Közel 7 000 kötet Életmód témakörben, 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az 1848-49-iki Magyar Szabadságharcz Története I-V.

Szerző

Kiadó: Pallas-Antikvárium Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 2.343 oldal
Sorozatcím: Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 27 cm x 21 cm
ISBN: 963-950-412-2
Megjegyzés: A sorozatból összesen 2000 számozott példány készült. A Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) háború előtt kiadott könyv hasonmás kiadása. Színes és fekete-fehér képekkel, rajzokkal, dokumentumokkal, kihajtható mellékletekkel illusztrálva. A képek legnagyobb része gróf Kreith Béla 1848-49-iki orsz. ereklyemuzeumából, az aradi 1848-49-iki orsz. ereklyemuzeumból s a bécsi csász. udvari levéltárból való.

Előszó

Hazánk történetének alig van kimagasló eseménye, amely oly élénken és oly hosszasan foglalkoztatta volna a kedélyeket, mint éppen az 1848-49-iki magyar szabadságharcz. Egy egész külön irodalom... Tovább

Tartalom

I. kötet
Előszó3
Az ébredés napjai3
Az európai forradalmak
A pozsonyi országgyűlés reform-törekvései
A liberális-párt felirata
A reform-mozgalom hatása az országban és Budapesten
A márcziusi ifjuság
A márczius 15-iki események:
A 12 pont
Petőfi nemzeti dala
Táncsics kiszabadítása
Szabadsajtó
A márczius 16-iki események:
Az őrsereg megalakítása
Kivilágítás
A márczius 17-iki események:
A tanszabadság
Az ország csatlakozása a márcziusi eseményekhez
A pozsonyi országgyűlés81
Átpillantás a nemzet háromszázéves történetén
Az 1890. X-ik törvényczikk
V. Ferdinánd trónfoglalása, élete és jellemrajza
Kossuth Lajos feltünése, életrajzi adatai 1848-ig
A konzervativ és liberális-párt küzdelme
Gróf Apponyi György
István nádor élete és jellemrajza
A párisi forradalom hire
Kossuth 1843. márcz. 3.-iki beszédje és annak hatása
A népakarat diadala125
A kamarilla
A bécsi márcz. 13-iki forradalom
A császári várlak ostroma
Metternich bukása
A magyar országgyűlés 72
A reformok megadása
Batthyányi gróf kinevezése miniszterelnökké
Visszatérés
Az ünneplő Pozsony
Az első független magyar miniszterium185
A pesti polgárok küldöttsége a rendek tábláján
A reform-országgyűlés működése
Az 1848-iki törvények
Az első független felelős magyar miniszterium
Battyhány Lajos gróf, Szemere Bertalan, gr. Széchenyi István, Eötvös József báró, Klauzár Gábor, Deák Ferencz, Mészáros Lázár és Eszterházy Pál herczeg élet- és jellemrajza
A szabadsajtó 1848-49-iki termékei
A reform-törvények szentesitésének akadálya
Vihar az országgyűlésen
Forradalmi hangulat Pesten
A király végre szentesiti a törvényeket
A pozsonyi országgyülés berekesztése
A miniszterek megérkezése Budapestre
A felgyujtott ország251
Az uj törvények életbeléptetése
A kamarilla megkezdi aknamunkáját
Zendülések az országban
Zsidóüldözés
A horvát pártütés kezdete
Jellasics
A szerb mozgalom
Az első polgárvér
Kiss Ernő élet- és jellemrajza. A karlóczai gyülés
Rajasich érsek
A felvidéki pánszláv mozgalom
Hurbán
A szászok
Az erdélyrészi oláhok felbujtása
A balázsfalvi oláh gyülés
Saguna András. Janki Ábrahám
Wesselényi Miklós pohárköszöntője
A "Radikál kör" felirata honvédcsapatok szervezése végett
Toborzás
Az első honvédek
Az árnyék-király313
Jellasics pártütése
Királyi biztos Horvátországban
Hrabovszky János báró
Jellasics letétele a báni méltóságról
A bécsi miniszterelnök akadékoskodása
A sorkatonaság és a magyar hadügyminiszterium
Vérengzés a budai főparancsnokság előtt
A vizsgálat
A Károly-kaszárnyai összeütközés a rendes katonaság és a nemzetőrök közt
Bécsben máj. 15-én ujabb forradalom
A király menekülése Insbruckba
A magyar nemzeti bank megalapítása
A nemzet csodás áldozatkészsége
A király Magyarországba való jövetelét súlyos feltételekhez kötik
Az első ágyulövések369
Az erdélyi unió
Az utolsó erdélyi országgyülés
Küldöttségek
Jellasics beiktatása a báni méltóságba
A király szózata a horvátokhoz és a határőrökhöz
Jellasics és Rajasics Insbruckban
A szerb lázadás kezdete
A nádor- és Würtemberg-huszárok hazatérése
Görgei Arthur és Klapka György élete és jellemrajza
A karlóczai ütközet
A szerb háború megkezdése
II. kötet
Megadjuk!3
Az első népképviseleti országgyülés
Az 1848-iki orsz. képviselők névjegyzéke
Az országgyülés ünnepélyes megnyitása Pesten
Alakulás. Petőfi képviselősége
Kossuth beszédje a kétszázezer ujoncz megajánlása tárgyában
"Megadjuk!"
Válaszfelirati vita
Küldöttség Insbruckba
A reakczió ujabb fondorlatai
Az országgyülés feloszlatása
Az utolsó törvényjavaslatok: Ujonczozási javaslat. Az 1848-49-iki állami költségvetés
Szövetségkötés a német birodalmi gyüléssel
A reakczió nyilt föllépése
A próba-háború65
A szerb lázadás nyilt kitörése
Csernovics Péter béketörekvései
Bechtold, a délvidéki magyar sereg vezére
Harczok
Szent-Tamás első ostroma
Damjanich. Élete és jellemrajza
Mayerhoffer fondorlatai
Fehértemplom hősies védelme
Maderspach
Perczel árulással vádolja a délvidéki sereg vezérletét
Perczel Mór. Élete és jellemrajza
Kiss Ernő beveszi Perlaszt
A szerbek vereségei
Bechtold bukása
A sereg élére maga Mészáros hadügyminiszter áll
Jellasics betörése131
Hiábavaló kísérletek a horvát viszály elsimitására
János főherczeg
Az osztrák kormány emlékirata
A drávamelléki magyar sereg
Ottinger
Az országgyülés száztagu küldöttsége Bécsben
V. Ferdinánd nem akarja szentesiteni a honmentő törvényjavaslatokat
Jellasics visszahelyeztetik báni méltóságába
Forrongás Pesten
Battyhány lemondása
Széchenyi István gróf, kétségbeesvén a haza sorsa fölött, megőrül
Kossuth és Szemere vonakodnak letenni tárczáikat
Jellasics betörése, kiáltványai
A horvát tábor, rablások
Jellasics elfogott levelei
Ottinger árulása
A császár nevében186
A tótok és oláhok föllázadása
Az első balázsfalvi oláh gyülés
Batthyány ideiglenesen megmarad állásában
A horvátok előnyomulása
István nádor a táborba indul, hogy Jellasics bánnal tanácskozzék
A találkozás nem sikerül
Kossuth, István nádornak felajánlja Magyarország koronáját
István nádor menekülése az országból. Számüzetése. Életének végnapjai
Szent-Tamás másodszori sikertelen ostroma
Harcz mindenfelé
A haza nevében219
A magyar nemzet készül az élethalálharczra
Kossuth felrázó szózatai
Seregszervezés
Önkénytes csapatok
Sánczásás Budán
Kossuth toborzó körutra indul
Kossuth Czegléden
A Kossuth-nóta keletkezése
Lamberg Magyarország kir. biztosául neveztetik ki
Az országgyülés tiltakozása
Lamberg Budapesten. Megölése a lánczhidon
Az országgyülés feloszlatása
Battyhánya gróf leköszön
A honvédelmi bizottmány
Harcz Jellasics ellen
Ottinger helyét Móga foglalja el
A Muraközi hazafias népe. Gasparich Márk
A pákozdi ütközet
Jellasics futása
Görgei fölakasztatja Zichy grófot
Ujabb csatározások
A székesfehérvári polgárság hősies támadása
Perczel Mór Ozoránál lefegyverzi Róth és Philippovics tartalékseregét
Jellasics Magyarország főhadparancsnokául neveztetik ki
Récsey Ádám, magyar miniszterelnök
Az osztrák haderő mozgósitása
A bécsi okt. 6-iki forradalom
Latour osztrák hadügyminisztert lámpára akasztja a háborgó bécsi nép
Torlasz-harczok
Az uralkodó-család menekülése Olmützbe
A horvátok kiüzése az országból
Kossuth ujabb toborzó körutja
Kossuth Szegeden
A felvidéki pánszláv mozgalom megörése. Hurbán kudarcza
Mikor az Isten alszik335
Windischgrätz átveszi az összes császári haderő fővezérletét
Az erdélyrészi románok föllázitása
Urbán
Vay báró békekisérlete
A második balázsfalvi oláh gyülés
A román forradalmi bizottság
A szászok fondorlatai
Ellenszegülés az ujonczozásnak. Véres összeütközések
A forradalmi bizottság római mintára szervezi Erdély közigazgatását
Puchner főhadnagyparancsnok árulása
Mikor az Isten alszik
Az agyagfalvi székely nemzeti gyülés
A magyarság lefegyverzése
Oláh vérengzések
A kis-enyedi mészárlás
A zalathnai vérfürdő
Az oláhok rémtettei
A székely haderő kimozdulása
Harczok
A marosvásárhelyi csatavesztés
A székely tábor feloszlása
A magyarországi oláh mozgalmak
Kolozsvár eleste és okai
Az isten mégsem alszik
III. kötet
Lázadókkal nem alkuszom!1
A honvédelmi bizottmány átszervezése és uj munkabeosztása
A várak
A honvédsereg ruházata, fölszerelése
A gyerektüzérek
A honvéd menedékház első terve
A magyar hadi főtanoda
A magyar nők a szabadságharczban
Az első fegyver- és ágyugyár fölállitása
A magyar nép templomharangjait hordja össze ágyuércznek
Kossuth a porndorfi táborban
Windischgrätz fölszólítja Móga tábornokot, hogy seregével csatlakozzék hozzá
A válasz
Ivánka Imre ezredes elfogatása
A bécsi októberi forradalom
A schwecháti csatavesztés
A bécsi barikádharczok
Bem Magyarországba menekül
Móga leköszön
Görgei, mint a feldunai sereg vezére
Guyon Richard. Élete és jellemrajza
A békepárt mozgolódik
A püspöki kar pásztorlevele és fölirata a királyhoz
V. Ferdinánd ujabb szózata, melyben kijelenti, hogy a rend helyreállításával Windischgrätz bizatott meg
A feldunai sereg válasza
Uj császár a trónon99
Bem tiltakozó nyilatkozata Windischgrätz ellen
Öröm az udvarnál
Simunich kiűzetése
Perczel Mór Stajerben
Ujabb harczok az Alvidéken
A szöregi vérengzés
Rózsa Sándor szabad csapatja
Az aradi vár. Arad város lövetése
Erdély helyzete
Háromszék megmozdul
Gábor Áron. Élete és jellemrajza
Békealkudozás a szerbekkel
Az országgyülés ujabb szózata az ország népeihez
A nemzet és a külföld
A decz. 2-iki államcsiny
Uj császár a trónon
A nemzetgyülés tiltakozása I. Ferencz József trónfoglalása ellen
A feldunai magyar sereg nyilatkozata a trónváltozásról
A téli hadjárat187
A császári hadak betörése öt oldalról
Schlick és a budaméri ütközet
Bem. Élete és jellemrajza
Bem és Petőfi
Bem Erdélyben. Kolozsvár visszafoglalása
Görgei első villongása Kossuth Lajossal
A nagyszombati csata
A porndorfi ütközet
Mészáros Schlick ellen indul
Mozgó német őrség fölállitása
Guerilla-csapatok
Az ujonczozás
Görgei hátrálása a Vérteshegységhez
A bábolnai ütközet
A moóri csatavesztés
Menekülés a fővárosból
Békeküldöttség Windischgrätznél
Unbedingte Untewerfung!
Deák Ferencz a békeküldöttség fogadtatásáról
Görgei fölmondja az engedelmességet a honvédelmi bizottmánynak
Windischgrätz megszállja Budapestet
A rémuralom
Debreczen, mint az ország központja
A képviselőház első ülése Debreczenben
Utolsó csöpp vérig!
Nagyvárad, az uj hadiszertár
Dembinszki. Élete és jellemrajza
Debreczeni élet
A főrendiház első ülése
A békepárt és az "Esti Lapok"
A Zichy-féle drágaságok
Madarász László megbuktatása
A felső-magyarországi sereg vezetését Mészárostól Klapka veszi át
A tiszai hadsereg és Perczel
A szolnoki első csata
Görgei a bányavárosokban
Visszavonulás Besztercebányára, átkelés a Stureczen
Windischgrätz követe Görgeinél
Görgei a Szepességen
A bács-bánsági téli hadjárat
A jarkováczi rémes éjszaka
Damjanich, a hősök hőse
Eszterházy árulása. A bácskai sereg élére Vécsey áll
A bács-bánsági hadcsapatok fölvonulása a Tiszához
A szerbek féktelenkedései
A zentai véres Gyertyaszentelő
Az Alvidék osztrák uralom alá kerül
Küzdelem sorainknál
Lipótvár és Eszék meghódol
A komáromi vár körülzárolása
Harczok Aradnál
Az aradi utczai harcz
Erdélyi események
Nagy-Enyed pusztulása
Az első orosz csapatok Erdélyben
IV. kötet
A dicsőség napjai1
Bem hadjárata Nagy-Szeben első ostromától a piskii csatáig
A piskii diadal
A medgyesi csata
Nagy-Szeben második ostroma és bevétele
Bem kiveri úgy az oroszokat, mint az osztrákokat Erdélyből
Görgei a Szepességen
A branyiszkói diadal
Dembinszki mint főparancsnok
Görgei egyesülése a tiszai sereggel
Forrongás a Dembinszki táborában
A régi átok85
A kápolnai ütközet
Udvarnoky lekonczolása
Görgei felmondja Deminszkinek az engedelmességet
A tiszafüredi zendülés, Dembinszki megbuktatása
Az összbirodalmi alkotmányterv
Kossuth a tiszafüredi táborban
Hadi tanácsok
Vetter mint ideiglenes főparancsnok
Kossuth és Görgei kibékülése
A szolnoki győzelem
A magyar érdemjelek
Beniczky Lajos losonczi hőstette
Ármánykodások Vetter ellen
Vetter megbetegedvén, az ideiglenes főparancsnok Görgei lesz
Változások a seregnél
A trónfoglalás197
A márczius 15-ikének első megünneplése
A harczikedv ujabb felpezsdülése
A felső-magyarországi védsereg
Görgei előnyomulása
A hatvani ütközet
A tápió-bicskei győzelem. Sebő és Reidesel bajnokviadala
Az isaszeghi göntő győzelem
Kossuth gödöllői szózata
A váczi győzelem
A magyar sereg nyomulása Komárom felé
Windischgrätz felmentetvén állásától, utódja Welden lesz
Perczel délvidéki sikerei. Szent-Tamás, a Római sánczok bevétele
Győzelem mindenfelé
A trónfosztás terve
Az ápril 14-iki nemzetgyülés a debreczeni nagytemplomban
Kossuth Magyarország kormányzójául választatik
A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata
A hatás az országban
A Szemere-miniszterium
Görgei hadügyminisztersége
A nagy-sallói győzelem
Komárom felszabaditása az ostromzár alól
A komáromi viszályok. Mack
Guyon mint komáromi várparancsnok
A főváros fölszabadulása
A szőnyi csata
Dajmanich lábtörése
Budavár ostroma és bevétele
Görgei és a békepárt
Kisérletek az ápril 14-ikének a megbuktatására
A nemzetgyülés utolsó ülése Debreczenben
A kormány visszatér a fővárosba
Perczel alvidéki hadjárata
Bem a Bánságban
Egyezkedés az erdélyrészi oláh felkelőkkel
Drágoss. Hatvani
Az abrubányai vérengzés
Vasvári Pál esete
Haditerv az osztrákok és oroszok betörése ellen
Kossuth és Görgei közt megint elhidegülés
Klapka komáromi várparancsnokká neveztetik ki
Haynau
V. kötet
Az orosz betörés449
Az orosz betörés okai és előzményei
Hivatalos bejelentés az orosz intervenciónak
A kormány védekező intézkedései az orosz betörés ellen
Keresztes hadjárat. Óvás. Országos bőjt
A külföld és az orosz betörés: Anglia, Francziaország, Poroszország, Olaszország, az amerikai Egyesült-Államok
Az oroszok betörése
Az első ütközetek
Erdély és Lüders
A tömösi szoros védelme
A pozsonyi mágnás-gyülés. A muszka-vezetők
A sereg állása
Görgei a Vág mögött
A peredi és zsigrádi csatavesztés
Görgei Pesten. Haditanácsok
A magyar kormány szózata a néphez
Tiltakozó szózat a külföld népeihez
A kolera
Haynau támadó hadjárata
A győri csatavesztés
Görgei ujolag megtagadja az engedelmességet a kormánynak
Belviszályok
A kormány menekülése Szegedre
A közhangulat. A nemzetiségekről és a zsidók egyenjoguságáról szóló javaslat
Az ellenség ismét megszállja Buda-Pestet
A komáromi csata. Görgei megsebesülése
Dembinszki a felvidéken
Perczel a közép-tiszai hadak élén
Görgei szakít Kossuthtal
Ujabb áttörési kisérlet Komáromnál
Görgei Váczott. Első csatája az oroszokkal
Görgei hátrálása Losoncz, Rimaszombat felé
Vetter az Alvidéken
A hegyesi csata
Az oroszok Erdélyben
A kökösi ütközet. Gábor Áron hősi halála és temetése
Bem Moldvában
Orosz tábortisztek Görgei hadiszállásán
A középtiszai hadsereg küzdelme az oroszok ellen
A turai lovasütközet
Görgei a Sajónál
Rüdiger levele Görgeihez
A békealkudozások megkezdése
Hadiköveteink az orosz táborban
A képviselőház zárt ülésén Görgeit főparancsnokká kiáltják ki
Dembinszki az alvidéki seregek főparancsnokául neveztetik ki
Görgei bujósdija a Hernád-völgyén Paskievich elől
A debreczeni csatavesztés
A segesvári ütközet, Petőfi eltünése
Haynau Szeged felé tör
A kormány Aradra menekül
A szőregi csatavesztés
Klapka Komáromban. Augusztus 3-iki győzelme
Losoncz feldulása
Szemere és Battyhány Kázmér Görgei táborában
Alkudozás az oroszokkal
Görgei Aradon
A temesvári csatavesztés
Kossuth és Görgei utolsó találkozása
A kormány lemond
Görgei, mint diktátor
Általános zavar, ijedtség, menekülés
Görgei levele Rüdigerhez
A világosi fegyverletétel
A déli hadsereg felbomlása
Fegyverletételek, meghódolások Magyarországon és Erdélyben
Pétervárad meghódolása
Komárom még áll
Belső zavarok Komáromban
Az alkudozások megkezdése. Meghódolás
Az orosz hadak kitakarodása
A szabadságharcz költségei
A vérbosszu809
A bécsi kamarilla bosszutervei
Haynau véres munkához lát
Üldözések, elfogatások
Batthyány Lajos pöre és kivégzése
Az aradi gyásznap
Lenkey tábornok szörnyű sorsa
A pesti kivégzések
Déri Mihály a pesti vértanukról
Kivégzések mindenfelé
Haynau bukása és halála
A jelképes (in effigie) kivégzések
Libényi merénylete
A Noszlopy-féle összeesküvés
A korona föltalálása
Az erdélyi összeesküvés
Ujabb elfogatások és kivégzések
A vértanuk névjegyzéke
Az emigráció891
Kossuth menekülése. Végrendelete
A menekültek Viddinben
Kossuth Angliában s Amerikában
A magyar emigráczió honfelszabadító működése
A Magyar Nemzeti Igazgatóság
Az olaszországi magyar legió
Kossuth bankjegy-pöre
Romba dőlt remények
Az 1867-iki kiegyezés
A nemzet és az uralkodóház kibékülése
Kossuth a számüzetésben
Utolsó évei
Halál és temetése
A szabadságharcz nevezetesebb hadieseményei937
Ütközetek, csaták, összecsapások, stb
A szabadságharcz nevezetesebb szereplői954
Életrajzi adatok
Általános tájékoztató996

Gracza György

Gracza György műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Gracza György könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem