A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 2003/1-6. I-II.

A Magyar Történelmi Társulat Folyóirata - 137. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1. szám:
TANULMÁNYOK
Hámori Péter: A magyarországi agrár-szociálpolitika kezdetei. Az agrárszegénység
képének megváltozása az alföldi agrármozgalmak idején 3
Orosz László: Népiségkutatás a nemzeti érdekek ütközőpontjában. A két világháború
közötti tudománypolitika Fritz Valjavec és Mályusz Elemér kapcsolatában 43
KÖZLEMÉNYEK
Makkai Béla: Önvédelem vagy expanzió? Magyar „nemzetgondozási" program
a délszláv régióban a 20. század elején 101
Varga E. László: Orlowski budapesti lengyel követ tárgyalásai a kormányzóval
1938/39-ben 123
Bordás-Giesz István: 1939: Kárpátalja. Kárpátalja területi és történeti földrajzi
összefoglalása 159
Végső István: A zsidótörvények hatása a kiskunhalasi zsidóság életére 179
FIGYELŐ
Miskolczy Ambrus: „A történeti Erdély" és az ,Állam és nemzet" öröksége.
Histográfiai kérdőjelek
TÖRTÉNETI IRODALOM
Bencze László: Uralkodók, főrangúak, katonák (Ism.: Kozári Mónika)
A magyar állam és a nemzetiségek (Ism.: Tilkovszky Lóránt)
Igor Lukes: Czechoslovakia between Stalin and Hitler (Ism.: Kalakán László)
Evolution of the Hungarian Economy, 1848-1998. Iván T. Berend-Tamás Csaba:
One-and-a-Half Centuries of Semi-Succesful Modernization, 1848-1989
(Ism.: Gunst Péter) 241
In Creating Social Democracy (Ism.: Jemnitz János) 243
Balogh Margit: Mindszenty József (1892-1975) (Ism.: Bertalan Péter) 245
FOLYÓIRATSZEMLE

2. szám:
TANULMÁNYOK
Tóth Endre: Hoholt - Hahót. A jövevény nemzetségek eredetéhez 265
Kristó Gyula: I. Károly király harcai a tartományurak ellen (1310-1323) 297
KÖZLEMÉNYEK
Bagi Dániel: Remény a királyságra. A gnieznói találkozó „koronázási jelenete" a
lengyel ősgestában és a mű kapcsolata a Könyves Kálmán kori magyar belpolitikával 349
Teke Zsuzsa: Kassa külkereskedelme az 1393-1405. évi kassai bírói könyv bejegyzései alapján 381
Szende Katalin: Ezüstöv, rókaprém, vászonlepedő. Viselet- és textilkultúra a késő-
középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen 405
KISEBB CIKKEK
Veszprémy László: Adémar de Chabannes krónikájának magyar vonatkozásai.
Textus és Kontextus 459
VITA
Balogh László: Az írott források egy régész szemével. Néhány észrevétel Révész
László Emlékezzetek utatok kezdetére című művéről 468
Révész László: Válasz Balogh László észrevételeire 477
TÖRTÉNETI IRODALOM
Benkő Loránd: Az Ómagyar nyelv tanúságtétele (Ism.: Weisz Boglárka) 489
Saint Stephen and his Country. A Newborn Kingdom in Central Europe: Hungary
(Ism.: Piti Ferenc) 491
Knstó Gyula: Magyar Historiográfia I. Történetírás a középkori Magyarországon
(Ism.: Thoroczkay Gábor) 494
Kultúrák találkozása. Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia Professzornő tiszteletére
(Ism.: Veszprémy László) 499
Das Europäische Mittelalter im Spannungsbogen des Vergleichs (Ism.: Veszprémy
László) 500
Friedgar Löbker: Antike Topoi in der Deutschen Philhellenenliteratur (Ism.: Fenyő
István) 502
Fenyő István: A centralisták. Egy liberális csoport a reformkori Magyarországon
(Ism.: Gergely András) 504
Források Pápa város 1848/49. évi történetéből (Ism.: Raáb Renáta) 508

3. szám:
KILENCVEN ÉVE SZÜLETETT KOSÁRY DOMOKOS (Mucsi Ferenc) 511
Magyar évszázadok (Sípos Balázs) 519
TANULMÁNYOK
Erdélyi Gabriella: Gyónás és áldozás a késő középkorban 525
Péter Katalin: Jobbágycsaládok életvitelének különbözőségei az örökös jobbágyság
korában, 16-17. század 549
KÖZLEMÉNYEK
Botlik Richárd: Az 1531. évi Krakkói alku 579
Kruppa Tamás: Erdély és a Porta 1594-1597. évi békealkudozásainak történetéhez 603
Gecsényi Lajos - Tatjana Guszarova: A Szepesi Kamara vezető tisztviselői 1646-1672
között
Sípos Ferenc: ,A híre magával edgyütt megyen" Tanúvallatás Máramaros vármegyében 1703-ban
Tandori Mária: Angol pártok és parlamenti csoportok az 1780-as években 715
FIGYELŐ
Donáth Péter: Hagyomány és korszerűség
TÖRTÉNETI IRODALOM
Wien. Gesehichte einer Stadt (Ism.: Szende Katalin)
Buda város jogkönyve I-II. (Ism.: Skorka Renáta)
A Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849 (Ism.: Csíki
Tamás)
Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja
(Ism.: Gergely András)
Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről (Ism.: Borhi László) .
Die Ungarnkriese 1956 und Österreich (Ism.: Murber Ibolya)
Kürti László: The Remote Borderland. Transylvania in the Hungarian Imagination
(Ism.: Pető Andrea)
A magyar történelem tizenegy + egy kötetben (Ism.: Veszprémy László)
Magyar leveleskönyv (Ism.: Péter Katalin)

4. szám:
TANULMÁNYOK
Zsoldos Attila: Az özvegy és a szolgabírák 783
Tringli István: A szent királyok szabadsága. A középkori történelmi tudat és a történelem-hagyományozódás sajátosságai 809
KÖZLEMÉNYEK
Neumann Tibor: Telekpusztásodás a késő középkori Magyarországon 849
C. Tóth Norbert: Az esztergomi érseki szék üresedése 1418-1423 között 885
Pálosfalvi Tamás: Rozgonyiak és a polgárháború (1440-1444) 897
Horváth Richárd: A Felső Részek kapitánysága a Mátyáskorban 929
E. Kovács Péter: Corvin János házassága és a magyar diplomácia 955
KISEBB CIKKEK
Weisz Boglárka: Az esztergomi vám Árpád-kori története 973
TÖRTÉNETI IRODALOM
Fazekas István-Beke Margit: A bécsi Pázmáneum (Ism.: Nemes Gábor-Nyikos Norbert Krisztián) 983
Pruzsinszky Sándor: Természetjog és politika a XVIII. századi Magyarországon.
Batthyány Alajostól Martinovicsig (Ism.: ifj. Barta János) 987
„A magyar kérdés" Spanyol követi jelentések Bécsből 1848-1868
(Ism.: Semsey Viktória 989
Szakái Gyula: Vállalkozó győri polgárok 1870-1940 (Ism.: A. Gergely András) 994
Hrabovec Emília: Der Heilige Stuhl und die Slowakei 1918-1922 im Kontext Inter-
nationaler Beziehungen (Ism.: Adriányi Gábor) 999
Lee Congdon: Seeing Red - Hungarian Intellectuals in Exile and the Challenge of
Communism (Ism.: Gantner Brigitta Eszter) 1002
Szita Szabolcs: A Gestapo Magyarországon (Ism.: Tilkovszky Lóránt) 1007
Ezredforduló - századforduló - hetvenedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi
Vera tiszteletére (Ism.: Hegyi Klára) 1008
Könyvek az Európa-gondolatról és megvalósulásáról (Ism.: Kiss Henrietta) 1012

5. szám:
ROMSICS IGNÁC, SIPOS PÉTER, SZÁSZ ZOLTÁN, SZENDE KATALIN,
200 ÉVE SZÜLETETT DEÁK FERENC
Molnár András: Deák Ferenc időszaki követjelentéseiből 1833-1835 1025
Gergely András: Deák Ferenc államjogi nézetei a reformkorban 1067
Hermann Róbert: Deák és Görgei 1081
Gerő András: Deák és a kiegyezés 1103
KÖZLEMÉNYEK
Kövér György: Középrend vagy középosztály(ok)? Társadalomteremtő fogalomalkotás Magyarországon a reformkortól az első világháborúig 1119
Frank Tibor: Liberális cenzor Metternich Magyarországán: Reseta János 1169
Erdődy Gábor: Belgiumi liberális katolikus hírlapok a magyarországi változásokról 1848-1849-ben 1179
Katona Csaba: Akiket a fürdőn ért a forradalom. A balatonfüredi fürdő 1848-49-ben 1231
TÖRTÉNETI IRODALOM
Csukovits Enikő: Középkori magyar zarándokok (Ism.: Szende László) 1253
Peter Haber: Die Anfánge des zionismus in Ungarn (1897-1904) (Ism.: Fenyő István) 1255
Baloghné Ábrányi Hedvig-Soós Ferenc: Százéves a Magyar Numizmatikai Társulat
1901-2001 (Ism.: Kovács László) 1257
Norbert Spannenberger: Der Volksbund der Deutschen in Ungarn 1938-1944 unter
Horthy und Hitler (Ism.: Tilkovszky Lóránt) 1260
Szilágyi Ágnes Judit-Sáringer János: Ifj. Horthy Miklós, a kormányzó kisebbik fia 1264
Kápolnai Iván: Mezőkövesd és környéke. Népességi és gazdasági-társadalmi viszonyok a 20. század végéig (Ism.: Jeney Andrásné) 1265
A Magyar Tudományos Diákköri konferenciák fél évszázada (1951-2001) (Ism.: Szilágyi Ágnes Judit) 1269
KRÓNIKA
„Mindent a hazáért" Deák Ferenc emlékkiállítás 1803-2003 (Katona Csaba) 1271

6. szám:
TANULMÁNYOK
Vonyó Tamás: A megkésett fejlődés porosz útja. A császári Németország gazdasági
fejlődésének sajátos forrásai 1275
Hornyák Árpád: Magyar-jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918-1927.
Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság 1307
KÖZLEMÉNYEK
Tilkovszky Loránt - Weidinger Melinda: Magyar memorandum és német válasz.
A Duna-medencei kisebbségi problematikáról, 1931-ben 1333
Polyák Péter: A „keleti élettér" hitleri germanizmusa 1365
Varga E. László: Orlowski Leó budapesti lengyel követ visszaemlékezései II 1389
L. Nagy Zsuzsa: Mauthausentől Füzesgyarmatig. Rassay Károly életútja
1944-1953 között 1421
KISEBB CIKKEK
Zgómiak, Marian: Lengyel ultimátum Litvániához 1938-ban 1445
TÖRTÉNETI IRODALOM
A numizmatika és a társtudományok IV. (Ism.: Kovács László) 1453
Heinrich Kéri: Frankén und Schwaben in Ungarn (Ism.: Tilkovszky Lóránt) 1456
Egyed Ákos: Erdély 1848. évi utolsó rendi országgyűlése (Ism.: Urbán Aladár) 1457
Jászi Oszkár naplója 1919-1923 (Ism.: L. Nagy Zsuzsa) 1461
Károlyi Mihály levelezése V. 1945-1949. (Ism.: L. Nagy Zsuzsa) 1463
Alexander Bahar-Wilfried Kugel: Der Reichstagsbrand. Wie Geschichte gemacht
wird. (Ism.: Németh István) 1465
„Válságos évtized": Budapest-Washington 1957-1967 (Ism.: Kecskés Gusztáv) 1467
Jordán Gyula: Kína története (Ism.: Polonyi Péter) 1470
KRÓNIKA
A Magyar Történelmi Társulat tisztújító közgyűléséről 1473
Hírek 1485
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 2003/1-6. I-II. Századok 2003/1-6. I-II. Századok 2003/1-6. I-II.

Könyvtári könyvek voltak.

Állapot: Közepes
7.980 Ft
6.380 ,-Ft 20
32 pont kapható
Kosárba