864.600

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának közleményei XXV. 1-4., XXVI. 1-4.

XXV. kötet 1-4. szám és XXVI. kötet 1-4. szám

Tartalom

XXV. kötet 1-4. szám

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és az irodalom
(Az MTA Irodalomtörténeti Intézetének tudományos ülésszaka)
Sótér István bevezetője 5
Tolnai Gábor: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a világirodalom 8
Vajda György Mihály: Az Októberi Forradalom és a német szocialista irodalom 25
Kenyeres Zoltán: Költészet és forradalom, vagy a költészet célja. - Szocialista
lírai törekvések Angliában 31
Sarbu Aladár: Szocialista realista törekvések az angol prózában az Októberi
Forradalom után 35
Varga László: Szatíra és groteszk a szocialista drámában 38
Sargina L.: A forradalom és a hőse. - Szovjet költészet a 20-as évek elején 41
Botka Ferenc: A szovjet próza fejlődésének néhány kérdése a 20-as években 45
Nyíró Lajos: A szocialista realizmus elméletének történeti és elvi problémái... 50
Zoltai Dénes: Elidegenedés és művészet 60
Bodnár György: A komplex vizsgálat problémái a modern magyar irodalom kutatásában 79
Bojtár Endre: Az irányzatok kérdése a két világháború közötti kelet-európai lírában 86
Miklós Pál: A marxista irodalomelmélet történetéhez 91
Szili József: Stílusirányzat vagy a szocialista művészet reneszánsza? 98
Pirnát Antal felszólalása 101
Szabolcsi Miklós: A szocialista eszmeiség a mai magyar irodalomban 104
Tóth Dezső: A szocialista realizmus jellegzetességei a felszabadulás utáni
magyar irodalomban 113
Illés Lajos: Szocialista törekvések mai szépprózánkban 126
Koczkás Sándor felszólalása 131
Sőtér István zárszava 139
Köpeczi Béla: Eszmetörténet - irodalomtörténet. (Módszertani kérdések) 145
R. K. Sprigg: A tibeti mássalhangzókapcsolatok fonetikai problémái 161
Voigt Vilmos: A folklorisztikai strukturalizmus mérlege és távlatai 169
Kiefer Ferenc: A főnévi összetételek vizsgálatának néhány szempontja 185
Pándi Pál: „Kísértetjárás'' a magyar irodalomban (1830-1848) 211
Az afrikai szavak és nevek, főképpen nyelv- és népnevek magyar írásmódja ... 251
Évfordulók - megemlékezések
In memóriám Wolfgang Steinitz
W. Steinitz emlékezete (Ortutay Gyula) 267
W. Steinitz mint finnugor nyelvész (Lakó György) 271
W. Steinitz, az obi-ugor nyelvek kutatója (Gulya János) 275
W. Steinitz és az általános nyelvészet (Szépe György) 278
W. Steinitz és a germanisztika (Hutterer Miklós)
W. Steinitz, a ruszista (Péter Mihály) 285!
Wolfgang Steinitz munkássága. - Válogatott bibliográfia (Gulya Jánosné) 287
Búcsú Waldapfel Józseftől 2931
Az Osztály életéből
Az 1968. évi közgyűlés anyagai:
Az I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának tevékenysége 299
Az Osztály ülés anyaga:
Ortutay Gyula: Az Osztály vezetőség beszámolója 314
Vita 325
Az Osztály irányítása alá tartozó tudományterületek helyzetéről szóló beszámolók
osztályvezetőségi vitája 338
Tibetisztikai tanulmányúton Mongóliában (Bethlenfalvy Géza) 386
Az önkéntes néprajzi és nyelvjárási gyűjtők IV. országos találkozója (Végh József) 392
Szemle
Kardos Tibor: Az Argirus-széphistória (Falus Róbert) 397
Mikes Kelemen összes művei I-II. k. (Varga Imre) 405
Petrarca Daloskönyvének első teljes magyar fordítása (Szabó Mihály) 413

XXVI. kötet 1-4. szám

Emlékülés a Tanácsköztársaság 50. évfordulója alkalmából
(1969. március 14.)
Ortutay Gyula bevezetője 5
Szabolcsi Miklós: A Tanácsköztársaság irodalma (Problémák és tanulságok) 7
József Farkas: A Tanácsköztársaság irodalma és művelődéspolitikája 9
Hozzászólók:
Hajdú Tibor 26
Illés László: A magyar proletárforradalom irodalmának tanulságairól 31
Ujfalussy József 36
Kontha Sándor: A Tanácsköztársaság képzőművészete 41
Sőtér István elnöki zárszava 46
Barta János: Az érték problémája az irodalomtudományban 51
Kardos László: A világirodalom fogalma és problematikája 81
Lakó György: A Kalevala mint a finn-magyar tudományos kapcsolatok forrása 99
Manga János: A magyarországi „kiszehajtás" történeti rétegei 113
Kovács Ferenc: Elmélet és gyakorlat egysége Riedl Szende nyelvmagyarázatában 143
Pándi Pál: Jegyzetek Az apostoliról 151
Kovács Ágnes: A népmese prozódiájáról (Egy szatmári meseszöveg ritmikai elemzésének tanulságai) 183
Varga Imre: Egy periodikus emlékírás a Rákóczi-szabadságharc idejéből (Wesselényi
István Naplója) 243
Zsilka János: Szerves rendszer - szervetlen rendszer (A generatív grammatika
koncepciójának kritikája) 267
Hankiss Elemér: Az irodalmi mű hatása Kísérlet a hatás számszerű mérésére ... 285
Mutatvány a Felszabadulás utáni magyar irodalom története c. kötetből:
Sarkadi Imre (B. Nagy László) 315
A Kodály-emlékülés anyagából (1967. december 13-15.)
Rajeczky Benjámin: Kodály Zoltán nyomában 327
Olsvai Imre: Néhány előadásbeli sajátság népzenénkben 329
Kiss Lajos: Simonffy Kálmán és a magyar népzene 337
Szomjas-Schiffert György: Népzenegyűjtő utam a Lappföldön 355
Vikár László: Cseremisz egymagúság 375
Borsai Ilona: Az egyiptomi zenei szájhagyomány vizsgálatának szerepe
az ó-egyiptomi dallamok kutatásában 387
Martin György: Egyéni és közösségi formatípusok a népi táncalkotásban ... 401
Évfordulók - megemlékezések
Búcsú Fekete Lajostól 415
Az Osztály életéből
Az 1969. évi közgyűlés anyagai:
Az I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának tevékenysége 421
Az Osztályülés anyaga:
Ortutay Gyula: Az Osztály vezetőség beszámolója 439
Vita 448
A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának munkája 1968-ban 457
Szemle
„Mindenki újakra készül ..." I-IV. k. (Erényi Tibor) 473
A parasztdaltól a munkásdalig (Breuer János) 479
Remete László: „Rengj csak, Föld!" (József Farkas) 485
Maróthy János: Zene és polgár - zene és proletár (Csomasz Tóth Kálmán) 487
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának közleményei XXV. 1-4., XXVI. 1-4. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának közleményei XXV. 1-4., XXVI. 1-4. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának közleményei XXV. 1-4., XXVI. 1-4. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának közleményei XXV. 1-4., XXVI. 1-4. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának közleményei XXV. 1-4., XXVI. 1-4. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának közleményei XXV. 1-4., XXVI. 1-4.

A borító és a lapélek kissé foltosak. Kihajtható melléklettel.

Állapot:
4.180 Ft
2.090 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba