Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hajnali tüzek

A régi magyar költészet dalai, versei, költeményei a legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig/Az általános és az iskolai irodalmi műveltség előmozdítása céljából

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 398 oldal
Sorozatcím: A régi magyar költészet remekei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Uj kibocsátása a "Kosmos" Műintézet Budapesten 1903-ban nyomott kiadásának. Szerkesztette és a régi magyar irodalom történetével ellátta Endrei Zalán.
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:

A magyar nép dalos nemzet volt mindég. Az ősi szittya földről dalolva vonult ki; bucsú dalt zenget az elhagyott földnek és énekbe foglalta azt a reménységét, hogy az örökséget, melyhez... Tovább

Előszó

Részlet:

A magyar nép dalos nemzet volt mindég. Az ősi szittya földről dalolva vonult ki; bucsú dalt zenget az elhagyott földnek és énekbe foglalta azt a reménységét, hogy az örökséget, melyhez Attila révén joga volt, feltalálja és elfoglalhatja. A diadalmas vándorút után kezében karddal, ajakán dallal birtokába vette e hazát.
A magyarnak mestersége a harcz volt, mulatsága a dal, a zene, a táncz. A fegyver forgatása és a dal művelése népünknek legerősebb faji tulajdonságai közé tartozott. Vissza

Tartalom

Előszó 3
Első irodalomtörténeti korszak
(Pogánykor)
Második irodalomtörténeti korszak
(A keresztény középkor)
Halotti beszéd 5
A königsbergi töredék 7
Szent Bernát hymnusából 7
Ének Pannónia megvételéről 8
Szabács viadala 10
Ének a szent jobbkézhez 13
Köszöntő 13
Jöjj szent lélek 13
A pesti gyerekek éneke 1458 14
Emlékdal Mátyás halálára 14
Alexandriai Katalin legendájából 14
Vásárhelyi András éneke Szűz Máriához 16
Apati Ferencz feddő éneke 17
Virág ének 18
Versbe szedett naptár 18
Harmadik irodalomtörténeti korszak
(A reformáczió kora)
Erdősi (Sylvester) János:
Az új testamentum ajánlása 19
Szegedi Kiss István:
A magyarok siralmas éneke a Tatárrablásról 20
Szkhárosi Horváth Ádám:
Az átok 20
Turi György:
Harczi ének 26
Nagybánkai Mátyás:
Könyörgés 27
Névtelentől:
Asszonyok intése 28
Nyilas István és Zsámboki Anna házas éneke 30
Görgei Albert:
Szemelvény Árgirus királyfiról 32
Székely István:
Reggeli ének 33
Szendrei névtelen:
Szilágyi Mihály és Hajmási László históriája 33
Ilosvai Selymes Péter:
Tholdi Miklós, női neve magyarázata 36
Batizi András:
Az halálról való emlékezés 47
Heltai Gáspár:
Hogy a halál nem fél 48
Keresztény panaszolkodás és intés 50
Divinyi Mehmed:
Madzsar Türki 51
Tinódi Sebestyén:
Török Bálint megfogatása Buda veszéséről 51
Hadnagyoknak tanuság 58
Kapitán György bajviadala 61
Az udvarbirákról és kulcsárokról 66
Báró Balassi Bálint:
Ének a Végekről 68
Hogy Juliára talál a igy köszöne néki 69
Esdeklés Juliához 70
Bucsúének kedveséhez 71
Az oczeán mellett 72
Kit egy szép lány nevével szerzett 73
Ezt akkor szerzette, hogy az ő felesige idegensige miatt régi szeretőin kezdett szivében megindulni 73
Könyörgések 74
A magyar nemzetnek romlott állapotjáról 75
Ferendum et sperandum 76
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról 78
Cantió 78
Zarándoknak, vagy bujdosónak való ének 79
Temesvári István:
Históriás ének a kenyérmezői diadalról 80
Ismeretlentől:
Kátai Mihály sírfelirata 88
Negyedik irodalomtörténeti korszak
(A katholikus visszahatás és a nemzeti harczok kora)
Szenczi Molnár Albert:
Vágyódás Isten után 89
Katholikus egyházi költészet:
Szent István királyhoz 89
Boldogságos szűz Máriához 90
Az öreg Graduálból 91
Köröspataki János:
A Lupuj vajdáról szóló énekből 91
Rimai János:
Megnyugtatás az idő viszálykodásai között 92
Egy katona éneke 94
Biztatás 94
Beniczki Péter:
A kivánatos kikeletnek gvönyörüségéről 95
Zabolátlan nyelv 96
A szerencsének állhatatlanságáról 97
Gróf Zrínyi Miklós:
A szigetvári veszedelemből 98
Arianna sirásából 101
Gróf Balassa Bálint:
Kedveséhez 102
Báró Listius László:
Erdődi Péter lovasai 103
Gyöngyösi István:
A Márassal társalkodó Murányi Vénus-ból 103
Palinodia 107
Zrinyi Ilona szépsége 112
Gróf Kokáry István:
Az rab vasat penget 112
Pekry Lőrinczné Petrőczy Kata Szidónia:
Siralmas volt 113
Sebes árvizeknek 113
Szánjatok kősziklák 114
Mint sebes szelek 114
Idegen nemzet van rajtunk 115
A korszak népies költészete
Kuruczdalok
Bátoritó ének 115
Kuruczdal Székelyországban 117
Kurucz tábori dal 118
Csinom Palkó 119
A Rákóczy nóta 121
Tatárrabságban levő erdélyiek dala 122
Ne higyj magyar a németnek 122
Bezerédi nótája 123
Esztergom megvételéről 124
Balogh Ádám nótája 126
Egy bujdosó szegény legény 128
Sirva irt levelem 129
Patyolatos a kurucz 131
Bujdosó ének 131
Rákóczy Ferencz bucsudala 132
A kölesdi harczról 132
Reménység az embert 133
Jászság Kunság 134
Kerekes Izsák 134
Oláh Geczi románcza 135
A világhoz szabott ének 137
Hungária szól 138
Bethlen Gábor szól 139
Régi magyar vitéz korról emlékezet 140
Fegyvert s bátor szivet 144
Könyem csordul 145
A ki a kapufélfátul 146
Jaj nekem szegénynek 147
Nem régente vala 147
Siralmas volt nékem 148
Az alföldi csikós 148
Felköszöntés 149
Virágénekek
Amott kerekedik 151
Állj elömbe rózsám 151
Cantio di Amore 151
Nincsen az ég alatt 153
Mely keserves 155
Keseröség miatt 155
Megégett Ráczország 156
Kedvemet ujitó 157
Bolondság volt 157
Ifjuság mint solyommadár 158
Jó napot szívem virágom 159
Gyenge rózsa 159
Áll előttem 160
Oh átkozott kis Cupidó 160
Drága személyedért 161
Titkosan szeretlek 162
Mutatta Vénus 163
Várj meg madaram 163
Ah kedves filemilécske 164
Ám ugy légyen 165
Menyekzőben 165
Ötödik irodalomtörténeti korszak
(A nemzetietlen kor.)
Rádai Pál:
Az embernek a maga megtagadásáról 166
B. Amadé László:
XXXIX. ének 166
Katona ének 167
A házasság által elvesztett szabadságnak megsiratása 168
Faludi Ferencz:
Forgandó szerencse 171
Utravaló 171
Phillis 172
A szerencse 172
Hatodik irodalomtörténeti korszak
(A megújhodás kora.)
Bessenyei Gy.:
Az embernek próbájából 173
Barcsay Ábrahámnak 174
Agis tragédiájából 175
Báró Orczy Lőrincz:
Hivságok megvetéséről 176
Világi tekintetek megvetéséről 176
A szegény parasztnéphez beszéd 177
A magyar hazának 182
A bugaczi csárdának tiszteletére 184
Gróf Ráday Gedeon:
Árpád kezdete 186
Mezei dal ősztájon 186
Az feletébb szokásba jött orczafestés ellen 187
Barcsay Ábrahám:
A magyar tudományok főgyülekezetéhez 188
Ujólag való ébresztés a versirásra 189
A télnek közelgetése 190
Bessenyei Györgyhez 191
Anvos Pál:
Fohászkodás 192
Sóhajtás 192
A végső óra 192
Az érzékeny gondolatokhoz 192
Kalapos király 193
Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdnál 199
Gróf Teleki József:
Aranka Györgyhöz 200
Az atyafiúi barátság oszlopából 200
Péczely József:
A király és a kapás 201
Cserfa, nádszál 202
Baróti Szabó Dávid:
Egy ledőlt diófához 203
Vakszerelem 204
Az elveszett paradicsom II. énekéből 204
Egynémely urfiról 206
Révai Miklós:
A szökevény Cupidó 207
Anakreonból 207
Lucca szépsége 208
A lélek hallhatatlansága 208
Rajnics József:
Bucsuvétel 209
Trázohoz 209
Sanuazár verse Velenczéről 209
Virág Benedek:
A musához 209
A táborból megtért hazafiakhoz 210
Az örömhöz 211
A bölcsről 211
Örömének 1800-ra 212
Egy kis vigasztalás 212
Emlékeztető 889-re 212
Paloczi Horváth Ádám:
Vidulás 213
Édes bánat 213
Sári rózsám 214
Hunniásból 140-144 vers 214
Gvadányi József:
A most tolyó (1790) orsz. gyül. satire critice való leirásából 215
A peleskei nótáriusból 215
Fazekas Mihály:
Nyári esti dal 217
Ludas Matyi 217
Verseghy Ferencz:
Klárikámhoz 227
Lilla 227
Az igazi bölcs 227
Bucsuzás 228
Bacsányi János:
Serkentő ének 229
Gyötrődés 229
Tünődés 230
A francziaországi változatokra 231
A bujdosók 232
Vigasztalás 232
Szentjobi Szabó László:
Az együgyü paraszt 233
Az én szeretőm 234
A poéta 234
A sirhalom 234
Dayka Gábor:
Titkos bú 235
Esdeklés 235
A virtus becse 235
Kesergés 236
Az esztendő első napján 237
A rettenetes éj 237
Baróti Szabó Dávidhoz 238
Penelopé Ulisseshez 288
Csokonai Vitéz Mihály:
A reményhez 241
Szegény Zsuzsi 241
Megkövetés 242
Szemrehányás 242
A szélhez 243
A magánossághoz 246
Első szerelemérzés 247
Édes keserűség 248
A rózsabimbóhoz 249
Zsugori uram 249
A lélek hallhatatlanságáról 250
A mostani háborúban vitézkedő magyarokhoz 260
Barátságos búcsúvétel 262
Magyar gavallér 263
A tél 264
Rózsim sirja felett 266
Béka egér harcz 267
Rövid nap s hosszú éj 279
Parasztdal 280
Keseredés 282
Álomhoz 282
A tavasz 282
A tihanyi ekhóhoz 283
Kisfaludy Sándor:
A kesergő szerelemből 284
Boldog szerelemből 285
Tátika 286
Csobáncz 287
Dobozi Mihály és hitvese 291
Magyar nemzeti ének 295
Rozihoz 295
Szépség 295
Kazinczy Ferencz:
A szabad Erdély 296
A sajka 296
Mimyhez 297
Az esthajnalhoz 297
Berzsenyihez 298
Ajánlás 303
Az olvasóhoz 304
A nagy titok 304
Írói érdem 304
Lukai 304
Himfi 304
Vajda-Hunyad 305
Bor mellett 305
A nyelvrontók 305
Az erdő 306
A német fiú 306
A tanítvány 306
Kiss János:
Hajós ének 307
A hazához 307
Atyai búcsúzás 308
Elégia ősz utólján 310
Sopron tájékához 311
Szemere Pál:
Vida Lászlóhoz 312
A titkos vidék 314
Emlékezet 315
Éjjeli dal 315
Emlékkönyvbe 315
Gyermek a patak mellett 316
Echó 316
Szentmiklóssy Alajos:
A titok kinyilatkozása 317
Ámor lakja 317
Az öröm 318
A szerény 319
A sorson nyerhető diadal 319
A képmutató 319
A pillangó és a cserebogár 319
Döbrentei Gábor:
Huszár dalok 319
A phantásiához 320
A havas violája 323
Hazai ügy a nemzeti nyelvre nézve 324
Regula a természet 325
Gróf Teleky Ferencz:
Csatadal 325
Orvosomhoz 326
Imádság 326
Éjjeli álmadozásom 327
Huszárdal 328
Szász József:
Egy kis madárhoz 329
Tóth László:
Rondeau 329
Helmeczy Mihály:
Pataknál ült egy ifju 330
Kovasoczy Mihály:
Az én csillagom 330
Berzsenyi Dániel:
Fohászkodás 331
A magyarokhoz 331
A felkölt nemességhez 333
Wesselényi hamvaihoz 334
A melanchólia 335
Közelitő tél 335
A temető 336
A musához 337
Magyarország 338
A magyarokhoz 339
A Balaton 339
A muzsához 240
A tizennyolczadik század 341
Bucsuzás Kemenes Aljától 342
Az esthajnalhoz 343
A halál 343
Megelégedés 344
Levéltöredék barátnémhoz 344
Életphilosofia 345
A csermelyhez 346
Az én osztályrészem 346
Napoleonra 347
Ujfalvi Krisztina:
Komor idők 347
Ez az élet 347
Malvina:
Juliskám halálára 348
Meghalt leány 349
A beteg Malvina 349
Az én lakhelyem 350
Vitkovics Mihály:
Bácskai népdal 351
Nem hasznom énnékem 351
Sok a kritikus kevés az iró 362
Születésem helyéhez 352
Selyembogár sirjára 352
Éváról 352
Zöld a mező 353
Nálam volt ma 353
Aradi nóta 353
Egész éjjel 353
Emberség 354
Intés 354
Bölcsesség 354
Bécs és Moszkva 354
A szerelem vak 354
Ember 354
A költőnek maga készitette sirverse 354
Az V. és VI. irodalomtörténeti korszak népies költészete.
Felnyitom már bus szivemnek 355
A szerencse tündérkerekén 355
A szabadság mely nagy jóság 356
Nem nyughatom 356
Vidámságát szivemnek 357
Nevez bár most életednek 357
Ifjú legény levén 353
Boldogtalan sorsa siralmas életemnek 360
Cserebogár 360
Generális insurrectió 360
Nemes Jászság Hires Kunság 362
1751-ben 363
Anna hires Tokaji 363
Bornak dicséreti 363
Kádár Kata 364
Kelemen kőmives 365
Fogarasi István 366
Boriska 368
Molnár Anna 369
Három árva 370
A királyfi 370
Függelék
Jegyzetek 373
A magyar irodalom története az ősidőktől Kisfaludy Károlyig 377
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hajnali tüzek Hajnali tüzek Hajnali tüzek Hajnali tüzek Hajnali tüzek Hajnali tüzek Hajnali tüzek

A kötés megnyílt. Néhány lap kissé foltos.

Állapot:
4.160 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba