754.539

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország a XX. században I-V.

I.: Politika és társadalom, hadtörténet, jogalkotás/II.: Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság/III.: Kultúra, művészet, sport és szórakozás/IV.: Tudomány 1.-Műszaki és természettudományok/V.: Tudomány 2.-Társadalomtudományok

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Babits Kiadó
Kiadás helye: Szekszárd
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 3.266 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-9015-08-3
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes fotókkal, ábrákkal illusztrálva.

Tartalom

I. kötet: Politika és társadalom, hadtörténet, jogalkotás (kiadási év: 1996)
Politika és társadalom
A polgárosodás fél évszázada (1867-1914)11
Magyarország az első világháborúban24
Összeomlás és forradalmak37
A vereség ára37
A proletárdiktatúra43
A Horthy-rendszer49
A konszolidáció útján49
A külpolitika mozgásterei60
Társadalom, életmód és életviszonyok68
Új kormány - régi módszerek (1931)76
Változó viszonyok - változó kormány78
A Gömbös-kormány programja és belpolitikája80
Nagyhatalmi tervek a Duna-mederben84
Szövetségesek és ellenfelek87
Az 1935. évi választás és következményei91
Feladatok és lehetőségek94
Konzervatív ellentámadás: a Darányi-kormány96
Az európai hatalmi viszonyok átrendeződése97
A Darányi-kormány bukása99
Kormányváltás a rendszervédelem jegyében100
Belpolitikai válság (1938 ősze)102
Félbemaradt kísérlet: Az Imérdy-kormány103
A szélsőjöbb szorításában: a Teleki-kormány105
Revízió és külpolitika108
A világháború árnyékában112
Területgyarapodás: a második bécsi döntés116
A "kívülmaradás" politikájának kudarca118
Belépés a második világháborúba119
Külpolitikai útkeresés123
A kibontakozás lehetőségei és az antifasiszta ellenzék126
Gazdaság, társadalom, életviszonyok128
Magyarország német megszállása132
Az utolsó esély a háborúból való kiválásra135
Az összeomlás138
Politika és társadalom 1946-1989 között140
Az államiság újjászervezése és az ideiglenesség időszaka140
A hatalmi dualizmus időszaka149
A kommunista uralmi rendszer intézményesítése165
A rendszerré szervezett irracionalitás évei177
Az "új szakasz" és a forradalom előzményei191
Forradalom és szabadságharc203
A kommunista egyeduralom restaurálása214
A pragmatikus szocializmus évtizedei229
A rendszerváltás (1989)251
A másképp gondolkodók és a rendszerváltás előtörténete251
A rendszerváltás első parlementi ciklusa (1990-1994)253
A tizenegyedik évszázad278
Honvédelem és hadügyek
Az Osztrák-Magyar Monarchia hadszervezete, a magyar királyi honvédség (1900-1917)285
A fegyveres erők szervezeti felépítése a századfordulón285
A honvédség fejlődése a századforduló után287
A magyar honvédség az első világháborúban294
Ország hadsereg nélkül302
A Vörös Hadsereg309
Hadsereg és katonapolitika 1919-1940 között319
Magyarország részvétele a második világháborúban339
A Délvidék visszafoglalása339
Magyarország bekapcsolódása a német-szovjet háborúba341
Magyar honvédség a keleti hadszíntéren 344
Magyar megszálló erők Ukrajnában346
A 2. magyar hadsereg348
Magyar erők ukrán, galíciai és lengyel területen358
Az 1. magyar hadsereg Galíciában és a Kárpátokban359
Románia átállása363
Küzdelem Erdélyért369
A fegyverszünet felés373
Kiugrási kísérlet377
A nyilas hatalom382
Magyarország, mint hadszíntér384
Budapest ostroma387
A magyarországi harcok vége395
Magyarország vesztesége a második világháborúban397
A honvédségtől a néphadseregig 399
Az ideiglenes nemzeti kormány hadserege399
A politikai koalíció hadserege402
Fejlesztés a hidegháború árnyékában404
A tömeghadsereg létrehozása406
A néphadsereg visszafejlesztése410
A magyar forradalom és szabadságharc415
Harc a felkelők ellen416
A fordulat napja (október 28.)421
Magyarország megszállása422
A Magyar Néphadsereg a Kádár-korszakban (1956-1989)427
A hadsereg szervezete és vezetése a konszolidáció időszakában427
A Magyar Néphadsereg az 1960-as években429
A változatlanság évtizede432
Szervezeti változások434
Néphadsereg honvédség437
Jogalkotás és jogrendszer
A modern jogi alapjai443
A jogalkotás és a két világháború között455
A szocialista társadalom jogrendszere469
A jog szerepe a rendszerváltozásban486
II. kötet: Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság (kiadási év: 1997)
Természeti környzet13
Természetföldrajzi jellemzők15
Az ország fekvése, földrajzi helyzete és határai15
Domborzati és felszíni viszonyok17
Vízrajz20
Éghajlat27
Földtani szerkezet, földtörtének, kőzetek39
Az ország területének földtani nagyszerkezeti felépítése39
Hazánk földtörténete41
A földtörténet dokumentumai - A Pannon-medence kőzetei44
Ásványvilág49
Kőzetek, ásványok, ásványosztályok49
Ásványaink felfedezésének múltjából49
A kőzetek ásványtársulásai50
Az ásványképződés sajátosságai51
Ásványaink keletkezése és lelőhelyei52
Ásványkincsek, természeti erőforrások55
Talajok56
Fő talajfajtáink és területi elhelyezkedésük56
A talajhasznosítás, a talajművelés hatása hazánk talajainak fejlődésére59
Talajpusztulás és talajvédelem62
A talajjavítás (meliorizáció) területi jellemzői63
A nagyüzemi gazdálkodás korszaka és hatása talajaink állapotára65
Növényvilág68
A Kárpát-medence növényvilága70
A Pannon-medence növényvilága73
A magyar flóra változásai a 20. század folyamán80
Védett növények85
Állatvilág89
Az állatvilág kutatása89
Az ízeltlábúak94
A rovarok96
A gerincesek102
A madarak104
Az emlősök108
Állatföldrajzi beosztás111
Természetvédelem115
Természetvédelmünk múltja115
Természetvédelmi tevékenység 1945-1990 között116
Az 1990-es évek sajátosságai120
Természeti értékeink állapotát veszélyeztető folyamatok122
Környezetvédelem125
A hazai környezet állapotát befolyásoló főbb folyamatok125
Környezetünk állapotának változásai128
Környezetvédelmi feladatok141
Népesség és társadalom145
Demográfiai jellemzők és folyamatok147
Magyarország népessége147
Születési mozgalom és termékenység171
Házasság és válás182
A család kialakulása, a családformák történelmi változásai187
A halandóság204
Egészségi állapotok210
A vándorlás (migráció)216
Rétegződés, társadalmi mobilitás225
Településhálózat231
Népesedéspolitika és népesedéselmélet243
Szociálpolitika253
Társadalombiztosítás277
Egyházak és felekezetek285
19. századi előzmények287
Egyházak a dualizmus korában289
A katolikus egyház295
Az ortodox keleti keresztény (görögkeleti) egyházak301
Az evangélikus egyház302
A református egyház309
Az unitárius egyház312
Az izraelita felekezet315
A kisegyházak és a magyarországi iszlám320
Forradalmi esztendők 327
A polgári demokratikus forradalom és az egyházak327
A Tanácsköztársaság és az egyházak331
A Horthy-korszak egyházai337
A katolikus egyház343
Az ortodox keleti keresztény (görögkeleti) egyházak354
Az evangélikus egyház356
Az unitárius egyház363
Az izraelita felekezet374
A kisegyházak376
A magyarországi iszlám és a bahá'i vallás380
Egyházak a szovjet rendszerben386
Ökumené396
A katolikus egyház396
Az ortodox keleti keresztény (görögkeleti) egyházak404
Az evangélikus egyház405
A református egyház417
Az unitárius egyház432
Az izraelita felekezet433
Kisegyházak, szabadegyházak435
A Buddhista Misszió - egy nem keresztény felekezet 439
Egyházak a rendszerváltozás után440
Az állam és az egyházak közötti440
Ökumené445
A katolikus egyház446
Az ortodox egyházak449
Protestáns egyházak451
Izraelita felekezet453
A "történelmi" kisegyházak, szabadegyházak455
Nem keresztény vallások és egyházak459
New Age, új vallási mozgalmak, sátánizmus460
Gazdaság465
Mezőgazdaság467
A földterület471
Üzemformák477
A mezőgazdasági közgazdasági viszonyai479
Növénytermelés487
Zöldségtermelés493
Gyümölcstermelés494
Szőlőtermelés496
Agrotechnika498
A mezőgazdaság gépesítése500
Állattenyésztés504
Állategészségügy515
A mezőgazdaság helyzete és arányai a nemzetgazdaságban517
Agrárpolitika és irányítás523
Az emberi tényező527
Agrár-felsőoktatás529
Élelmiszer-feldolgozás530
Élelmiszer-fogyasztás551
Az agrártermékek fülkereskedelme555
A magyar mezőgazdaság nemzetközi összehasonlításban560
Erdészet562
Ipar572
A 19. század közepétől 1913-ig572
A gyáripar az I. világháborúban581
Az ipar Trianontól 1945-ig583
Az ipar a II. világháborút követő években: háborús károk, indulás587
Államosítás az iparban589
Az ipari fejlődés főbb vonásai 1949-1968 között590
A főbb ipari ágazatok fejlődése 1960-1985 közöt596
Az ipar műszaki színvonalának alakulása 1960-1985 között608
A háttéripar jellemzői610
Az ipar anyaggazdálkodása611
Csomagolás az iparban612
A kisipar változó szerepe613
Az ipar helyzetének alakulása 1985-1996 között615
Kereskedelem és idegenforgalom622
Belkereskedelem622
Külkereskedelem641
Idegenforgalom659
Bankvilág, pénzvilág655
A korona és a pengő tündöklésének és bukásának évei655
A második fél évszázad665
Privatizáció és kárpótlás671
A gazdasági államtalanításának előzményei 1987-ig672
A spontás privatizáció időszaka 675
A központilag vezérelt privatizáció 1990-1994 közötti időszaka682
Kárpótlás689
Keresletösztönző privatizációs technikák697
Privatizáció az 1994. évi kormányváltástól 1997 közepéig700
III. kötet: Kultúra, művészet, sport és szórakozás (kiadási év: 1998)
Művészet és kultúra11
Képzőművészet13
Festészet, grafika 1890- 194813
Szobrászat 1890-1945 24
Festészet 1945-1995 31
Grafika 1945-1995 36
Szobrászat 1945-199543
Fotóművészet53
Iparművészet89
Bútorművészet90
Textilművészet97
Kerámiaművészet101
Üvegművészet106
Ötvösművészet, fémművesség108
Alkalmazott grafika (könyv- és plakátművészet)111
Ipari formatervezés115
Építészet121
A századforduló három évtizede122
Építészetünk a két világháború között133
A második félévszázad építészete144
A társadalmi rendszerváltozás időszaka172
A magyar nyelv177
Nyelvünk változásai178
Irodalom185
A század első évtizedétől185
Két háború között194
Irodalom és társadalom a két háború között214
A háború után. a század második fele217
Dráma és színház235
Dráma- és színházművészet a századfordulón és a 20. század elején235
Dráma- és színházművészet a két világháború között253
Dráma- és színházművészet 1945 után284
Film325
Az őskor és a hőskor325
A némafilm fényei és árnyai327
A hangosfilm első másfél évtizede329
1945 utáni utak és tévutak332
A magyar filmművészet új hulláma336
Animáció349
Magyar Rádió353
A Telefonhírmondó, az első beszélő újság (Tertinszky Edit)353
A Magyar Rádió hőskora354
A Magyar Rádió háborús évei362
A demokratikus Magyar Rádió bölcsőjénél371
A Magyar Rádió átmeneti korszaka379
A Magyar Rádió 1956-tól406
Sportműsorok453
Magyar Televízió459
A Magyar Televízió története459
A magyar televíziózás műfajai472
Duna Televízió495
Zene499
A századforduló zenéje. Dohnányi, Bartók, Kodály, Weiner pályakezdése499
Magyar operett az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó évtizedeiben505
Bartok és Kodály pályája csúcsán. Új zeneszerző-generáció jelentkezése az 1920-as években510
Magyar operett a Monarchia széthullása után515
Magyar zene a II. világháború után517
Táncművészet529
A magyar balett530
A mozdulatművészet540
Folklór545
A folklór meghatározása545
A magyar folklór történetének korszakai551
Magyar népzene561
Néptánc568
Sport, szórakozás573
Sport575
A testkultúra575
A testkultúra sportformáinak 1896 előtti térnyerése576
A millenniumi rendezvények és az újkori olimpizmus hatása581
A sportágak iránti érdeklődés változásai a századfordulón586
Az etatizmus szellemében korszerűsített testnevelés és sport korszaka593
A szovjet típusú államszocialista sportmodell alternatívái606
Az államszocialista sportvezetés "legvidámabb barakk"-ja 613
Az átalakulása korszaka619
Vadászat635
Az I. világháború végéig635
A két világháború között637
A II. világháború után639
A cirkusz645
A 19-20. század fordulója és a 20. század eleje638
A két világháború között648
A 20. század második fele649
IV. kötet: Tudomány 1. - Műszaki és természettudományok (kiadási év: 1999)
Műszaki és természettudományok19
Matematika21
A 20. századi magyar matematika közvetlen előzményei21
Matematikai kutatások 1945-ig22
A magyar matematikai kutatások 1945-1970 között26
A magyar matematika a 20. század utolsó harmadában27
A legjelentősebb 20. századi magyar matematikusok munkássága29
A kutatások kiemelkedő tudományterületei36
Csillagászat45
A csillagászat tudománya45
A magyar tudományos csillagászat megindulása45
Az államilag támogatott csillagászati kutatás megteremtése46
A budapesti csillagvizsgáló intézet a két világháború között49
A magyar csillagászati kutatás a II. világháború után50
Ismeretterjesztés, amatőrcsillagászat55
A csillagászat oktatása Magyarországon56
A magyar csillagászattörténeti kutatás és a publikációs tevékenység56
Űrtan59
A magyar űrkutatás kezdetei59
Magyar részvétel az Interkozmosz programban, a fontosabb magyar kutatási eredmények62
A magyar űrrepülés67
A nemzetközi kapcsolatok szélesítése és új eredmények az1980-as években68
Új szervezeti keretek, új feladatok a rendszrváltozás után68
Mechanika71
A mechanika tudománya71
A magyar mechanikai kutatások a 20. században72
A mechanika oktatása72
Magyar tudományos eredmények - iskolák és csoportok73
A mechanika tudományának jelentős magyar személyiségei73
Magyar mechanikusok külföldön elért eredményei77
A mechanikai tudományos kutatások intézményi háttere79
Fizika83
A századforduló előtt83
A 20. század eleje84
A modern fizika születése85
A II. világháború időszaka89
Újrakezdés?90
Újjászervezés91
Az intézetek93
A modern magyar fizika95
Űrfizika98
Nemzetközi kapcsolatok99
Fizika-folyóiratok99
Műszaki és alkalmazott fizika101
A Tungsram101
Optikai kutatások103
Kristályfizikai, kristálynövesztési kutatások107
A Posta Kísérleti Intézet (PKI)110
A félvezető és mikroelektronikai eszközök kutatása, fejlesztése és gyártása114
A debreceni kísérleti fizikai iskola117
Vákuumtechnikai kutatások118
Felületanalitika118
A nukleáris energiához kapcsolódó alkalmazott fizikai kutatások122
Kémia127
A kémia tudományának kialakulása Magyarországon a 18-19. században és a 20. század elején127
A kémia kutatása és oktatása a két világháború között130
A kémiai tudomány a II. világháború után130
Az egyes kémiai tudományterületek kutatása133
Magyar kémiai Nobel-díjasok152
A közelmúlt és a jelem kémiai tudománya152
Kohászat 157
Vaskohászat157
Kutatás-fejlesztési tevékenység a vasiparban170
Fémkohászat177
Kutatási-fejlesztési tevékenység az alumíniumiparban177
Színesfémkohászat178
Oktatás és oktatók180
Géptan183
A gépészeti tudomány kialakulása és fénykora183
A gépészeti tudomány szakosodása, új gépészkarok megjelenése192
A közelmúlt és a jelen gépészeti tudománya197
Építőmérnöki tudományok201
Utak202
Vasutak207
Hidak 212
Talajmechanika218
Elektrotechnika223
Villamos gépgyártás224
A villamos gépek elmélete225
Transzformátorok227
A villamos energai szolgáltatásának tudományos háttere230
Villamosvasutak232
Villamos világítás234
Nagyfeszültségű technika236
Villamos készülékek és berendezések238
Teljesítményelektronika és automatizálás239
Szakoktatás, mérnökképzés240
Távközlés242
Helyzetkép a századfordulón243
Az elektroncső és a rádió megjelenése246
Automatizálás, elektronik és a rádió műsorszórás249
Háborús évek251
Az államosítás és az önálló magyar ipar kialakulása254
Hazai fejlesztés, technológiai lemaradás257
Licencvásárlások258
A fényvezető és a digitális technika261
Új technikák és az embergó263
Napjaink távközlése263
A szakirodalom266
A Híradástechnikai Tudományos Egyesület269
Mérés- és műszertechnika, automatika, számítástechnika271
A mérőeszközök fejlődéséről271
A mértékegységek272
A magyar mérésügyről dióhéjban272
Automatika273
Számítástechnika275
Oktatóközpontok a 20. században280
A magyar ipar a századelőn281
Az I. világháború utáni időszak281
A felsőoktatás fejlesztése281
Főiskolák284
Akadémiai kutatóintézetek285
Űrkutatás, űrfizika286
Elektronikai kutatás-fejlesztés287
Számítógépek fejlesztése287
Erőművi rendszerek288
Ipari kutatóintézetek288
Műszergyártó szövetkezetek291
Automatikagyártók292
Számítástechnikai vállalatok294
Különleges feladatú intézmények294
Műszaki tudományos egyesületek295
Az 1190-es évek tendenciái296
Szakfolyóiratok, műszaki magazinok297
Közelekedéstechnika301
Közúti járműtechnika301
Vasúti közlekedéstechnika309
Hajózás, hajóépítés324
Repülőgépek331
Földrajztudomány345
A földrajztudomány 1945-ig345
A földrajztudomány 1945 után352
A földrajztudomány kutatóműhelyei 1945 után353
A földrajztudomány 1945 után Erdélyben364
Magyar Földrajzi Társaság (MFT)365
Magyar Földrajzi Múzeum366
A földrajztudomány hazai kiadványai367
Meteorológia369
A meteorológia története 1911-ig369
A meteorológia története 1945-ig370
A meteorológia egyes kutatási területeinek fejlődése371
A meteorológia felsőfokú oktatása372
A meteorológia tudománytörténeti gyűjteménye382
A meteorológia tudományos és információs kiadványai384
Geodézia és kartográfia385
Az állami földmérés szervezete385
Háromszögelés386
Kataszteri térképezés387
A magyar geodézia helye a világban390
A geodézia tudományos-kutatási-fejlesztési eredményei391
A kartográfia története392
A felsőfokú föltmérőmérnök- és térképészképzés402
A geodézia és kartográfia tudományos kiadványai, gyűjteményei403
Geológia405
A geológia története 1918-ig405
A földtan története 1919-1945 között407
Az ország részletes földtani felvétele a hazai nyersanyagbázis megismerésére 409
A korábbi kutatások adatainak korszerű feldolgozása416
Geofizika419
A hazai geofizika története419
A hazai geofizika intézményei424
A geofizika kiemelkedő személyiségei430
A Magyar Geofizikusok Egyesülete431
A br. Eötvös Loránd Emlékkiállítás431
A magyar geofizikai szakirodalom431
Bányászat433
A magyarországi bányászat feltételeinek változásai a 20. században434
A Bányamérnöki Kar és a bányamérnökképzés435
Bányaműveléstan437
Bányaméréstan439
Ásvány-előkészítésten440
Bányagéptan, műszaki mechanika442
Szénhidrogén-termelés444
A Magyar Tudományos Akadémia keretében folyó munkálatok446
Kutatóhelyek, intézmények447
Szakmai egyesületek449
Bányászattörténet-kutatás, múzeumok450
Hidrológia453
A felszíni vizek megismerése454
A felszín alatti vizek megismerése458
Vizek elleni védelem462
Vízhasznosítás465
A vizek védelme471
A vízgazdálkodás471
Hivatalok, vállalatok, kutatóhelyek473
Oktatási intézmények476
Folyóiratok, egyesülések477
Múzeumok, kiállítóhelyek477
Növénytan481
A magyar botanika helyzete a 19. század végén481
A botanikai kutatás centurmai és vezető botanikusaink a z 1930-as évekig481
Botanikai centurmhoz nem kötődő botanikusok a 20. század első évtizedeiben484
A botanikai kutatás centrumai és vezető botanikusaink az 1930-as évek után489
Ismert és neves botanikusaink a 20. század végén491
Állattan491
Az állatvilág kutatása499
Állatföldrajzi beosztás500
Az állatvilág védelme501
Az állatvilág kutatói501
Állattani és ökológiai folyóiratok, évkönyvek501
Antropológia503
Kutatóhelyek, kutatási témák506
Folyóiratok508
Gyűjtemények, kiállítások, kongresszusok508
Orvosi biológia511
A kísérleti orvostudomány megalapozói511
Neurobiológia518
Mikrobiológia, virológia, fiziológia518
Az agykutatás perspektívái519
Biológiai kutatóintézetek519
Biofizika521
A biofizikai kutatóhelyek létrejötte és kutatási témáik521
A biofizika tudományos társasága és oktatása528
Orvostudomány529
Megelőző orvostudomány529
Diagnosztikus és gyógyító orvostudomáyn538
Állatorvos-tudomány547
Gyógyszerészet555
Az orvosi és gyógyszerészi tevékenység differenciálódása, a gyógyszertárak kialakulása555
Az egyetemi gyógyszerészképzés kialakulása és fejlődése557
Gyógyszerkutatás és gyógyszergyártás562
A gyógyszereészeti szaksajtó, tan- és szakkönyvek, valamint a magyar gyógyszerészet-történet irodalma575
Talajtan és agrokémia579
A talajtan és a talajtérképezés a II. világháborúban579
Agrokémiai kutatások az I. világháború előtt581
Agrokémiai kutatások a két világháború között581
A talajtan és az agrokémia a II. világháború után585
Tudományos műhelyek és kiadványok587
Erdészettudomány591
A 18. századi gyökerek591
Alapozó munka a 19. században592
Az Erdészeti Kísérleti Állomás létrehozása594
A két világháború közötti korszak597
Új korszak a II. világháború után601
Tudományos iskolák a magyar erdészettudományban608
Társadalmi szervezetek a szaktudomány fejlesztéséért612
A legutóbbi évtized613
Növénytermesztéstan617
A növénytermesztéstan története617
A növénytermesztési kutatás szakterületei624
Kutatóállomások és intézetek631
Szakoktatás641
Az intézmények és az oktatás642
Kertészet647
Gyümölcstermesztés647
Faiskolai termesztés650
Zöldségtermesztés652
Dísznövénytermesztés655
Gyógynövénytermesztés657
Vetőmagtermesztés658
Kerttervezés658
Oktatás659
Kertészeti szakmai képzést adó egyéb iskolák660
Kutatóintézetek664
Növénynemesítők664
Szakfolyóiratok, periodikák666
Kiállítások667
Szervezetek667
Szőlészet és borászat669
Szőlészet669
Történeti áttekintés669
Oktatás671
A szőlészeti kutatómunka674
A szőlőnemesítés története677
A szőlészet szakirodalma680
Kiállítások681
A borászat682
A pezsgőgyártás története674
Borászati kutatás685
Borkultúra Magyarországon686
A borászat szakirodalma688
Kiállítások, borversenyek689
A szőlészet és a borászat szakmai szervezetei, egyesülései691
Állattenyésztés691
A korszerű állattenyésztés születése691
Az állattenyésztés művelői a két világháború között692
Az állattenyésztési iskolák kialakulása és tevékenysége a II. világháború után697
A vidéki agrár-felsőoktatási intézmények707
Az állattartás építészete712
Az állattartás gépesítése713
Állattenyésztő szervezetek715
Magyar Mezőgazdasági Múzeum716
Folyóiratok, peridoikák717
Mezőgazdasági gépészet719
Gépkísérleti állomások719
A Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet (MGI)723
A mezőgazdasági gépészt felsőoktatási intézményei725
A mezőgazdasági gépészet tudományos műhelyei730
V. kötet: Tudomány 2. - Társadalomtudományok (kiadási év: 2000)
Filozófia13
A századforduló európai filozófiájának fő irányai13
A 19. századi magyar filozófiai előzmények vázlata13
Kiadványok és intézmények14
Böhm Károly14
Neokantinizmus16
Pozitivizmus 18
Anarchizmus20
Palágyi Menyhért20
Pauler Ákos21
Brandenstein Béla23
Katolikus filozófia23
Protestáns filozófia28
Szellemtörténet, kultúrfilozófia29
Jogfilozófia30
Fenomenológia31
Baloldali nyugai emigráns társadalomfilozófusok32
Az 1945 utáni időszak33
Lukács György34
A marxizmus többi képviselője34
Önálló irányok35
A közelmúlt és a mai helyzet36
Jogbölcselet39
Szociológia59
A szociológia kezdetének problémája59
Magyar szociológiatörténet61
A reformkor és kiegyezés: a pozitivizmus recepciója65
A két világháború között: szaktudomány és szociográfia78
A szocialista eltörlések kora: 1945-195680
A magyar szociológia intézményesülésének kora: 1963-198983
Közgazdaság-tudomány85
Pszichológia105
Történeti kibontakozás105
A filozófiai kezdetek105
A kísérleti hagyomány kezdetei106
A korai magyar pszichológia és a nevelésügy108
A magyar mélylélektan108
A II. világháború utáni mélypont 110
Talpraállás112
Fellendülés és differenciálódás112
Szakmai intézmények112
Kutatóhelyek113
Folyóiratok, kiadványok113
A pszichológia oktatása113
Néprajztudomány115
Az előzmények 1900-ig115
A csendes munka évtizedei121
Az 1921-1945 közötti korszak128
Az elmaradások pótlása136
Útkeresés157
Kulturális antropológia161
Az intézményi megjelenlés előtti korszak162
A néprajzzal karöltve163
Intézmények kialakulása167
Irodalomtudomány171
Irodalmi élet, kutatóhelyek, "irányzatok"172
Folyóiratok, könyvkiadás176
Irodalomtörténet, irodalomelmlélet, összehasonlító irodalomtudomány188
Kritika199
Verstan203
Nyelvtudomány209
Az európai nyelvtudomány útja210
Európai és magyar nyelvtudomány 211
Uralisztika235
Altajisztika251
A három iskolateremtő tudós-tanár252
A 20. századi magyar altajisztika fontosabb kutatási témái253
Az altajisztika mai intézményi keretei261
Folyóiratok, sorozatok263
Ókortudomány263
Az ókortudomány oktatási intézményei278
Az ókortudomány műhelyei282
Történetírás285
Dualizmuskori előzmények285
A magyar történetírás a két világháború közötti időszakban292
A magyar történettudomány fejlődése 1945 után304
Történelem segédtudományai313
Archontológia314
Diplomatika315
Genealógia317
Falerisztika320
heraldika321
Insigniológia324
Kronológia326
Metrológia327
Numizmatika327
Paleográfia331
Szfragisztika333
Történeti földrajz334
Történeti ikonográfia336
Vexillológia337
Levéltártan339
Régészet353
A magyar régészettudomány 18-19. századi öröksége354
A magyar régészet korszakai a 20. században356
Ősrégészet373
A római kor kutatása373
A népvándorlás és honfoglalás korának kutatása381
Árpád-, közép, és kora újkori régészet392
Magyar régészek és régészeti kutatások külföldön397
A régészet "új" elágazásai és segédtudományainak eredményei399
A régészet fontosabb tudományos és oktatási intézményei403
Bibliográfiák, leletkataszterek, szakfolyóiratok, tankönyek, monográfiák404
Helytörténeti kutatás410
19. századi előzmények416
A századfordulótól az I. világháborús összeomlásig 421
A két világháború között427
1945 után427
Könyvtártudomány443
A könyvtártudomány fogalmának változásai. A könyvtártudomány és társtudományai443
A könyvtártudomány legkiemelkedzőbb képviselői. A könyvtárosképzés. A könyvtárügyi szakirodalom445
Oktatásügy455
Oktatásügy a századforduló körüli évektől a trianoni békeszerződésig455
A forradalmak oktatásügyi rendelkezései 459
Kultúrpolitika és közoktatásügy a két világháború között460
Kultúrpolitika és közoktatásügy 1945-1989 között469
A rendszerváltozás utáni évek útkeresése 477
Bibliográfia az I-V. kötethez485
Személynévmutató az I-V kötethez533
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem