Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Előttünk és mögöttünk az ezredforduló II.

Háttér-tanulmányok/T 026271. számú OTKA kutatás

Tartalom

Ferencz Zsolt: „VAN MÁSIK?!", avagy „nem tudományos" alapokon nyugvó jövőkutatás és jövőformálás 1.
I. BEVEZETÉS 4.
Vitaindító oldal 4.
Egy kis kultúra 5.
II. JÖVŐKUTATÁS RÉGEN ÉS MA 6.
„Hivatásos" jövőkutatók régen 6.
Spiritiszta jövőkutató praktikák 7.
Spontán jövőkutatás: álom, szinkronitás, déja vu 8.
Tisztelet a mesternek 10.
Tenyérből és kártyából való jóslás 12.
Asztrológia és számmisztika 14.
Alkalmazott asztrológia 16.
Magyarország 1995-ben 17.
„Modern" jövőkutatás, Agykontroll 19.
Progresszió 22.
III. TUDOMÁNYOS JŐVŐFORMÁLÁS 25.
Mágia 25.
Mágia és modern fizika 27.
IV. TANULSÁG VAGY KONKLÚZIÓ? 28.
Veszélyek, tévutak és előnyök 28.
Békés egymás mellett élés, és/vagy együttműködés 29.
Minden jó, ha jó a vége 32.
V. FÜGGELÉK 33.
Idegen szavak jegyzéke 33.
Irodalomjegyzék 34.
Dr. Szabó László Zoltán: TRENDEK, STRATÉGIÁK ÉS A JÖVŐ 35.
Trendek, stratégiák és jövő (szerző címlapja) 36.
Globalizáció, mint társadalomtörténeti kategória 38.
Globalizáció, mint ökológiai kategória vagy ökológiai nihilizmus 41.
Jövőképek, alternatívák 42.
Apokaliptikus jövőképek 44.
The doomsday agument - Világ vége 45.
Entrópia 51
A modernizmus mítosza a vég kezdete 52,
Az apokalipszis hermenuitikája 61
HIVATKOZÁSOK 65.
Végvári Jenő: EZREDFORDULÓ UTÁN, EZREDFORDULÓ ELŐTT 68.
Bevezető 69.
1. Növekedési ütem: feltételezés és valóság 71.
2. Az egy főre jutó GDP 2000-ben, dollárban 75.
3. A mai magyar GDP/fő nemzetközi összevetésben 77.
4. Felzárkózás az Európai Unióhoz 79.
4.1. A mai EU átlag elérése 81.
4.2. Felzárkózás az Európai Unióhoz 84.
Táblázatok 89.
Anwar Zsuzsa: AZ INFORMATIKAI TÁRSADALOM STATISZTIKAI 93.
RENDSZERÉNEK EU-s ÉS MAGYAR SAJÁTOSSÁGAI,
ÖSSZEKAPCSOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI
Szerző címlapja 94.
Szerző tartalomjegyzéke 95.
Bevezetés 96.
1. Az információs társadalom értelmezése 97.
2. A jól megalapozott információs társadalom statisztikai jelentősége 101.
3. Hol tart ma az információs társadalom statisztikai elmélete? 103.
4. Hol tart ma az információs társadalom statisztikai
gyakorlata? - A nemzetközi gyakorlat és a magyar helyzet 107.
5. Az információs társadalom statisztika kialakításának korlátai 111.
Következtetés 114.
Felhasznált irodalom 115.
Dr. Gáspár Tamás: MAGYARORSZÁG KOMPLEX JÖVŐKÉPÉNEK 116.
KÜLSŐ KÖRNYEZETE
I. Milyen értelemben beszélhetünk komplex jövőképről? 117.
II. Globalizáció és jövőkép 121.
1. A globalizáció értelmezései -milyen keretekben gondolkodjon a jövőkép alkotó? 121.
2. A globalizáció szemlélete 123.
III. Domináns pozíció 126.
IV. A félperiféria integrációjának specifikus vonásai 129.
I. A jövőkép megközelítésének lehetőségei: a vagyoni „standby" út 129.
2. A jövőkép megközelítésének lehetőségei: a humán „standby" út 130.
3. A jövőkép megközelítésének lehetőségei: az arányosság útja és problémái 131
V. Az új világgazdaság formálódásának néhány tanulsága 135
VI. Összefoglalás, következtetések 141.
Horváth Endre: ÚJ, MEGÚJÍTOTT JÖVŐKÉPBŐL LEVEZETHETŐ STRATÉGIÁK 143.
1. A jövőkép struktúrája 145.
1.1. A jövőkép természeti elemei 145.
1.2. A jövőkép társadalmi-anyagi elemei 147.
1.3. A jövőkép népesedési-foglalkoztatási elemei 148.
1.4. Életmód-értékrend a jövőképben 149.
2. Új igények megközelítése új szemlélettel 150.
2.1. Társadalmi jövő: az információtechnológia 150.
2.2. Valós idejű hálózatok 152.
2.3. Szabadidős társadalom: élménygazdagság 153.
3. Módszertani ajánlások 156.
3.1. Középtávú stratégiák 156.
3.2. Hosszú távú stratégiák 160.
4. Működés és működtetés 162.
4.1. Tervezés és végrehajtás 162.
4.2. Célok és tevékenységek 166.
Irodalom 169.
Kiss Ernő: KÉRDÉSEK ÉS HIPOTÉZISEK A NEMZETI BIZTONSÁGI 170.
STRATÉGIA KÉSŐBBI TOVÁBBFEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEKRŐL
Szerző tartalomjegyzéke 172.
Bevezető 173.
Alapfogalmak értelmezése 173.
A nemzeti biztonsági stratégia következetes tovább fejlesztésére irányuló elvárás 175
Továbbfejlesztéssel kapcsolatos szempontok 176.
A stratégia koncepcionális megalapozása 176.
Külső- és belső biztonsági környezet lehetséges és ható fenyegetéseinek és veszélyhatásának számbavétele 177
Külső vagy belső fenyegetettségnek, veszélyhatásnak kitett ártalom elviselők (nemzeti szintű „sérülési pontok") 177
A stratégiai célok teljesítéséhez szükséges védelmi képességek és feltételrendszereik bemutatása 178
A stratégia bemutatása 178.
A stratégiai időszak alatt bekövetkező válságok valószínű stratégia-módosító hatásainak bemutatása 179
A stratégiafejlesztéssel kapcsolatos problémák 181.
1. Kiinduló problémák 181.
2. A stratégia-fejlesztéssel összefonódó „döntés-eljárási" Problémák 183
3. A „problémák problémájának" kérdésköre 185.
Hipotetikus megoldási javaslatok 187.
Közelítésmódok 187.
Záró gondolatok 194.
Jegyzetek 198.
További felhasznált irodalom 208.
Nagy Bernadett: A JÖVŐ KIHÍVÁSAI ÉS A JELEN VÁLASZAI A HUMANISTA MOZGALOM ESZMÉI ÉS TÖREKVÉSEI, VALAMINT A MAGYAR SZOCIÁLDEMOKRATA CHARTA
VITAIRAT ALAPJÁN 210
Szerző tartalomjegyzéke 212.
Bevezetés 213.
I. A jövő kihívásai 214.
1. Globális kihívások 214.
1.1. A környezet és fejlődésének határai 214.
1.2. A munkanélküliség 215.
1.3. A fegyverkezés 216.
2. Európa kihívásai 217.
2.1. Az erősségek 217.
2.2. A gyengeségek 219.
2.3. A lehetőségek és a fenyegetések 221.
2.4. Európa újraegyesítésének esélye és hatása 225.
2.5. A nagy dilemma: kifele vagy befele forduljon Európa? 227
II. Válaszok a kihívásokra: az öt metatrend 229.
1. Az ökoszocializmus 229.
2. A fragmentálódás trendje 232.
3. Az információs világ 234.
3.1. Az információs gazdaság és társadalom 236.
3.2. Új idők szelleme 239.
4. A humanista jövő képe 240.
5. A magyar szociáldemokrácia törekvései 243.
5.1. Alapelvek 243.
5.2. Az alapelvek gyakorlati alkalmazása 245.
6. Az újhumanista és a szociáldemokrata jövő alternatíva komparatív elemzése 247
6.1. Hasonlóságok és különbségek az alapelvek vonatkozásában 247
6.2. A társadalom fejlődésére vonatkozó nézetek hasonlósága és különbsége 248
6.3. A társadalom irányítására vonatkozó nézetek hasonlósága és különbsége 249
6.4. A gazdaság fejlesztésének kívánatos jövőbeni módja a két irányzat szemszögéből 249
6.5. Következtetések 250.
7. További kutatások kínálkozó témakörei 251.
Irodalomjegyzék 253.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Előttünk és mögöttünk az ezredforduló II.
Állapot:
2.240 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba