820.566

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egyetemes Philologiai Közlöny 1903.

Huszonhetedik évfolyam

Tartalom

Értekezések
Bayer József: Egy német író az Ember Tragédiájáról51
Binder Jenő: P. Horváth Ádám énekgyűjteményének egy eddig ismeretlen kézirata463
Császár Elemér: Faludi Ferencz költészete15
Cserép József: Aliquot codices Sallustiani contendentur193
Finály Gábor: Ásatások a római forumon32
Hegedüs István: A görög irodalom szelleme és korszakai1
Hellebrant Árpád: A magyar philologiai irodalom 1902-ben531
Hornyánszky Gyula: Tragoedia és comoedia801
Kont Ignácz: A franczia philologiai irodalom 1898-1902.145
Krausz Sámuel: A hellenismus398
László Géza: Szövegkritikai és magyarázó megjegyzések Valerins Cato költeményeihez361
Loósz István: Petőfi költői képei művelődéstörténeti szempontból202
Némethy Géza: Persius negyedik satirájához97
Persius ötödik satirájához273
Persius hatodik satirájához449
Parerga Tibulliana641
Ozorai Lajos: Kazinczy Ferencz Sallustius-fordításának nyelvéről666
Simai Ödön: A Szigeti Veszedelem első költői feldolgozása127
Szabó Károly: Cyrano de Bergerac304
Szinnyei Ferencz: A humorról szóló magyar elméleti irodalom653
Tolnai Vilmos: Arany János Pázmán lovagjának forrása473
Viszota Gyula: Czuczor és Vörösmarty hivatalos magyar nyelvtanai827
Závodszky Levente: Symbolae ad supplementum glossarii mediae et infimae latinitatis Hungariae e codice diplomatico historiae comitatus Krassoviensis desumptae467
Hazai irodalom
Szőke Adolf: Homeros Iliasa490
Császár Elemér: Tövisek és virágok509
Pröhle Vilmos: A magyarok eredete160
Császár Elemér: Protestáns iskoladrámák511
Timár Pál: Latin nyelvtan és latin olvasó- és gyakorlókönyv61
Váczy János: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában864
Császár Elemér: Id. Péczeli József élete és jellemzése163
Váczy János: Emlékbeszédek56
Récsey Viktor873
Máthé György: Latin nyelvtan II.340
Elek Oszkár: Honoré de Balzac69
Balassa József: Lehr- und Lesebuch der magyarischen Sprache71
Kőrösi Sándor: Zrinyi és Macchiavelli798
Weszely Ödön: Agis tragédiája és Lais, vagy az erkölcsi makacs249
Kempf József: M. Tulliii Ciceronis in C. Verrem accusationis liber IV.243
Vajda Gyula: Iphigenie auf Tauris67
Schmidt József: Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben690
Hegedüs István: Vergilius élete és művei781
Pruzsinszky János: A római elegia viszonya a göröghöz869
Kégl Sándor: Vázla Muhammed Kuránjának ethikájához788
Simonyi Zsigmond: Nyelvészeti füzetek191
Szinnyei Ferencz: Nagy Ignácz799
Tolnai Vilmos: A magyar nyelv337
Gombocz Zoltán: Magyar nyelvhasolítás417
Téri József: Franczia és magyar iskolai szótár I.165
Weszely Ödön: Fazekas Mihály versei421
Hegedüs István: De vita et operibus Commodiani Gazaei247
Kempf József: Szemelvények M. Tullius Cicero beszédeiből243
Kempf József: Cicero IV-ik beszéde Verres ellen243
Kempf József: A műtárgyakról243
Philologiai programmértekezések
Finály Gábor: A Herz-féle római pénzgyűjtemény ismertetésének folytatása794
Schmidt Henrik: Goethe Torquato Tassoja82
Bódiss Jusztin: A görög tragédiai kar fejlődéséről259
Major Károly: Ányos Pál hazafias költészete165
Czeizel János: Ányos-ünnepély167
Major Károly: A vallásos elem Tompa költészetében517
Geréb József: Odysseus hazája348
Finály Gábor: A Vanke József-féle éremgyűjtemény795
Major Károly: Jellemképző tanulságok br. Eötvös József írói és politikai működésében885
Major Károly: Arany János balladái437
Bürner Sándor: A direct módszer az idegen nyelvek tanításában83
Finály Gábor: Római zarándokútunk709
Finály Gábor: A magyar ifjúság Rómában792
Bódiss Jusztin: Tanulmányút Rómába435
Finály Gábor: Phrasisok, közmondások887
Major Károly: Czuczor Gergely emlékezete707
Külföldi irodalom
Berkovics Miklós: Lord Byron514
Strenna dantesca353
Bleyer Jakab: Ergebnisse und Fortschritte der germanistischen Wissenschaft im letzten Vierteljahrhundert882
Karl Lajos: Goethes Aesthetik76
Heinrich Gusztáv: Savonarola in der deutschen Literatur797
Pecz Vilmos: Geschichte der byzantinischen und neugriechischen Litteratur. Die Litteraturen de Ostens in Einzeldarstellungen876
Berkovics Miklós: Paradoxe sur le comédien, édition eritique262
Bleyer Jakab: Die fahrenden Leute in der deutschen Vergangenheit152
Kégl Sándor: Éléments de sanscrit classique884
Hornyánszky Gyula: Festschrift zu Otto Hirschfeld's sechzigstem Geburtstage700
Gedeon Alajos: Heines Charakter und die moderne Seele73
Katona Lajos: Michel Vörösmarty799
Pecz Vilmos: Romanos und Kyriakos71
Bleyer Jakab: Der Handwerker in der deutschen Vergangenheit152
Heinrich Gusztáv: Das altdeutsche Volksepos892
Berkovics Miklós: Letters and journals516
Greszler Gyula: I primi influssi di Dante, del Petrarca e del Boccaccio sulla letteratura spagnuola242
Kégl Sándor: Geschiedenis van den Godsdienst in de Oudheid81
Heinrich Gusztáv: Finn und Hildebrand893
Láng Nándor: Le type physique d'Alexandre le Grand343
Gedeon Alajos: Dramen der Gegenwart789
Kallós Ede: Die Perser879
Budapesti Philologiai Társaság
A Társaság XXVIII-dik közgyűlése 1903. jan. 14.139
Hegedüs István: Elnöki beszéd139
Némethy Géza: Titkári jelentés176
A pénztárvizsgáló bizottság jelentése177
Jegyzőkönyv a közgyűlést megelőző választmányi ülésről181
Jegyzőkönyv a közgyűlésről182
Felolvasó és választmányi ülések84
A Társaság tagjai 1903-ben960
Vegyesek
Czeizel János: Adalék a mértékes magyar verselés történetéhez187
Finály Gábor: A Forma urbis448
Katona Lajos: A Fridolin-monda894
Heinrich Gusztáv: A Hildebrand-dal893
Heinrich Gusztáv: A kecskeméti özvegyasszony796
A magyar irodalom a párisi egyetemen191
Petz Gedeon: A Nibelung-stropháról86
A pergamoni ásatások896
Früchtl Ede: A philologia halottjai az 1902. évben184
Tolnai Vilmos: Arany Szondi két apródjának forrásaihoz190
Tolnai Vilmos: Toldi szerelme XX. én. 30. versszakához281
Lukinich Imre: Arany János "A bajusz" czímű költeményének tárgya359
Gyulai Ágost: Arany Toldija IV. én. 19-22. versszakához719
Láng Nándor: Archaeologiai hírek88
Heinrich Gusztáv: A régi német népeposzról892
Alexics György: Az istro-románok357
Jánosi Boldizsár: Az Olympos istenei717
Dante-irodalom446
Czeizel János: Dayka Gábor egy kiadatlan német verse716
Berkovics Miklós: Diderot kéziratai262
Császár Elemér: Egy birálat története358
Récsey Viktor: Egy birálat története442
Császár Elemér: Egy birálat története530
Krausz Sámuel: Gót biblia-töredékek92
Hegedüs István: Hóman Ottó439
Balassa József: Kazinczy és Bacsányi529
Révai Sándor: Káldi születésének éve és egyebek263
Czeizel János: Költemény az 1764-iki országgyűlésről445
Könyvészet95
Tolnai Vilmos: madách egyik sorához188
Balassa József: Megjeyzések Veress Ignácz úr birálatára91
Gombocz Zoltán: Még egyszer a franczia Bánkbán-regényről269
Gyulai Ágost: Még egyszer Pán halála524
Szautner Zsigmond: Miletosi Timotheos Perzsái90
Kuzsinszky Bálint: Mommsen Tivadar889
Mutatvány Kempf (Kemenes) József Ilias-fordításából710
Név- és tárgymutató900
Nyelvészeti füzetek191
Márton Jenő: Pán halála268
Gulyás Pál: Pán halálához523
Gábor Andor: Pán halála898
Philologiai programm-értekezések 1901/190293
Heinrich Gusztáv: Savonarola a német irodalomban797
Strenna dantesca 1903353
Waldapfel János: Szautner Zsigmond85
Szent Szerafikus, r.891
Tolnai Vilmos: Toldi Miklós fegyvereiről442
Vári Rezső Incerti Scriptoris Byzantini etc. cz. művének ismertetése a Revue de Philologie-ban191
Tolnai Vilmos: Zrinyi Miklós és Petronius Arbiter189
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem