1.018.095

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hadtudomány 2005/1-4.

A Magyar Hadtudományi Társaság Folyóirata - XV. évfolyam

Tartalom

ELSŐ SZÁM
BIZTONSÁGPOLITIKA
Pirityi Sándor: Az állam fegyveres önvédelmi joga - az erőalkalmazás jogrendje és etikája.............3
Hadnagy Imre József: A háború és a terrorizmus. Változnak-e a háborúval kapcsolatos
elméletek - korunk egyik legnagyobb kihívása a terrorizmus tükrében........................16
HADTUDOMÁNY- HADÜGY
Deák János: Napjaink és a jövő háborúja...................29
Kovács Gyula: A terrorizmus elleni küzdelem és az átalakuló haderő..........................50
Jakus János: A Magyar Honvédség a rendszerváltástól napjainkig ..................64
Kovács Zoltán: Az MH műszaki zárási képességeinek fejlesztése és a NATO-elvek adaptálása ...........77
VÉDELEMGAZDASÁG
Birák Ottó: A beszerzések céginformációs rendszerének működéséről....95
FÓRUM
Kemény János: Az al-Kaida mozgalom.......................107
Zhu Ruichen: Az észak-koreai atomfegyverkezésről............118
SZEMLE
Oroszi Antal: A katonai felsőoktatás elkötelezett robotosainak. M. Szabó Miklós: A magyar katonai felsőoktatás története 1947-1956 ......................... 125
A TÁRSASÁG HÍREI
A 2004. évi pályázatokról ................................................................................129
Az MHTT pályázati felhívása a 2005. évre ...........................130
A Védelemgazdasági szakosztály üléséről............................131
Öt éves a Honvéd Altiszti Folyóirat ................................................................131

MÁSODIK SZÁM
BIZTONSÁGPOLITIKA
Szenes Zoltán: A NATO jövője Új stratégiai koncepcióra van szükség............ 3
HADTUDOMÁNY-HADÜGY
Ács Tibor: A hadikultúra históriájához....................15
Hajma Lajos: A háborúval kapcsolatos elméletek változásai......27
Kovács Gyula: Tűztámogatás és mélységi harc az összhaderőnemi műveletekben.......37
Bartha Tibor: A nem halálos eszközök fejlesztésének tendenciái... 46
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Padányi József: A katonai műveletek műszaki támogatásának tapasztalatai ...................56
Kovács Zoltán-Kovács Tibor-Vincze Árpád: Vegyi monitoring és térinformatika .............69
Kiss Sándor - Simon Ákos: A terrorizmus hatása a biztonságtechnikára és a biztonságtechnikai mérnökképzésre ......... 77
VÉDELEMGAZDASÁG
Bognár Ferenc: Controlling alkalmazása a katonai gazdálkodásban a védelmi szolgáltatás
minőségének javítása érdekében................ 85
RENDVÉDELEM
Orovecz István: Gondolatok a dél-kelet-ázsiai szökőár-katasztrófa kapcsán........... 95
Grónás József - Sallai János: Kishatárforgalom története és jövője az EU-ban..... 104
FÓRUM
Kósa Sándor-Ruszin Romulusz-Petrovics Mihály: A Magyar Honvédség könnyű lövészzászlóalj doktrína kidolgozása........................ 110
Siposné Kecskeméthy Klára: Információcsere a minőség érdekében...........117
Lits Gábor: ABV-fenyegetettség napjainkban...............123
A TÁRSASÁG HÍREI
Az MHTT 2005. évi küldöttgyűléséről...............................131
A küldöttgyűlés érdemi (nem ügyrendi) határozatai..................132
A Társaság közhasznúsági jelentése a 2004. évről ..................133
A katonai erő újszerű alkalmazása a XXI. század elején című tudományos konferencia programja............................135
Emékezzünk rájuk! ..................................................................................136

HARMADIK SZÁM
BIZTONSÁGPOLITIKA
Gyarmati István: Nem csak a NATO jövője a tét!................. 3
Deák Péter: Biztonságoptimizmus - atlantiszkepticizmus....... 8
Tóth László: A balkáni békefolyamat a biztonsági világhelyzet környezetében..........14
HADTUDOMÁNY-HADÜGY
Bimbó József: A jövő háborúiról...........................23
Bognár Károly: Néhány gondolat a „Napjaink és a jövő háborúja" című cikkhez.........28
Kőszegvári Tibor: A katonai felderítés aktuális kérdései a terrorizmus elleni harcban...................30
Kósa Sándor - Ruszin Romulusz: A harcászati feladatok osztályozása és tartalmuk meghatározása ...................42
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Kádár Pál: A katonai felsőszintű vezetés integrációjáról.......49
Jakus János: A VSZ gyakorlatainak jellemző vonásai a feltételezett délnyugati hadszíntéren...........61
Izsa Jenő: A katonai elhárító tisztek képzéséről.............68
Nagy Gábor-Kovács Tibor: A szcintillációs detektorok jelene és jövője ........77
VÉDELEMGAZDASÁG
Antal Erika: A védelmi teljesítménymérés eljárásai és hazai bevezetésük esélyei.....................85
FÓRUM
Pirityi Sándor: Latin-Amerika - az „elfelejtett földrész" porondra lép........ 95
Madar Imre: A NATO szerepvállalása az iraki biztonság megteremtésében ............110
Szabó Mária: Ki volt Guido Romanelli? ....................117
A TÁRSASÁG HÍREI
Újjáalakult a Hadtudományi Bizottság...............................129
„A katonai erő újszerű alkalmazása a 21. század elején" című tudományos konferencia programja ........................131

NEGYEDIK SZÁM
ELŐSZÓ................3
KÖSZÖNTŐ............5
BEVEZETŐ ELŐADÁSOK
Braun László: A magyar katonai erő újszerű alkalmazása a 21. században.............7
Nagy Zoltán: A 21. század fegyveres küzdelmeinek irányai és kihívásai a NATO szemszögéből..............13
Szenes Zoltán: Katonai kihívások a 21. század elején.................19
Deák János: A katonai műveletek hadászati jellemzői napjainkban ....31
Ormos Mária: A háborúról és a terrorizmusról ............................................35
A SZEKCIÓK ÜLÉSEI.........................................45
ELSŐ SZEKCIÓ
Molnár István: A jövő háborújáról, fegyveres konfliktusáról............47
Makk László: A katonai erő alkalmazása a 21. században..............54
Rácz Lajos: A kínai stratégiai gondolkodás központi fogalma: az össznemzeti erő...............................60
Pirityi Sándor: A terrorizmus manipulatív kezeléséről................64
Pataky Iván: Katasztrófavédelem és honvédelem ..................66
Szternák György: A nem háborús műveletek kutatásának irányairól .......71
MÁSODIK SZEKCIÓ
Isaszegi János: A honvédség részvétele a nemzetközi békeműveletekben
(Tények, lehetőségek, tapasztalatok).................. 75
Talla István: A multinacionalitás elve a NATO-ban................. 80
Németh István: Multifunkcionális képességek fejlesztése a szárazföldi erőkben......... 96
Tóth András: A válságreagáló műveletek felderítő támogatásának néhány tapasztalata.............................. 104
Hautzinger Gyula: Magyar katonai részvétel az Iraki Szabadság műveletben........... 108
Padányi József: A nemzetközi katonai műveletek műszaki támogatásának tapasztalatai......120
Felházi Sándor-Mamusich György: Az ARTHUR tüzérségi felderítő radar alkalmazása
békeműveletekben .............................. 124
Két kiegészítés
Héjjá István....................................132
Kántor Rezső...................................133
HARMADIK SZEKCIÓ
Szeles Péter: Kommunikációs paradigmaváltás szükségessége a Magyar Honvédségben.............. 135
Matus János: A biztonság és a védelem problémái a változó nemzetközi rendszerben.......................... 142
Lattmann Tamás: A terrorizmussal szembeni fellépés kérdései a nemzetközi hadijog területén.....................148
Himmer Péter: Etika és katonai cselekvés......................... 152
Varga Krisztián: A katonai szolgáltatóipar.......................... 161
Farkasné Zádeczky Ibolya: A katona hatékony felkészítéséről.......... 168
Mezey Gyula: Egy gyors testületi döntéshozatalt támogató szakértői rendszerről...................171
Kiss Kálmánné: A háború és a hadviselés politikatudományi kérdéseiről .. 173
Kiss Zoltán László: A terrorizmus elleni küzdelem szociológiai természetű kihívásai.................... 182
Porkoláb Imre: Aszimmetrikus hadviselés: az ortodox és a gerilla hadikultúra összecsapásai............ 188
Tálas Péter: A terrorizmus elleni küzdelem néhány dilemmájáról .... 194
A SZEKCIÓK MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE.........................203
ZÁRSZÓ.....................................................211
Szerzők, előadók, felszólalók .....................................213
FOTÓK......................................................215
Az MHTT pályázati felhívása a 2006. évre...........................224
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hadtudomány 2005/1-4. Hadtudomány 2005/1-4.
Állapot:
2.780 Ft
1.390 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba