766.450

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A belmisszió és a Cura Pastoralis kézikönyve

Szerző
Lektor

Kiadó: Magyar Református Egyház
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott gerincű kiadói vászonkötés
Oldalszám: 832 oldal
Sorozatcím: Református Egyházi Könyvtár
Kötetszám: 14
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Írta: Forgács Gyula református lelkipásztor. Átnézték: Dr. Kenessey Béla erdélyi ref. püspök és Kiss Ferenc egyetemi tanár. Református Főiskolai Könyvnyomda nyomása, Pápa.

Előszó

Mikor a Parochiális Könyvtár Bizottságtól megbizást nyertem e könyv megirására, azzal a szándékkal fogtam a munkához, hogy a belmisszió történetének és munkájának lehetőleg teljes méreteit és... Tovább

Tartalom

Előszó, tartalomjegyzék, rövidítések I.-XVI. lap.
ELSŐ KÖNYV.
A BELMISZIÓ.
ELSŐ RÉSZ.
A misszióról általában.
I. A keresztyén misszió alapvonalai. 1. A misszió lényege. -
2. Isten küldöttei. - 3. Az elhivás és küldés. - 4. Az
isteni vezetés. - 5. A missziói megbízatás elfogadása. -
6. A munka végrehajtása. - 7. A nehézségek és akadályok leküzdése. - 8. A missziói tevékenység két ága. -
9. A missziótan. - 10. A misszió tudományos irodalma 1
II. A belmisszió. 1. Miért van szükség belmisszióra ? -
2. A belmisszió munkája. - 3. A belmisszió és az
egyház. - 4. A belmisszió védelme. - 5. A belmisszió
tudományos tárgyalása és irodalma 34
MÁSODIK RÉSZ.
A belmisszió történetének áttekintése.
I. Az apostoli egyház. 1. A missziótörténet feladata. - 2. Az
első pünköst. - 3. A családias közösség. - 4. Az ősegyház szentsége. - 5. Az apostoli egyház belmissziója.
- 6. Sötét vonások 54
II. A keresztyénség missziója a római birodalomban. 1. A fény
és az árny. A szegénység és okai. Pogány bűnök. -
2. A pogány jótékonyság és vallásos élet. - 3. Juhok
a farkasok között. A keresztyén szeretet fénykora. A
xenodochiumok. A foglyok kiváltása és látogatása. Küzdelem a rabszolgaság ellen. Bíráskodás, asylumjog.
Uzsora és leánykereskedelem. - 4. A romlás okai.
Olcsó üdvösség. Fényűzés. Aszkézis. Érdemszerzés. Po-
gány hatások. A missziói lélek. - 5. Diadalmas eredmények. A bálványok ledőlnek. A munka. - 6. A keresztyénség terjedése. Az Insula Sanctorum 63
III. A középkor. 1. Az átmenetek kora. - 2. A Frank birodalom. - 3. A matriculák. - 4. A kolostorok. - 5. A clugnyi kongregáció. - 6. Assisi Ferenc. - 7.
Városi kórházak. - 8. Papi egyletek. - 9. A bélpoklosok
sorsa. - 10. A bukott nők mentése. - 11. Treuga Dei.
Vallásos társadalom. - 12. A középkori bűnbocsánat.
- 13. A koldulás. Élősdiség. Babona. Az elveszett
tekintély. - 14. A misztikusok. - 15. A bűnhődés.
Lelki vakság. Kemény sziv. - 16. A missziói lélek.
Wicliff 87
IV. Az újkor. 1. A reformáció jelentősége. - 2. Vádak a
reformáció ellen. - 3. A református egyház előnyei. -
4. A jezsuiták. - 5. Paulai Vince. Az irgalmas nővérek.
- 6. Az ige legyőzhetetlen. - 7. A XVII. század.
Németország. Hollandia. Anglia. - 8. A pietizmus.
Arndt. Spener. - 9. Francke munkája, ellenségei,
hibái. - 10. A XVIII. század. A deizmus. A racionalizmus. A nevelés. Pestalozzi. - 11. A XIX. század. - 12. Wesley. A methodizmus. - 13. Wichern János.
- 14. Wichern emlékiratának tartalma. - 15. A Zentralausschuss für Innere Mission alapszabályai. - 16. A
német belmisszió bírálata. - 17. A Skót Egyesült Szabad
Egyház belmissziója. - 18. Az angol nyelvű protestáns
egyházak belmissziója. - 19. Hollandia. - 20. Francia
reformátusok 106
V. Belmissziói törekvések hazánkban. 1. Nemzetünk és az
evangélium. - 2. A magyarok megtérése. - 3. Az
egyház a nemzet ellen. - 4. Erkölcsi állapotok a mohácsi
vész előtt. - 5. A magyar reformáció. - 6. Misszió a
törökök között. - 7. Evangélium a ruthének és oláhok
között. - 8. A reformáció áldásai. - 9. Az ellenreformáció kora. - 10. Külföldi hatások. Pietizmus. Puritán mozgalmak. - 11. A XIX. század. Az Unió. Prot. Egyh.
és Iskolai Lap. A pesti főiskola. - 12. A skót misszió
pünköstje. - 13. A szabadságharc. Vallás és erkölcsi
állapotok. - 14. A Magyar Protestáns Egylet. - 15.
A pesti német ref. leányegyház. - 16. A Bethesdakórház. - 17. Az Országos Prot. Árvaegylet. - 18. Iparosképző Protestáns Egylet. - 19. Visszatekintés.
- 20. A vasárnapi iskola megindítása. - 21. Az általános evangélizálás. Az első imaösszejövetelek és vallásos estélyek. - 22. Az erzsébet-körúti és a hold-utcai nagyterem. - 23. A nők munkája. A Budai Ref. Nőegylet.
A Lorántffy Zs. Egylet. - 24. A Budapesti Ref. Ifjúsági
Egyesület. - 25. A Bethlen Gábor Kör. - 26. A nagy-
pénteki Református Társaság. - 27. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság. - 28. Egyházi lapjaink és a belmisszió. - 29. Az evangélizáló irodalom fellendülése.
- 30. A belmisszió hatása egyháztársadalmi életünkre
1900-ig. - 31. A „magyar" skót misszió. - 32. Az
Ifj. Ker. Egyl. Szövetsége. - 33. Az Ev. Magy. Prot.
Belmissziói Egyesület. - 34. A Vasárnapi Iskolai Szövetség. - 35. A magyar Ev. Nőegyesületek Nemzeti
Szövetsége. - 36. A M. Ker. Leányegyesületek Nemzeti
Szövetsége. - 37. A Magyar Protestáns Nők Országos
Szövetsége. - 38. A Magyar Misszió Szövetség. -
39. Csüggedés, belső bajok. Tanulságok. - 40. A
Magyar Ev. Ker. Diákmozgalom. A leánydiákok. - 41.
A Bethánia-Egylet. - 42. A diakonissza-ügy. - 43.
A kékkereszt mértékletességi mozgalom. - 44. A Kálvin
Szövetség. - 45. Az Országos Református Lelkészegyesület. - 46. Belmisszió a református theológiai akadémiákon. - 47. Belmisszió az ág. h. ev. egyházban. -
48. LZsE. (pótlás ad 23.) - 49. BRIE. (pótlás ad 24.)
- 50. MPIT. (pótlás ad 27.) - Legújabb mozgalmak
és alakulatok: - 51. A Holland Magyar Református
Bizottság. - 52. A Soli Deo Glória Szövetség. - 53.
Holland-Magyar Kálvinista Könyvtár. - 54. Bethlen
Gábor Irodalmi R. T. - 55. A Péceli Kör és a
„Reformáció" 168
VI. A XX. század missziója 328
HARMADIK RÉSZ.
A belmisszió munkája.
A) Az evangélizálás.
Bevezetés 336
I. A missziói igehirdetés. 1. Általános megjegyzések. - 2.
A missziói igehirdetés különféle alakjai 339
II. A Biblia olvasása és terjesztése. 1. A Biblia. - 2. A Brit- és Külföldi Biblia-Társulat keletkezése. - 3. A BKBT.
története, munkája és annak eredménye. - 4. A Bibliaterjesztés és a római katholikus egyház. - 5. BKBT.
hazánkban. - 6. A Skót Nemzeti Biblia-Társulat. -
7. Ugyanaz hazánkban. - 8. A magyar Biblia. - 9.
A magyar revideált Biblia. - 10. A képes Biblia. -
11. Az Iskolai Biblia. - 12. A magyar r. kath. bibliafordítás. - 13. A bibliaolvasás. - 14. A bibliaolvasó egyesület 345
III. Vallásos könyv- és iratterjesztés. 1. A sajtó az evangélium
szolgálatában. - 2. A Londoni Vallásos Traktátus Társulat. - 3. A német társulatok. - 4. A magyar evan-
gélizáló iratterjesztés. - 5. Könyvtárak. Olvasókörök. -
6. Egyházi és missziói lapok betüsoros jegyzéke . . 372
IV. Az imádkozás. 1. Jézus példája. - 2. Az imádkozás
szabályai. - 3. Az ima és a misszió. - 4. Tanuljunk
és tanítsunk imádkozni: a) Magánima, b) Közös imádság, imaóra, imagyülés, c) Nyilvános ima 390
V. Ének és zene. 1. Az ének hatalma. - 2. Az egyházi
ének hazánkban. - 3. Református énekeskönyvünk. -
4. Belmissziói énekügyünk. - 5. Külföldi énekek. -
6. Kötelességeink. - 7. A missziói énekek védelme 400
VI. Az adakozás. 1. A pénz és a misszió. - 2. Az adakozás szabályai. - 3. Néhány példa. - 4. Az adományok gyűjtése 413
VII. Evangélizálás a gyermekek és a serdülők között. 1. Alapelvek. - 2. Misszió a gyermekek között. - 3. Misszió
a szülők között. - 4. A gyermekevangélizálás szervei.
- 5. A vasárnapi iskola kezdete és elterjedése. - 6.
A vasárnapi iskola fő jellemvonásai. - 7. Hogyan
szervezzük és vezessük a vasárnapi iskolát ? - 8.
Nehézségek. - 9. A Keresztyén Törekvés Társaság.
Christian Endeavor. - 10. Az Epworth Liga. - 11.
Gyermekzászlóalj. Boys' Brigádé. - 12. A cserkészmozgalom. Boy scouts. - 13. A debreczeni főgimnázium
ifjúsági gyülekezete. - 14. A gyermekklubbok. - 15.
A Ten Team 423
VIII. Az ifjúság evangélizálása. 1. Általános megjegyzések.
- 2. Ifjak a Szentírásban. - 3. A Ker. Ifj. Egyesületek. Williams György. - 4. Az IKE. terjedése. - 5. Az IKE. munkája. - 6. Az IKE. szervezése: a) Az előkészítő munka, b) Hogyan foglalkozzunk az ifjakkal?
- 7. Mintaegyesület. - 8. Kivonat az IKE. mintaalapszabályaiból 450
IX. A keresztyén diákszövetség. 1. Egy diák száz ember. -
2. A hét cambridgei. Mott János. - 3. Az önkéntes
Misszió. - 4. A Ker. Diákok Világszövetsége. - 5. A
diákok evangélizálása hazánkban. - 6. A MEKDSz.
munkája 468
X. Városi misszió. 1. Mi a városi misszió? - 2. Nasmith
Dávid. - 3. A német városi misszió 475
XI. Evangélizálás a különböző életviszonyok között. 1. A szórványok evangélizálása. - 2. A külföldiek és a külföldön élők evangélizálása. - 3. Folyton mozgó tömegek evangélizálása. - 4. A hajósok evangélizálása . 478
XII. A zsidó misszió. 1. „Az ő vére rajtunk s fiainkon." -
2. A zsidók és a pogányok. - 3. A zsidók és a keresztyének. - 4. A zsidók hazánkban. - 5. Isten céljai a zsidókkal. - 6. Misszió a zsidók között. -
7. Zsidó missziói társaságok. - 8. A Skót Egyesült
Szabad Egyház zs. missziója Budapesten. - 9. A zs.
misszió nehézségei. - 10. A zs. misszió munkája. . 487
XIII. A pogányok evangélizálása. 1. A külmisszió és a belmisszió egymásra való hatása. - 2. A modern külmisszió kezdetei. - 3. Az első magyar protestáns
misszionárius. - 4. Külmissziónk jelen helyzete. - 5.
Az első külmissziói világgyülés. Missziói atlasz. - 6.
A belmisszió kötelessége a külmisszióval szemben. -
7. A külmisszió védelme 504
B) A belmisszió védő és ápoló munkája.
XIV. Gyermekvédelem. 1. Bölcsődék. - 2. Lelencházak. -
3. Egyéb intézmények. - 4. Az árvaházak. - 5.
Protestáns Országos Árvaegylet. - 6. A Nagypénteki
Református Társaság Erzsébet Szeretetháza. - 7. A
„Kálvineum" és egyéb árvaházak 518
XV. Az ifjak és leányok védelme. 1. A veszélyek. - 2.
Foglalkoztató műhelyek. Háztartási iskolák.-3. Tanoncotthonok. - 4. Iparosinak otthona. - 5. Cselédiskolák és otthonok. - 6. Gyári munkásnők otthona. - 7.
Vasúti misszió 529
XVI. A betegek és nyomorékok ápolása. 1. Az áldott orvos.
- 2. A betegápolás története. - 3. A betegápolás
munkája. - 4. A siketnémák. - 5. A vakok. - 6.
A hülyék és epileptikusok. - 7. A nyomorékok. - 8.
Tébolydák. - 9. Járvány és háború. - 10. A Vöröskereszt Egylet szervezete. 11. Tájékoztatás a Bethesdakórházban és a LZsE. diakonissza kórházába felvételt
keresők számára 534
C) A belmisszió mentő munkája.
XVII. A züllöttek és a züllés veszélyében lévők mentése.
1. A züllésnek indult gyermekek mentése. - 2. Az
1913. évi VII. t.-c. - 3. Az Országos Protestáns Patronage Egyesület. - 4. A brit gyermekfoglalkoztatók hazánkban. - 5. A foglyok gondozása 545
XVIII. Küzdelem az iszákosság ellen. 1. Miért iszik az iszákos? - 2. Az ital átka. - 3. A szeszes italtól való teljes tartózkodás. - 4. A küzdelem. - 5. A Kékkereszt Nemzetközi Szövetség alapszabályai. - 6. Az
alkohol hazánkban. - 7. A magyar Kékkereszt
egyletek 552
XIX. Küzdelem a paráznaság ellen. 1. Mi a paráznaság ?
- 2. A gyermekek felvilágosítása. - 3. A Fehérkereszt
Egylet. - 4. Az orvosi tudomány. - 5. A küzdelem.
- 6. A prostitúció. - 7. A Magdalénum. - 8. A
bűn gyökereinek irtása 560
D) Belmisszió a létért való küzdőtéren.
XX. 1. A keresztyénség és a szociálizmus. - 2.
Bibliai adatok. - 3. A szociálizmus története. - 4. A
hazai szociálizmus. - 5. Felekezeti szociálizmus. -
6. A szociálizmus bírálata. - 7. A belmisszió szociális
kötelességei. - 8. A nyomor enyhítése. - 9. Az
anyagi jóllét elősegítése. - 10. Teendőink . . . 570
E) A belmisszió az egyházias és hazafias
érzület szolgálatában.
XXI. 1. Az általános helyzet. - 2. Az amerikai
kivándorlás. - 3. A vasárnapi munkaszünet és a
vasárnap megszentelése. - 4. Lombard Sándor. -
5. A Ligue Universelle alapszabályai. - 6. Mit tegyünk a vasárnap megszentelése érdekében . . . 602
F) Munkaerők szerzése és képzése.
XXII. A belmisszió munkásai. 1. A belmisszió munkásai
misszionáriusok. - 2. A toborzás. - 3. A lelkészek.
- 4. A diakonusok. - 5. A diakonus-otthonok. . 618
XXIII. Nők a belmisszió szolgálatában. 1. A nő és az evangélium. - 2. A pogány és a zsidó nő. - 3. Jézus és a nők. - 4. Nők az őskeresztyén egyházban. -
5. A diakonissza-intézmény aranykora. - 6. A diakonissza-intézmény hervadása. - 7. Fliedner Tivadar, a diakonissza-intézmény reformátora. - 8. Lőhe Vilmos.
- 9. A magyar diakonissza-intézetek. - 10. Tájékoztatás a Filadelfia Diakonissza Szövetségről. - 11. Feltételek a Lorántffy Zs. Egylet diakonissza-otthonába
való felvételre. - 12. Tájékoztatás a Debreczeni Diakonissza-Otthonról. - 13. A diakonisszák képzése .630
XXIV. A képzés eszközei és elvei. 1. Belmissziói kurzusok. -
2. A képzés általános elvei. - 3. „Kérjétek az aratás
Urát !" 649
G) A belmisszió szervező munkája.
XXV. 1. Általános szabályok. - 2. Az egyesületek
jelentősége. - 3. Országos egyesületek. - 4. Világszövetségek. - 5. Külföldi összeköttetések. - 6. Jobb adni, mint venni! 654

Forgács Gyula

Forgács Gyula műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Forgács Gyula könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem