A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években I-II.

Szerző
Fordító
Róla szól

Kiadó: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 717 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Első kiadás! Nyomtatta a Franklin-Társulat nyomdája. Egy kihajtható térképmelléklettel.

Előszó

Magyarország forradalmi ideiglenes kormányzója és minisztériuma Arad várában 1849. évi augusztus 11-én történt leköszönése után nem sokára négy emigrált miniszter élénk vitatkozást folytatott... Tovább

Tartalom

I. kötet

A fordító előszava, 1901 III
A szerző előszava, 1850 V
Első fejezet. Belépésem a honvéd hadseregbe. - Külföldi tevékenységem. - Előléptetésem honvéd őrnagygyá. - Szolnok. - Az «önkéntes mozgó nemzetőrség.» - Politikai hitvallásom 1
Második fejezet. Küldetésem Csepel szigetére. - Kineveztetésem a pélszaki népfelkelés főparancsnokává és katonai föladatom . - Zichy Ödön gróf elfogatása, rögtönítélő haditörvényszék elé állíttatása, elitéltetése és kivégeztetése 7
Harmadik fejezet. Három napi fegyverszünet a pákozd-velencze-sukorói ütközet után. - Vásáhelyi. - Az ellenségeskedés megújulása. - Perczel főparancsnokom. - A népfölkelés. - A Róth tábornok elleni hadjárat kezdete. - Philippovics tábornok Perczel főhadiszállásán. - Róth tábornok visszavonul. - Koczódásom Perczellel. - Róth hadtestének lefegyverzése Ozornál 27
Negyedik fejezet. Előléptetésem honvéd ezredessé és megválásom Perczel hadtestétől. - Kálozd. - A kivégzett Zichy Ödön gróf némely drágaságai. - Vásárhelyi. - Pesten. - A drágaságok átadása 41
Ötödik fejezet. Tanácskozás Kossuthnál. - Ennek bizalmatlansága Móga iránt. - Perczel hadtestétől áthelyeztetésem és a parendorfi táborba küldetésem titkos czélja 45
Hatodik fejezet. A Feldunai hadsereg előcsapatja vezényletét rám bizzák. - Csányi László. - Őrseink a Lajtha partján. - Az ország határának első átlépése. - A parendorfi főhadiszállás és titkos küldetésem. - Az előhad csapatjai. - A határ másodszori átlépése 50
Hatodik fejezet. Windisch-Grätz herczeg első kiáltványa és annak következményei. - Elő-tanácskozmány Mógánál az ország határának tervezett harmadik átlépése tárgyában. - Visszapillantás az első és második átlépésre. - A miklósfalvi haditanács. - Kossuth Parendorfban. - Ultimátuma Windisch-Grätz herczeghez. - Izgatások a táborban az offensiva érdekében. - Egy magyar békekövet letartóztatása az ellenséges táborban. - Következményei 56
Nyolczadik fejezet. Harmadik és utolsó átkelésünk a határon. - A schwechati ütközet. - Különböző nézetek felőle 65
Kilenczedik fejezet. Találkozásom Kossuthtal. - Ennek Schwechattól Pozsonyig menekülése közben tett tapasztalásai. - Guyon grófok nemzetőri ezredessé és a Simunich cs. altábornagy elleni expediczió parancsnokává nevezi ki. - A Feldunai hadsereg fővezérlete rám bizva. - Két találkozásom Bemmel 77
Tizedik fejezet. Okaim a hadi fővezénylet elvállalására. - Én a határtól az ország belsejébe való visszahuzódást javaslom: Kossuth a határvédelmet. - Kossuth önállótlansága. - Mégis dictatornak óhajtom őt. - Indokaim. - Erre vonatkozó levelem a Honvédelmi Bizottmányhoz. - Vitáim Kossuthal, a Honvédelmi Bizottmánynyal, Mészáros hadügyérrel. - Vonatkozó okiratok 84
Tizenegyedik fejezet. Mért nem mozdítottak el már Pozsonyban a főparancsnokságtól. - Mért nem köszöntem le magam. - Nem vágytam-e és mért nem vágytam magam a diktatorságra? - Egy magánlevél. - A föld-erődítések Pozsony, Mosony és Győr mellett. - Magyarország ügye 1848 őszutóján s a rendes katonaság 100
Tizenkettedik fejezet. Herczeg Windisch-Grätz átlépi az ország határát. Mi azt oda hagyjuk; oda Pozsonyt. Nagy veszteségek. - A visszavonulás intézése, Győr felé. - Ütközet Mosonynál. - Visszavonulásunk folytatása. - Hazafias pusztítások. - Ezeknek beszüntetése. - Elveszettnek hitt csapatok váratlanul megmenekülnek 109
Tizenharmadik fejezet. Győrt kardcsapás nélkül feladjuk. - Utóvédharcz Bábolnánál. - A vértesi hegyek . Védelmi terv. - Kiábrándulások. - Perczel tábornok veresége Moornál. - Támadó terv Perczel győzője ellen. - Visszavonulás Buda felé 114
Tizennegyedik fejezet. Perczel nézetei moori vesztesége felől. - Az országgyűlés utolsó határozatai Pesten. - Kossuth döntő csatát kiván Buda alatt, úgy azonban, hogy a sereg is megmentessék és Budapest is megkiméltessék. - E feladat lehetetlensége. - Kossuth Debreczen felé. - Haditanács Pesten. - Ennek határozatai. - Tétényi ütközet. - A főváros elhagyása 121
Tizenötödik fejezet. Magyarország ügye és a rendes katonaság a fővárosok odahagyása után. - Váczi kiáltványom. - A rendes katonaság cseberből vederbe hág 129
Tizenhatodik fejezet. A Feldunai hadtest. - Támadó hadmívelés Simunich altábornagy ellen. - Ezt félbeszakítja Csorich altábornagy. - Gróf Guyon ezredes jellemzéséhez. Én a Simunich elleni hadmívelet folytatásához ragaszkodom: a vezérkar főnöke ellenben a Feldunai hadtestnek a Bányvárosok megszállása általi meegmentését hozza indokoltan javaslatba: terve győz 139
Tizenhetedik fejezet. A bányavárosok kerülete. - A Feldunai hadtest állása, a bányavárosokba hátrálása előtt. - Az ellenséges hadtestek állása. - Visszavonulási tervünk. - Ennek kivitele. - A Feldunai hadtest állása a bányavárosokban 145
Tizennyolczadik fejezet. Az ellenség megtámadja a Bányavárosokat. - Zsarnócz. - Collery cs. kir. ezredes bekerítő csapatja. - Összecsapás Hodrius mellett (Január 22. 1849.) 149
Tizenkilenczedik fejezet. A Guyon-hadosztály szélaknai veresége (Január 21.) és visszavonulása Selmeczbányától Bucsáig (Január 22.) - Az Aulich-hadosztály válságos helyzete. - Ebből megmenekvése. - Guyon és a balszárny hadosztályainak még válságosabb helyzete. - A Feldunai hadtest végre egyesül Beszterczebányán. - A hadügyminiszter egyik régibb visszavonulási parancsát utólag fontolóra veszem. - Hátrálási bonalunk Beszterczebányától a tiszai felvidékre. - Vissza vonulási terc a Szepességig. - Málhaszekérvonat mint utóvéd. - A visszavonulás megkezdődik. - Egy kisértő. - A népesség hangulata. 159
Huszadik fejezet. A Feldunai hadtest Szepességbe érkezik. - Az iglói meglepetés február 2-3. - A Feldunai hadtest veszélyes helyzete. - Egy kibúvó. - Indokok ennek használása ellen és a gróf Schlick altábornagy elleni támadó hadmívelet mellett. - Az utóbbi kezdődik. - Klapka és Schlick hadtesteinek állása. - Az innen levont következtetések a Feldunai hadtestre nagyon kedvezőtlenek. - A branyiszkói ütközet jelentősége. - Leszámolás a multtal. 168
Huszonegyedik fejezet. Guyon jelentése branyiszkói győzelméről (1849. február 5.) - A Feldunai hadtestnek tőbül megváltozott helyzete. - Gróf Schlick altbgy. feladja hadmíveleteinek alapját. - Ebből legközelebbi szándéka vont következtetések. - Óvintézkedéseink. - Az ellenség meglepő védintézkedése. - Közvetlen értesülés Klapka ezredesről. - Ennek befolyása saját támadó szándékainkra. - Az ellenség kardcsapás nélkül kivonul Kassáról. - A Feldunai hadtest egyesül a tiszai magyar seregekkel. - Klapka legutóbbi hadmíveletei Schlick ellen. - Megállapodás Klapkával a legközelebbi támadó közös hadmívelet iránt. - Klapka hadteste veszi üldözőbe Schlicket. - Dembinski altábornagy Klapkát hadtestével együtt Kassáról Miskolczra rendeli. - Az üldözést a Feldunai hadtest veszi át. - Eredménye 178
Huszonkettedik fejezet. Dembinszki magyar fővezér. - A magyar haderők új felosztása. - A Feldunai hadtest «VII. hadtest» nevet kap. - E hadtestben mutatkozó ellenszenv Dembinszki fővezérsége ellen. - Okok és okozatok. - Intézkedés az okozatok ellen. - Dembinszki fővezérsége elismertetik 185
Huszonharmadik fejezet. Dembinszki altábornagy a Klapka közt és köztem megállapított haditervet elveti. - A VII. hadtesttet Miskolczra rendeli. - Első személyes találkozásom Dembinskivel. - Ennek magyar fővezéri első mutatványai 190
Huszonnegyedik fejezet. Dembinski hadintézkedései támadó jellemet öltenek. - Elégedetlensége Klapkával s a kormánynyal. -Sereg-diszpoziciói. - Találkozásom véle Egerben. - Az ellenség megelőzi Dembinskit a támadásban. - Dembinski jellemzéséhez 197
Huszonötödik fejezet. A magyar hadsereg helyzete, közvetlenül a kápolnai kétnapi csata előtt. - A csata első napjának vége (1849 február 26.) - Dembinski intézkedései a csata második napjára. - Ezeknek az egyes hadtestekhez juttatását késleltető körülmények. - Guyon későn érkezik Kápolna alá 204
Huszonhatodik fejezet. A kápolnai csata után Dembinski felhágy minden további ellentállással. - Én ezt rosszalom, de már meg nem gátolhatom. - Magán félreértés Dembinski közt és köztem. - A hadsereg élelmezése 223
Huszonnyolczadik fejezet. Visszavonulás Mezőkövesdre. - Ottani táborunk. - Összeütközés Mezőkövesdnél február 28-án. - Guyon jellemzéséhez 228
Huszonkilenczedik fejezet. Dembinski pihentetni akarja a hadsereget. - Intézkedései evégett. - Szétküldi szállásokra a hadsereget. - Klapkát Egerfarmosnál márczius 1-én megtámadják. - A hadsereg oda hagyja szállásait. - Dembinski pihentetőelmélete. - A Windisch-Grätz és Dembinski közti hadjárat jellemzése. 232
Harminczadik fejezet. Klapka hadosztályi megtagadják Dembinskitől a feltétlen engedelmességet. - Dembinski elrendeli a visszavonulást a Tisza mögé. - Klapka a maga hadosztályaival végrehajtja ezt (márczius 2-án.) - Én a VII. hadtest visszavonulását késleltetem. - Okaim. - Dembinski erre a VII. hadtest visszavonulását egészen beszünteti. - Irásbeli nyilatkozatom ez ellen. - Én véghez viszem a visszavonulást (márczius 3-án.) 238
Harminczegyedik fejezet. A hadsereg törzstisztjei Dembinski elmozdíttatását a fővezényről hozzák javaslatba. - Szemere kormánybiztos ennek véghezvitelére vállalkozik. - Dembinski ellenkezése hasztalan. - Kosszuth megérkezik a táborba. - Törzstisztek valatása. - Vetter jelöltetik ki fővezérnek 244
Harminczkettedik fejezet. Damjanics János győzelme Szolnoknál. - Utólag kotudjuk Dembinski hadmíveleti tervét 251
Harminczharmadik fejezet. Az új (Vetter-Dembinski-féle) haditerv. - Interregnum a hadseregnél. - Az én működésem azalatta 255
Harmincznegyedik fejezet. Kossuth és politikai ellenfelei 260
Harminczötödik fejezet. Utazásom Debreczenbe. - Az interregnum vége. - Vetter főparancsnok 264
Harminczhatodik fejezet. A VII-ik hadtest önálló hadmívelete. - Vetter-Dembinski-féle haditerv mellőztetik. - Az egyesült hadsereg előnyomulása Gyöngyösig és Horting 267
Harminczhetedik fejezet. Vetter megbetegszik. - A fővezényletet ideiglenesen rám bizzák. - Támadó haditervünk. - A VII-ik hadtest győz Harvannál (április 2.) s ez által támadó haditervünk kivitelét lehetővé teszi 271
Harmincznyolczadik fejezet. Az I., II., III-ik hadtest elválván a VII-ik hadtesttől, kezdik az ellenséget megkerülni. - A III-ik hadtest fele Tápió-Bicskénél megveri az ellenséget, miután ez előbb szétverte az egész I-ső hadtestet (április 4.). - A megkerülés folytatása 275
Harminczkilenczedik fejezet. Az isaszegi ütközet 283

II. kötet
Első fejezet. Tájékozásul 1
Második fejezet. Késleltetett előnyomulás Gödöllő felé az isaszegi ütközet után. - Herczeg Windisch-Grätz tábornagy visszavonulása a fővárosok irányában. - A VII. hadtest az isaszegi ütközet előtt és az alatt 5
Harmadik fejezet. Kossuth Gödöllőn 8
Negyedik fejezet. Uj haditervünk. - Kivitelének kezdete: Vácznak rohammal bevétele 1849 április 10-én. - A losonczi rajtütés márczius végén. - Ennek valószinű következményei 14
Ötödik fejezet. Részletek a váczi ütközetből - Hadviseletünk folytatása Léváig a Garam mellett. - A debreczeni országgyűlés 1849 április 14-iki határozata 19
Hatodik fejezet. Átkelés a Garamon. - Damjanics győz Nagy-Sallónál április 19-én. - Ez ütközet felőli nézeteim. - A hadmívelet folytatása. - Harcz Kéméndnél április 20-án. - Komáromvár dunabalparti fölszabadítása április 22-én 25
Hetedik fejezet. Készülődés Komáromvár dunajobbparti fölmentéséhez. - Az ellenséges ví-árok megrohanása április 25. és 26-ika közti éjjel. - A fölmentés a jobbparton és befejezve április 26-án 31
Nyolczadik fejezet. Visszapillantás a súlyos helyzetre, melybe engem, mint a hadsereg parancsnokát, a «függetlenségi nyilatkozat» első híre juttatott. - Belőle hogyan segítettek ki az események. - A pillanatnyi helyzet és komáromi kiáltványom 41
Kilenczedik fejezet. A háború színhelye közvetlenül 1849 április 26-ika után. - Az osztrák főhadsereg elleni támadólagos hadmívelet eredetileg szándékolt szakadatlan folytatása helyett Budavár megrohanása kerül előtérbe 50
Tizedik fejezet. Meghivást kapok a hadügyminiszteri állásra. - Damjanics szolgálatképtelen. - Klapka távozik a hadseregtől, hogy engem a hadügyérségben helyettesítsen. - Változások a hadsereg körében 59
Tizenegyedik fejezet. Pöltenberg megszállja Győrt. - A hadsereg zöme Budát, körülzárja. - A körülzáró vonal. - A budai erőd. - Ütegeink elhelyezése. - Elhamarkodott támadás. -
Ennek lefúvása. - Levelem Hentzi tábornokhoz. - Válasza. - Klapkának egy levele, melyben azt tanácsolja, hagyjunk fel a Budavár elleni vállalattal 61
Tizenkettedik fejezet. Buda ostroma 69
Tizenharmadik fejezet. Buda ostromának és védelmének birálata 83
Tizennegyedik fejezet. Hadi események a felső Vágnál. - A helyzet a főhadsereg míveleti körében Buda bevétele idején. - Klapka védőleges haditerve s az én csapat-intézkedéseim közvetlenül Buda bevétele után 87
Tizenötödik fejezet. Találkozásom Klapka tábornokkal. - Következményei. - Én az országgyűlés által nekem szánt kitüntetéseket el nem fogadom s ennek következtében a függetlenségi nyilatkozat parlamenti ellenzőivel megegyezésre lépek 91
Tizenhatodik fejezet. Az engem egyfelől a hadsereg főparancsnokságának megtartására, másfelől a hadügyminisztériumnak is személyes átvételére indító körülmények. - Az osztrákok elleni támadólagos haditerv. - A központi hadintéző iroda keletkezése 98
Tizenhetedik fejezet. Találkozásom a békepárt embereivel Debreczenben 102
Tizennyolczadik fejezet. Kossuth és a függetlenségi nyilatkozat. - Viszonyom Kossuthhoz április 14-ike után 109
Tizenkilenczedik fejezet. A kormány székhelyét, ellenvetéseim daczára, Pestre áthelyezik. - A függetlenségi nyilatkozat érvényben maradása elleni tevékenységem kezdete. - Az osztrák hadsereg új főparancsnoka Haynau báró két hadifogoly honvédtisztet kivégeztet 112
Huszadik fejezet. Az előző fejezetben említett kivégzések jelentősége és következményei. - A függetlenségi nyilatkozat érvényben maradása elleni tevékenységem foytatása. - Ennek végczélja. - Sajátságos viszonyom a békepárthoz, Szemeréhez, Kossuthhoz. Egyetmás hadügyminiszteri működésemből 117
Huszonegyedik fejezet. A magyar főhadsereg harczmezején történt események Buda bevételétől június hó közepéig. - A magyar és az osztrák főhadseregek kölcsönös állása ez időben. - Az ellenség haditerve felőli sejtelmeim. - Az orosz beavatkozás számerejének és komoly kezdetének bizonytalansága. - Ezen bizonytalanság befolyása elhatározásaimra. - Offensivánk késésének okai. - Szükség esetére való hátrálási vonalaink és egyéb óvintézkedések megállapítása a várható orosz betöréssel szemben 125
Huszonkettedik fejezet. Támadó hadjáratunk az osztrákok ellen junius 16-án kezdődik és nem sikerül. - Ujabb erélyesebb támadási kisérletre junius 20-át tűzöm ki. - Klapka tábornok ellenkező tanácsa. Ő ujra védelmi haditervét ajánlja, mit én el nem fogadok 134
Huszonharmadik fejezet. A junis 20., 21. és 22-iki hadi események 140
Huszonnegyedik fejezet. Az első hirek az orosz beavatkozás tömeges kezdődéséről. - Ezek valóknak bizonyulnak. Ennek befolyása elhatározásaimra. - A junius 26-iki miniszteri tanácsülés. - Győrt elveszítjük junius 28-án. -- Visszavonulás a Komárom előtti erődített táborba 164
Huszonötödik fejezet. Viszályom a kormánynyal 176
Huszonhatodik fejezet. Julius 2-ika 183
Huszonhetedik fejezet. Az utolsó komáromi napok 200
Huszonnyolczadik fejezet. A főhadsereg egy része elhagyja Komáromot. - Visszavonulása Váczig. - Első találkozás az orosz főhadsereg előőrseivel.--Ütközet Vácznál julius 15-én. - Az ebben kivívott előnyöket nem használhatom ki, mert biztos értesülés szerint az orosz főhadsereg áll közvetlenül velünk szemközt; ezért arra határozom el magamat, hogy azt Miskolcz irányában megkerülöm. - Ez útirány választásának indokai. - Ez uj hátrálási vonalon okvetlenül meg kell előznünk az orosz főhadsereget. - Ennek egyedüli módját, az éjjeli visszavonulást a Vácz előtti felállításból, julius 16. és 17-ike közti éjjelre elrendelem. - Ennek váratlan megzavarása. - Az ellenséges megrohanás julius 17-én hajnal előtt. - Ennek daczára gróf Leiningen tábornok lehetővé teszi a hadsereg elvonulását. - Hátvédi ütközet a váczi hegyen (Naszálon) Rétság előtt, és mellette. - Visszavonulásunk folytatása julius 17-én Vadkertig. - A további visszavonulás kezdete julius 18-án Balassagyarmat felé 228
Huszonkilenczedik fejezet. Julius 18., 19. és 20-ának hadi eseményei. - Akkori hozzávetéseink az ellenség haditervéről. - Ezeknek befolyása egyes hadtesteink alkalmazására. - Menetintézkedéseink julius 21-ére 248
Harminczadik fejezet. Az első orosz hadikövetek az általam vezényelt hadsereg táborában. - Az esemény közvetlen következményei 254
Harminczegyedik fejezet. A keresztültörési hadmívelet folytatása Miskolcz irányában. - Hadseregünk felvonulása a Sajó balpartján. - Ekkori helyezetünk ismertetése. - Előőrsi ütközet Harsánynál julius 23-án. - Intézkedéseink 24-ére 204
Harminczkettedik fejezet. Gróf Rüdiger orosz lovassági tábornok levele. - Válaszom reá. - Ez és Nagysándor tábornok. - Fegyvercsere Sasz orosz altábornagy közt és köztem 271
Harminczharmadik fejezet. Ütközet Görömbölynél julius 24-én. - Ütközet a Sajónál julius 25-én. - Visszavonulásunk a Sajó mellől a Hernád balpartjára. - Elhatározásom, hogy a
Hernádnál megállapodom. - Ennek indokai 276
Harmincznegyedik fejezet. Kossuth megrója az orosz hadvezérnek küldött válaszomat. - Különös okaim ezt hallgatással mellőzni. - Klapka tábornokhoz intézett levelem tulajdonképeni czélja. - A délmagyarországi helyzet kedvezőbbre fordulásának föltételei. - Kossuthnak azt tanácslom, hogy Dembinskit mozdítsa el a főparancsnokságtól. - Kossuth beleegyezik és maga akarja kezébe venni a főparancsnokságot. - Kossuthnak általa
tervezett találkozása velem, elmarad 295
Harminczötödik fejezet. Az oroszok átkelése Tisza-Fürednél és hadászati helyzetünk a Hernádnál. - Uj orosz hadtest jelen meg a háború színterén. -Ütközet Gesztelynél julius 28-án. - A Hernádtól julius 28. és 29-ike közti éjjel kezdünk visszavonulni. - Az oroszoknak Tisza-Füredtől tovább indulása felőli hirek. - Hadseregünk kettéosztása Nyíregyházán. - Menetdispositiók a combinált visszavonulás számára. - Ezek megmagyarázása és a mellékhadoszlop vezetőjének szóló utasítás, - Ennek összeütközése az oroszokkal Debreczennél augusztus 2-án. - Főhadoszlopunk (a zöm) helyzete amaz összeütközés alatt és közvetlenül utána. - Visszavonulásunk Nagyváradig. - A fenyítéket érdemlő Nagysándor tábornok iránti látszólagos elnézésem. - A debreczeni augusztus '2-ának következményei és ezek befolyása a további dispositiókra, - Szakadatlan visszavonulásunk Nagyváradtól Aradig 289
Harminczhatodik fejezet. Különféle körülmények, szálló hírek és események utólagos elmondása a Hernádtól Aradig való visszavonulásunk napjaiból 306
Harminczhetedik fejezet. A legközelebbi hadmíveleti feladat és Dembinski altábornagy hátrálása Szőregről Temesvárnak. - Nagysándor tábornok Aradról Temesvárra indulóban az osztrákoktól megtámadtatván, visszavettetik Aradra. - Az utolsó miniszter tanács-ülés 1849 augusztus 10-én 325
Harmincznyolczadik fejezet. Az ideiglenes kormány s az alkudozások Oroszországgal.- Mely okból-végből vettem én részt azokban 338
Harminczkilenczedik fejezet. Utolsó együttlétem Kossuthtal. - Gróf Guyon tábornok jelenti, hogy Dembinski tábornok hadserege Temesvárnál teljesen szétveretett. - Felszólítom Kossuthot, hogy köszönjön le. - Ő engem kinevez főparancsnokká. - Csányi rábirja Kossuthot a leköszönésre. - Kossuth utolsó szózata «A Nemzethez». - Az oroszok válasza alkudozást kezdő felszólításunkra. - Indítványozom, hogy adjuk meg magunkat föltétlenül
az oroszoknak. - A haditanács határozattá emeli indítványomat 342
Negyvenedik fejezet. Menetel Aradról Világosra. - Emitteni események 371
Negyvenegyedik fejezet. A fegyverletétel 383
Negyvenkettedik fejezet. A fegyverletétel után 387


Görgey Arthur

Görgey Arthur műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Görgey Arthur könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem