A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egyetemes Philologiai Közlöny 1904/1-10.

XXVIII. évfolyam, 1-10. szám

Szerző

Kiadó: Franklin-Társulat Könyvnyomdája
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 896 oldal
Sorozatcím: Egyetemes Philologiai Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. A budapesti Philologiai Társaság választmányának és a M. T. Akadémia Classica Philologiai Bizottságának megbizásából Heinrich Gusztáv és P. Thewrewk Emil közreműködésével szerkeszti Katona Lajos.

Előszó

Részlet:

AZ ÚJSZÖVETSÉGI GÖRÖG NYELV MONDATTANI SAJÁTSÁGAI.

A hagyományokhoz és öröklött nézetekhez görcsösen ragaszkodó egyházi hatalmasságok eleitől fogva féltették s még ma is féltik a... Tovább

Tartalom

I. Értekezések.
Bayer József: Adalékok a magyar ponyvairodalom történetéhez 467
- - Egy «Bánkbán»-tárgyú német dráma és magyar színlapjai 141
- - Észrevételek VI. Henrik I. része magyar fordítására 846
--Hamlet, meg Romeo és Júlia meséje a magyar ponyván 214
Bleyer Jakab: Adalék Pelbárt irodalmi hatásához 398
Császár Elemér: Kazinczy 1814-15-ben 206
Cserép József: De Posoniensi codice Sallustiano 353
--Odysseus hazája 793
Czeizel János: Klopstock hatása Kazinczyra 20, 127
Erdős József: Az újszövetségi görög nyelv mondattani sajátságai 1, 106
Fiók Károly: A «Brassó» név és egy magyar hangtörvény 666
Gulyás Pál: Baif verstani reformkísérlete 651, 714, 805
Gyöngyösy László: Adalékok Arany János életéhez 756
Haraszti Gyula: Ujabb észrevételek Theisz szótárához 477
Hellebrant Arpád: A magyar philologiai irodalom 1903-ban 531
Horváth Cyrill, Adalékok Pállya István műveihez 433, 735, 828
Kallós Ede: Homeros és Archilochos 369
Katona Lajos: Ad Gesta Romanorum 296
Keczer, Geyza: Observationes criticae in Euripidis Bacchas 705
Krausz Sámuel: Vergilius Messiása 198
Marmorstein Artimr: Temesvári Pelbárt egy példájának eredetéhez 50
Némethy Géza: Parerga Propertiana 625
--Tibullus ifjúsága 185
Osztern Salamon: Az Aveszta-kérdés jelen állása 314
Ponori Thewrewk Emil: Mommsen emlékezete 89
Scharhert Vilmos: Az athenei törvényszékek összeállítása 458
Schmidt József: Egy gása 273
--A Fiók-féle hangtörvény 64
Siegescu József: A «román» szó írása a magyar nyelvészetben 485
Simai Ödön: Gyöngyösi Kemény Jánosának egyik ismeretlen kéziratáról 33
Simai Ödön: Töltényi Szaniszló pályája és hátrahagyott iratai 471
Szigetvári Iván: A franczia kritika fejlődése a XIX. században 285, 358
Vértesy Dezső: Apuleius nyelvéről 403
Vértesy Jenő: Odysseus az alvilágban 45
Závodszky Levente: Symbolae ad supplementum Glossarii mediae et infimae Latinitatis regni Hungariae 219
II. Hazai irodalom.
Ábel-Hegedüs: Analecta nova ad históriám Renascentium in Hungaria
Litterarum spectantia, M. Pannonius 688
Dr. Ágner Lajos: Ferenczy Teréz emlékezete, Naményi Lajos 854
Anthologia a XIX. század franczia lyrájából II. k., Binder Jenő.. 221
Berkovics Miklós: Báró Eötvös József és a franczia irodalom, Gulyás Pál 850
Boros Alán: Zsoltárfordítás a kódexek korában, Horváth Cyrill 682
Csengeri János: Homerosi világ, Vértesy Dezső 489
Csengeri János: Homeros Odysseiája, U. az 411
Csiky Kálmán: Tacitus fenmaradt összes művei, Incze Béni 323
Dénes Lajos: Az aestheticai közösség törvénye, Elek Oszkár 246
Gopcsa Endre: Az apostol. Pap Ferencz 153
Halmi Piroska: Ferenczy Teréz élete és költeményei, Naményi Lajos 854
Havas-Kováts: Franczia nyelvtan és olvasókönyv, Gagyhy Dénes. 495
Kelemen Béla: Magyar és német zsebszótár, Gagyhy Dénes 494
Kemény Ferencz: Inhaltsangaben der dramat. Meisterwerke der
deutschen Lit., Miklós Ferencz 414
Keresztesy Sándor: Miskolcz színészetének története, Naményi Lajos 331
Kobzi János: Zrinyiász és régi epikai költészetünk. Császár Ernő 59
László Géza: Valerius Cato költeményei, Incze Béni 776
Lengyel Miklós: Catilina összeesküvése és Sallustius, Simai Ödön 329
Miklós Elemér: Petőfi és Béranger, 852
Mohr Győző: A gölniczbányai nyelvjárás, Gedeon Alajos 408
Morvay Győző: Galántai gróf Fekete János, Baros Gyula 243
Nyilasi Rajmund: Codexeink Mária-legendái, Horcáth Cyrill 675
Oravecz Ödön: János vitéz, Pap Ferencz 856
Paulovics István: Bérczy Károly élete és jellemzése, Elek Oszkár 245
Péterfy Jenő: összegyűjtött munkái. Császár Elemér 149
Prónai Antal: Dugonics András életrajza, U. az 57
Regestrum Varadinense, Madzsar Imre 774
Sárospataki Füzetek 431
Szádeczky Lajos: Br. Apor Péter verses művei és levelei, Váczy János 770
Theisz-Matskássy: Franczia könyvtár, Téri József 151
Theisz-Matskássy: Franczia-magyar és magyar-franczia szótár I., Horvay Róbert 55
Tordai Ányos, Kódexeink Mária-himnuszai, Horváth Cyrill 680
Zombori Andor, A művész egyénisége, Elek Oszkár 857
III. Philologiai programmértekezések.
Bartalis József: A római jog és szellem hatása a középkor elején fellépő népekre, Szőts Gyula 782
Börzsönyi Arnold: A győri benczés főgymnasium régiségtárának római
érem- és pénzgyüjteménye, Finály Gábor . 862
Greksa Kázmér: Az ötletes irályról, Major Károly 511
Hornyánszky Gyula: Bevezetés a dráma lélektanába, U. az 512
Lőrincz Gábor: A Vanke József-féle éremgyűjtemény, Finály Gábor 862
Kövesi Lajos: Katholikus énekeink és énekeskönyveink a XVII. században, Major Károly 261
Muzsi János: A magyar népdal, U. az 167
Pap Ferencz: Petőfi Szalk-Szent-Mártonban, U. az 343
Perényi József: Dugonics András színművei, U. az 260
Rossa Ferencz: Kis János irodalmi jelentősége, U. az 166
Dr. Scheiner A.: Die deutsche Bühnenaussprache und unser Schuldeutsch, Petz Gedeon 862
Szántó Zsigmond: Irodalmunk fejlődése, Major Károly 344
Szélyes Dénes: Baróti Szabó Dávid, Czeizel János 257
Szemlér Ferencz: Olvasmányaink, Major Károly 422
Szőke Ferencz: Gyöngyösi István, U. az 259
T(óth) S(ándor): Petőfi költészete, U. az 342
Vozáry Gyula: Arany J. néhány költeményéről, U. az 421
Vucskits Jenő: A Vesta-szűzek, Szőts Gyula 785
Külföldi irodalom.
Andersen, D.: A Päli reader with notes and glossary, Kégl Sándor 256
Becker, F. Á.: Barclay János, Heinrich Gusztáv 73
Bibliothek des litterarischen Vereins iu Stuttgart 222-230, Bleyer Jakab 64
Franke, O.: Päli und Sanskrit, Kégl Sándor 255
Geiger, E.: Hans Sachs als Dichter in seinen Fastnachtspielen im
Verhältnis zu seinen Quellen betrachtet, Bleyer Jakab 692
Glachant, P. Et V.: Essai critique sur le théátre de Victor Hugó,
Elek Oszkár 695
Haberlandt, M., Die Haupt-Literaturen des Orients, Szabó Károly 782
Ive, Antonio, I dialetti ladino-veneti dell' Istria, Kubicsek Albert 247
Jacob, Georg, Sultan Soliman des Grossen Divan in einer Auswahl,
Kégl Sándor 861
Kont, I., Un poéte hongrois: Jean Arany (1817-1882.), Katona Lajos 872
Krumbacher, K., Das Problem der neugriechischen Schriftsprache,
Darkó Jenő 253
Lehmann, E., Zarathustra, Kégl Sándor. 418
Nyrop, K., Manuel pbonétique du francais parié, Gombocz Zoltán 160
Pavolini, P. E., Mahábhárata, episodi scelli e tradotti collegati col
racconto deli' intero poéma, Kégl Sándor 164
Petzet, E., Platens Dramatischer Nachlass, Lám Frigyes 162
Polonskij, G., Geschichte der russischen Literatur, Szabó Károly 781
Reich, H.: Der Mimus, Hornyánszky Gyula 154
Rolfes, E., Des Aristoteles Schrift über die Seele, Bihuri Ferencz 60
Kousselot és Laclotte, Précis de Prononciation Francaise, Bürner Sándor 415
Stoll, O., Suggestion und Hypnotismus in der Völkerpsychologie,
Hornyánszky Gyula „„ .„, 332
Stumme, H., Arabisch, Persisch und Türkisch, Kégl Sándor 417
Weitbrecht, C., Deutsche Literaturgeschiclite der Klassikerzeit, Szabó
Károly 780
Wilmanns, W., Der ürsprung der Nibelunge in altér Sage und Dichtung, Bleyer Jakab 498
Dr. Rudolf Wolkan, Die Lieder der Wiedertäufer, U. az 858
Wundt, W., Sprachgeschichte und Sprachpsychologie, Karl Lajos 506
Zsukovszkij, Obrazcy perszidszkago narodnago tvorcsesztva, Kégl
Sándor 860
V. Budapesti Philologiai Társaság.
A Társaság XXIX-dik közgyűlése 1904. jan. 13 168
I. Elnöki beszéd, P. Thewrewk Emil 80
II. Titkári jelentés, Némethy Géza 168
III. A pénztárvizsgáló bizottság jelentése 170
IV. Jegyzőkönyv a közgyűlést megelőző választmányi ülésről 174
V. Jegyzőkönyv a közgyűlésről 175
Felolvasó és választmányi ülések 70, 262, 345, 423, 514, 785, 864
A Társaság tagjai 1904-ben 879
VI. Vegyesek.
Adatok a magyar műfordítás történetéhez, Lukinich Imre 78
A dióbarna lány, Berkovics Miklós 525
A hamis tanú 184
A késmárki Kazinczy-emléktábla, Czeizel János 83
A Louvre-ban őrzött moabita felirat valódisága, Krausz Sámuel 182
A philologia halottjai 1903-ban, B. M. 176
Arany J., A hamis tanú, Erdélyi Károly 70
Arany János és Decsy Sámuel Osmanografiája, Tolnai Vilmos 520
Archaeologiai hírek, Láng Nándor, 74, 345, 867
Aristoteles a középiskolai görög nyelvi tanításban, Kármán Miklós 183
A római topographiához, Cs. S. 262
A «Tetemre hivás» forrása, Gyöngyösy László 268
A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 272, 351, 432, 530, 790, 872
A szomjúvá változott éhes tigrisek Romeo és Júliában, Bayer József 520
A «Velenczei kalmár» szövegének egy rosszul értett szava,. U. az 430
Athéni Timon egy hibás szöveghelyének magyar fordítása, U. az. 699
Baksay Iliász-fordításáról, Gábor Andor 179
Baksay Sándor és Kemenes (Kempf) József Ilias-fordítása, K. L. 271
Balassi Bálint Júliája, Harmos Sándor 787
Buda halála forrásaihoz, Loisch János 184
Czeizel János, A késmárki Kazinczy-emléktábla, Scholtz Frigyes 349
Daenu, Fiók Károly 870
Egy kis szövegkritika Eötvös «Búcsú»-jának néhány sorához, Gyulai
Ágost, 264
Emlékkönyv a XVI-ik századból, Rexa Dezső 81
Faust Auerbach pinczéjében, Heinrich Gusztáv 785
Franczia könyv Arany Jánosról, -a 872
Goethe Faustjának egy új forrása, Heinrich Gusztáv 698
Grimm a szerb népdalokról, U. az 699
Hibaigazítás 184, 432, 872
Hofer Károly, A. D. 71
Jókai Mór Kárpáthy Zoltánja, Tolnai Vilmos 270
Kazinczy Ferencz «Az igazi nemes» czímü epigrammája, Czeizel János 704
Kazinczy Ferencz «Daimonia» czímű költeménye, U. az 703
Kazinczy Ferencz: legrégibb ránk maradt verse, U. az 529
Kérelem a Magyar Oklevél-szótár olvasóihoz, Zolnai Gyula 790
Kisfaludy K., A bánkódó férj, Lukinich Imre 80
Kisfaludy Károly mint Pyrker fordítója, Esztegár László 701
Klasszikus Regénytár, cs. 868
Kölcsey Parainesisének antik mintája, Waldapfel János 425
Külföldi bírálat a Magyarországi Latinság Szótáráról 869
Külföldi könyvészet 87, 352, 624, 791, 873
Lessing és Goldoni, Heinrich Gusztáv 786
Magyar Nyelvtudományi Társaság 84
Mardonios halála Herodotosnál, Vértesy Dezső, Fináczy Emő 787, 872
Megjegyzés a «Praecepta Aristotelis» egy verséhez, Lővy Ferencz 789
Mommsen Tivadar levelei Finály Henrikhez, Finály Gábor 427
Mutatványok az czímű görög dalgyűjteményből,
Vértesy Dezső 177
Némethy Persius-kiadása és a külföldi kritika 865
Okiratok Arany János életéből, Gyöngyösy László 268
Philologiai programm-értekezések 1902/03. 85
Plautus Captivi-jának iskolai előadása Brassóban 431
Régi magyarországi Cicero-kiadvány, Pékár Károly 522
Remekírók Képes Könyvtára, cs. 84
Rimay János életéhez, Lukinich Imre 518
Romeo és Júlia mondája, Tolnai Vilmos 423
Schuchardt H. Graston Paris-ról 347
Válasz Binder Jenő úrnak. Zempléni Árpád 514
Zrinyi Viola-Idylljei, Harmos Sándor 523
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Egyetemes Philologiai Közlöny 1904/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1904/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1904/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1904/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1904/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1904/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1904/1-10.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
12.000 Ft
6.000 ,-Ft 50
48 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Egyetemes Philologiai Közlöny 1904/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1904/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1904/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1904/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1904/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1904/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1904/1-10.

Könyvtári könyv volt. A könyv kötése megnyílt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
12.000 ,-Ft
96 pont kapható
Kosárba