A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar nyelv történeti nyelvtana I.

A korai ómagyar kor és előzményei

Tartalom

Bevezetés17
Introduction28
Morfematika39
Az igék41
Zelliger Erzsébet: Az igetövek41
Az igetövek állapota az ősmagyar kor kezdetén41
A morfofonetikai változások hatása az igetövekre42
Járulékos elemek a tövekben53
Analogikus hatások a tövekben54
A fiktív tövű igék55
Az igetőrendszer a korai ómagyar kor végén57
dr. Bartha Katalin: Az igeképzés60
Ősmagyar kori képzőállományunk60
Korai ómagyar kori képzőállományunk64
Alaki kérdések66
Funkcionális kérdések77
E. Abaffy Erzsébet: Az igemód- és igeidő-rendszer 104
A mód- és időrendszer az ősmagyar kor elején104
Az ősmagyar korszak nyelvi eseményei107
Az igemódok és igeidők közlésbeli szerepe a korai ómagyar korban116
E. Abaffy Erzsébet: Az igei személyragozás122
A személyragozás az ősmagyar kor elején122
Az ősmagyar korszak nyelvi eseményei123
A korai ómagyar kor paradigmái139
Az általános és a határozott ragozás használata a korai ómagyar korban154
A névszók160
Sárosi Zsófia: A névszótövek160
A névszótövek az ősmagyar kor elején160
A névszóvötek alakulása az ősmagyar kor folyamán160
A névszótövek fejlődése a korai ómagyar korban164
A csonka tő: teljes tő váltakozás a korai ómagyar kori névszótövekben186
Szegfű Mária: A névszóképzés188
Az ősmagyar és a korai ómagyar kor névszóképző-állománya188
A névszóképzés általános funkcionális sajátosságai225
Korompay Klára: A névszójelzés259
Az ősmagyar kor elejének nyelvi képe259
A rendszer fejlődése az ősmagyar kor folyamán262
A rendszer állapota és további fejlődése a korai ómagyar korban270
Korompay Klára: A névszóragozás284
Az ősmagyar kor elejének nyelvi képe284
A rendszer fejlődése az ősmagyar kor folyamán289
A rendszer állapota és további fejlődése a korai ómagyar korban302
Egyéb szófajok319
A. Jászó Anna: Az igenevek319
Az igenevek állománya az ősmagyar kor elején319
Az -ó/-ő képzős igenév321
Az -andó/-endő képzős igenév331
A -t,-tt képzős igenév332
A -ni képzős igenév339
A -va/-ve, -ván/-vén képzős igenév344
A -val/-vel képzős igenév349
Összefoglaló táblázatok350
Sipos Pál: A névmások353
Az egy szófajú névmások354
A hármas szófajú névmások382
D. Mátai Mária: A határozószók401
Határozószó-állományunk az ősmagyar kor elején401
A határozószók morfematikai kérdései402
A határozószók funkcionális kérdései428
D. Mátai Mária: Az igekötők433
Alaki és keletkezéstörténeti kérdések433
Funkcionális kérdések438
Zsilinszky Éva: A névutók442
A névutói szófaj kialakulásának általános kérdései442
A rendszer állapota és fejlődése az ősmagyar korban444
A rendszer állapota és fejlődése a korai ómagyar korban451
A névutós szerkezetek jelentős szerinti csoportjai456
I. Galasy Magdolna: A névelő és névelő-előzmény461
A határozott névelő461
A határozatlan névelő474
Juhász Dezső: A kötőszók476
A kötőszók állománya az ősmagyar korban476
A korai ómagyar rendszer és előzményei477
Juhász Dezső: A módosítószók501
A módosítószók állománya az ősmagyar korban501
A korai ómagyar rendszer és előzményei502
I. Galassy Magdolna: Az indulatszók514
Zelliger Erzsébet: A szóösszetétel523
Örökségünk az ősmagyar kor kezdetén523
Összetett szavak és szoros szókapcsolatok az ősmagyar és a korai ómagyar korban közszói használatban526
Szóösszetétellel keletkezett tulajdonnevek536
A. Molnár Ferenc: A két- és többszófajúság, a szófajváltás553
Az ige-névszók553
Igei kettő szófajúság, igésülés más szófajokkal kapcsolatban562
Főnévi-melléknévi kettős szófajúság563
Főnévi-számnévi és melléknévi-számnévi kettős szófajúság574
Melléknévi igenévi-főnévi kettős szófajúság575
Melléknévi igenévi-melléknévi kettős szófajúság579
Határozószói-főnévi kettős szófajúság581
Határozószói-melléknévi kettős szófajúság582
Mondattan585
A mondat és fajai587
Pólya Katalin: A mondat fajai mondalitásuk szerint587
Pólya Katalin: Az állító és a tagadó mondatok593
Balázs Judit: A mondat szerkezete595
A mondat makroszerkezete595
A tagmondat szerkezete605
Wacha Balázs: A mondat szórendje és aktuális tagolása618
A mondat szórendje618
A mondat aktuális tagolása628
A mondatot felépítő szerkezetek632
Farkas Vilmos: A hozzárendelő (alany-állítmányi) szerkezet632
Az alany632
Az állítmány636
Az alany és az állítmány egyeztetése646
Hutás Magdolna: Az alárendelő szerkezetek. Az igei szerkezetek649
Az ige szabad bővítményei650
Az ige kötött bővítményei660
Hutás Magdolna: Az alárendelő szerkezetek. Az igenévi szerkezetek673
S. Hámori Antónia: Az alárendelő szerkezetek. A főnévi szerkezetek676
A jelzős szerkezetek676
A főnév határozói szerkesztésmódú bővítményei713
S. Hámori Antónia: Az alárendelő szerkezetek. A melléknévi, számnévi és határozó(szó)i szerkezetek716
A melléknévi szerkezetek716
A számnévi szerkezetek719
A határozó(szó)i szerkezetek720
Papp Zsuzsanna: A mellérendelő szerkezetek724
Az ősmagyar kor és előzményei724
A korai ómagyar kor725
Az összetett mondatok728
Haader Lea: Az alárendelő mondatok. Az alanyi, állítmányi, tárgyi és határozói mellékmondatok728
Az ősmagyar kor és előzményei728
A korai ómagyar kor730
Dömötör Adrienne: Az alárendelő mondatok. A jelzői mellékmondatok742
Az ősmagyar kor és előzményei742
A korai ómagyar kor744
Papp Zsuzsanna: A mellérendelő mondatok746
Az ősmagyar kor és előzményei746
A korai ómagyar kor746
Szöveggrammatika753
Papp Zsuzsanna: Legkorábbi emlékeink szöveggrammatikája755
A szövegmondatok összekapcsolása756
Hiány a szövegmondatokban761
Az anaforikus elemek szövegösszekötő szerepe764
A szöveg szemantikai és szintaktikai kohéziája769
A ritmikus kohézió775
Az idézés módjai780
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem