A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1904.

A Magyar Történelmi Társulat Közlönye/XXXVIII. évfolyam

Szerző

Kiadó: Magyar Történelmi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott gerincű kiadói vászonkötés
Oldalszám: 1.099 oldal
Sorozatcím: Századok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyvhöz tartozik egy 81 oldalas "A Magyar Történelmi Társulat névkönyve" című melléklet. Nyomatott az Athenaeum r.-társulat könyvnyomdájában, Budapesten. A címlapok hiánya miatt a könyvészeti adatok nem beazonosíthatóak. Latin nyelvű összefoglalókkal.

Előszó

Részlet az 1. füzetből:

Egyre több jelét látjuk annak, hogy a történetelmélet és történetphilosophia kérdései nálunk is figyelmet kezdenek ébreszteni. Lépést akarunk tartani a külfölddel, azzal... Tovább

Tartalom

BAUMGARTEN FERENCZ:
Kritikai jegyzetek az Árpád-kor története köréből p 868
BLEYER JAKAB:
Beheim Mihálynak Vlad Drakul oláh vajdáról szóló költeménye és
annak kútfői értéke ... ... ... ... 874
CSÁNKI DEZSŐ:
Mátyás király mint városépítő. (I. II. bef. közl.) ... ... 297, 395
CSAPÓ VILMOS:
Generális Győry Péter ... ... ... ... ... ... ... ... ... - - ... - - 855
CSOMA JÓZSEF:
Néhány szó a nemzetségi czímerekről
ÉBLE GÁBOB:
Katonai sérelmeink 1758-ban ... 447
Károlyi Sándor a majtényi fegyverletétel után 702
Egy labancz Dessewffy ... ...
FRAKNÓI VILMOS:
Mátyás király mint városépítő
GÖRGEY ISTVÁN:
A Görgey nemzetség története. (I. II. bef. közl.)
HEGEDŰS ISTVÁN:
Szamosközy költői maradványai ... ... ... ... 344
ILLÉSSY JÁNOS:
Az erdélyi levéltárak 1770-ben ... ... 435
KISS ISTVÁN (R.)
Adalékok a Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez ... 654
LÁNOZY GYULA:
A harmadik nemzetközi történelmi congressusról 413
MÁRKI SÁNDOR:
Szent Paulinus és az avarok 917
PÓR ANTAL:
Magyar-ruthén érintkezések a XlV-ik .században 935
STESSEL JÓZSEF:
Régi föld- és vízrajzi adatok 240
SUFFLAY MILÁN:
János gercsei főesperes krónikája töredékérői 511
SZÁDECZKY LAJOS:
A bujdosó kuruczok emlékei Törökországban 595
SZENDREI JÁNOS:
A kassai Rákóczi-ereklye kiállítás 637
SZENTPÉTERY IMRE:
Az országos tanács 1401-ben ... ... ... ... ... ... 759
TAKÁTS SÁNDOR:
Kísérletek a magyar haderő feloszlatására, 1671-1702. (I. II. IIX.
IV. bef. közi.) ... p 1 ... ... $ | ... ... ... 1, 114, 219, 322
Érsekújvár árulói | | - 698
THALLÓCZY LAJOS:
A rómaiak Boszniában. (I. II. III. bef. közi.)... 729, 837, 950
TELEKI GÉZA gr.
Teleki Mihály anyja .. ... 493
VÁCZY JÁNOS:
Deák Perencz beszédei ... ... ... ... 97
Báró Eötvös József politikai művei...
VÉCSEY TAMÁS:
Tacitus és magyar fordítása 197
VÉRTESY JENŐ:
Nádasdy Perencz mint író - - 47
ZOLTAI LAJOS:
A hortobágyi apátságok - - 537
Előszó a Századok 1904 évi szeptember-havi füzetéhez 593
Történeti irodalom.
Aponyi Sándor gr. Hangarica II. kőt Ism. 983
Amstrong Edward: The Emperor Charles V. Ism Kropf Lajos 986
Balló István: Teleki Mihály, 163-4-1690. Ism. A-d ; ... - - 267
Berner Ernst: Jahresberiehte der Geschichtswissenschaft,
Jahrg. Ism. Mangold Lajos 987
Bezold Carl 1 Nini ve und Babylon ... 897
Boros Alán : Zsoltárfordítás a kódexek korában. Ism. V-s 269
Breysig Kiirt: Aufgaben und Massstabe einer allgemeinen Geschichtsschreibung. Ism. Szentpétery Imre 454
Compagni Dino: Krónika, 1280-1312. Ford. Rácz Miklós. Ism.
Márki Sándor ... ... ... 64
Conduratu Gregor C. Michael Beheims Gedicht über den Woi-woden Wlad II. Drakul. Ism. Bleyer Jakab ... 359
Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb időktől az
1562-iki átalakulásig. Ism. E-i 167
Császár Elemér : Verseghy Ferencz élete és művei. Ism. Váczy János 70
Csorna József: Magyar nemzetségi czímerek. Ism. -s-n ... 551
Daun Berthold: Veit Stoss und seine Schule in Deutschland, Polen
und Ungarn. Ism, Kropf Lajos ... ... 791
Dézsi Lajos: Az irodalomtörténet módszerei. Első rész. Ism. 567
Dómján Elek: II. Rákóczi Ferencz fejedelem önéletrajza. Ism.
Keller Imre ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 711
Ebstein Wilhelm: Die Krankheiten im Feldzuge gegen Russland,
1812. Ism. Győry Tibor ... ... 788
Egloffstein Hermann: "Wanderungen ... ... 897
Erdélyi Pál: Balassa Bálint. Ism. ... ... ... ... 351
Eubel Conradus : Bullarium Franciseanorum. Tom. V-VII. Ism.
Czaich Gilbert ... . ... ... ... ... 785
Fayer László: Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyag-gyüjteménye. Ism. Döry Ferencz ... ... ... . ... ... 58
Ferdinandy Gejza: Korona és monarchia. Ism. -i-gy-s 176
Ferdinandy Gejza: A prágmatica sanctio és a házi törvények.
Ism. -i-gy-s ... ... ... - ... 466
Ferenczi Zoltán : Báró Eötvös József, 1813-1871. Ism. -r ... ... 977
Fraknói Vilmos: Gróf Széchényi Ferencz. Ism. Váczy János 777
Freemann Edward: The historical geography of Europe. Ism.
Kropf Lajos 795
Friedrich: Geschichte des Herbstfeldzuges 1813 475
Gagyhy Dénes : A Rákóczi-kor elbeszélő költészete. Ism. - y-s ... 719
Giesswein Sándor: Történelem bölcselet és sociologia. Ism. Szentpétery Imre ... 890
Hanuy Ferencz : A vegyes házasságok jogtörténete, különös tekintettel Magyarországra. Ism. Révész Kálmán ... 473
Hegedűs Stephanus: Analecta nova ad históriám renascentium in
Hungaria litterarum spectantia. Ism. Békefi Rémig ... 173
Hoffmann Alfréd: Kaiser Friedrichs III. Beziehungen zu Ungarn
in den Jahren 1464-1477 .. ..; 367
Jászi Viktor: A pragmatica sanctio és a házi törvények. Ism. -i
-gy -s - L_
Jurkovich Emil: II. Rákóczi Ferencz szabadságharcza és Beszterczebánya. Ism. -i -s-n 715
Kele József: A Jász-kunság megváltása. Ism. Illéssy János 781
Kerekes György ; Képes kereskedelem történet. Ism. Takáts Sándor 79
Ketrzyhski Wojciech: Der Deutsche Orden und Konrád von Masovien. Ism. Pór Antal 888
King Bolton: Mazzini. Ism. Kropf Lajos 362
Kiss János és Sziklay János: A katholikus Magyarország. Ism. Áldásy Antal 263
Kont Ignace : Un poéte hongrois. Michel Vörösmarty. Ism. Kropf Lajos... 466
Kóssa Gyida: Magyar állatorvosi könyvészet, 1472 -1904, hm.
Győry Tibor ... - - 896
Kohl Wilhelm: Die deutschen Hprachinaeln in Siidangarn und
Slavonien 368
Kraus F. X. Cavour. Doe Erhebung Italiens ím neanzehnten Jahrhundert ... .. ... 272
Lehniann Alfréd : Babona és varázslat a legrégibb időktől a jelen korig. Ism. Győry Tibor
Lcnz Max: Geíchichte Bismarcks
Lukács Ferencz : A magyar pénzagy fejlődése. Ism. Takáts Sándor 75
Mandelló Gyula: Adalék a középkori munkabérek történetéhez.
Ism. Takáts Sándor ... - ... 162
Mattmák Mihály: Véghles vára. Ism. Takáts Sándor... 883
Meyer Eduárd : Zur Theorie und Methodik der Geschichte. Ism.
Szentpétery Imre ... 454
Milhoffer Sándor : Gróf Széchenyi István lelki világa. Ism. - y - s 569
Milhoffer Sándor: Báró Eötvös József. Ism. -y -s ... 569
Németh Béla: A pécsi dominikánus-ház története. Ism. -i -g... 366
Orsi Pietro : Das moderne Italien ... ... ... 368
Fichler Adolf: Das Sturmjahr. Erinnerungen aus den Márz- und
Oktober-tagen 1848 ... 475
Pierantoni Augusto: II colonnello Alessandro Monti e la légioné
italiana in Ungheria, 1849. - Gli ungheresi nelle guerre nationali italiane, 1848-66. Ism. Óváry Lipót _ ...469
Pintér Jenő: A históriás énekek művelődéstörténeti vonatkozásai
Polner Ödön : A pragmatica sanctio és a házi törvények. Ism. -i
-gy - 466
Redlich Oswald: Rudolf von Habsburg. Ism. -y 555
Reich Emil: Foundations of modern Europe. Ism. Kropf Lajos 892
Reid Elizabeth Gaptain Mayne Beid. Ism. Kropf Lajos ... ... ...563
Richter Ede: A kurucz időkről 1703-1711. Ism. -i -s -n ... ...715
Schellhass Karl : Quellen und Forschungen ... ... ...897
Schiller Bódog : A pragmatica sanctio és a házi törvények. Ism.
-i -gy -s - - 466
Schlitter Hanns: Geheime Korrespondenz Josefs II. mit seinem
Minister in den österreichischen Niederlanden Ferd. Graíen
Trauttmansdorff ... ... ... ... 367
Schmeidler Bernhard: Der Dux und das Comune Venetiarum,
1141-1229... 272
Schmitt John: The Chronicle of Morea. Ism. Kropf Lajos ... ... ...894
Sziklay János (Kiss János és -) : A katholikus Magyarország. Ism.
Áldásy Antal ... ... ... 560
Tomanovic L. O Ivanu Crnojeviéu nekolika pitanja po najnovijim
izvorima. Ism. Margalits Ede ... ... 560
Vargha Damján: Régi vallásos irodalmunk... .. ... ... ...272
Végh Kálmán Mátyás : Hortobágyi apátságaink. Ism. -i -s 365
Villari Luigi: The Republio of liagusa. Ism. Kropf Lajos „ 793
Voinovich Géza: Báró Eötvös József. Ism. - s ... ... ... ... ,,, 980
Az Alsófehér-megyei történelmi, régészeti és természettudományi
egylet tizenkettedik könyve, Ism. Téglás Gábor .. 798
Gömör-Kishont vármegye. Ism. Naményi Lajos 462
Aahresberichte der Geschiohtswissenscliaft, XXV. Juhvg. Ism. Mungold Lajos... 987
Mittheilungen des k, u. k. Kriegsarchivs. Dritte I. II. Bd, Jöm. Takáts Sándor 546
Tárcza.
Baranyai Béla: A Rákóczi-kor bibliographiája 728, 816, 909, 1007
Baumgarten Ferencz: Levél a szerkesztőhöz 994
Bleyer Jakab: Magyar vonatkozású bejegyzések egy brüsszeli codexben 181
Boromisza Jenő: Egy tévedés megvilágítása 802
Dékáni Kálmán : Egykorú magyar tudósítás Károly angol király -kivégzéséről 179
Dézsi Lajos : Rákóczi imádsága 721
Dómján Elek : II. Rákóczi Ferencz önéletrajza. (Rövid válasz Keller Imre bírálatára) .. 807
Ajándék-okiratok ... ... ... ... ... ... ... 372
Fináczy Ernő: Adalék egy magyarországi tudós társaságnak
1770 évi tervezetéhez ... ... . ... ... 309
Illéssy János : Limbus-darabok 571
Kállay Ubul: Topographiai adalékok ... ... ... ... 898
Karácsonyi János : Ismeretlen nádor és ismeretlen pozsonyi prépost 82
Révész Kálmán: Mikor végezték ki I. Károly angol királyt? 279
Végh Kálmán Mátyás : Levél a szerkesztőhöz 807
Völlick Brúnó: Adat Széchy Mária életéhez ... 804
Wertner Mór : Apróság 1848-ból... ... ... ... 84
Wertner Mór : Margit neuembergi várgrófnő... 376
Wertner Mór: Adalékok Demeter biboros érsek életrajzához 800
Wertner Mór: Ravaszkesző ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 992
Zoltai Lajos : Levél a szerkesztőhöz ... . ... ... 996
Zsilinszky Mihály: Elnöki megnyitó beszéd a M. Történelmi Társulat 1904 évi febr. 18-án tartott r. közgyűlésén 273
Rákóczi hamvai... ... ... ... ... . ... 476
Magyarok az 1833 évi boroszlói congressuson ... ... ... 901
Baráth Ferencz nekrologja... ... ... ... ... ... ... 805
Czobor Béla nekrologja ... ... ... ... ... ... ... ... 183
Jókai Mór nekrologja 477
Pótlások és javítások a Magyar Oklevél-Szótárhoz (Szily Kálmán
és Wertner Mór)... ... ... .. ... ... ... ...812, 906, 1005
Jelentés a M. Történelmi Társulat 1903 évi munkásságáról .,! 275
A M. Tud. Akadémia történelmi jutalomtételei 588
Igazítások , ... ... ... ... ... ... ... ... 590, 1009
Vegyes közlések... ... ...85, 184, 377, 477, 574, 809, 902, 997
Magyar Tudományos Akadémia 85, 184, 377, 477, 574, 809, 902, 997
A M. Tud. Akadémia nagygyűlése ... 574
A M. Tud. Akadémia könyvkiadó vállalata 185
Gróf Széchenyi István munkáinak új kiadása 902
Ballagi Aladár értekezése az évadról... , .. . ... 378
Ballagi Aladár felelete >Régi magyar nyelvünk és a Nyelvtörténeti Szótár< cz. munkáját illetőleg Melich János bírálatára ... ... .. - - - - - 478
Ballagi Aladár értekezése a spanyol inquisitióról ... ... 902
Balogh Jenő tanulmánya Deák Ferenczről mint büntetőjogászról 575
Bartal Antal munkája a magyarországi városok és falvak latin neveiről 477
Bayer József értekezése egy magyar Esater-drámáról 378
Békefi Remig emlékbeszéde Kerékgyártó Árpádról 380
Csánki Dezső értekezése Mátyás királyról mint városépítőről - 184
Gyomlay Gyula értekezése Szent István veszprémvölgyi
donatiójának egy megfejtetlen szaváról 904
Gyulai Pál felolvasása: Emlékezés Deák Ferenczre.., 575
Haraszti Gyula értekezése a renaissance-kori franczia színköltészetről ... ... ... 574
Hegedűs István értekezése: Cervinus raguzai költő emlékbeszéde Mátyás királyról 903
Illés József értekezése a törvényes öröklés rendjéről az
Árpádok korában ... ... ... .... 381
Katona Lajos értekezése a Teleki-codex legendáinak forrásairól ... ... ... ... ... ... 86
Katona Lajos előterjeszti a rovás-írás ügyében kiküldött
bizottság jelentését ... 380
Katona Lajos értekezése a Festetics-codex bűnbánati zsoltárairól ... .. ... ... ... 999
Kuncz Jenő értekezése az igazságos jogról 478
Kunos Ignácz értekezése a török nyelv hangsúlyáról ... 477
Lehr Albert Heine-fordításai 998
Melich János tanulmánya: Adatok a magyar nyelv és
helyesírás történetéhez ... ... 809
Melich János értekezése egy latin-magyar szótártöredékről 809
Melich János értekezése a hétnek és napjainak magyar
neveiről... ... ... 998
Munkácsi Bernát értekezése az alán nyelvemlékekről szókincsünkben ... ... 377
Némethy Géza értekezése a római elegiáról 809
Radvánszky Béla báró értekezése egy ismeretlen költőről
(Radvánszky Jánosról) a XVII-ik századból ... ... ... 85
Radvánszky Béla báró értekezése Rimay János szerelmes
énekeiről ... ... ... ... ... ... 574
Radvánszky Béla báró értekezése Balassa Bálint és Rimay
János barátságáról ... 810
Récsey Viktor tanulmánya Logus humanista magyar vonatkozású verseiről . ... 478
Szádeczky Lajos felolvasása a csíki székely krónika eredetéről 997
Szentkláray Jenő emlékbeszéde Balássy Ferenczről 478
Szigetvári Iván értekezése Taineről és a milieu-elméletről 3S0
Szily Kálmán felolvasása: Deák Ferencz és a M. Tud. Akadémia ... .. ... ... ... 575
Szily Kálmán értekezése : Az ellentétre alapított analógia 902
Szinnyei József értekezése az Árpád-kori szóvégi u betűk mivoltáról 379
Téglás Gábor értekezése az alföldi sánczok maros-danaközi
csoportozatáról , ... ... ... ... ...
Thúry József értekezése a középázsiai török irodalomról ... 809
Vécsey Tamás emlékbeszéde Tóth Lőrinczről 85
Viszota Gyula értekezése az Akadémia czímeréről 87
Wertheimer Ede emlékbeszéde Kronea Ferenczről 904
Wosinsky Mór értekezése az őskor-mészbetétes agyagművességéről ... ... 85
Wosinsky Mór emlékbeszéde Bertrand Sándorról 999
Dézsi Lajos: Magyar irodalomtörténeti értekezések 383
Lánczy Gyula: A modern társadalmi fejlődés irányáról 479
Lehoczky Tivadar: A Bereg-megyei görög szertartású katholikus lelkészségek története a XIX. század végéig 384
Popé Sylvester II. and Stephen I. of Hungary. (Kropf Lajos
czikke az English Historical Review-ban)... 185
Győry Tibor a barcelonai kir. orvosi Akadémiában ... ... 186
Az országos főlevéltárnoki állás betöltése 384
A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története 479
Thaly Kálmán parlamenti ünnepeltetése 811
Az antwerpeni bibliophil társulat. (Sambucus János Icones
veterum ... stb. cz. munkájának új kiadása)... ... ... ... 811
A német orvos- és természettudomány-történelmi társulat ... 812
A magyar nyelvtudományi társaság ... ... 904
Az »Institut für österreichische Gescbichtsforschung« ötvenéves jubileuma 999
Mátyás Flórián ... ... ... . 383
Németh Béla 905
Schrauf Károly ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 905
Sváby Frigyes 479
Folyóiratok ... ... ... - 576
Archaeologiai Értesítő ~ ... 576
Földrajzi Közlemények ... - ... ... 577
Historische Vierteljahrschrift ... ... ... ... ... 580
Historische Zeitschrift ... ... ... 578
Szláv történeti szemle (Margalits Ede, Ernyey József és
Zseltvay Gyula) g | 186, 280, 384, 480, 581, 1002
Bogoslovski Glasnik ... - ... 281
Bosanska Vila ... - - 385
Brankovo Kolo ... ... ... ... - 384
Delo . .. - - - 386
Glasnik pravoslavne crkve u kraljevini Serbiji ^ ... 386
Istocnik ... ... . 386
Knjiievni List ... 387
Kolo 387
Kwartalnik hyatoryczny ... ... ... ... 480, 581
Letopis Matice Srpske .. ... ... ... ... ... 186, 280
Mittheilungen der Slovénko-Gesellschaft der Wissenschaften
in Lemberg . - 1002
Nada ... 281
Nova Iskra ... 387
Prosvetni Glasnik ... ... ... ... ... ... ... ... . ... 387
Hazai hírlapok repertóriuma (Mangold Lajos) 484, 583
Uj könyvek 87, 189, 888, 486, 912
Hivatalos értesítő 93, 194, 282, 392, 490, 591, 819, 915, 1010
Az 1903 évi decz. 3-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve ... ... 93
Az 1904 évi jan. 7-iki 194
febr. 4-iki 282
febr. 18-iki r. évi közgyűlés jegyzőkönyve 285
Az 1903 évi számadások megvizsgálására kiküldött bizottság
jelentése ... .. ... 887
Kimutatás a M. Tört. Tára. törzsvagyonáról 1903 végével .. 281
A M. Tört. Társ. pénztári zárszámadása 1903-ról... .. 291
költségvetése 1904 294
Az 1904 évi márcz. 3-iki r. vél. ülés jegyzőkönyve ...
ápr. 7-iki 490
máj. 5-iki 591
jun. 3-iki . 819
okt. 6-iki 915
nov. 8-iki 1010
Lejáró pályázat ... ... .. ... 95
Kérelem tagtársainkhoz ... ... 93
Bírálatok a II. Rákóczi Ferencz életrajzára beküldött pályamunkáról 1012
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem