A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 2002/1-6. I-II.

A Magyar Történelmi Társulat Folyóirata - 136. évfolyam 1-6. szám

Előszó

Részlet a tartalomból:
"A 20. század első két évtizedében vezetett ún. Romániai akcióval a magyar kormányzat a székelység kivándorlásának nemzetpolitikai szempontból is veszélyesnek tartott... Tovább

Tartalom

1-3. számok:
Makkai Béla: A kivándorolt magyarság anyaországi támogatása a 20. század elején Ploiesti példáján 3
Papp István: A Begyűjtési Minisztérium az 1956-os forradalom idején és a begyűjtési rendszer felszámolása 1956-57-ben 31
közlemények
Molnár Máté: Az európai integráció szövetségi tervezetei 57
Jemnitz János: 1917. Háború - béke? Reform - forradalom? 75
Alessandro Rosselli: A francia munkásmozgalom és az 1934. februári és júliusi osztrák politikai válság 111
Randolph L. Braham: Náci kollaboráns vagy szélhámos. Jaac van Harten története 135
dokumentumok
Tilkouszky Lóránt: Gratz Gusztáv német nemzetiségpolitikai törekvései s azok kudarca 153
vita
Honvári János: A gépállomások helye és szerepe a mezőgazdaság állami irányításában az 1950-es években. Megjegyzések és kiegészítések Nagy József tanulmányához 207
Nagy József: Válasz. Honvári János vitacikkére 234
történeti irodalom
Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49 évi szabadságharcban (Ism.: Hajdú Tibor) 237
Fest Imre: Emlékirataim (Ism.: Urbán Madár) 239
Georg Dániel Teutsch: Die Gesamtkirchenvisitation der Evangelischen Kirche A.B. in Siebenbürgen (1870-1888) (Ism.: Kéri Henrik) 242
Nagy Péter Tibor: Járszalag és aréna (Ism.: Szabolcs Ottó) 245
Ladányi Andor: A magyar felsőoktatás a 20. században (Ism.: Szabolcs Ottó) 246
Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza 1920-2000
(Ism.: Sipos András) 247
Gratz Gusztáv: Magyarország a két háború között (Ism.: Tilkovszky Lóránt) 252
Tibori Szabó Zoltán: Elet és halál mezsgyéjén (Ism.: Randolph L. Braham) 255
Számvéber Norbert: Konrád 3 páncéloscsata Budapestért 1945 (Ism.: Dombrády Lóránd) 256
Gulyás Antal: Fejér megye népoktatásának története 1944-1948 (Ism.: Szabolcs Ottó) 260
Egedy Gergely: Ausztrália története (Ism.: Tóth Gábor) 261
The City in Central Europe (Ism.: VéHesi Lázár) 263
Zsoldos Attila: A királyné udvara az Árpád-korban 267
Csukouits Enikő: Bűn és bűnhődés. Vezeklő zarándoklatok a középkori Magyarországon 303
KÖZLEMÉNYEK
Mesterházy Károly: Dunántúl a 10. században 327
Szabados György: Imre király házassága, aranybullája 341
C. Tóth Norbert: Adatok a megyék és a hiteleshelyek közötti viszonyra a 14. és 15. században 351
Solymosi László: Az esztergomi székeskáptalan középkor végi jegyzőkönyve 365
Daniela Duorákouá: Lengyelek Luxemburgi Zsigmond udvarában 391
Neumann Tibor: A Vízköz kisnemesi társadalma a középkorban 417
Nógrády Árpád: A földesúri pénzjáradék nagysága és adóterhe a késő középkori Magyarországon 451
MÚLTUNK KRITIKUS KÉRDÉSEI
Kristó Gyula: Néhány vármegye kialakulásának kérdéséhez 469
kisebb cikkek
Ryszard Grzesik: Megjegyzések a középkori lengyel krónikákban és évkönyvekben említett magyarokról 485
történeti irodalom
Kristó Gyula-Makk Fejtene: A kilencedik és a tizedik század története (Ism.: Tóth Sándor László) 494
Stefano D'Ungheria esortazioni al figlio, leggi e decreti (Ism.: Veszprémy László) 499
Paradisum plan tavit (Ism.: C. Tóth Norbert) 500
A bajai ferencesek háztörténete I. 1694-1840 (Ism.: Barna Gábor) 502
Csetii Elek: Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás 1800-ig (Ism.: Bekker Zsuzsa) 505
A szabadság Debrecenbe költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez (Ism.: Urbán Aladár) 507
Hungary's Historical Legacies (Ism.: Pók Attila) 510
Pölöskei Ferenc: A magyar parlamentarizmus a századfordulón (Ism.: Bartus Sándor) 512
Niederhauser Emil: Kelet-Európa története (Ism.: Arday Lajos) 515
Décsy Gyula: The Linguistic Identity of Europe (Ism.: Bocsi Lajos) 519
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat története 1841-2001 (Ism.: Dömők Csilla) 521
krónika
Engel Pál (1938-2001) (Kubinyi András) 523
A szám szerkesztési munkálataiban közreműködött Zsoldos Attila
Tusor Péter: A magyar hierarchia és a pápaság a 17. században 527
Tóth István György: Ahogy Róma látott minket. Magyarország és Erdély a Propaganda jelentéseiben a 17. században 547
közlemények
Makai János: Az óorosz államszervezet jellegének kérdéséhez 583
Sípos Ferenc: A „rebellis" Rákóczi. „A német ruha alatt magyar és valóban hazafiúi szív dobog" 599
Helyreigazítás 636
Szili Sándor: Szibéria meghódításának koncepciói a kora újkori orosz történetírásban (16. sz. vége - 18. sz. első negyede) 637
kisebb cikkek
Botlik Richárd: 1526. október 19. (Adalékok Sárffy Ferenc győri várparancsnok jelentéséhez 669
vita
Zsoldos Attila: Somogy és Visegrád megye korai története, valamint a „várelemek spontán expanziója" 679
Kristó Gyula: Rendszerjelleg a korai középkor kutatásában 686
történeti irodalom
Hontems Emlékkönyv (Ism.: Csukovits Anita) 691
Tüskés Gábor-Knapp Éva: Népi vallásosság Magyarországon a 17-18. században (Ism.: Kulcsár Péter) 692
Konrad Clewing: Staatlichkeit und nationale identitätsbildung (Ism.: Kurunczi Jenő) 694
Maliin Scheuermann: Minderheitenschutz contra konfliktverhütung? (Ism.: Tilkovszky Lóránt) 696
Miskolczy Ambrus: Szellem és nemzet (Ism.: Veszprém,y László) 700
A Völgység huszadik százada (Ism.: Vonyó József) 702
Vonyó József: Gömbös Gyula és a jobboldali radikalizmus (Ism.: Mészáros Margit) 706
Egedy Gergely: Nagy-Britannia története (Ism.: Tóth Gábor) 711
Acta Papensia A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei (Ism.: Heimann István) 712
folyóiratszemle
Mark Bevir: Annié Besant az igazság nyomában 715 - Dominique Iogna-Prat: A politikai tér keresztény létrehozása 717 Uszpenszkij, V. Sz.: Pavel Alekszandrovics Sztroganov 718
Jurouszkij, V. Je.: Az Orosz Birodalom pénzügyi rendszerének válsága a 19. században 720
Rozental, I. Sz.: A szabadkőművesek és a politikai ellenzék egyesítésének kísérletei a XX. sz. eleji Oroszországban 722
Schattowsky, Ralf: Német-lengyel kisebbségi viszály az első világháború után 724
Schmidt-Röster, Andrea Autonómia- és szeparatizmustörekvések Felső-Sziléziában 1918 és 1922 között 725
Samerski, Stefan: A német-vatikáni kapcsolatok 1939-1942 között és a lengyel területek annexiója 727
Pach Zsigmond Pál (1919-2001) (Gunst Péter) 730
A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi Tanszékének négy évtizede (Reszler Gábor) 734
4-6. számok:
Urbán Madár: Bizottmány a haza védelmére, a rend és béke fenntartására 741
Erdödy Gábor: Vezető liberális belga hírlapok a magyarországi eseményekről 1848-ban 789
Hermann Róbert: Kossuth Lajos fővezérsége 823
Frank Tibor: Kossuth és Shakespeare: nyelv és politika 863
Miskolczy Ambrus: Kossuth Lajos egy ismeretlen napló tükrében. Hiúság megszállottja vagy emberarcú Robespierre? 881
Molnár András: Kossuth cenzúrázott országgyűlési beszéde (1848. február 8.) 909
Spira György: Egy ajánlat az újvilágba készülő Kossuth elveszejtésére 927
Pajkossy Gábor: Az 1862. évi Duna-konföderációs tervezet dokumentumai 937
történeti irodalom
Európa és Magyarország Szent István korába (Ism.: Bagi Dániel) 959
Ottomans, Hungarians and Habsburgs in Central Europe (Ism.: Ivanics Mária) 963
Horváth Zita: Paraszti vallomások Zalában I. (Ism.: Turbuly Éva) 966
Ulrike Tischler: Die Habsburgische Politik Gegenüber den Serben und Montenegrinern 1791-1822 (Ism.: Klesitz István) 969
Fischer Ferenc: „Dél-Amerika poroszai" Németország és Chile katonai-tengerészeti kapcsolatai (1885-1931) (Ism.: Réti Balázs) 973
Gerald Schlag: Aus Trümmern Geboren (Ism.: Tóth Imre) 975
Suzanne-Sophia Spiliotis: Transterritorialität und Nationale Abgrenzung (Ism.: Kurunczi Jenő) 979
Quellen zur Militärgeschichte. 200 Jahre Kriegsarchiv (Ism.: Balla Tibor) 981
Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza 1912-1956 (Ism.: Varga Zsuzsanna) 981
tanulmányok
Sipos József: Nagyatádi Szabó István és a Kisgazdapárt kormányzópárttá bővítése 989
A Sajti Enikő: Impériumváltás, magyarellenes megtorlások, kitelepítések és a konszolidáció feltételeinek kialakulása a Délvidéken 1944-1947 1061
közlemények
Tilkovszky Lóránt: Bethlen István miniszterelnök bizalmas körlevele a főispánokhoz 1922 szeptemberében 1115
Kovács Zoltán András: A nemzeti számonkérés szervezete 1131
Tolnay Gábor: A „Dévaványai Köztársaság" 1161
kisebb cikkek
Egy Kéthly Anna levél 1960-ból (Közli: Korbuly Dezső és Vida István) 1211
történeti irodalom
Myz Román: Keleti egyházak (Ism.: Földvári Sándor) 1220
Maiy Davis: Sylvia Pankhurst (Ism.: Jemnitz János) 1221
Erinnerung an Diktatur und Verfolgung im Internationalen Vergleich (Ism.: Jemnitz János) 1224
A magyar latin-amerika kutatás eredményei (1999-2000) (Ism.: Szilágyi Ágnes Judit) 1226
Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia (Ism.: A Sajti Enikő) 1229
Technikatörténeti kronológia (Ism.: Szász Zoltán) 1233
Helyreigazítás 1234
Egry Gábor: A Brassói Általános Takarékpénztár és a Nagyszebeni Általános Takarékpénztár korai történetének néhány jellegzetessége 1835-1848 1261
Cieger András: A számok szorításában. Lónyay Menyhért pénzügyminisztersége (1867-1870) 1295
közlemények
Molnár András: Patvarista Zalában, jurátus Pesten 1331
Hermann Róbert: Kossuth Lajos és az Országos Honvédelmi Bizottmány kiadatlan iratai, 1847-1848 1347
Erdődy Gábor: Vezető belga liberális hírlapok a magyarországi változásokról 1849-ben 1385
Torbágyi Péter: 1848/49-es magyar emigránsok Mexikóban 1411
Katona Csaba: Adatok Balatonfüred 1860-as évekbeli fejlődéséhez 1423
műhely
Fenyő István: Eötvös József politikaelméleti főműve, az uralkodó eszmék 1455
Mohácsi Gergely: Testkultusz és tömegtársadalom. A budapesti strandfürdők alapításának rövid története 1471
történeti irodalom
Südosteuropa-Bibliographie. Ergänzungsband 4. (Ism.: Miskolczy Ambrus) 1507
Tanulmányok Werbőczy Istvánról (Ism.: Bónis Péter) 1508
Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból (Ism.: Csukovits Anita) 1510
Hermann Róbert: 1848-1849. A szabadságharc hadtörténete (Ism.: Urbán Aladár) 1512
Éva Haraszti-Taylor. Britain and Hungary in the Post-War Years, 1945-51. (Ism.: Hegedűs Gyula) 1516
Tilkovszky Lóránt: Ausztria és Magyarország a vészterhes Európában (Ism.: Pritz Pál) 1520
Fodor Ferenc: Teleki Pál. Egy „bujdosó könyv" (Ism.: Tóth Gábor) 1522
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 2002/1-6. I-II. Századok 2002/1-6. I-II. Századok 2002/1-6. I-II. Századok 2002/1-6. I-II.

Könyvtári könyvek voltak. A kötetek lapélei enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
7.980 Ft
6.380 ,-Ft 20
32 pont kapható
Kosárba