A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Erdődi Bakócz Tamás élete

Szerző
Szerkesztő
Róla szól

Kiadó: Méhner Vilmos
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 220 oldal
Sorozatcím: Magyar történeti életrajzok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér képekkel, reprodukciókkal, kihajtható mellékletekkel. Nyomtatta a Franklin-Társulat könyvnyomdája, Budapest.

Előszó

Részlet a kötetből:

"Azon államférfiak között, kik Magyarország sorsát a múlt századok folyamán intézték, alig van egy is, ki a hatalmat oly teljes mértékben és egyúttal oly hosszú ideig bírta,... Tovább

Tartalom

I. FEJEZET
Mátyás udvaránál
I. Származása. Testvérbátyja, Bálin, titeli prépost. Mátyás nemességet adományoz a családnak. Tamás születése. Iskolázása. Rangoni Gábor, erdélyi püspök és cancellár udvarába kerül 5-9
II. Mátyás sziléziai hadjárata. Erdődi Tamás magára vonja a király figyelmét. A királyi cancelláriában kap alkalmazást. Titeli préposttá lesz. Magatartása Corvin János trónraemelése kérdésében 10-17
III. Győri puspökké neveztetik. Állása a kir. cancelláriában. A velenczei követhez intézett beszéde. A király újabb czímeradományozó okírata. Mátyás halála 17-24
Jegyzet Erdődi Tamás családjáról 24-26
II. FEJEZET
Ulászló cancellárja
I. A királyválasztási mozgalmak. Erdődi Tamás álláspontja. Ulászló cseh királyhoz csatlakozik. Az országgyűlésen Corvin János ügyét védi. Tárgyalások Beatrixxal. Ulászló királylyá választása 29-38
II. Tamás királyi cancellárrá neveztetik. Megáldja Ulászló és Beatrix színlelt házasságát. Házassági alkudozások a milánói udvarral 38-43
III. A házassági alkudozások folytatása. Erdődi Tamás egri püspökké neveztetik. Vetélytársa Borgia Rodrigo bíbornok. A pápai megerősítés kieszközlésére tett lépések. Borgia pápává választatik és az egri püspökséget Sforza Ascanio herczegre ruházza. Erdődi Tamás alkudozásai Ascanioval 44-53
III. Esztei Hippolyt esztergomi érsek. Erdődi Tamás terve az esztergomi érsekségnek csere útján elnyerésére. A tárgyalások ez iránt. Eredményök 53-56
IV. Erdődi Tamás birtokszerzeményei. Királyi adományok. Corvin János adományai. Mátyás király zománczos feszületét megszerzi. Hunyadvárát igyekszik megszerezni. Örökösödési szerződései. Surlódása Váradi Péter érsekkel 56-64
V. Politikai magatartása. Actiója Báthori István és Ujlaki Lőrincz ellen. Erdődi Tamás ellenségeinek föllépése. Az 1497-ik évi országgyűlés. Erdődi Tamás színlelt lemondása a cancellári hivatalról. Corvin János föllépése ellene az 1498-ik évi országgyűlésen 64-74
III. FEJEZET
Velencze hálája
I. Magyarország szövetkezése a pápával, a franczia királylyal és Velenczével. Anna, franczia herczegnő, Ulászló neje lesz és megkoronázzák. Erdődi Tamás bíbornokká neveztetik. Velencze Erdődi Tamást megnyeri, és a konstantinápolyi pártriarkai méltóságot szerzi meg részére. Erdődi Tamásnak az egri püspökség megszerzésére czélzó igyekezete 77-86
II. Miksa, római király, a pápai méltóság megszerzését igéri Erdődi Tamásnak. Az 1505-ik év országgyűlés. Lajos születése. Anna királyné halála. Lajos király koronázása 87-92
III. A cambrayi szövetség Velencze ellen. A pápa magatartása Erdődi Tamás irányában. Pasqualigo Péter, Velencze követe, Magyarországon. Összeköttetése Erdődi Tamással. Ennek Velencze érdekében kifejtett tevékenysége. A tatai országgyűlés. A nyitrai conferentiák 92-104
IV. FEJEZET
Rómában
I. Francziaország ellenségeskedése a pápával. A pisai zsinat kihirdetése, a pápa letétele czéljából. Úgy a pápa mint ellenségei Erdődi Tamás megnyerésén fáradoznak. Erdődi Tamás a pápai szék elnyerésére törekszik. Tárgyalások Miksával. A pápa a lateráni zsinatot kihirdeti és arra meghívja Erdődi Tamást 107-114
II. Erdődi Tamás útra kel Rómába. Tárgyalásai Zengben Miksa követével. Anconába érkezik 114-117
III. Ünnepélyes bevonulása Rómába. Fogadtatása a pápa által. Magatartása Francziaország irányában. Levelezése XII. Lajos királylyal. Actiója a béke helyreállítása érdekében. Tárgyalásai Miksa követével, II. Julius pápa halála 117-130
IV. Előkészületek a pápaválasztásra. A keresztény hatalmak magatartása. Erdődi Tamás kilátásai. A szárnyaló hírek. A conclave. X. Leó megválasztása 130-135
V. Erdődi Tamás helyzete a pápaválasztás után. X. Leó tervei a törökök ellen intézendő háborúra nézve. Erdődi Tamást legátussá nevezi ki. Keresztes hadjárat kihirdetését hagyja meg néki. Erdődi Tamás utazása Magyarországva 135-142
V. FEJEZET
Végső évei
I. Erdődi Tamás fogadtatása Budán. A keresztes hadjárat kihírdetése. A pórlázadás kitörése. Erdődi Tamás rendeletei. Magatartása az országgyűlés végzései irányában 145-152
II. Az 1515-ik évi pozsonyi és bécsi fejedelmi találkozások.A kettős házassági szerződés. Miksa hálája Erdődi Tamás iránt 152-159
III. Ulászló király végső napjai és halála. II. Lajos trónralépése. Erdődi Tamás helyzete az új viszonyok között. Viszályai Beriszló Péterrel és Brandenburgi györgygyel. Csatlakozása a Zápolyai-párthoz. Pozsonyi tartózkodása 160-171
IV. Családja emelésére czélzó fáradozásai. Unokatestvéreinek házassági frigyei. Egyházi pályára lépő rokonai, 1517-ik évi végrendelete 171-177
V. Vallásos érzületei. A b. Szűz cultusa. Pecséte. Egri és esztergomi kápolnái. Ezek javára tett alapítványai. Ezeknek ajándékozott egyházi edények és öltönyök. Trónkárpitja. Szertartásos könyvei. Könyvtára. Néki dedicált könyvek 178-192
VI. Betegeskedése. Viszálya a Frangepánokkal. Életének utolsó hónapjai. Végrendelete. Halála. Temetése. Hagyatéka. Sírkápolnája. Emlékérme 192-208

KÉPEK
Önálló képek
Bakócz Tamás arczképe, érmeéről nagyítva, színnyomat 1
Erdőd vára 6
Az 1491-ik évi pozsonyi békekötés okiratának utolsó pontja és aláirásai 45
Monyorókerék 61
Leonardo Loredano. A velenczei doge 82
Maximilian császár 89
II. Julius pápa 120
X. Leó pápa 135
Bakócz Tamás sajátkezű levele 1517-ból 145
II. Ulászló arczképe (Dietrichstein menyegzője czímű képről) 154
Anna arczképe (Dietrichstein menyegzője czímű képről) 154
II. Lajos arczképe (Dietrichstein menyegzője czímű képről) 154
Bakócz arczképe (Dietrichstein menyegzője czímű képről) 154
A Bakócz-kápolna belseje és oltára. Színnyomat 180
A Bakócz-kápolna belseje és víztartó medenczéje 180
Erdődi Tamás trónkárpitja. Színnyomat 186
Bakócz zágrábi misekönyvének egyik lapja. Színnyomat 188
Az 1511-ik évi esztergomi missale czímlapja. Színnyomat 190
Ugyanannak utolsó lapja. Színnyomat 190
A «Symbola Pythagorae» ajánló levelének első lapja 190
A szövegbe nyomott képek:
Miniature díszkeret Erdődi Tamás zágrábi misekönyvében 1
Miniature díszkeret egy Corvin codexben 3
Kezdőbetű az esztergomi gadualéból 5
Bakócz Bálint czímere 7
Mátyás király névaláirása 10
Erdődi Tamás által ellenjegyzett oklevél töredéke 13
Beatrix királyné arczképe 14
Mátyás király arczképe 15
Beatrix királyné névaláirása 16
Váradi Péter névaláirása 16
Dóczi Orbán névaláirása 17
Erdődi Tamás névaláirása 17
János váradi püspök névaláirása 18
Erdődi Tamás czímere 23
Miniature Erdődi Tamás zágrábi misekönyvében 26
Miniature díszkeret Erdődi Tamás múzeumi Ranzán-codexében 27
Kezdőbetű egy Corvin codexből 29
Corvin János névaláirása 29
Sforza herczeg érme 36
II. Ulászló névaláirása 38
VIII. Incze pápa érme 47
Borgia Sándor pápa 51
Esztei Hippolyt érme 53
Kinizsi pecsétje 58
Mátyás király feszülete 59
Rozgonyi-pecsét 61
Miniature a zágrábi misekönyvből 74
Miniature lapkeret a zágrábi misekönyvből 75
Kezdőbetű az esztergomi 1511-diki missale-ból 77
XII. Lajos franczia király érme 78
Szövegdísz az esztergomi 1511-iki missalé-ból 104
Miniature Erdődi Tamás múzeumi codexéből 105
Kezdőbetű az esztergomi 1511-diki missalé-ból 107
Cardulo Bernárd névaláirása 108
Gálya rajza a XVI. század elejéről 116
Miniature szövegdísz: Erdődi Tamás zágrábi misekönyvéből 142
Miniature lapkeret ugyanabból 143
Kezdőbetű az esztergomi 1511-diki misseléból 145
Zápolyai János pecsétje 152
II. Ulászló által a Gersei-családnak adományozott czímere. saját és gyermekei
arczképével 153
Zsigmond lengyel király érme 156
II. Ulászló és Zsigmond király találkozása Pozsonyban 157
Mária királyné névaláirása 158
II. Lajos király arczképe 162
II. Lajos király névaláirása 163
Zápolyai János névaláirása 164
Szakmári György névaláirása 164
Báthori István névaláirása 164
Brandenburgi György őrgróf 166
Bornemisza János névaláirása 169
A Szécsi-család czímere 173
A Szentgyörgyi grófok czímere 175
Erdődi Tamás bíbornoki pecsétje 179
Erdődi Tamás szobra az esztergomi kápolnában 182
Erdődi Tamás kelyhe 184
Erdődi Tamás casulája 187
Miniature-részlet Erdődi Tamás zágrábi misekönyvéből 189
Verbőczi István névaláirása 196
Az esztergomi kápolna a XVIII. század 203
Erdődi Tamás főpapi láncza és keresztje 204
A Bakócz-érem és hátlapja 206
Szövegdísz az esztergomi 1511. misseléból 207

Fraknói Vilmos

Fraknói Vilmos műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Fraknói Vilmos könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem