretei423
Mentalitás425
Egészségügyi viszonyok429
Kitekintés - Fónagy Zoltán432
Időrend435
Irodalom443
A képek jegyzéke454
Név- és tárgymutató469
5. KÖTET/AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA - MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1867-1918
TÖRTÉNELEM
Köztörténet - Szabó Dániel7
A dualista politikai rendszer kialakulása7
A dualista rendszer politikai struktúrája7
Ausztria és Magyarország külpolitikája az 1890-es évekig11
Az Andrássy-korszak13
A politikai pártok16
A Lónyay-időszak20
A ausztriai rendszer kialakulása23
Tisza Kálmán korszaka24
A dualizmus válsága
A stabilitás megbomlása31
A külpolitikai helyzet változása32
Tisza Kálmán bukása34
Szapáry Gyula kormánya34
A munkásmozgalom36
A Wekerle-kormány38
A nemzetiségi kérdés40
Az 1890-es évek látványos konfiktusai41
Bánffy Dezső időszaka42
A millenium44
A Bánffy-rendszer45
Ausztria a századfordulón48
A Széll-korszak50
Új pártok a válság idején54
Munkásmozgalom a századfordulón55
A Szabadelvű Párt bukása57
Ausztria a századforduló után59
A darabontkorszak60
A koalíciós korszak64
Gazdaságpolitika67
A választójog67
Nemzetiségi politika68
A horvát kérdés a századfordulón70
A koalíció bukása71
A Nemzeti Munkapárt73
Az első világháború79
A szarajevói merénylet79
Az augusztisu válság80
A kezdeti katonai események82
A magyarországi átalakulások83
A háború második szakasza86
Tisza István bukása88
A végjáték89
Az őszirózsás forradalom93
TÁRSADALOM - Fónagy Zoltán
Népesedési viszonyok95
A demográfiai átmenet95
Népességszám és népesedési mutatók96
Eltűnő járványok, új veszélyek97
A háborús veszteség99
Az egészségügyi szervezet kiépülése99
A táplálkozási viszonyok javulása101
A mozgásba jött társadalom101
A társadalmi mobilitás kiszélesedése101
A külső migráció101
Átrendeződés az országon belól102
A társadalmi átrétegződés103
A társadalomszerkezet103
Nagybirtokosok és arisztokraták104
A nagypolgárság105
A középosztály105
A kispolgárok107
A birtokos parasztság111
A mezőgazdasági bérmunkások112
Az ipari proletárok114
NYELVTÖRTÉNET - SZATHMÁRI ISTVÁN
A történeti háttér és nyelvünk alakulása119
A nyelvújítás új hulláma121
Az irodalmi és a köznyelv125
A korabeli magyar nyelvtudomány története127
IRODALOMTÖRTÉNET
A változások korának irodalm: Dezillúzió és újromantika (1860-as évek -1877) - Császtvay Tündre133
Útkeresők134
Toborzó137
Az írófejedelem: Jókai Mór (1825-1904)138
Az érzelmes regényírók139
Az elégedetlen lírikusok141
Irodalmi ellentétek142
Újromantikus drámaírók és népszínmű-szerzők144
Zsurnaliszta irodalom146
A vállalkozások korának irodalm: irodalmi harcok és kísérletek (1877-1890) - Császtvay Tünde149
Seregszemle149
Irodalmi harcmező - a kozmoplita vita152
Újító lírikusok155
Egynéi hangú regényírók és novellisták159
Mikszáth Kálmán nyomában162
A nemesség új útjai az elbeszélőirodalomban164
Útkereső drámaírók168
A tömegtermelés kora168
A tömegbefolyásoló zsurnaliszta irodalom173
Olvasókörök, kaszinók, könyvtárak176
A századvég-századforduló irodalma: bohémság és historizmus (1890-906) - Császtvay Tündre177
Budapest - a világváros179
Historizmus181
A nemzeti szellem és a szecesszió költői182
A századelő irodalmi forradalma (1906-1919) - Veres András183
Háttér: a századforduló kulturális megosztottsága183
Az 1900-as évtizedben fellépő generáció: "második magyar reformnemzedék"184
A Nyugat186
A Nyugat első nemzedékéne költői191
A Nyugat elbeszélői192
Harc A Holnap és a Nyugat körül194
A századelő két magányos alkotója196
Thália Társaság, A Szellem, Vasárnapi Kör199
Kassák Lajos avantgárd mozgalma - Kappanyos András200
Az irodalmi élet a háború és a forradalmak idején202
MŰVÉSZETEK
Művészettörténet (1867-1918) - Gellér Katalin207
Magyar művészet a dualizmus idején207
A historizmus művészete209
Realista tendenciák a festészetben214
A századforduló művészete216
A Neósok, a Nyolcak, az Aktivisták225
Zenei élet a kiegyezés után (1867-1900) - Gombos László228
A zeneélet színterei és a hangversenyélet230
Erkel Ferenc és Liszt Ferenc pályájának utolsó szakaszában233
A Zeneakadémia alapítása és jelentősége235
Az Operaház és a magyar opera236
A magyar zene fő irányai a 19. század utolsó harmadában239
Új század, új nemzedék (1900-1918) - Vikárius László241
A népzene fölfedezése243
A "nyugatos" fordulat244
Zeneélet a hátországban247
Népzene - Tari Lujza250
A népies műdaltól a magyar nótáig, a népszínműtől az operettig250
Az új magyar népdalstílus megszületése253
A néprajztudomány hatása és zenei eredményei254
A valódi népdal felfedezése, a modern népzenetudomány kialakulása254
Tánctörténet - Felföldi László
Európa korabeli tánckultúrája256
A tánckultúra feltételei Magyarországon258
A tánc a képzőművészetben és a népművészetben262
Tánc és irodalom263
A tánctudomány felé263
Színháztörténet 1867-1920) - Kerényi Ferenc264
A polgári színházszervezet kialakulása264
Színjátéktípusok és szerepkörök268
Színházak és stílusok271
Színházak a világháborúban és a forradalmakban274
A némafilm első korszaka (1918-ig) - Vajdovich Györgyi276
A mozgókép születése276
A mozgókép megjelenése Magyarországon277
A vándormozisok korszaka277
Az első jelentős film. A tánc278
A korai aktualitásfilmek és életképek279
Az első mozik megjelenése279
A filmforgalmazás kialakulása280
A játékfilm megjelenése280
A nagyipari filmgyártás kialakulása283
Magyar játékfilmek 1912 és 1918 között285
A csúcskorszak vége293
EGYHÁZTÖRTÉNET
Vallások és egyházak a polgári Magyarországon - Katus László297
Katolikusok300
Protestánsok309
Görögkeletiek (ortodoxok)313
Izraeliták314
Népi vallásosság - Tomisa Ilona318
A népi vallásosság írott forrásai318
A pap mint a közösség vezetője318
A templom szerepe a hitéletben319
Az egyházközség világi elöljárói319
A vallásos élet tárgyi világa320
A kisegyházak megjelenése321
TÁJ ÉS NÉP
Ember és természet - Dobszay Tamás325
A környezethe való viszony325
A vízrendezések326
A mezőgazdaság és a táj átalakulása328
Az ipar és a tájak330
A vasút331
Ember és tér kapcsolatának változása333
Település és lakóhely - Dobszay Tamás335
Településszerkezet335
Puszták336
Falvak336
A városfejlődés tényezői és szakaszai337
A korábbi várostípusok sorsa339
A városok hierarchiája340
A főváros342
A városiasodás343
Entikumok, nemzetiségek - Katus László345
Asszimiláció, magyarosodás346
A nemzetiségi társadalmak348
A nemzetiségi kérdés a politikában. A nemzetiségi törvény350
A horvátok355
A szerbek és a kisebb délszláv népcsoportok357
A szlovákok358
A románok359
A ruszinok361
A németek361
Politikaii földrajz - Dobszay Tamás362
Az Osztrák-Magyar Monarchia szerkezete362
A Magyar Királyság 1867-1918 között362
Az igazgatás területi szerkezete364
ÉLETMÓD
Gazdaság és gazdálkodás - Fónagy Zoltán369
A gazdasági modernizáció369
Konjunktúrák és válságok369
A Monarchia közös piaca372
Állam és gazdaság374
Az államháztartás375
A mezőgazdaság átalakulása378
Az ipar fejlődése380
A közlekedés forradalma382
A kereskedelem384
A modernizáció motorja, a hitelszervezet386
Budapest - a gazdaság fővárosa387
A mérleg388
A paraszti gazdálkodás - Kocsis Gyula389
Technikatörténet - Fónagy Zoltán398
A mezőgazdasági technika398
Az infrastruktúra forradalma402
A modern távközlés kezdetei: távíró és telefon408
Az ipari technika fejlődése411
Iskola- és tudománytörténet - Dobszay Tamás420
Az oktatási rendszer szintjei420
Tudományos és kulturális intézményrendszer429
Mindennapi élet - Dobszay Tamás343
Családtípusok343
A családszerkezet a 19. század utolsó harmadában343
A családszerkezet változása a századfordulótól435
A nemek viszonya436
Házasodási szokások438
Életciklus439
Mentalitás, időfelfogás440
Háztartás, család és lakás az egyes rétegeknél442
Társadalmi fegyelmezés446
Térhasználat446
Társadalomszerveződés448
A paraszti életmód mindennapjai (Kocsis Gyula)449
Kitekintés - Fónagy Zoltán452
Időrend455
A képek jegyzéke462
Név- és tárgymutató477
CD-ROM-melléklet tartalma: Szövggyűjtemény és ajánlott irodalom
Galéria
6. KÖTET/MAGYAROK A 20. SZÁZADBAN - MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1918-2000
TÖRTÉNELEM1
Gergely Jenő:
Pritz Pál: Köztörténet7
Összeomlás, forradalmak, ellenforradalom (1918-1920)7
A polgári demokratikus forradalom és köztársaság (1918. október 31. - 1919. március 20.)7
A Monarchia öröksége9
A Magyarországi Tanácsköztársaság (1919. március 21. - augusztus 1.)11
A keresztény nemzeti kurzus időszaka (1919. augusztus 1.-1920. június)13
Trianon16
A konzervatív-liberális Bethlen-korszak17
A politikai és gazdasági konszolidáció feltételei17
Az elszigeteltség esztendei18
Küzdelem a népszövetségi kölcsönért20
A külpolitika és apparátusa21
A magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatok felvételének kudarca21
Jugoszláv adu?22
Úton az egyenrangúság felé22
A Rómába vezető út22
Az aktív külpolitika évei23
A revíziós törekvések természetrajza24
A gazdasági válság szorításában25
A Gömbös-korszak (1932-1936)26
A modernizáció kezdetei26
"Tojástánc" Berlin és Róma között: a Gömbös-kormány külpolitikája27
A marseille-i trauma és a külpolitikai fordulat elméleti lehetősége28
Küzdelem a revízió lehetőségének megmentéséért29
Mozgalmas fél évtized: Darányitól Telekiig (1936-1941)31
A gazdasági fellendülés hatásai31
Szűkülő mozgástérben32
Imrédy, a meglepetések embere33
Kiel és Bled kapcsolata: a magyar diplomáciai bravúr34
Az első bécsi döntés35
A Teleki-kormány36
A második bécsi döntés39
Magyarország a második világháborúban41
Sodródás a világháború örvénye felé41
A Kállay-kormány (1942-1944)44
A sztálingrádi fordulat45
Előzetes fegyverszüneti puhatolózás és az ország német megszállása46
A holokauszt48
Sikertelen kísérlet a háborúból történő kiugrásra49
A végjáték: a nyilas diktatúra (1944. október 16. - 1945. április)50
Az ellenállás51
A magyarországi háború52
1945: A nagy vízválasztó54
Kitekintés a 20. század második felére54
A koalíció évei55
Az új hatalmi szervek55
A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front56
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány56
Szövetséges Ellenőrző Bizottság Magyarországon57
A Közép-Európa jövőjét megsemmisítő szovjet akarat58
A Tildy-kormány60
A köztársaság kikiáltása61
A németek kitelepítése és a felvidéki magyarok betelepítése62
Az utolsó lehetőség: Nagy Ferenc kormánya63
A párizsi békeszerződés65
Az ország szovjetizálása65
Az elérhetetlen Marshall-terv66
A többpártrendszerből az állampárti diktatúrába66
A Tájékoztató Iroda megalakulásától a koncepciós perek rémületéig67
A Rákosi-rendszer68
Az egypártrendszer megteremtése68
A rettegés évei (1949-1953)71
Integráció - szovjet módra72
Sztálin halála után73
Az első Nagy Imre-kormány73
Az 1956-os forradalom és szabadságharc75
A nemzetközi és hazai háttér75
A forradalom győzelme75
A Kádár-rendszer79
A forradalom eltiprása és a Kádár-rendszer megszületése79
A majdnem teljes külpolitikai elszigeteltség fokozatos felszámolása80
A Hruzscsov-Brezsnyev váltás próbatétele81
1968 kihívása83
A világgazdasági válságra adott válasz84
Komor háttér előtt a külpolitika látványos sikerei84
A kisebbségi magyarság mostohája85
A moszkvai támasz nélkül maradó rendszer bukása86
A rendszerváltozás évtizede87
A külső feltételek87
A "tárgyalásos forradalom"87
A kerekasztal-tárgyalások89
Az első szabad választások: 1900 és az Antall-kormány90
Nemzetközi status quo92
A három tengely körül forgó új magyar külpolitika92
A parlamenti váltógazdálkodás működése93
Romsics Ignác: Társadalomtörténet95
A Hotrthy-korszak (1920-1944)95
Demográfiai változások95
A foglalkozásszerkezetek95
Osztályok és rétegek95
A társadalmi mobilitás101
A háború alatti emberveszteségek102
A szovjet táborban (1944-1989)102
A lakosság számának változásai102
Keresők és eltartottak103
A földosztás hatása104
A "munkáskáderek"105
Foglalkozásszerkezet és jövedelmi viszonyok105
A fizikai és a szellemi munkások107
A társadalmi mobilitás felgyorsulása107
A társadalom homogenizálódása108
Társadalmi struktúra109
A rendszerváltás után111
Demográfiai trendek111
A foglalkozásszerkezet változásai és a jövedelmek112
SZATHMÁRI ISTVÁN: NYELVTÖRTÉNET
A történeti háttér és nyelvünk alakulása117
Korszakhatárok117
A magyar nyelv összetevőinek változásai118
Hangtani jelenségek118
Hangok megrövidülése118
Hangok megnyúlása118
Mássalhangzók más jellegű módosulásai118
A mondat, a szöveg kiejtést zavaró jelenségek119
A szókészlet119
Jövevényszavak119
Szóalkotásmód120
Nyelvtani jelenségek122
Alaktan: az igeragozás122
A szófajok122
Mondatszerkesztés122
Egyéb változások122
Az irodalmi köznyelv124
Az irodalmi nyelv124
A köznyelv124
IRODALOMTÖRTÉNET
Tverdota György: Avantgárd és modern klasszicizmus (1918-1945)129
Az irodalmi élet politikai kerete és tagolódása129
Magyar irodalom a határokon túl129
Emigráció és irodalom129
Kappanyos András: Avantgárd az emigrációban130
Kappanyos András: A hazai avantgárd és az izmusok alkonya131
Kappanyos András: Kassák Lajos (1887-1967)132
Kisebbségi magyar irodalmak132
Hivatalosság és irodalom134
A magyar szellemtörténeti iskola135
A Nyugat a két világháború közötti korszakban136
A Nyugat első nemzedéke137
Babits Mihály (1883-1941)137
Veres András: Kosztolányi Dezső (1885-1936)138
Móricz Zsigmond (1879-1942)141
A Nyugat első nemzedékének prózaírói142
A Nyugat második nemzedéke145
Szabó Lőrinc (1900-1957)146
József Attila (1905-1937)147
Márai Sándor (1900-1989)149
A Nyugat harmadik nemzedéke150
Radnóti Miklós (1909-1944)150
Weöres Sándor (1913-1989)151
A Nyugat második és harmadik nemzedékének más prózaírói152
A Nyugat második és harmadik nemzedékének más költői153
Irodalom és népiesség154
Népi irodalom - előzmények154
A népi mozgalom155
Illyés Gyula (1902-1983)156
Németh László (1901-1975)157
Népi írók158
Háború és irodalom160
Veres András: Államosított irodalom (1945-1968)161
Előzetes megjegyzések161
A koalíciós időszak162
Az irodalmi élet államosítása164
Reform, forradalom, megtorlás, konszolidáció168
A hatvanas évek171
Veres András: A korszak legjelentősebb alkotói174
A Nyugat-hagyomány képviselői174
Az Újhold költői és írói175
A népi hagyomány képviselői177
A szocialista hagyomány képviselői178
A "fényes szelek" nemzedéke180
Az Emberavatás nemzedéke181
A Tűz-tánc költői182
A hatvanas évek költői182
Veres András: Az irodalmi élet alakulása 1968-tól 1980-ig183
1968 és a konzervatív ellentámadása183
A hatvanas-hetvenes évek fordulójának irodalma184
Visszatérés a reformpolitikához186
A hetvenes évek közepének-végének irodalma187
Kappanyos András: A nyolcvanas-kilencvenes évek189
A változások évtizede189
1989 után191
Líra192
Próza195
Dráma198
MŰVÉSZETEK
Szeifert Judit: Művészettörténet205
Magyar művészet a két világháború között205
Az első világháború és a Tanácsköztársaság művészeti hatása205
Képzőművészet206
Építészet209
Iparművészet210
Magyar művészet 1945 és 1960 között210
A fordulat évei, 1945-1949210
A szocreál211
Építészet212
Az 1960-1970-es évek magyar művészete213
Az 1960-as évek képzőművészete213
Figuratív, geometrikus és konceptuális tendenciák az 1970-es években214
Építészet215
Iparművészet216
Magyar művészet az 1980-as évektől napjainkig216
Képzőművészet216
Építészet218
Halász Péter: Zenetörténet - műzene219
Bevezetés- a 20. század magyar zenéje219
Zeneélet 1919 és 1945 között219
A Tanácsköztársaság és az ellenforradalom zeneélete219
Zenei intézmények220
Budapest fél évszázados jubileuma222
Bartók és Kodály szétváló útjai222
A Kodály-tanítványok224
Zenetudomány225
A második világháború évei226
Zenei életünk 1945 után226
A helyreállított sokszínűség226
Új korszak, új intézmények227
A Bartók-per és Bartók-kutatás228
Zeneszerzés az önkény évei alatt229
A lazuló kényszer évtizedei230
Útkeresés: az 1960-as évek zeneszerzése231
Az 1970-1980-as évek zeneszerzése232
Zenetudomány233
Zenei tömegmozgalmak233
Zeneélet 1990 után234
Tari Lujza: Zenetörténet - népzene236
A két világháború között236
A műsodik világháború utáni korszak238
Felföldi László: Tánctörténet242
Nemzetközi kitekintés242
A tánc helyzete242
A színpadi táncművészet242
Etnikus táncok243
Társastáncok, versenytáncok244
Hagyományos táncok244
A tánckultúra Magyarországon245
Hivatásos táncaink245
Hagyományos táncaink246
A tánc és a tudomány248
A tánc és más művészetek249
Jákfalvi Magdolna: Színháztörténet251
A két világháború közötti korszak252
A Nemzeti Színház252
A Vígszínház255
Az avantgárd kezdeményezések256
A budapesti Operaház256
Az operettjátszás258
A kabaré258
Az államosított színházak időszaka259
Az állami színházak259
Az alternatív színházak266
FILMTÖRTÉNET269
Vajdovich Györgyi: A magyar film 1918-tól 1945-ig269
Filmesek a Tanácsköztársaság mellett269
A filmgyártás elsorvasztása269
Az állami irányítású filmipar kiépítése270
A magyar hangosfilm születése270
A magyar filmvígjáték aranykora270
A filmek szerepe a második világháború alatt272
Varga Balázs: Magyar filmtörténet 1945-től napjainkig274
A filmgyártás újraélesztése274
Államosítás és átszervezés275
A politika és az ideológia fogságában275
Termelési filmek és történelmi tablók276
Az életjeltől az újjászületésig277
Az újhullámok kora278
A történelem és a politika igézetében281
Modellek és parabolák282
Közönségfilmek, népszerű műfajok283
Az 1970-es évek: stilizálás és naturalizmus283
A szociológiai kiáltványtól a Budapesti Iskoláig284
Szatírák és hétköznapok285
Új szerzői stratégiák286
A történetektől az új narrativitásig287
Tabuk és tabutörések288
A közönség nyomában288
A kortárs film magyar pályái289
A filmgyártás átrendeződése az 1990-es években290
A független film és a fiatalok áttörése290
EGYHÁZTÖRTÉNET
Gergely Jenő: Az egyházak 1918-1919-ben293
Gergely Jenő. Az egyházak a keresztény-nemzeti Magyarországon (1919-1944)295
Az egyházak helyzete és szerepvállalása295
A katolikus egyház296
A protestáns egyház299
Ortodox (görögkeleti) egyházak302
Szabadegyházak, kisegyházak, szekták302
Az izraelita felekezet303
A hitélet304
Az egyházi műveltség306
Egyház és társadalom307
Gergely Jenő: Az egyházak és az egyházpolitika 1945-től a rendszerváltozásig310
Az állam és az egyházak viszonya310
A katolikus egyház313
A református egyház318
Az evangélikus egyház319
Az unitárius egyház320
Ortodox egyházak320
Egyéb bejegyzett felekezetek320
Az izraelita felekezet321
Gergely Jenő: A rendszerváltozás után (1989-től)322
Tomisa Ilona: Népi hitvilág326
A hagyományos paraszti vallásosság átalakulása326
Tomisa Ilona: Vallásos élet a két világháború között326
A hitélet fellendülése326
Egyesületi élet326
A protestánsok vallási élete327
A faluszemináriumok327
Tanonciskolák328
A hagyományos paraszti vallásosság328
Paraszti világkép328
A vallásosság tárgyi világa329
A templomi ülésrend és felszerelés329
Út menti keresztek330
A pap személye330
A protestáns gyülekezeti kegyesség331
Zsoltározás331
Imaélet331
Tomisa Ilona: A vallásos élet visszaszorulása 1945 után331
Az intézményi keretek felbomlása331
A protestáns egyházak helyzete332
Tomisa Ilona: Vallásos élet 1989 után332
A búcsújárások, ünnepek jelentősége332
A népi hitélet átalakulása napjainkban333
Romsics Ignác: TÁJ ÉS NÉP
Természeti földrajz337
Az ország földrajzi helyzete, tájai337
Az éghajlat337
A domborzat339
Folyók, tavak339
A természeti erőforrások340
Népesség, etnikumok347
Nemzetiségi változások 1920 után343
Változások 1938 és 1941 között, valamint a világháború után344
A népesség felekezeti megoszlása346
Település és lakóhely347
Változások Trianon után347
Városok és falvak347
Lakásviszonyok349
Közlekedés és hírközlés350
A településszerkezet átalakulása a második világháború után350
Lakásépítés354
A városi közlekedés356
ÉLETMÓD
Romsics Ignác: Gazdaság és gazdálkodás
A Horthy-korszak, 1950-1944359
Újjáépítés és átmenet, 1945-1949359
A külkereskedelmi kapcsolatrendszer átalakulása366
A szocialista tervgazdálkodás kora, 1949-1989369
A Rákosi-korszak369
A Kádár-korszak371
A gazdasági rendszerváltás, 1990-es évek378
Technikatörténet 1918-2000380
Bevezetés380
Bányászat381
Kohászat382
Közlekedés- és járműtechnika383
Haditechnika388
Elektrotechnika392
Vegyipar/gyógyszeripar394
A mezőgazdaság gépesítése395
Malomipar396
Környezetvédelmi technológiák397
Műszertechnika397
Informatikati forradalom400
Romsics Ignác: Iskola- és tudománytörténet405
Horthy-korszak, 1920-1944405
Az átmenet évei, 1945-1949411
A Rákosi-korszak, 1950-1956415
A Kádár-korszak, 1956-1989416
A rendszerváltás évtizedei, 1989-1999423
Romsics Ignác: Mindennapi élet425
A Horthy-korszak, 1920-1944425
Az átmenet évei, 1945-1949431
A korai ötvenes évek433
A Kádár-korszak, 1956-1989437
Az elmúlt tíz év fejleményei, 1989-2000447
Szentpéteri József: Visszapillantás450
Időrend456
Irodalom464
A képek jegyzéke479
Név- és tárgymutató496
A CD-ROM-melléklet tartalma: Szöveggyűjtemény, Galéria
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar kódex 1-6. - CD-vel Magyar kódex 1-6. - CD-vel Magyar kódex 1-6. - CD-vel Magyar kódex 1-6. - CD-vel Magyar kódex 1-6. - CD-vel

6 db CD-melléklettel.

Állapot:
48.000 ,-Ft
432 pont kapható
Kosárba