819.501

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az európai folklór története

Szerző
Fordító
Lektor

Kiadó: Gondolat Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 657 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:

Előszó

Egy tudományszak bonyolult és gazdag európai történetével s egy jelentős tudós művével ismerkedik a magyar olvasó a következő lapokon. Giuseppe Cocchiara palermói professzor műve (Storia del... Tovább

Tartalom

Bevezető (Ortutay Gyula)5
Előszó11
Egy új humanizmus forrásainál: a népek tanulmányozása
A "vadember fölfedezése"23
A tudás új területe
A vadember mint történelmi dokumentum
A vadak Montaigne Esszéiben
A népélet és a folklór kutatója: Lescarbot
Egy huron és egy európai párbeszéde, avagy de la Hontan báró társadalompolitikai vitája
A vadember "tanítása"
Az Oroonoktól a Robinson Crusoe-ig
A jó vadember mítoszának útja az európai öntudat felé
A Kelet üzenete38
Az idegenek mint szimbólumok
A Kelet: erők, eszmények és vallások melegágya
"Istené a Kelet, Istené a Nyugat"
A Török és a Perzsa megleckézteti Európát
Egyiptom, az ifjúság forrása
A tündérmesék és a Kelet
Az Ezeregyéjszaka
Mi és a keletiek: különbségek és egyezések
Európa a vallás és a babona mezsgyéjén52
Harc a tévelygés ellen
A reformáció, a keresztény meg a pogány csodavilág összehasonlítása
A Malleus maleficarum és a démonológiai irodalom
Bodin és a boszorkányok
A felvilágosodás előfutárai: Browne
Bekker és Thomasius
A deizmus és a természetvallá
A folklór-irányzatú teológia
Tévelygés az ész világánál67
Bayle: az európai folklór egyik előfutára
A babona mint "a hatalom eleme"
Fontenelle és Histoire des oracles című műve
A jóslatok jellege
Az Origine des fables: adalék a régiek tévedéseinek történetéhez
Az Origine des Fables: elsősorban néprajzi dokumentum
A mesék csak a képzelet szüleményei?
Bayle és Fontenelle historizmusa és antihistorizmusa
Népek és civilizációk találkozásai82
Új világ születése: Montesquieu és Voltaire, az emberiség történetírói
A Lettres Persanes és polémiájuk
Montesquieu és az összehasonlító módszer
Az Esprit des lois
Voltaire és a fanatizmus
Voltaire és a vadak
Voltaire és a keleti világ
A nemzetek szellemének vizsgálatától a polgárság és a nép megkülönböztetéséig
Az "eredet" kutatása a felvilágosodás és a preromantika között
A ember és a történelem99
Új "szokáskutatások" felé
Lafitau és műve, a Moeurs des Sauvages Amériquains
Etnográfia és történelem
A Scienza Nuova
Vico és a primitívek világa
Kezdetben vala a költészet
Vico és a barbár meg a civilizált nemzetek
Muratori és az Antiquitates
Természet, civilizáció és haladás118
Rousseau, és a vadember dícsérete
Mi is a primitív ember
A népi hagyomány mint emberi és nemzeti tényező
Goguet és az emberiség eredete
Új vallási fenomenológia: a fetisizmus
Boulanger és a megnyilatkozott ókor
Az ünnepek formái és szelleme
A haladás eszméje mint filozófiai elem
A költészet zendülése137
A népi ízlés és az Osszián közvetítése
Egy "tréfa" jelentősége és értéke
Az Osszián, és egy új "költői világ" felfedezése
A népköltészet kutatása
Percy és a Reliques
Megszületik a balladák divatja
Fontosságuk a költői ízlés történetében
Anglia helye a preromantika történetében
Költészet és hagyomány151
A hazai "primitív"
Muralt és Haller
Bodmer és Svájc folklórja
Költészet és nemzeti érzés
Bodmer felfedezései
Möser történetírói munkássága
J. Müller és a couleur locale
A svájci történetírás közvetítő szerepe az európai folklór történetében
Herder, avagy az emberiességről167
A nemzetek lelkének mítosza
Herder "primitivizmusa"
Nyelv és nemzet
A költészet mint népköltészet
A népek sava
Isten szava
Az Ideen és jelentősége
A lázadó emberiesség
A folklór mint a politika és a nemzeti méltóság harci eszköze a romantika korában
Németország humanitása187
"Az emberiség kincse"
Novalis, a német középkor és a mese
Tieck és a régi német irodalom
A Minne-dalok költészete
A romantika és a klasszikus ókor
F. Schlegel, Kelet és Nyugat között
A. W. Schlegel és a népköltészet
Romantika és németség
A kozmopolitizmustól a nacionalizmusig201
A politikai "nemzet"
Arnim, Brentano és a Wunderhorn
A nevelő hatású népi irodalom alapjainak lerakása
Görres, avagy a népköltészetről
Jahn apó Rousseau és Fichte között
Savigny és a "törvénygyár"
A történeti iskola és a szokásjog értéke
A nép mint eleven organizmus és humanitárius fogalom
A Grimm-fivérek220
A népköltészet mint csoda
Költészet, hősköltészet és történelem
A Kinder- und Hausmärchen és a népi irodalom hangja
Módszertani hibából született műalkotás
A népmese mint nemzeti hősköltészet
Költészet, jog és mitológia
A Grammatik
A Grimm-fivérek hazafisága
Visszatérés a kezdetekhez237
Az angol romantika: Wordsworth és Coleridge
Scott, a folklorista és regényíró
A francia romantika: visszatérés a természethez és a természetes ember
Madame de Staeltól Faurielig
Franciaország és romancerója
A romantika Itáliában: a Lettera semiseria di Grisostomo és a Vecchie romanze spagnuole
Tommaseo és az olasz folklór
Nacionalizmusok, primátusok és küldetések
A folklór tanítása255
A romantika Oroszországban
Danyilov tanítása
Puskintól Glinkáig
Cseh és lengyel folkloristák
Karadzic és a szerb-horvát költészet
Megszületik a Kalevala
A folklór a skandináv országokban
A folklór romantikus tanítása: "európaiul gondolkodni"
A folklór a pozitivizmus idején: a filológia és a történelem között
Max Müller "laboratóriuma"275
Az árja világ értéke
Müller pozitivizmusa
A mítosz nyelvészeti értelmezésének módszere
A nyelv, a mítoszok teremtője
A vallás forrásainál
A folklór varázslatos világában
Kritikák és viták Müller munkásságáról
Ami Müller tanításaiból ma is érvényes
Benfey nyomdokain292
India mint dogma
A Pancsatantra és a mesék indiai eredete
Benfey történeti-orientalista elmélete
A népmesék elterjedése és keletkezése
Köhler, Landau és Cosquin
Az örösz történeti iskola keletkezése: Miller és Veszelovszkij
A finn iskola és a történeti-földrajzi módszer
Munkaeszközök
A román nyelvek világában309
A román filológia megszületése. Dieztől Paris-ig
Francia nemzeti jelleg és irodalom
A francia hősköltészet eredete és a "cantilena-elmélet"
Rajna, a forráskutató
Bédier és a XI. századi Franciaország
A Fabliaux és a Légendes épiques
Létezik-e "népi emlékezet"?
Bédier a romantika és a romantikaellenesség között
A szövegfolklór tanulmányozása326
Childtól Nigráig
A Canti popolari del Piemonte
Diffúziós területek, kisugárzási központok
Rubieri és a Storia della poeia popolare italiana
Népköltészet és hagyományos költészet Rubieri felfogásában
D'Ancona
Comparetti
Népköltészet és népi próza
Pitré tanítása343
A népbe vetett hit
Pitré nagyobb művei: a Biblioteca, az Archivio és a Curiositá
A folklór mint történelem Pitré felfogásában
A népköltészet problémája
A folklór hordozói és alkotói
A mesék és a fejtörők eredete
A folklór egysége
Pitré és az összehasonlító módszer
Az angol antropológiai iskola és hatása a népi hagyományok tanulmányozására
Tylor és a Primitive Culture365
Az antropológia: "beszéd az emberről"
Az angol antropológiai iskola előzményei
A homo sapiens mint a természet
A babona mint élő maradvány (survival)
Továbbélés (survival) és újjászületés
Mitológia és vallás
Az animizmus: a vallás gyermekkora?
Tylor mint antropobiológus és mint történész
Az animizmus zászlaja alatt380
Klasszika-filológia, etnológia és folklór
Mannhardt és a Monumenta mythica Germaniae
Agrárkultuszok és rítusok
Mannhardt természettudományos és történeti szemlélete
A Cité antique-től a Psychéig
Usener
Dieterich
A szokás mint a mindennapi élet vallási kultusza
Frazer, az Advocatus diaboli397
Frazer munkássága
Az erdei király nyomdokain
A mágia alapelvei Frazer megfogalmazásában
A totemizmus mint mágia
A folklór Frazer felfogásában
Mágia és vallás
"Más »előbbiek« után kutatni"
Frazer munkásságának jelentősége és hatása
A bennünk élő primitív ember415
Lang és a folklór módszere
Mesék, mítoszok és szokások
A primitív hit kutatása
Teológiai etnológia
Hartland és az elbeszélésről írott tanulmányai
Az elbeszélés mint hagyomány
A. B. Gomme és a gyermekjátékok
L. B. Gomme, a folklór teoretikusa
A halhatatlan folklór430
Anglia és a klasszika-filológia etnológusai
Reinach és a vallások
Reinach és az angol antropológiai iskola
Marett, az iskola utolsó klasszikusa
A preanimizmus fogalma
A továbbélés (survival) elmélete a történeti ítélet színe előtt
Az egyén értéke az etnológiában
Marett Reinach ellen
A folklór az utóbbi ötven esztendőben
Harc a történelem területén449
A kultúrtörténeti iskola
A kultúrtörténeti iskola elődje: Ratzel
A Graebner-féle Methode
Etnológiai filológia
Etnológiai értelmezések
Schmidt atya, az etnológus és a folklórtörténész
Hit a Legfelsőbb Lényben
Az angol antropológiai iskola és a kultúrtörténeti iskola
A történelem és a szociológia között462
Van Gennep munkássága
Folklór és biológia
Folklór, történelem nélkül
Egyén és közösség Van Gennep gondolatvilágában
Rítusok és átmeneti szokások
Van Gennep és a feltérképezés módszere
Van Gennep, a francia folklór történésze
Problematikájának értékei és hibái
A folklór védelmében475
Saintyves nyomdokain: a modernizmus
A folklór a természettudományos és a történeti felfogás között
A folklór tényei és az összehasonlítás
Paganita
A vallás mint mágia
A bibliai folklór
Les Contes de Perrault: Saintyves legmegragadóbb könyve
A folklór és az emberi testvériség dogmája
Egy poétika válsága488
Benedetto Croce tanulóévei
A folklórkutató Croce
Népköltészet és műköltészet
Még egyszer a népi átdolgozásról
A folklórkutató Barbi
Filológia esztétika nélkül
Menéndez Pidal
Népköltészet és hagyományos költészet Menéndez Pidal felfogásában
Egy mítosz poétikája503
Meier és az általa meghirdetett Rezeptionstheorie
A népköltészet lényege
Naumann és a lesüllyedt kulturális javak
"Rendszere" forrásai
Cáfolatok
Gorkij felhívása
A költői folklór Szokolov felfogásában
Nép és értelmiség
Ortutay Gyula: A magyar népköltészeti kutatás története519
Függelék
Bibliográfiai megjegyzések551
Jegyzetek585
Annotált névmutató594
Névmutató635

Giuseppe Cocchiara

Giuseppe Cocchiara műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Giuseppe Cocchiara könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az európai folklór története Az európai folklór története Az európai folklór története Az európai folklór története

A gerinc enyhén foltos, néhány lap széle kissé sérült.

Állapot:
5.980 Ft
2.990 ,-Ft 50
24 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az európai folklór története Az európai folklór története

Könyvtári könyv volt. A borító kissé kopott.

Állapot: Közepes
5.980 Ft
2.990 ,-Ft 50
24 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az európai folklór története Az európai folklór története Az európai folklór története

A borító enyhén elszíneződött.

Állapot:
5.980 ,-Ft
48 pont kapható
Kosárba