864.580

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Katolikus egyházi énekek (1608-1651)

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 726 oldal
Sorozatcím: Régi Magyar Költők Tára - XVII. század
Kötetszám: 7
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN: 963-05-0347-6
Megjegyzés: A könyv néhány fekete-fehér reprodukcióval illusztrált.

Fülszöveg

A kötet a XVII. század első feléből, alig hozzáférhető kéziratos és nyomtatott források alapján, közöl 230 éneket. A sorozat korábbi köteteiben kialakított módszerrel olyan anyagot tár fel és rendszerez, amely a magyar barokk, a magyar verselés és költői stílus, a műköltészet, a folklór és sok más szaktudomány analizáló vizsgálatához rendkívül fontos. Az énekekhez csatlakozó jegyzetekben megtalálható a források részletes leírása, az egyes énekek szerzőinek vagy az énekgyűjtemények szerkesztőinek, összeíróinak (Vásárhelyi Gergely, Kopcsányi Márton, Hajnal Mátyás, Dusi Kis Jakab, Petri András, Szőlősy Benedek) az irodalomtörténet számára is kevéssé ismert életrajza, továbbá az egyes énekek korábbi hagyományokra visszavezethető eredeti szövege.

Tartalom

Előszó5
1608-16267
Sequentia S. Thomae Aquinatis in festo corporis Christi
Diczerd, Sion, meg ualtodat9
Hymnus ecclesiae pro eodem festo
Feyczki, nieluem, diczöseget11
Rosarii explicatio
Angial Mariat iduözle12
[Ének Theodosius császárról]
Istennek szerelmes barattia14
In die passionis domini canenda
Iesus tanytuanynak labokatt megh mosogata14
Mikor az Vrat fel mutattia a pap
Imádlac téged lathatatlan Istenségh16
Vrvnak szevletesereol
Vurnak nagy neuezeti, Emmanuel17
Szent Maria Magdolnanak tiz rendbeli örömeröl
Oh Maria Magdolna, Istennek választot edénye18
Vásárhelyi Gergely:
Ave maris stella
Tengernek fenies czillaga25
Adventbe
Meg valtonknak Zent Anynya26
Pvnkeosd vtan
Vduez legy kegyes Kiralyne26
Zent aldozatkor
Imadlak tegedet en Istenemet27
Mas azon aldozat alat valo aitatos dicziret
Vduez legy Christusnak Szent teste, eletünknek adoya28
Vgyan azonrol, mas dicziret
Vduez legy Christus Züz Marianak draga magzattia28
Kopcsányi Márton:
Szent Ferencz imadsága
En Istenem és mindenem31
Lelked ismeretitül számot vévén
O, én szerelmes Iesusom31
A' bódog Szüz Mariahoz
Maria malasztnak Annya32
Az örzö angyalhoz
Istennek bódog Angyala33
Mindennapi elmelkedes
Bódog a ki a végsö oráról33
Elmelkedes az Istenek felségeröl
Istenem mindenek felet vagy34
Mas könyörges
O en meg valto szép Iesusom35
A' bodog Szüz Maria szüleiröl, szent Ioakimrol és szent Annáról
Bódog Fiak és Leánzók35
Bodog Aszonynak fogantatása
Mint liliom szépségével36
Kis Aszony napia
Piros hainal fel kelésén36
Bódog Aszonynak a' templomba vitele
Akarsze jó fát nevelni37
Bodog Aszonynak el iegyzése
Bódog Aszonynak útában37
Gyümölch óltó Bódog Azony napia
Angyali üdvözlés után38
Bodog Aszony látogatása napia
Fáknak ez tulaidonságok38
Gyertya szentelö Bódog Aszony napia
Ma, a' Szüz mint egy köz aszony39
Nagy Bodog Aszony napia
Mint a' faidalamban szülestül39
Havi Bódog Aszony napia
El múlik e' világ kivánságával40
A' Bódog Szüz Marianak hét öröméröl és hét epeségéröl
Szám kivet földi állapatunkban40
Bodog Aszony hét öröme
Szüzeségnek úi sengéje41
Bodog Asuzony martyromságáról
Simeon jövendölése41
A' Bodog Aszonynak, tizenkét chillagu koronájáról
Hóldnak, és chillagoknak fényességek42
Es immár világi szenvedésidnek42
A' Bodog Szüz Marianak méltoságáról, nevéröl, nevezetiröl, foglalatosságáról
Isten után nagyobbat nem mondhatni43
A' Bodog Szüz Marianak nevéröl
Maria, tengernek fényes chillaga44
Bodog Aszony nevezetiröl
A' kit kedvelt magának az Istenség44
bodog Aszony foglalatosságáról, Urunk menybe menetele után
Irtózolé bünnek undok mérgétül45
A' Bodog Szüz Marianak segítsgül hivásáról
Zöldellö szölö veszszönek gerezde45
Bodog Aszony tvdgya a' földi dolgokat a' szentekkel
Moyses ki mulása után tudta46
Bodog Aszony imádkozik a' szentekkel érettünk
Ieremias holta után a' népért46
Szabad Bodog Aszonyt és a' szenteket segítségül hinunk
Szent Pál a' ki egyszer el ragadtatot46
Bodog Aszony, Magyar ország patronaja
Magyar orszag Apostoli Kiralya47
Az olvasorol, és litaniakrol
A' kihez követséget rendelt Isten47
A' Bodog Szüz Mariahoz Magyar orszagért
Magyar ország patronája48
Az oltari szentségnek rendelésér4öl
Kérlek én szarándok lelkem49
A' láb mosásról
Kinek nevére föld, 's az égh51
Vrunk imádságáról es szomoruságáról a' kertben
Nagyobb chudát nem olvasott52
Judás arvltatásaról
Véres verittéke után53
Vrvnk arczúl chapásaról
Az ég és föld irtózzanak54
A' hamis tanvkról Kaifas elöt
Isaiasnak irása55
Vrvnk vadolásáról Pilatus elöt
Sok káromlás, taglás után56
Vrvnk meg chvfoltatásáról Herodesnél
Atyának örök igéit57
Vrvnk ostoroztatásáról
Oh én lelkem, teremtödért58
Vrvnk koronazattyaról
Midön volna Kristus teste60
Vrvnknak ki hozásáról a' kösség eleibe
Pilatus mind azon vala61
A' keresztnek hordozásáról
Szüzeknek szüz királyneja62
Kristvs meg mezitelenittéséröl
Ki az eget Nappal, Holddal63
Vrvnknak meg feszittéséröl
Ki ád vizet én fejemnek64
Vrvnknak meg chvfolásáról a' keresztfán
Hálá adatlan Sidóság65
Vrvnk temetéseröl
Oh töredelmes szüz Anya66
Vrvnknak düchöséges fel támadásáról
Ez a' nap, mellyet az szerzet66
Vrvnk meg ielenéseröl B. Aszonynak
Szent Lelek Isten Iegyese67
Hajnal Mátyás:
Iesus szivét szeretö sziveknek elmélkedési
Chyalárd világh nagy színt mutat71
Hymnus B. Petri Damiani
Az örökké élö Kútat74
Jubilus S. Bernardi
Iesus édes emlekezet77
Hymnus aszszonyunk Szüz Mariáról
Minden-napon áldást mongyon83
Carthusiai Sz. Domonkos hymnusa
Ember, Isten alkotmánya93
Carthusiai Sz. Domonkosnak az Poenitentia tartásra való intése
Ember, Isten alkotmánya93
Aszszonyunk Szüz Maria Siralma
Álla a' Szüz nagy fájdalva98
Planctvs B. Mariae Virginis
Alla az keserves Anya99
Az Utólso Itéletröl-való Sequentia
Az nap, nagy haragnak napja101
Auqinumi Sz. Tamás Sequentiája
Dichérd Syon Meg-váltódat103
Azon Sz. Tamás Hymnusa
Zengjed nyelvem, dichöséges105
Hajnal Mátyás elmélkedő könyvének ismeretlen szerzőjű versei
Hymnvs
Haynali chillagnak109
Canticum Trium puerorum
Teremptet állatok110
Sz. Maria Magdolnáról
Oh! nagy Szeretetnek fel-gerjedt tüzes lángja113
XXII. Jvlii: Sz. Mar. Magdolnaról
Maria Magdólna meg-térvén sok bünböl115
Szent Ersébet Aszszony napján
Magyar-ország szép nemes Chillaga116
Szent Borbára Napjára-való Enek
Drága színbe öltözöt Menyaszszonyság117
Szüzek napjára-valo Enek
Édes Jesus, Szüzeknek virágja119
A Gyöngyösi Toldalék énekei
[De sancta Maria]
Eörűly djchösegeüs szep szűz, Christus annja125
[In elevatione corporis et sangvinis domini mostri Iesv Christi canenda]
Jtt jelön uagjon az Istennek fja126
Itt iellen uagion az Istennek fia127
Üdvöz-légy Szent Test, Szüztöl ki születél127
Idvöz légy igaz Test, Szüztöl ki születték128
De s. apostolis
Az igasz hitben uegig megh maradgiunk129
A' szent apostolokrol
Az igaz Hitben, végig meg-maradgyunk132
Sz. apostolokrol
Romai Szent Hitben végig meg-maradgyunk135
De beata virgine
O djcsöseges, o te szepseges, feniesseges chillagh136
De sancta marja
Idvöz legj mennjey kjralne azzonj137
Cantjo de aduentu
Az Vr Isten im az Adamnak az ű nagj uetke mjat138
Pro pluuja
kerűnk tegödet, attja vr isten, mjnden szűksgűnkben139
De sancta Maria in adventu
Gabriel angjal, bizonjos kűuet kűldetek Istentűl139
[Iuste judex Jesu Christe]
Igaz biro Jesus Christus, kiralyoknak kirallya140
In epiphaniis canend
Jer mondgyunk éneket, a mi Urunknak141
A Petri András-énekeskönyv énekei
Toroczkai Pál: De extremo judicio
Gondolkogial ember te allapotodrol151
De sancto Stephano rege
Szent Istuan kiraly, Istennek zolgaia154
Virgo Dei genitrix magiarul
Istenek züz zuleie155
[De beatta Marja uirgine]
Kegis zep zuz Marja156
De apostolis
Jesvs Christusnak kedues tanituanj157
[De apostolis]
Attia Istennek szerelmes szent fia158
De confessoribus
Ez az Istenek kedues zent zolgaia160
De transfigvratione Christi Jesu
Emlékezünk kereztjenek az ur Christusrol, kj melle ueue161
De sancto Martino
Zent Marton Sabarjaban születek162
[De sancto Martino]
Szent Martont szeép istenj felelemel163
De sancta Caterina
Az poganj nembeöl egj szep szűz tamada163
A' Pogány nemböl egy szép Szüz támada164
[De sancta Caterina]
Szuz tamada poganj nepnek nemzetjbeöl165
Szent Katalin szüzröl
Szüz támada, pogány népnek nemzetéböl166
De sancta Maria Magdalena
Emlekezünk mostan Marja Magdolnarol166
[De gloriosa et de beata Maria]
Dicsiretes vagy szép szüz Maria, Christusnak Szent Annya168
[De gloriosa et beata Maria]
Emlekezünk az szüz Marjarul170
Aliud de beata Maria virgine
Istennek annja, zentseges Marja171
De beatta Marja virgine
Diczirtessel kegis szüz Marja172
In adventv Domini
Mindeneknek terempteie173
[In adventu Domini]
Ez uilagot Adam hogj el uezte174
In rorate canenda
Kildetek szüz szent lianjhoz Isten ereössege175
Küldeték a szent szüzhöz Isten erössége175
[In rorate canenda]
Iduez legj Marja, menjorzaghnak azzonja176
[In rorate canenda]
Oh fenieseges szep hainal177
Hajnali enek
O fenyesseges szep hajnal178
Cantio optima
Oh diczieöseges Jesus Christusnak annja, szuz Marja179
[In adventu Domini]
Iduez legj azoniom, te uqgj zepseges179
[In adventu Domini]
Idueözlet leon az iduessegj180
[De adventu Domini]
Dicziretes uagj, szep zuz Marja182
[In adventu Domini]
Tiztelendeö oh kegis szüzesegj184
[De nativitate domini nostro Jesv Christi]
Szuz szülle zent fiat184
[Ad nativitatem]
Az szuz szule szent fiat, eöruendezünk185
Maria szülé szent Fiát: örvendezzünk185
Alia de eadem natjujtate
Paranczjola az Augustus czjazar186
[Ad nativitatem]
Imar vigassagnak napia187
Alia de natjuitate
Kildetek zent atjatol, kitt szent attjak uarnak uala187
[De nativitate]
Szuletek ez nap minekunk188
In epjfanja Domjnj
O te fenies kis chjlagh, kj ez nap tamada188
[In epifania Domini]
Mi diczjriuk ez maj napon189
Viz-kereszt napjara
Fényessegén e' mái napnak191
Mi diczeriük ez mai napon193
[In epifania Domjnj]
Eoruendezunk az nagj Istennel195
Alia de natiujtate
In dulcj iubjlo, uigan enekelliunk196
Allia de nativitate
Jer my minjaian mondgiuk tizta sziuel, zoualj197
Alia de nativitate
Születek ma nekünk szepleötelen szuz Marjatul198
[De nativitate]
Vrnak szent zuletesin198
Siue quando dic aduentu
Ieöy el hozank idueöziteö199
Ad dies qvadragesimales
Halgas megj, kerunk, vristen199
Zent Bernald apatvr vigasztalo eneke
Jesus, edes emlekezet200
Tempore quadragesimae
Beöitnek tundeökleö szep napia205
[In coena Domini]
Az olajfanak nagj magos hegien206
De passione domini nostri Iesu Christi
Menynek, feöldnek, ez vilaghnak ura207
[Ének az okos sáfárról]
...Enj niomorussag hogj riam ne zalion228
[Invocatio Spiritvs Sancti in festo pentecostes]
Az ur Christus, Isten fia229
Satis ellegans
Az pinkestnek jelles napian, alleluia230
Az Pünköstnek jeles napján, hálá légyen az Istennek231
[Invocatio Spiritvs Sancti in festo pentecostes]
Az szent leleknek mallaztja233
[De sancta trinitate idem]
Tellies szent haromsagj, egj bizonj, istensegj234
Precatio pia
Attia, fiu, szent lelek, egj Isten235
Regi litania
Atya, Fiú, Szent Lélek. Egy Isten237
Sequitur de glorja sanctorum et de missera humana
Az nagj magos menjben, Isten orzagaban241
De illibata virgine
Maria, malaztnak annia242
Pro pace
Irgalmas és kigielmes vr Isten243
Sztán Balázs: Dominica V. post pentecosten
Sirvan kialtunk hozzad, kegyes Isten243
Tempore eleuatjonis
Az Melchisedec rendin vallo feö pap245
[De eleuatione]
Idueöz legj Christus szent teste246
Te Deum laudamus
Teged, Uristen, az nagj felsegben zuntelen diczjrunk247
Seqvitur de beata Maria virgine
Angialoknak nagj azonia248
[De beata Maria virgine]
Gieönieörkegiel, Jesusnak zent annja249
Demetrius: [De beata Maria virgine]
Diczieözeges szuz Marja251
[De beata Maria virgine]
Iduez legj, irgalmassaghnak annja253
Ad eleuationem
Oh aldot manna, Istennek fia255
[In elevatione corporis et sanguinis domini nostri Iesv Christi]
Az Christus Jesus, Istennek fia255
[De eadem alia]
Iduez legj, feold, menj beolczj terempteöie256
Alia de uenerabjlj sacramento
Christus Jesus, Istennek zent fia257
In adventv Domini
Mongiunk nagj dicziretet isteny felelemmel258
Passio beatissimae virginis Mariae
Szüz Maria, Jesusnak szent annya259
Baranyai Tamás: In coena Domini
Tuduan Jesus, hogj el ieöt oraia265
Commune sanctarum mulierum martjrum
Menyorzaghnak diczieö uarossa268
1631-1646
Ave Maria
Idvöz légy mi aszszonyunk te szent erkölcsödert275
Aszonyunk, teged kerünk, büntöl megh tartássunk276
E vilagban á mit latok277
Keseruemet, nagy vr Isten, iol latod280
[Cantus de adventu Domini]
Nagy sziuel uariak uala regenten az Istennek fiat282
Nagj szivel variak vala regenten az Istennek fiat283
Jubilus S. Bernardi
Iesus, szent szűuek arannya284
Az örző ang'alhoz
Istennek hív Szent Angyala290
Az Ur szent testének fel-mutatása-kor
Üdvöz-légy Szüz Mariától született Kristus Teste290
Más könyörgés
Üdvöz-légy e' Világ üdvössége290
[Estveli enek]
Mivel már bé-setétedett290
[Estveli enek]
Mivel már bé-estveledett291
Az Ur szent testéhez, Szent Tamás imádsága
Imádlak téged, el-rejtett Istenség291
Imádlak itt el-rejtett Istenség292
Könyörgés
Jüj Szent Lélek Ur Isten293
Jeöj-el Szent Lélek Isten, Alleluja294
[Boldog Aszszony szolosmája] Himnus [a' veternyére]
Kit a' nagy Ég, föld, víz chudál295
Himnus [a' Laudesre]
Oh dichö Szüz, ki Szüzeket296
Himnus [a' Primara]
Emlekezzél-meg Teremtönk296
Himnus [a' Vechernyére]
Üdvöz-légy, Maria297
Himnus az Szent Lélek malasztya segétségül-hívásaért
Jüj-el Szent Lélek Istenünk298
Himnus
Jesus üdvösség adója299
Himnus
Mi-nékünk adattassék Szent Lélek malasztya299
Mi nékünk adattassek Szent Lélek malasztya300
A' szentséges romai nyólczadik Urban pápától szerzett imádság
Uram, szemed-elött, mint nagy láto-elött301
Isten iragamassagaert, emberi gyarlósagról
Isten csapásidat, Gyenge sujtásidat303
Maria malasztnak Annya304
Imadsag
Örüly hogy a' Jesust méhedben fogadtad304
...Praedicál münekünk az hólt ember, mondván304
Sinka György:
Seregeknek hatalmas nagy Királlya305
Oh Maria, Christus annya, hiveknekis koronája306
Vagion világban egy kasziás307
Christus urunknak ken szenvedesereol valo szep enekeczke
Josep, Joseph, hol vagi Josep311
In dulci iubilo, zengien szép enek szó313
A Cantus Catholici énekei (1651)
Mittit ad virginem
Küldé az Ur Isten, gyors és hiü szólgáját317
Szép reggeli dicsirettel318
[Adventi ének]
Az Ur Istennek, csuda hatalma, im mit cselekede319
Angyali üdvözletről
Ave Maria gratia plena320
Hajnali enek, Bóldog Aszszonyról
O Fényesseges szép Hajnal321
In natali Domini
Születésen Istennek322
[Karacsoni enek]
En nagy vigaságos örömet hirdetek323
[Karacsoni enek]
Ez nap nékünk örvendetes nap, bizony vigaságnak napja323
Beata immaculata
Szeplötelen Szüz Maria, Istennek szent Annya324
[Szent Bernát hymnusa a' kereszt-fan függö Christushoz]
Üdvöz-légy Világ váltója325
Vexilla regis
Királyi Zászlók lobognak334
Bóldog Szüz Maria siralma nagy péntekre
Ah! ah! ah jaj nékem szomorúnak335
Surrexit Christus hodie
Fel-támadt Christus ez napon. Alleluja337
Fel-támadt Christus ép testben. Alleluja338
[Husveti enek]
christus Halált meg-gyözé, a' Sátánt meg-kötözé339
Resurgente Domino
Vrnak fel-támadásán339
Vigadgyunk Jesus napján340
Resurgente Domino
Vrnak fel-támadásán339
Nagy Bóldog Aszszony napjára
Fel-vitetett magas Menyországban341
Nagy Bóldog Aszonyról
Szent Szüz, Salamontól meg-mondatott344
Kis-aszszony napjara
Fel-támadt az új öröm nap fénye345
Boldog Aszony születéséről
Születik nagy vigasságra347
O Maria virgo pia
Szüz Maria, Christus annya, emberi nemzetnek óltalma348
Jesu salvator
Jesvs szerelmünk, és üdvössegunk. Te vagy virág szál349
Sanctissima
Oh Szentseges Szüz Maria350
Oh Szentséges, Dicsösséges Szüz Mária351
Szeredi Marton: Bóldog szüz Mariaról
Szűz Maria kegyes Anya351
Hymnus Exultet orbis gaudiis etc.
Örvend az ég nagy dicsiretekkel354
De apostolis
Vigad mostan az ég sok dicseretekkel354
Szent Istvan kiralyrol
Szent István Király Istennek szólgája355
Szent Mihaly archangyalrol
Szent Mihály Archangyal, Isten Hadnagya356
Szent Mihály, föb Angyalok Homlokja358
Hymnus de s. Ignatio
Csudálatos szent Ignát, mint egy új nap fénye358
Prédikáczio után
Aldgy-meg minket Atya Isten359
Rosariom Christus urunknak eleteböl kötött Bóldog Aszszony koszoruja
Nyújtunk szent Szüz Olvasót, s' kötött szép koszorút360
Pokol
Nyillyék-meg Pokol kapuja, örök barlangnak szája364
Itilet napjaról
Oh melly felelem, rettegéssel-is lesz a' nagy Itilet369
[Karacsoni enek]
A' Véghetetlen kegyelmü, s' meg-mérhetetlen szerelmü372
Im! véghetetlen kegyelmü373
Midön a' Szüz Magzattyát, Jászolyban siró fiát374
Dormi fili dormi
Alugy fiam, igy énekel Annya ö szülöttének375
Szüz Maria ez világra nékünk szent Fiát hozá375
Csorda Pásztorok midön Bethlehemben376
A Petri András-énekeskönyv bizonytalan eredetű énekei
Pia ad Deum praecatio
Oh kegis Isten, kj rank nez mindenben381
Cantio optima
Uristen, te aldasod maragion most my rajtunk382
[Psalmus 85.]
Haictzj le en hozam, felseges Isten, kegis füleidet383
Alia optima
Nepeknek zol Isten: kiczinded seregem384
[Psalmus 102.]
Szent Dauidnak halliuk megh imatsadat387
Ante vel post contionem dicenda
Felseges Vr Isten, kj lakol meniekben389
Ex psalmo Dauidis
Felsegedhez, nagj Vr Isten390
[Psalmus 33.]
Kereztien nepek ezel tartoznak391
Meggyesi András: Alia [cantio] optima
Az Istennek nagj zerelme394
Jegyzetek
Bevezetés399
1608-1626 (1-8. sz.)401
Vásárhelyi Gergely: (9-14. sz.)418
Élete418
Művei419
Latin versei és verses fordításai420
Jegyzetek a 9-14. sz. versekhez426
Kopcsányi Márton: (15-65. sz.)430
Élete430
Művei432
Jegyzetek a 15-65. sz. versekhez444
Hajnal Mátyás: (66-74. sz.)466
Élete466
Levelei471
Művei475
Elmélkedő könyve477
Versei483
Jegyzetek a 66-74. sz. versekhez486
Hajnal Mátyás elmélkedő könyvének ismeretlen szerzőjű versei (75-80. sz.)537
A Gyöngyösi toldalék énekei (81-89. sz.)542
A gyöngyösi Paratus-kötet leírása542
Dusi Kis Jakab, a Gyöngyösi toldalék írója544
Dusi Kis Jakab könvei545
A Gyöngyösi toldalék énekei546
Jegyzetek a 81-89. sz. versekhez547
A Petri András-énekeskönyv énekei (91-162. sz.)556
1631-1646 (163-189. sz.)617
Révai Katalin zsoltáros könyve617
A Kuun-kódex618
Az Utitárs619
Draskovich János zsolozsmás könyve621
Nádasi János elmélkedő könyve623
A Czerey János-énekeskönyv625
Jegyzetek a 163-189. sz. versekhez627
A Cantus catholici énekei (190-222. sz.)645
Szőlősy Benedek645
A Cantus catholici 1651-i kiadása647
Az 1651-i Cantus catholici énekei649
Jegyzetek a 190-222. sz. versekhez656
A Petri András-énekeskönyv bizonytalan eredetű énekei (223-231. sz.)690
Jegyzékek, mutatók
A források jegyzéke695
A képek jegyzéke699
A rövidítések jegyzéke700
Az énekek kezdősorainak mutatója702
Névmutató709
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem