Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.767

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Földrajzi Közlemények 2001/1-4.

A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata/CXXV.XLIX./kötet 1-4. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:

A Szentendrei-sziget komplex természetföldrajzi, tájföldrajzi feldolgozására még kísérletek sem történtek. A környező hegységekkel (Visegrádi-, Budai-hegység, Börzsöny,... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:

A Szentendrei-sziget komplex természetföldrajzi, tájföldrajzi feldolgozására még kísérletek sem történtek. A környező hegységekkel (Visegrádi-, Budai-hegység, Börzsöny, Cserhát) foglalkozó tanulmányok legfeljebb a Duna-völgynek az illető hegységhez kapcsolódó részeiről tettek említést, a szigetről nem vettek tudomást. A Duna-Tisza közét feldolgozó írások sem közölnek érdemi adatokat a szigetről; sok esetben teljesen megfeledkeznek létezéséről vagy csak utalásszerűén, egy-két mondattal emlékeznek meg róla. Így az Alföld, a Dunántúli- és az Északi-magyarországi-középhegység érintkezési sávjában elhelyezkedő Szentendrei-sziget - mint egy mostohagyerek - mindenhonnan „kimaradt". Rövid tanulmányommal ezen a tarthatatlan helyzeten szeretnék változtatni.
Főbb kutatási céljaim az alábbiakban foglalhatók össze:
- a tájtényezők elemzése, értékelése, különös tekintettel a tájtípusok és adottságaik (tájpotenciál) kialakításában döntő szerepet játszó geomorfológiai-litológiai, mikroklimatikus, növény- és talajföldrajzi viszonyokra;
- a sziget tájtípusainak elkülönítése, jellemzése és értékelése;
- javaslattétel a természeti adottságokhoz igazodó, optimális területhasznosításra.

A sziget geomorfológiai viszonyai

Egy adott terület tájföldrajzi vizsgálatakor a geomorfológiai viszonyok elemzése alapvető fontosságú. Mivel a sziget kialakulásáról, földtani felépítéséről, geomorfológiájáról a Földrajzi Közlemények 1996. 4. számában már részletesen írtam (Mari L. 1996), e témára itt nem térek ki újból. Vissza

Tartalom

1-2. szám
Teleki Pál emlékezete
Nemerkényi Antal: A Közlemények második Teleki Pál száma elé 1
Éva Penney: Gróf Teleki Pál - a földrajztudós és államférfi életútja 3
Kubassek János: Földrajztudós és államférfi - Laudáció Teleki Pál magyar örökség díjjal
való elismerése alkalmából 7
Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál - ahogy a történész látja 13
Fodor Ferenc: Teleki Pál, a tudós 21
Teleki Pál: A tájról és a földrajzról 45
Hajdú Zoltán: Teleki Pál tájelméleti munkássága 51
Timár Edit: Teleki Pál egy kevéssé ismert munkája, az ún. Moszuli jelentés 65
Próbáld Ferenc: Egy Teleki-tanítvány ellentmondásos életútja 81
Teleki Pál a Földrajzi Közlemények hasábjain - Bibiliográfia - összeállította: Pétervári László 85
Kisebb közlemények
Próbáld Ferenc - Takács Laura: A növénytermesztés intenzitásának térbeli rendje
Európában 89
Telbisz Tamás: Új megközelítések a töbör-morfológiában az Aggteleki-karszt példáján 95
Tori Ilona: A gyakorlatorientált holland földrajztanítás tapasztalatai 109
Vita
Hevesi Attila: Észrevételek Veress Márton „Középhegységi karsztok néhány típusa" c. tanulmányához 117
Veress Márton: Válasz Hevesi Attilának 124
Krónika
Enyedi György akadémikus 70 éves - Bora Gyula 135
Dr. Somogyi Sándor 75 éves - Marosi Sándor 136
Dr. Jakucs László 75 éves - Marosi Sándor 137
Dr. Klinghammer István a hallei Leopoldina Akadémia tagja 139
Peja Győző-emléktábla avatás a Diósgyőri Gimnáziumban - Kókai Sándor 139
Beszámoló a „Szerencs és környéke természeti- és történeti földrajza" c. tudományos konferenciáról - Kókai Sándor 140
Társasági élet
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 53. vándorgyűléséről és 124. Közgyűléséről - Nemerkényi Antal 141
Beszámoló az 53. vándorgyűlést követő bajorországi tanulmányútról - Nemerkényi Antal 143
Főtitkári beszámoló (beterjesztette Nemerkényi Antal) 144
A Felügyelő Bizottság jelentése (beterjesztette Kiss Edit Éva) 147
Számviteli beszámoló az 1999. évről a Magyar Földrajzi Társaság közhasznúsági jelentéséhez, valamint a Felügyelő Bizottság részére (beterjesztette Katona József né) 149
Kitüntetések a 124. Közgyűlésen 152
Irodalom
Beluszky Pál: A Nagyalföld történeti földrajza - Csatári Bálint 155
Zsilincsar, W - Pinczés Z. - Fazekas I. - Fischer, W.: A helyi és regionális hulladékkezelés sajátosságai és problémái Hajdú-Bihar megyében - Galambos Attila 156
Beder Tibor: Gyalogosan Törökországban - Marosi Sándor 158
Fodor Ferenc: Teleki Pál. Egy „bujdosó könyv" - Bora Gyula 159
CONTENTS
In memóriám Teleki Pál
Nemerkényi Antal: Foreword for the second Teleki Pál issue of Geographical Review 1
Éva Penney: Count Teleki Pál - The life of a geographer and a statesman
Kubassek János: Statesman and geographer
Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál: viewed by a histórián
Fodor Ferenc: Teleki Pál, the scientist 21
Teleki Pál: About the landscape and geography 45
Hajdú Zoltán: The landscape theory of Teleki Pál
Timár Edit: One of Teleki Pál's rather unknown papers: the so-called Mosul Report 65
Próbáld Ferenc: The contradictory life of a Teleki student 81
The papers of Teleki Pál in Geographical Review - A bibliography: Pétervári László 85
Short papers
Próbáld Ferenc-Takács Laura: Spatial standards of the intensity of agricultural crop production in Europe 89
Telbisz Tatnás: New perspectives in doline-morphometry - Aggtelek Karst as an example 95
Tari Ilona: Experiences of practically-oriented geography teaching in Holland 21

3-4. szám
Értekezések
Mari László: Tájföldrajzi megfigyelések a Szentendrei-szigeten 161
Erdősi Ferenc - Komlós Attila: Közlekedési kapcsolatok Dél-Európa félszigetei és a kontinens törzse között 181
Michalkó Gábor: A földrajzi típusalkotás és rangsorolás idegenforgalmi megközelítése 205
Kiss Edit Éva: A hazai középiskolai földrajztankönyvek - Történeti áttekintés és nemzetközi kitekintés 219
Hevesi Attila: Frőlich Dávid (1595-1648) 235
Hagyomány és jövő
Balogh Péter: Az ártéri tájgazdálkodás koncepciója 249
Kisebb közlemények
Somogyi Sándor: A Ferenc-csatorna kéziratos tervezeti térképe 271
Gábris Gyula: Lóczy Lajos, a földrajz egyetemi tanára 275
Nemerkényi Antal: Berecz Antal, a Magyar Földrajzi Társaság első főtitkára 281
Műhely
A Magyar Földrajzi Konferencia műhelye a földrajzoktatás helyzetéről 285
Krónika
Horst G. Mensching professzor 80 éves - Pécsi Márton 305
Katonaföldrajzi konferencia a Hadtörténeti Intézetben - Tiner Tibor 307
Almásy László-emlékülés Salzburgban - Nemerkényi Antal 308
Xántus János-emlékülés a nevét viselő középiskolában - Csepregi Oszkár 310
Emléktábla-avatás Princz Gyula egykori lakóházán - Bécsy Lászlóné 313
Berecz Antal Iskola Boldogon - Krakóczkiné Tóth Éva 315
Búcsú dr. Jakucs Lászlótól - Csatári Bálint 316
Társasági élet
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 54. vándorgyűléséről és 125., tisztújító Közgyűléséről 317
Természetvédelem és a földrajz - Tardy János 319
Elnöki köszöntő - Papp-Váry Árpád 320
Beszámoló az 54. vándorgyűlést követő dél-tiroli tanulmányútról - Dusek László 322
Főtitkári jelentés (beterjesztette Nemerkényi Antal) v 325
A Felügyelő Bizottság jelentése (beterjesztette Kiss Edit Éva)
Számviteli beszámoló az 2000. évről a Magyar Földrajzi Társaság közhasznúsági jelentéséhez, valamint a Felügyelő Bizottság részére (összeállította Katona Józsefné) 329
Kitüntetések a 125. Közgyűlésen 331
Irodalom
W. Salgó Ágnes - Stemler Ágnes (szerk.): Honterus-emlékkönyv - Gercsák Gábor
Plihál Katalin - Reisz T. Csaba, ill. Plihál Katalin-Török Enikő (szerk.): A magyar térképészet nagyjai. Lipszky János (1766-1826), Mikoviny Sámuel (1700-1750) - Gercsák Gábor 333
Martonné Erdős Katalin: Magyarország tájföldrajza - Horváth Gergely 335
Kormány Gyula: A Rétköz földrajza - Horváth Gergely 337
Próbáld Ferenc (szerk.): Európa regionális földrajza - Horváth Gergely-Simon Dénes 339
CONTENTS
S t u d i e s
Mari László: Landscape-geographical observations on Szentendre Island 161
Erdősi Ferenc-Komlós Attila: Transport connections between the body of the continent and the Southern European peninsulas 181
Michalkó Gábor: The touristic approach to creating geographical types and ordering 205
Kiss Éva: Historical overview and international comparison of our domestic secondary school geography textbooks 219
Hevesi Attila: Dávid Frölich (1595-1648) 235
Short papers
Somogyi Sándor: The manuscript map-plan of the Ferenc Canal
Gábris Gyula: Lajos Lóczy, professor of geography
Nemerkényi Antal: Antal Berecz, the first secretary-general of the Hungárián Geographical Society 281
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földrajzi Közlemények 2001/1-4. Földrajzi Közlemények 2001/1-4. Földrajzi Közlemények 2001/1-4. Földrajzi Közlemények 2001/1-4. Földrajzi Közlemények 2001/1-4. Földrajzi Közlemények 2001/1-4. Földrajzi Közlemények 2001/1-4.
Állapot:
4.380 Ft
2.190 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba