A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország története 1/1-2.

Előzmények és magyar történet 1242-ig

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.812 oldal
Sorozatcím: Magyarország története
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-3560-2
Megjegyzés: A könyv fekete-fehér fotókkal, kihajtható térképekkel illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Fülszöveg

A sorozat I. kötete minden eddigi vállalkozást felülmúló részletességgel dolgozza fel az eseményeket. A régebbi kőkor tárgyalásával kezdve, régészeti kultúrák, majd pedig népek (kelták, trákok, szarmaták, hunok, germánok, avarok, szlávok) történetén és a magyar őstörténeten át érkezik történelmünk nagy fordulópontjához, a honfoglaláshoz.
A kibontakozó kép jól érzékelteti, hogy a Kárpát-medencében megtelepedett magyarság szintetizálta saját múltját és a helyi előzményeket: a honfoglalásban e két történeti vonulat egyesül; az Uráltól az Alpokig terjedő roppant térségen történtek lépnek elénk.
Az államszervezés, a középkori magyar állam megerősödése - államiságunk évezredes létének bizonyítékai -, a feudalizmus kialakulásával és megszilárdulásával együtt járó kemény küzdelmek, belviszályok és a külső ellenséggel vívott harcok elevenednek meg a kötet lapjain. Képet kapunk középkori keresztény műveltségünk kezdeteiről, az anyagi és szellemi kultúra kibontakozásáról.
A szerzők az... Tovább

Tartalom

I. kötet
Előszó13
Előzmények23
Történeti földrajzi bevezető - Somogyi Sándor25
A magyar nép kialakulásának és vándorlásának földrajzi környezete25
A magyar természeti földrajz kapcsolata a történettudományokkal és feladatai a magyar őstörténet kutatásában25
A finnugorok és az ősmagyarok régi lakóterületei természeti viszonyainak vázlata26
A Kárpát-medence természeti viszonyainak változásai a honfoglalás előtt48
A terület kialakulásának főbb vonásai a pleisztocénban48
A földtörténeti jelenkor (holocén) felszínfejlődése. Az első antropogén hatások és természeti földrajzi összefüggéseik51
A természeti tájfejlődés utolsó fejezete a történeti kor kezdetén57
A Kárpát-medence természeti képe a honfoglalás idején61
A régibb kőkor Magyarországon - Gábori Miklós69
Fogalmi magyarázatok69
A földtörténeti tagolás és földrajzi tagolódás73
Alsó paleolitikum75
A kultúrák összefüggései79
Középső paleolitikum80
Kronológia81
Az embertani és kulturális fejlődés irányai82
A történeti folyamatok vázlata85
Közép- és Kelet-Európa benépesedése87
A felső pleisztocén éghajlata89
Változások a kutatás történetében91
A középső paleolitikum magyarországi települései: Bükk hegység, Dunántúl92
Felső paleolitikum101
A Szeleta-kultúra102
Megjegyzések a bükki Szeleta-kultúráról104
A aurignacien-kultúra105
A gravetti műveltség107
A késő paleolitikum életformája108
A gravetti kultúra eredete és csoportjai109
A gravetti kultúra települései111
A "mikrogravett-csoport"113
Mezolitikum114
A nemzetségi és törzsi társasalom története Magyarországon - Bóna István117
Az újkőkor (neolitikum)117
A Körös-kultúra120
A közép-európai neolitikum magyarországi csoportjai125
Az alföldi vonaldíszes keramika csoportjai126
A Dunántúl neolitikuma128
Az Alföld a fejlett neolitikum idején: Vinca-Tordos-kultúra, tiszai kultúra129
A rézkor135
A korai és középső rézkor135
A késő rézkor140
Az első kelet-európai pásztorok az Alföldön143
A bronzkor145
A bronz145
A korai bronzkor147
A középső bronzkor153
A halomsíros nép támadása162
A közép-Duna-medencei bronzkor katasztrófája165
A késő bronzkor166
A korai vaskor169
Az Alföld a korai vaskor első felében170
A Dunántúl korai vaskora172
A Tisza-vidék és a Kárpát-medence keleti fele a korai vaskor második felében175
A késői vaskor: kelták, dákok és pannonok - Mócsy András180
Politikai történet 180
Etnikai és társadalmi viszonyok192
A római kor - Mócsy András199
A Iulius-Claudius-dinasztia kora199
Pannonia meghódítása és az augustusi külpolitika199
A római uralom külső és belső konszolidációja205
A Flaviusok és Antoninusok kora211
Új határpolitika és Dacia meghódítása211
Belpolitikai reformok és a tartományi igazgatás kiépítése220
A virágzás és a válságok kora227
A markomann háború és a dunai katonság aktivizálódása227
A severusi virágkor233
A nagy válság és Dacia feladása237
Az "illír vezérszerep" és a dominátus kora243
Pannonia és a központi hatalom megszilárdítása243
A késő antik idők Pannoniában251
A római uralom vége258
Az események258
A romanizáció és utóélete260
A népvándorlás kor és a korai középkor története Magyarországon - Bóna István265
A hunok265
Az ázsiai nomád háttér, az európai hunok276
Attila birodalma281
A hun birodalom társadalma285
Régészeti emlékek287
Pannonia osztrogót korszaka288
Nedao után288
Az interregnum292
A gepidák294
A gepidák gazdasága és társadalma297
A langobardok299
A langobardok gazdasága és társadalma304
Vallás306
A langobard - gepida háború308
Az avarok310
Az avar - bizánci háborúk313
A korai avar hatalom összeomlása316
A korai avarok és a szlávok317
A korai avar társadalom319
A közép-avar kori átalakulás325
A késő avar korszak327
Az avar kor gazdasági alapjai329
A 8. századi avar társadalom333
Nagy Károly 791. évi hadjárata336
Az avar birodalom felbomlása340
A kelet-magyarországi avarság pusztulása343
A Karoling Pannonia346
Az Oriens és korai szervezete347
Az Oriens közigazgatásának átszervezése, 828-829349
Etnikai viszonyok351
Az egyház354
Pannonia gazdasága a 9. században357
Pribina, Kocel és Metód360
A morvák365
Az Alföld és Erdély a 9. században: a bolgárok370
A magyar nép őstörténete - Bartha Antal375
A nemzetségi társadalom korszaka377
A kezdetek és az őshaza kérdései377
A magyar őstörténelem fogalma377
Az uráli és finnugor őshazaelméletek 396
Az őshazaelméletek tanulságai404
A finnugorság a Volga - Káma vidékén413
A patriarchális nemzetség419
A magyar nyelv alapszókincsének tanulságai419
Település és gazdálkodás a Volga - Káma vidékén az i.e. 3-2. évezredben424
A rokonságon alapuló társadalmi szervezet431
A termelőgazdálkodás és a finnugorság441
A magyar őshaza454
A szellemi műveltség461
A törzsi és törzsszövetségi társadalom korszaka469
A korai és a fejlett vaskor469
A vaskor jellemzése469
Gazdálkodás és települési viszonyok470
A kora vaskori társadalom, i.e. 7-i. sz. 3. század476
Az ősmagyarok a délorosz sztyeppen481
Az ugor magyarok elvándorlásának kérdései481
A magyar - török kapcsolatok492
A Kazár Kaganátus és a keleti szlávok szomszédságában498
Az ősmagyarok Levediában és Etelközben517
Az etelközi magyarok politikai berendezkedése528
Az ősmagyarok gazdasági élete a sztyeppen539
Etelköz felhagyása545
Az 5-9. századi műveltség a sztyeppen és az ősmagyarok549
Magyarország története a honfoglalástól a tatárjárásig575
Honfoglalás és megtelepedés - Györffy György577
A magyar honfoglalás lefolyása577
9. század végi népvándorlás577
A Kárpát-medence 9. század végi állapota: legenda és valóság584
A honfoglalást bevezető harcok588
Besenyő - bolgár támadás és menekülés az új hazában591
Pannonia és Morvaország elfoglalása597
A magyarok megtelepedése605
Milyen módon történt a föld felosztása?605
A vezérek a folyó menti szállásváltása: Árpád és Kurszán614
Az Árpád-fiak szállásrendje és a dukátus 619
A vezérek szállásrendje és a törzsek623
A magyar és a helyi szláv társadalom634
Szláv - magyar együttélés634
Település, gazdasági élet639
Társadalmi fejlődés645
A kalandozások kora - Györffy György651
Zsákmányoló és adóztató hadjáratok651
Gazdasági és társadalmi indítékok651
Tizennégy éves német - magyar háborúság656
A nyugati "békeövezet" kialakítása és a távolsági kalandozások kezdete661
Görög adó, olasz zsold, német elhárítás670
Uralomváltás és a székelyek676
Békés beilleszkedési kísérlet és kudarca680
A fejedelemség erősítése és a bizánci misszió680
Az utolsó nyugati hadjáratok és az augsburgi csata685
Az augsburgi csata vélt és való jelentősége691
Taksony fegyveres békepolitikája702
Az erőviszonyok átrendeződése702
A külpolitika átfordulása707
Államszervezés - Györffy György717
Géza fejedelem kora717
Gazdasági és társadalmi átalakulás az ezredfordulón717
Géza történelmi szerepe és egyénisége723
A nyugati térítés kezdete726
Géza békés külpolitikája734
Központosító belpolitika740
István trónjának biztosítása745
István király államszervezése748
Koppány lázadása748
István király egyénisége753
A keresztény királyság megalapítása758
Központosító harcok763
Térítés és az egyházszervezés elindítása769
Vármegye, vár, város777
Udvar és udvari szervezet 789
Uralkodó osztály és világi nagybirtok795
Jogi írásbeliség, oklevéladás, törvénykezés799
István lengyel, besenyő és bolgár háborúja807
Beilleszkedés Európába815
Kelet - nyugati hídverés és német terjeszkedési kísérlet815
Új egyházi alapítások, újjászervezés819
Kincstár- pénzverés823
Szellemi művelődés826
Trónutódlás831
Az új társadalmi rend válsága trónküzdelmek - Györffy György835
Péter és Aba835
Az Árpád-ház mellőzésétől a német hűbérig835
Pogánylázadás843
Endre és Béla847
Helyreállítás és továbbfejlesztés847
A német támadás és egy nomád invázió elhárítása855
A korona és kard viszálya862
I. Béla ezer napja865
Salamon és Géza871
Fegyverszünet. Pénzügyi reform871
"Aktív" külpolitika874
Belháború. I. Géza uralma881
A magyar állam megszilárdulása - Györffy György893
A lovagszent uralkodása893
László egyeduralmának biztosítása893
László törvényhozása898
A király kincstára904
Szentté avatások907
Az egyház átszervezése, egyházi művelődés915
Külpolitika, Horvátország megszállása928
Könyves Kálmán kora940
Kálmán király és Álmos herceg940
A keresztes hadjárat944
Kálmán külpolitikája947
Álmos kalandjai és bukása956
Könyves Kálmán gazdaságpolitikája és jogalkotása960
Gazdasági és társadalmi fejlődés a 12. század közepéig966
Népesség, település, termelés, árucsere966
Szabad, szolga és félszabad976
Várnép, udvarnok, szabados és örökös szolga981
Ühegy, vendég és izbég988
Harcos jobbágy, középréteg992
Uralkodó osztály995
Tollforgatók. A történeti irodalom megindulása1001
A korai feudalizmus (1116-1241) - Kristó Gyula1007
Bevezetés1007
Gazdaság1012
Mezőgazdasági termelés1012
Földművelés1021
Állattenyésztés1026
Tulajdonviszonyok1034
A gazdálkodás keretei1051
Kézművesek1059
Kézművesség1066
Kereskedelem1075
Pénzviszonyok1085
Népesség és település1092
Idegen etnikumok1092
Falu1106
Város1115
Társadalmi helyzet1131
Alávetett népelemek1131
Átmeneti rétegek1149
Világi előkelők1155
Egyházi társadalom1162
Politikai viszonyok1172
Királyi hatalom, királyi vármegye a 12. században1172
II. István1178
II. Béla1188
II. Géza és Borisz1193
II. Géza orosz és bizánci háború 1198
Bel- és külpolitika nehézségek II. Géza uralkodásának utolsó éveiben1211
A Bizáncból támogatott ellenkirályok1218
III. István harcai Bizánccal1124
III. István konszolidációs kísérlete1232
III. Béla konszolidációja1238
Új vonások III. Béla belpolitikájában1245
III. Béla hódító külpolitikája1252
Imre és III. László1258
II. Endre új berendezkedése1273
Az új berendezkedés hívei1280
A világi nagybirtokosság előretörése1291
Az új berendezkedés ellenfelei1298
Az új berendezkedés időszakának külpolitikája1302
Az új berendezkedés tetszhalála és feléledése1312
Az 1222. évi Aranybulla1320
Endre és Béla politikája az 1220-as évek közepén1332
Béla birtokvisszavételi politikája1345
Az egyházi nagybirtokosság politikai sikerei II. Endre uralkodásának utolsó éveiben1352
A nemesi megye kezdete1367
II. Endre külpolitikája uralkodásának utolsó éveiben1368
IV. Béla újabb birtokvisszavételei1374
Magyarország a tatár támadás útjában1381
Szellemi műveltség1388
Népi kultúra1388
Iskolaügy1391
Írásbeliség1392
Stílusirányzatok1406
A tatárjárás (1241-1242) - Kristó Gyula1417
A tatárok útja Vereckéig1417
A tatárok Magyarországon1425
Időrendi áttekintés1441
Források és feldolgozások1555
Rövidítések jegyzéke1715
Személynévmutató1731
Helységnévmutató1775
Képek jegyzéke1799
Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke1809
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország története 1/1-2. Magyarország története 1/1-2. Magyarország története 1/1-2. Magyarország története 1/1-2. Magyarország története 1/1-2. Magyarország története 1/1-2. Magyarország története 1/1-2.

A kötetek borítója és lapélei enyhén foltosak.

Védőborító nélküli példányok.

Állapot:
4.680 ,-Ft
70 pont kapható
Kosárba