A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Dekameron I-III.

Szerző
Fordító
Grafikus

Kiadó: Könyvkedvelők Kiadása
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 936 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 27 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: E mű illusztrációi a Boucher, Eisen, Gravelot rézmetszeteivel és könyvdíszeivel 1757-ben megjelent londoni Boccaccio-kiadás után készültek. Nyomtatta Franklin-Társulat nyomdája.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Emberség dolga szánakozni azokon, kiket a balsors sujtott ; és ámbátor ez minden embernek díszére válik, mégis legfőképpen azoknak tartozó kötelességük, kik már maguk is vigasztalásra szorultak s... Tovább

Fülszöveg

Hat évszázaddal ezelőtt írta Boccaccio, a nagy olasz író, a novellairodalom atyja, világhírű elbeszéléseit. Dekameron címmel egybegyűjtött borsos történetei azóta se veszítettek elevenségükből, mert az író nem éri be azzal, hogy egyszerűen elbeszéli a szerencsétlen vagy boldog szerelmesek megpróbáltatásait vagy kacagtató kalandjait, a tréfás vagy szomorú történeteket: elbeszéléseiben ott kavarog korának egész társadalma, megtollasodott vagy tönkrement kereskedők, uzsorások, művészek, kalandorok, féktelen nemesurak, ravasz kópék, huncut parasztok, álszent, nagybélű, parázna papok, ostoba és agyafúrt törvénytudók, orvosok. Boccaccio a középkor alkonyán már az újkor hírnöke: a vakhit helyett a kétkedést, a józan észt, az önsanyargató vezeklés helyett a derűs életörömöt hirdeti.

Tartalom

I. kötet
Elöljáró beszéd5
Kezdődik a Dekameron nevezetű könyv, más néven Galeotto herceg, melyben száz elbeszélés foglaltatik, melyeket tíz napon által elmondott hét hölgy és három ifjú úr
Első nap11
Kezdődik a Dekameron első napja, melyen a szerző elmondja: miképpen esett, hogy az alább színre lépő személyek egybegyűltek, hogy meséljenek egymásnak, annak utána pedig Pampinea uralkodása alatt ki-ki olyan történetet mond el, amelynek tárgyát tetszése szerint választotta
Első novella35
Ser Ciappelletto hamis gyónással becsap egy jámbor barátot és meghal; halála után pedig szentnek tisztelik, holott életében igen gonosz ember volt
Második novella51
A zsidó Ábrahám, Giannotto di Civigni ösztökélésére, elmegy a római udvarba; mikor pedig ottan látja a papok gonoszságát, visszatér Párizsba és kikeresztelkedik
Harmadik novella56
A zsidó Melchisedech a három gyűrűről mondott novellájával megmenekül egy nagy veszedelemből, melyet Saladin tervel ellene
Negyedik novella60
Egy barát, ki súlyos büntetést érdemlő bűnbe esett, tisztességgel megmenekül a büntetéstől, szemére vetvén apáturának ugyanazon bűnt
Ötödik novella65
Monferrato őrgróf felesége tyúk-lakomával és néhány találó szóval lelohasztja Franciaország királyának szenvedélyes szerelmét
Hatodik novella69
Egy derék ember bizonyos talpraesett mondással megszégyeníti a barátok gonosz képmutatását
Hetedik novella73
Bergamino, Primassóróról és Clugni apátjáról mondott novellájával, ügyesen megcsipkedi Cane della Scala urat, hirtelen rájött fösvénysége miatt
Nyolcadik novella79
Guiglielmo Borsiere csattanós mondással ostorozza Messer Ermino de Grimaldi fösvénységét
Kilencedik novella82
Ciprus királya egy gascognei hölgy gúnyolódására pipogya emberből bátor emberré válik
Tizedik novella84
Alberto da Bologna mester ügyesen megszégyenít egy hölgyet, aki őt akarja megszégyeníteni hozzá való szerelme miatt
Második nap93
Kezdődik a második nap, melyen Filoména uralkodása alatt oly emberekről mondanak történeteket, kik különb-különbféle sorscsapások után, holott már nem is remélték, szerencsés véget érnek
Első novella96
Martellino, aki nyomoréknak tetteti magát, úgy tesz, mintha Szent Arrigo holttesténél meggyógyulna, de minekutána turpissága kiderül, megverik, azután elfogják és ámbátor már-már ama veszedelembe keveredik, hogy felkötik, végezetül megmenekül
Második novella102
Rinaldo d'Asti, akit kirabolnak, Castel Guiglielmóba érkezik és szállást nyer valamely özvegy asszonynál, s minekutána kára megtérül, épségben és egészségben megtér otthonába
Harmadik novella110
Három ifjú eltékozolván vagyonát, szegény sorsra jut; egyik unokaöccsük kétségbeesésében hazatér egy apát társaságában, kiről kiderül, hogy Angolország királyának leánya; ez azután férjül választja őt, bátyjának mindent megtérít, mit elvesztettek s ismét jómódba juttatja őket
Negyedik novella119
Landolfo Ruffolo elszegényedik, felcsap kalóznak, s genovaiak foglyul ejtik, hajótörést szenved a tengeren, egy ékszerekkel teli ládán partra jut s minekutána Korfuba egy asszony pártfogásba veszi, gazdagon megtér otthonába
Ötödik novella125
Andreuccio da Perugia Nápolyba jön, hogy lovakat vásároljon, egy éjszaka során háromszor kerül kemény veszedelembe, valamennyiből megmenekül s egy rubintkővel hazatér
Hatodik novella140
Madonna Beritolát, ki két fiát elvesztette, két őz társaságában meglelik egy szigeten, annakutána pedig Lunigianába megy onnét; ottan egyik fia a házigazdájának szolgálatába lép és annak leányával szerelmeskedik, miért is börtönre vetik. Szicilia fellázad Károly király ellen és a fiút, miután anyja felismeri, feleségül veszi amaz úrnak leányát; minekutána pedig testvérét is felleli, ismét jómódba jut
Hetedik novella155
Babilonia szultánja feleségül küldi egyik leányát Garbo királyának; a leány különb-különbféle kalandokon keresztül négy esztendő leforgása alatt különb-különb helyeken kilenc férfinak birtokába jut: végezetül szűz leány gyanánt visszakerül atyjához, ki is előbbi szándéka szerint feleségül küldi őt Garbo királyának
Nyolcadik novella179
Antwerpen grófja hamis vád miatt számkivetésbe megy és két gyermekét különböző helyeken hagyja Angolországban, maga pedig ismeretlenül visszatér s szerencsés állapotban leli őket; annakutána pedig csatlós gyanánt beáll Franciaország királyának seregébe, s miután ártatlansága kiderül, visszanyeri méltóságát
Kilencedik novella196
A genovai Bernabót megcsalja Ambrogiuolo, miért is elveszti vagyonát s parancsot ad, hogy ártatlan feleségét megöljék. Az asszony megmenekül s férfiruházatban szolgálatba áll a Szultánnak; felleli a csalót, Bernabót pedig Alexandriába hozatja, hol is a csaló elveszi büntetését, maga pedig újból női ruhát ölt, s férjével együtt gazdagon megtér Genovába
Tizedik novella211
Paganini da Monaco elrabolja messer Ricciardo de Chinzica feleségét; ki is midőn megtudja, hol az asszony, odamegy, barátságot köt Paganinóval, visszakéri tőle feleségét, az pedig hajlandó visszaadni neki, ha az asszony is úgy akarja. Az asszony nem akar férjével menni és messer Ricciardo halála után feleségül megy Paganinóhoz
Harmadik nap223
Végződik a Dekameron második napja: kezdődik a harmadik; melyen Neifile uralkodása alatt oly emberekről folyik a szó, kik valamely fölöttébb kívánatos dolgot ügyességökkel megnyertek, vagy visszaszerezték, mit elvesztettek
Első novella229
Massetto da Lamporecchio némának tetteti magát s kertésznek áll valamely apácakolostorban; az apácák pedig mind versengenek abban, hogy véle háljanak
Második novella237
Valamely csatlós Agiluf király feleségével szeretkezik, mit is Agiluf észrevesz, de nem szól: megleli a tettest és megnyírja s ekképpen kimenekül a csávából
Harmadik novella243
Valamely hölgy szerelmes egy ifjúba és tiszta lelkiismeretet színlelvén gyónás örve alatt rávisz egy szigorú erkölcsű barátot, hogy tudtán kívül rávisz egy szigorú erkölcsű barátot, hogy tudtán kivül kezére járjon gerjedelmes teljes-tökéletes kielégítésében
Negyedik novella254
Don Felice oktatja Puccio testvért, hogyan nyerhetné el az örök boldogságot s annakokáért penitenciát ró reá, melyet is Puccio testvér elvégez, azonközben pedig Don Felice a jámbor férfiúnak feleségével enyeleg
Ötödik novella260
Zima odaajándékozza paripáját messer Francesco Vergellesinek s annak fejében engedelmet nyer, hogy szólhasson feleségével, hogy pedig az asszony hallgat, ő annak nevében felel magának s a dolognak vége felelete szerint üt ki
Hatodik novella267
Ricciardo Minutolo szerelmes Filippelo Fighinolfi feleségébe; megtudja hogy az asszony féltékeny s azzal az ürüggyel, hogy Filippello az ő feleségével másnap valamely fürdőben találkozik, elcsalja oda az asszonyt, ki azt hiszi hogy férjével van; annakutána pedig megtudja, hogy Ricciardóval mulatott
Hetedik novella277
Tedaldo hajbakap kedvesével, elutazik Firenzéből: majd visszatér oda bizonyos idő múltán zarándok képében: beszél a hölggyel s felfedi előtte tévedését, megszabadítja a haláltól annak férjét, kit elítéltek ama vád miatt, hogy őt meggyilkolta és kibékíti testvéreivel, annakutána pedig okosan élvezi szerelmét kedvesével
Nyolcadik novella296
Ferondo bevesz bizonyos port, mire halott gyanánt eltemetik, az apátúr pedig ki feleségével enyeleg, kiveszi őt sírjából s börtönre veti és elhiteti vele hogy a tiszítóhelyen van; minekutána pedig feltámad, tulajdon gyermeke gyanánt neveli fel feleségének az apátúrtól született fiát
Kilencedik novella308
Giletta di Nerbona meggyógyítja Franciaország királyának fisztuláját: férjéül kéri Beltramo di Rossiglionet, ki akarata ellenére feleségül veszi őt s mérgében Firenzébe megy, hol is valamely ifjú leány után settenkedik, de annak képében Giletta hál vele; minekutána két fia születik tőle, megszereti és megtartja felesége gyanánt
Tizedik novella319
Valamely Alibech nevezetű leány remetének áll, Rustico barát pedig megtanítja, hogyan kell az ördögöt visszakergetni a pokolba: annakutána elviszik onnét és Neerbale felesége lesz
II. kötet
Negyedik nap5
Végződik a Dekameron harmadik napja, és kezdődik a negyedik, melyen Filostrato uralkodása alatt oly emberekről folyik a szó, kiknek szerelme szerencsétlen végre jutott
Első novella15
Tancredi, Salerno fejedelme, megöli leányának szerelmesét s annak szívét aranytálban elküldi leányának, ki is méregitalt önt arra, az italt megissza s eképpen meghal
Második novella27
Alberto testvér elhiteti valamely asszonnyal, hogy Gabriel arkangyal szerelmes belé, kinek képében ő többször is szerelmeskedik az asszonnyal: egyszer azután megijed az asszony rokonaitól, kiugrik a házból s megbúvik valamelyik szegény embernek házában, ki is vadember gyanánt másnap a piacra vezeti őt, hol felismerik, szerzetes testvérei megfogják és börtönre vetik
Harmadik novella38
Három ifjú szeret három nővért s azokkal együtt Kréta szigetére szöknek; a legidősebb leány féltékenységében megöli szerelmesét, a második odaadja magát Kréta hercegének s megmenti az előbbit a halálbüntetéstől, de őt magát a kedvese megöli s az idősebb lánnyal elmenekül: a gyilkossággal a harmadik nővért és ennek szerelmesét vádolják; és elfogatván be is vallják a gyilkosságot, de félnek a haláltól, pénzzel megvesztegetik a porkolábot és szegényen Rodos szigetére menekülnek, hol is nagy nyomorúságban végzik életüket
Negyedik novella46
Gerbino amaz ígéret ellenére, melyet Guiglielmo király, a nagyapja hit alatt tett, megtámadja Tunis királyának hajóját, hogy elrabolja annak leányát: minekutána pedig a hajó legénysége megöli a leányt, ő lekaszabolja a legénységet, végezetül pedig neki is fejét veszik
Ötödik novella52
Isabetta bátyjai megölik annak kedvesét: ki is megjelenik a leánynak álmában s megmutatja néki, hol van eltemetve. A leány titokban kiássa annak fejét, s valamely bazsalikom cserépbe helyezi, ott zokog felette egész álló órahosszat minden áldott nap, mígnem bátyjai elveszik tőle s akkor a leány kevés idő múltán meghalt fájdalmában
Hatodik novella57
Andreuola szereti Gabriottót: elmondja egy álomlátását, az viszont elmondja a lánynak karjaiban: miközben pedig a holttetemet a leány és cselédje annak házába viszi, elfogják őket a poroszlók; a leány elmondja, mi történt: a Városbíró erőszakot akar elkövetni rajta, de a leány ellene szegül, atyja megtudja, hogy hol van s minekutána ártatlansága kiderül, kiszabadítja: a leány azonban semmi áron nem akar tovább a világban maradni és apácának áll
Hetedik novella65
Simona szereti Pasquinót: midőn együtt vannak egy kertben, Pasquino megdörzsöli fogait zsályalevéllel és meghal; Simonát elfogják, ki is mikor meg akarja mutatni a bírónak, hogyan halt meg Pasquino, megdörzsöli fogait ugyanazon zsálya levelével és hasonlatosképpen szörnyet hal
Nyolcadik novella70
Girolamo szereti Salvestrát: Girolamo anyjának unszolására Párisba megyen; mikor visszatér, megtudja, hogy Salvestra férjhez ment. Titokban behatol annak házában és ottan mellette meghal; annakutánna elviszik valamely templomba, hol is Salvestra mellette meghal
Kilencedik novella76
Messer Guiglielmo Rossiglione megéteti feleségével messer Guiglielmo Guardastragno szívét, kit az asszony szeretett, ő maga pedig meggyilkolt: mikor az asszony ezt megtudja, az ablakból a mélységbe veti magát és szörnyet hal, és szerelmesével együtt temetik el
Tizedik novella80
Valamely orvos felesége halott gyanánt ládába helyezi alvó kedvesét; a ládát két uzsorás elviszi a maga házába. Az ifjú felébred és tolvaj gyanánt elfogják: a hölgy szolgálója megvallja a bírónak, hogy ő tette bele a férfit ama ládába, melyet az uzsorások elloptak, miért is a férfi megmenekül az akasztófától, az uzsorásokat pedig a láda ellopása miatt pénzbírságra ítélik
Ötödik nap93
Végződik a Dekameron negyedik napja: kezdődik az ötödik, melyen Fiammetta uralkodása alatt oly szerelmesekről lészen szó, kik kemény és siralmas megpróbáltatások után megnyerték boldogságukat
Első novella96
Cimonenak a szerelemről megjön az esze és kedvesét, Efigeniát hajón megszökteti; Rodosban börtönbe kerül, melyből Lisimaco kiszabadítja s akkor annak társaságában elrabolja Efigeniát és Cassandrát mennyegzőjük napján s velök együtt Krétába szökik, s minekutána mindegyik feleségül veszi kedvesét, velök együtt hazahívják őket
Második novella108
Gostanza szereti Martuccio Gomitót s mikor hírét veszi, hogy az ifjú meghalt, kétségbeesésében egyedül csónakban száll, melyet a szél Susába sodor: kedvesét Tunisban életben leli, felfedi magát előtte s mivel az bizonyos tanácsaiért nagy becsületben vagyon a királynál, feleségül veszi a lányt s vele együtt gazdagon megtér Lipari szigetére
Harmadik novella115
Pietro Boccamazza megszökik Agnolellával: rablók akadnak útjokba: a leány valamely erdőbe menekül s annakutána egy kastélyba viszik: Pietrót elfogják, de megmenekül a rablók kezéből, s némi hányattatások utján eljut ama kastélyba, melyben Agnolella van; feleségül veszi őt s vele együtt megtér Rómába
Negyedik novella123
Messer Lizio da Valbona ott lepi leányánál Ricciardo Manardit; akkor ez feleségül veszi leányát, annak atyjával pedig megbékél
Ötödik kötet130
Guidotto da Cramona leánykáját Giacomino da Pavia gondjára bízza s meghal; a leányt Faenzába Giannole di Severino és Minghino di Mingole szereti: összeverekednek miatta, de akkor kiderül hogy a lány Giannole húga, mire Minghinóhoz adják feleségül
Hatodik novella137
Gian di Procidát ott kapják kedvesénél, kit már annakelőtte Frigyes királynak ajándékoztak; akkor oszlophoz kötözik hogy a leánnyal együtt megégessék: mivel azonban Ruggieri dell' Oria felismeri, megmenekül és feleségül veszi a leányt
Hetedik novella144
Teodoro szerelmes Violantéba, gazdájának messer Amerigónak leányába, s teherbe ejti, miért is akasztófára ítélik; s mikor vesszőzés közben a vesztőhelyre viszik, atyja felismeri, megszabadítja, ő pedig feleségül veszi Violantét
Nyolcadik novella152
Nastagio degli Onesti szerelmes a Traversari család egyik hölgyébe, eltékozolja vagyonát, de nem tudja megnyerni annak szerelmét. Hozzátartozóinak kérésére Chiassiba megy: ottan szemtanúja amint valamely lovag meghajszol egy leányt, megöli és két kutyának veti eledelül. Meghívja ebédre rokonait és ama hölgyet, kit szeret, ki ugyancsak szemtanuja lesz, amint ama leányt a kutyák marcangolják; és akkor félelmébe, hogy vele is ilyesmi történhetik, feleségül megy Nastagióhoz
Kilencedik novella159
Federigo degli Alberighi szerelmes, de nem nyert viszontszerelmet és az udvarlásban eltékozolja minden vagyonát, csupán egy sólyma marad: mivel pedig egyebe nincs, ezt tálalja fel ebédre a hölgynek, ki meglátogatja: ki is mikor ezt megtudja, megenyhül irányában, feleségül megy hozzá és gazdag emberré teszi
Tizedik novella166
Pietro di Vinciolo elmegy hazulról vacsorára: felesége felhívat magához egy fiút: Pietro hazatér, az asszony a fiút tyúkkas alá rejti: Pietro elmeséli hogy Ercolano, kinél vacsorán volt, házában felfedezett egy fiút, kit felesége bebocsátott: az asszony legyalázza Ercolano feleségét, egy szamár véletlenül rálép az újjára annak fiúnak, ki a tyúkkas alatt lapul, s erre elordítja magát: Pietro odaszalad, meglátja: megismeri felesége hűtlenségét, de végezetül maga is fajtalankodása kedvéért megbékél vele
Hatodik nap179
Végződik a Dekameron ötödik napja, kezdődik a hatodik, melyen Elisa uralkodása alatt oly emberekről folyik a szó, kik valamely talpraesett válasszal vagy gyors elhatározással megszabadultak valamely veszteségtől, veszedelemtől vagy megszégyenüléstől
Első novella184
Egy lovag azt mondja madonna Orettának, hogy egy novellával úgy elszórakoztatja, hogy úgy érzi majd, mintha lóháton mentek volna: de mivel ügyetlenül beszél, a hölgy megkéri, hogy engedje leszállni a lóról
Második novella186
Cisti pék egy mondásával figyelmezteti messer Geri Spinát kérésének szerénytelenségére
Harmadik novella190
Monna Nonna de' Pulci Firenze püspökének túlságosan tisztességtelen tréfálkozásra csattanós választ ad, mellyel elhallgattatja
Negyedik novella193
Chichibio, Currado Gian Figliazzinak szakácsa, talpraesett válaszával, mentegetőzvén, Currado dühét kacagásra fordítja s megmenekül a büntetéstől, mellyel Currado megfenyegette
Ötödik novella196
Messer Forese da Rabatta és Giotto mester, a festő, Mugellóból jövet tréfálkozván, csipkedik egymást ágrólszakadt külsejük miatt
Hatodik novella199
Michele Scalza megbizonyítja némely ifjaknak, hogy a Baronciak a legnemesebb férfiak e világon és a tengeren és vacsorát nyer
Hetedik novella202
Madonna Filippát a férje rajtakapja kedvesével: törvénybe idézi, de ottan az asszony talpraesett és mulatságos válaszával kimenti magát és eléri, hogy a törvényt megváltoztatják
Nyolcadik novella205
Fresco azt tanácsolja unokahúgának, hogy ne nézzen a tükörbe, ha, mint mondotta, bosszúságára vagyon útálatos embereket látni
Kilencedik novella207
Guido Cavalcanti valamely tréfaszóval udvariasan legorombít bizonyos firenzei lovagokat, kik megtámadták
Tizedik novella210
Cipolla barát megígéri bizonyos parasztoknak, hogy megmutatja nekik Gábriel Arkangyal szárnya tollát, de mivel azoknak helyébe széndarabokat lel, azt mondja, hogy ezek ama szénből valók, melyen Szent Lőrinczet megsütötték
Hetedik nap227
Végződik a Dekameron hatodik napja, kezdődik a hetedik, melyen Dioneo uralkodása alatt oly asszonyokról folyik a szó, kik akár szerelemből, akár azért, hogy valami bajból menekedjenek, megcsalják férjöket, akár rájött az, akár nem
Első novella231
Gianni Lotteringhi éjjel kopogtatást hall ajtaján: felkelti feleségét, ki is elhiteti vele hogy kisértet kopog; odamennek, hogy megbabonázzák valamely ráolvasással, mire a kopogás megszűnik
Második novella236
Peronella hordóba bujtaja kedvesét, mikor a férje hazatér, mivel pedig a férj a hordót eladta, az asszony azt mondja, hogy ő is eladta valakinek, aki éppen benne van és megvizsgálja, vajon ép-e. Akkor az illető kibújik, a hordót a férjjel kitisztogattatja és hazaviteti a házába
Harmadik novella241
Rinaldo barát a komasszonyával szerelmeskedik, férj ott kapja őt az asszony szobájában, akkor tehát elhitetik véle, hogy a barát ráolvasott a fiacskája gilisztáira
Negyedik novella248
Tofano egy éjszaka kizárja a házból feleségét ki is mivel semmi rimánkodás árán nem tud bejutni, úgy tesz, mintha a kútba vetné magát, de csak egy nagy követ dob belé. Tofano kijön a házból és odaszalad, mire az asszony besurran a házba, kizárja az urát és nagy nyelveléssel lepocskondiázza
Ötödik novella253
A féltékeny férj papnak öltözködvén, meggyóntatja feleségét, ki is megvallja neki, hogy szeret egy papot, ki minden éjjel meglátogatja, miközben tehát a féltékeny férj nagy titokban lesben áll a kapuban, az asszony a tetőn által beengedi kedvesét és mulat vele
Hatodik novella262
Madonna Isabellát meglátogatja messer Lambertuccio, aki szerelmes belé, éppen akkor, mikor Leonetto nála van, midőn pedig a férje hazajön, messer Lambertucciót tőrrel a kezében kiküldi a házból, Leonettót pedig a férje hazakíséri
Hetedik novella267
Lodovico felfedi madonna Beatrice előtt iránta való szerelmét; akkor a hölgy a maga ruhájában leküldi férjét, Eganót a kertbe, maga pedig szerelmeskedik Lodovicóval, ki is annakutána felkel, kimegy a kertbe és elnáspágolja Eganót
Nyolcadik novella274
Egy féltékeny embernek a felesége éjszakára madzagot köt maga lábaújjára és ekképpen tudja meg, mikor jön a kedvese hozzá. Férje észreveszi ezt, s miközben üldözőbe veszi az asszonynak szeretőjét, az asszony maga helyett egyik szolgálóját fekteti ágyába, kit a férj csúful elver és levágja a haját, annakutána elmegy az asszonynak bátyjaiért, kik is látván, hogy a dolog nem igaz, kegyetlenül összeszidják a férjet
Kilencedik novella283
Nicostrato felesége, Lidia szereti Pirrót, ki is, hogy az asszony meggyőzze őt, három dolgot kiván tőle, miket a rendre megtesz: annakutána Nicostrato szemeláttára szerelmeskedik az ifjúval, Nicostraóval pedig elhiteti, hogy az, amit látott, nem igaz
Tizedik novella295
Két sienai ifjú szeret egy hölgyet, ki komaasszonya az egyiknek, a koma meghal s ígérete szerint megjelenik cimborájának s elmeséli neki, miképpen megyen sors a másvilágon
III. kötet
Nyolcadik nap5
Végződik a Dekameron hetedik napja; kezdődik a nyolcadik, melyen Lauretta uralkodása alatt arról van szó, miképpen jár túl minden áldott nap a nő a férfinak, vagy férfi a nőnek, vagy egyik ember a másiknak eszén
Első novella8
Gulfardo pénzt vesz kölcsön Guasparnulótól és minekutána annak feleségével megegyezik, hogy eme pénz fejében vele hál, a pénzt odaadja neki, és az asszonynak füle hallatára azt mondja Guasparruolónak, hogy megadta a pénzt az asszonynak, mit is ez igaznak elismer
Második novella12
Varlungo plébános Monna Belcoloreval szerelmeskedik: zálogul ott hagyja nála köpönyegét, kölcsönkér tőle egy mozsarat s mikor visszaküldi, visszakéri a köpönyegét, melyet zálogban ott hagyott, melyet is a jó asszony csípős kiszólás kíséretében visszaad
Harmadik novella19
Calandrin, Bruno és Buffalmacco lementek a Mugnone partján, hogy megkeresség a Heliotrop-követ, Calandrino azt hiszi, hogy megtalálta, kövekkel megrakodva hazatér: felesége civakodni kezd vele, mire ő mérgében megveri, cimboráinak pedig elmeséli azt, amit azok jobban tudnak nála
Negyedik novella29
A fiesolei prépost szerelmes egy özvegyasszonyba, ki azonban nem szereti őt. s midőn azt hiszi hogy az asszonnyal hál, tulajdonképpen egyik szolgálóljával hál és akkor a menyecske öccsének útmutatására a püspök rajtakapja
Ötödik novella35
Három ifjú Firenzében lehúzza egy Marchei bírónak a nadrágját, miközben a bíró székében ül s igazságot teszen
Hatodik novella39
Bruno és Buffalmacco ellopja Calandrino disznaját, ráveszik őt, hogy próbát tegyen gyömbér-pirulával meg édes borral, hogy nyomára jusson a disznónak, s neki magának egymásután beadnak két aloéban főzött vadgyömbérpirulát s ekkor kiderül hogy ő maga volt a tolvaj, tetejében még kénytelen váltságdíjat adni nekik, hogy el ne mondják a feleségének
Hetedik novella47
Egy deák beleszeret egy özvegyasszonyba, ki más szeret s egy téli éjszaka által állatja és várakoztatja a deákot a hóban, később a deák valamely dologban tanácsot ad a hölgynek, kiit is július havában egész napon által meztelenül ott állat valameny toronynak a tetején, legyeknek és bögölyöknek és a nap tüzének prédájául
Nyolcadik novella73
Két jóbarát közül az egyik a másiknak feleségével szerelmeskedik, mikor a másik észreveszi, a feleségével egyetértésben úgy intézi, hogy a barátját ládába zárja s mikor az benne van, ő maga a láda tetején annak feleségével szerelmeskedik
Kilencedik novella79
Simone mester az orvos, be akar jutni egy portyázó társaságba, Bruno és Buffalmacco elküldi őt éjjel bizonyos helyre, ahol is Buffalmacco betaszítja egy pöcegödörbe és ott hagyja
Tizedik novella97
Egy sziciliai lány nagy furfangosan kicsalja egy kereskedőtől mindenét mit az Palermóba hozott, mikor a kereskedő megint visszajön, úgy tesz, mintha még több árut hozott volna magávalj, kölcsönpénzt vesz a leánytól, s annak fejében vizet meg kócot hagy neki
Kilencedik nap113
Végződik a Dekameron nyolcadik napja; kezdődik a kielnecedik, melyen Emília uralkodása alatt ki-ki tetszése szerint való tárgyban mond novellát, amiről éppen kedve tartja
Első novella117
Madonna Francescába ketten szerelmesek, Rinuccio és Alessnadro, de ő egyiket sem szereti, mért is az egyiket ráveszi, hogy halott gyanánt feküdjön be egy sírba, a másikat pedig, hogy ezt az élőhalottat vigye el hozzá, de mivel egyik sem tud végére járni a dolognak, ügyesen lerázza őket a nyakáról
Második novella123
Valamely fejedelemasszony sebtiben felkel a sötétben, hogy szerelmesével az ágyban kapja az egyik apácát, kit bevádoltak nála, mivel pedig nála éppen egy pap van, abban a hiszemben, hogy az apácafőkötőt teszi a fejére, a papnak a nadrágját teszi fel: mikor pedig a bepanaszolt apáca észreveszi ezt, a fejedelemasszonyt figyelmezteti rá, mire megszabadul a büntetéstől s azontúl kénye-kedve szerint együtt lehet szerelmesével
Harmadik novella127
Simone mester Bruno és Buffalmacco és Nello unszolására elhiteti Calandrinóval, hogy teherbe esett, miért is ez a három fent mondott fickónak orvossgára kappanokat és pénzt ad és szülés nélkül megszabadul terhességétől
Negyedik novella132
Cecco di messer Fortarrigo mindenét eljátssza Bounconventóban, azonfelül pedig Cecco di messer Angiulieri pénzét is s egy szál ingben utána szalad s azt kiabálja hogy amaz kirabolta őt, mire Angiulierit a parasztok elfogják s akkor Fortarrigo magára ölti annak ruháit, felszáll annak lovára s elvágtat, őt magát pedig egy szál ingben ott hagyja
Ötödik novella137
Calandrino beleszeret egy leányba, Brunótól talizmánt kap, mellyel is midőn a leányt megérinti, az vele megy, de Calandrinót rajtacsípi a felesége és istenigazában lepocskondiázza
Hatodik novella146
Két ifjú éjjeli szállást vesz egy atyafinál, közülük egyik a fogadósnak leányához fekszik, a fogadósnak a felesége pedig tévedésből a másik fiúval hál. Az, aki a leánnyal volt, később az apja mellé fekszik és mindent elmond neki, abban a hiszemben, hogy a cimborájával beszél. Hangos pörlekedésükre az asszony észbekap, átmegy a leányának ágyába, s talpraesett mondással elsimítja a zűrzavart
Hetedik novella152
Talando di Molese azt álmodja, hogy egy farkas szétmarcangolja feleségének nyakát és arcát, óvatosságra inti az asszonyt, de az nem hallgat rá, és eképpen a dolog valóban megesik
Nyolcadik novella155
Biondello becsapja Ciaccót egy ebéddel, miért is Ciacco nagy ravaszul bosszút áll s úgy intézni, hogy Biondellót irgalmatlanul elagyabugyálják
Kilencedik novella160
Két ifjú tanácsot kér Salamontól, az egyik abban, hogy miképpen nyerjen szerelmet, a másik, hogy miképpen fenyítse meg akaratos feleségét. Az előbbinek azt feleli, hogy szeresse, a másodiknak pedig, hogy menjen a Libadhídhoz
Tizedik novella166
Don Gianni varázslatot végez Pietro koma kívánságára, hogy ennek feleségét kancává változtassa, és mikor arra kerül a sor, hogy a farkat is rávarázsolja, Pietro koma beleszól hogy neki nem kell farok, s ezzel elrontja az egész varázslatot
Tizedik nap173
Végződik a Dekameron kilencedik napja; kezdődik a tizedik, melyen Pamfilo uralkodása alatt oly emberekről folyik a szó, kik nagylelkűn vagy nemesen cselekedtek valamit a szerelemben avagy más dologban
Első novella176
Valamely lovag a spanyol király szolgálatában áll, de úgy érzi, hogy nem nyer tőle méltó jutalmat, miért is a király biztos próbával megbizonyítja neki, hogy nem ő a hibás benne, hanem a lovagnak balszerencséje, annakutána pedig dúsan megajándékozza
Második novella180
Ghino di Tacco elfogja Clugny apáturát és meggyógyítja gyomrának nyavalyáját, annakutána pedig szabadon bocsátja. Ez pedig visszatérvén a római udvarba, Ghinót megbékélteti Bonifác pápával, ki őt ispotályos lovaggá teszi
Harmadik novella186
Mitridanes irigykedik Náthánra annak nemeslelkűsége miatt, elindul hogy meggyilkolja, bár nem ismeri, rábukkan s akkor az tájékoztatja a dolognak módja felől, mire az ifjú a megegyezés szerint találkozik vele az erdőben s mikor ráismer, elszégyelli magát s barátságot köt vele
Negyedik novella194
Messer Gentile de' Carisendi Modenából jövet kiveszi sírjából a hölgyet, kit szeretett s kit halott gyanánt eltemettek, ki is magához tér és fiat szül, messer Gentile pedig őt is, fiacskáját is visszaadja a férjének, Niccoluccio Caccianimicónak
Ötödik novella202
Madonnan Dianora januárban májusi gyönyörű kertet kér messer Ansaldótól. Messer Ansaldó elkötelezi magát valamely varázslónak s megadja a kertet a hölgynek, kinek ura engedelmet ad, hogy messer Ansaldónak kedvét töltse, ez a férj nagylelkűségének hallatára feloldozza a hölgyet ígérete alól, a varázsló pedig feloldozza messer Ansaldót és semmit sem fogad el tőle
Hatodik novella208
A győzedelmes öreg Carlo király beleszeret valamely ifjú hajadonba, de elröstelli magát bolondos gondolatja miatt s a leányt és annak testvérét nagy tisztességgel férjhez adja
Hetedik novella215
Pietro király értesülvén, mely forró szerelemmel viseltetik irányában a betegségben sínylődő Lisa, megvigasztalja őt, annakutána pedig férjhez adja valamely nemes ifjúhoz, homlokon csókolja s magát lovagjául örökre elkötelezi
Nyolcadik novella223
Sofronia azt hiszi, hogy Gisipuss felesége, holott Titus Quinctius Fulvus felesége és ezzel Rómába megyen, hová Gisippus szegény sorban ugyancsak megérkezik és abban a hiszemben, hogy Titus megveti őt, azt mondja, hogy embert ölt, hogy meghalhasson. Titus megismeri s hogy megmentse, magát vallja gyilkosnak, ennek hallatára azonban az igazi gyilkos felfedi magát, mért is Octavianus mind valamennyiöket felmenti, Titus pedig húgát Gisippusnak adja feleségül s megosztja vele minden javait
Kilencedik novella243
Saladint, ki kereskedő képében jár, megvendégeli messer Torello, megindul a kereszteshadjárat; messer Torello időt szab feleségének, midőn újból férjhez mehet, fogságba esik, a szultán hírét hallja, mint ügyes sólyomidomítónak, felismeri, magát is felfedi és Torellót nagy tisztességgel vendégeli, messer Torello nyavalyába esik és varázslat segedelmével egy éjszaka alatt Páviába jut, minekutána pedig a lakodalmon, melyet felesége új menyegzőjén tartanak, felismerik, feleségével együtt megtér házába
Tizedik novella263
Saluzzó őrgrófja, kit belső emberei kéréseikkel zaklatnak, hogy megházasodjék, hogy mégis maga feje szerint válasszon feleséget, elveszi egyik parasztnak leányát, kitől két gyermeke születik; ezeket állítólag megöleti. Annakutána ürügyül veti, hogy megbánta házasságát és azzal a szösszel, hogy mást vesz feleségül, hazahozatja tulajdon leányát, mintha az volna új felesége, maga feleségét pedig egy szál ingben kiűzi házából, de látván hogy az asszony mindent békességgel tűr, meggyarapodik iránta való szerelme, visszahívja házáb, megmutatja neki nagy gyermekét, s őrgrófné gyanánt tiszteli és tiszteletet szerez neki
Végezetül szól az íródeák279
A fordító megjegyzése287

Giovanni Boccaccio

Giovanni Boccaccio műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Giovanni Boccaccio könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Dekameron I-III. Dekameron I-III. Dekameron I-III. Dekameron I-III. Dekameron I-III. Dekameron I-III. Dekameron I-III. Dekameron I-III. Dekameron I-III. Dekameron I-III. Dekameron I-III.

A kötetek borítói kissé elszíneződtek, kopottak, a lapélekkel és néhány lappal együtt enyhén foltos.

Állapot:
7.980 ,-Ft
72 pont kapható
Kosárba