A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Három veréb hat szemmel 1-2.

Antológia a magyar költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.090 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-271-681-7
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Egy képzelt irodalomtörténettől a valóságos rendszerig (K. S. I.)5
Kezdettől a Mohácsi vészig
Pogánykori töredék (Árva borjú anyátlan...)59
Feltámadás végítéletkor (Csont kürttel kürtölnek...)61
Ismeretlen szerző Mária siralma62
Egyházi ének-átültetés O gloriosa domina66
Egyházi ének-átültetés A solis ortus cardine68
Egyházi ének-átültetés Ad coenam agni providi70
Ismeretlen szerző Elmegyek meghalni72
A Tíz-sorosok Mestere81
Szent ének, ki dícséri Szűz Máriát85
Jézus élete92
Asztalnak szent dícsérete93
Jó és gonosz szerzetesnek dicséreti és szidalma94
Istenes élet regulái101
Magyi János Regula iuris101
Enyingi Török Imre Verses üdvözlet102
Ismeretlen szerző Teremtés103
Ismeretlen szerző Menekülés a sivatagban104
Ismeretlen szerző Üdvözlégy Mária105
Ismeretlen szerző Igen szép imádság és ájtatos106
Ismeretlen Compilator Anima Christi104
Ráolvasás: Contra tharghy equorum109
Ismeretlen szerző Virágének töredéke110
A szétdarabolt ország
Farkas András: Az zsidó és magyar nemzetről (részlet)113
Bencédi Székely István: Reggeli ének116
Dévai Bíró Mátyás: Minden embernek illik ezt megtudni118
Sylvester János: Az szent Máté írása szerint (részlet)119
Pesti Gábor: Esopusi fabulák verses tanulságai (részletek)121
Heltai Gáspár: Hogy a halál nem fél124
Szkhárosi Horvát András:128
Az Ántikrisztus országa ellen (részletek)128
Az átokról (részlet)129
Pál érsek levelére való felelet (részletek)130
Batizi András135
A Krisztus Jézusnak isteni és emberi természetiről (részletek)135
Az istenfélő Zsuzsánna asszonnak históriája136
Sztárai Mihály: Historia Cranmerus Thamás érseknek (részletek)146
Tordai Névtelen: De Fidutia in Deum156
Szamosi Névtelen: Adhortatio Mulierum160
Tinódi Sebestyén: Zsigmond király és császárnak krónikája (részlet)164
Ilosvai Selymes Péter: Interpretationes Nominum Mulierum166
Melius Juhász Péter: Igaz Szent Írásból kiszedett ének (részletek)168
Ismeretlen szerző: Dudó, fejér Dudó172
Bornemissza Péter: Énekecske gyermekek rengetése176
Ráolvasás: Csúzról való báj179
Horvát Heléna Cantio jucunda182
Ládonyi Klára: Könyörgés185
Massai Ágnes: Hálaadás tiszta életért188
Dóci Ilona: Könyörgés191
Lévai Névtelen Páris és Görög Ilona históriája (részletek)193
Gyergyei Albert: Historia egy Árgirus nevű királyfiról196
Valkai András: Az nagyságos Bánk bán (részletek)198
Hegedűs Márton: Az hegedűsökről201
Moldovai Mihály: Állapatomat jelentem204
Boldog ember208
Bogáti Fazekas Miklós: Sulamytha211
Ismeretlen török-magyar szerző Madzsari Türki212
Balassi Bálint: Szép magyar komédia (részletek)214
Ecsedi Báthory István: Boldog azki219
Telegdi Kata: Levelének verses részlete222
Ismeretlen szerző: Virágének (részletek)223
Harcok és újraegyesítés - XVII. század
Ismeretlen szerző: Csak nyelvünkkel pattogtatjuk227
Debreceni Szappanyos János: Cantio optima (részletek)229
Militaris congratulatio (részletek)230
Az idvezült fölséges Bocskai Estvánnak (részletek)232
Amaz híres Lukács pap (részletek)235
Wathay Ferenc: Ásiának földe238
Szili Nagy Péter: Cantio241
Ismeretlen szerző Cantio pulchra de Amore245
Rimay János: Ad Valentinum Balassam248
Valjon s de mi haszon249
Legyen jó idő csak250
Pázmány Péter: Mikor az Urat felmutatja a pap253
Az kelyh felmutatásakor253
Kátai Mihály: Magas mennyben lakó Isten (részletek)255
Ismeretlen szerző: Kátai Mihály 257
Petki János: Az Virtusnak és Voluptasnak (részlet)259
Ismeretlen szerző: Szerelmi kaland Prágában262
Péchi Simon: XI. zsoltár267
Szenci Molnár Albert: XIV. zsoltár269
Nyáki Weores Mátyás: Fons, speculum, gramen275
Pokol (részletek)276
A véghetetlen örökkévalóság279
Miskolci Csulyak István: Jocoserium I-III.284
Vagabund Rigmusfaragás: A vargák lakomája290
Tücsöklakodalom (részletek)292
Boldogasszony litániája (részlet)300
Régi ének (In dulci jubilo)305
Hajnal Mátyás: Cantium trium puerorum308
Tasi Gáspár: Mindennek ideje vagyon312
Mindenik órára közönségessen312
A kép nem Isten312
Keserűi D. János és Geleji K. István: Versiculus314
Madách Gáspár: Pöngését koboznak316
Comenius János Ámos: Magyar ábécé318
Szepsi Csombor Márton: Mellyet írtam jó kimúlásomért (részletek)320
Prágai András: CVII. zsoltár - részletek323
Szentmártoni Bodó János: Az malom és ács mesterségnek (részletek)326
Thordai János: XIX. zsoltár330
Jó olvasó élj jól331
Beniczky Péter: Közönséges magyar példabeszédek (szemelvények)333
Hogy a szabad zabola nélküli való nyelv334
Ember fogad fogadást, ag eb ki megállya336
Kolosi Török István: Az asszonyi nemnek (részlet)339
Barakonyi Ferenc gyűjtése: Hogy ágyamból342
Hajnal vitorláján342
Ismeretlen szerzők: Egy dal három alakban (Vagyon-e, szívem)345
Ismeretlen szerzők: Komikus üzenet a végvári csatározásokban348
Zrínyi Miklós: A vitéz hadnagy (részlet)352
Szigeti veszedelem (részlet)353
Alkalmi versek355
Apácai Csere János: Egy fordítás-kötet ajánlva367
Balassa Bálint Átok (részletek)370
Haller János: Hármas Istória (részletek)373
Komáromi Csipkés György: Keseredett lélek tiszti... (részlet)375
Liszti László Magyar Márs (részlet)377
Gyöngyösi István: Proserpina elragadtatása (részletek)379
Florentina (részlet)386
Ács Mihály: Sempthei Ferenc halott bucsuztatója (részlet)388
Esterházy Pál: Egy gondolom táncének389
Liszti László és Eszterházy Pál: Az nyárrúl való ének392
Ismeretlen szerző: A csábító asszony395
Ismeretlen szerző: Piha esse fészeke398
Ismeretlen szerzők - Non-sens versek400
Az világhoz szabott ének402
Jászság, Kúnság (részlet)403
Az vénasszony (részletek)405
Ismeretlen szerző: Karácsonyi ének407
Ismeretlen szerző: Szerelmes édes Jézusom410
Ismeretlen szerző: A dús-gazdag kínnyairúl pokolban415
Ismeretlen szerzők: A végítélet közelgése415
Fráter István: Az olvasóhoz420
Felvinczi György: Comico-tragoedia (részletek)422
Pápai Páriz Ferenc: Életnek könyve (részlet)
Koháry István: Embernek ételében mértékletesnek kell lenni (részletek)
Vasban vert rabnak (részlet)
Rákóczi Erzsébet: Lovaitól való elbucsuzása
Petrőczi Kata Szidónia: Szemfényvesztő versekre való replika
Óh kedves violám (részletek)
Melyet szerzett, midőn (kezdete)
Vale
Az Párkák fonala
Benefi Jánosné: Elhagyott feleség
Beregszászi Pál: Keserves zokogó sírással tellyes historia (részletek)
Ismeretlen szerző: Egy bujdosó szegénylegény
Ismeretlen szerző: A szegényember és az esztendő
Jegyzetek a bevezető tanulmányhoz (K. S. I.)
Jegyzetek a szövegekhez (K. S. I.)
II. kötet
A Habsburg-Magyarország - XVIII. század
Ismeretlen szerzők: Csinom Palkó7
Miszlai András: Cantio flebilis (részletek)14
Ismeretlen szerző: Magyar passio (részlet)17
Apor Péter: Metamorphosis Transsylvaniae (részlet)18
Amade Antal: Lelovics László uram órácskája leábrázolása20
Ráday Pál: Az embereknek a maga megtagadásáról és harcáról (részlet)23
II. Apafi Mihályné Bethlen Katalin fejedelemasszony: Bűneibűl a Krisztushoz...25
Siralmas ének28
Mikes Kelemen: Elmúlt gyönyörűség...37
Lakunk partján a tengernek... (részlet)37
Árva Bethlen Kata: Életének maga által való rövid leírása (részlet)41
Lázár János: Florida (részletek)44
Amade László: A házasság által elveszett60
Faludi Ferenc: Az Úr Jézushoz69
Az újdon új policia (részletek)70
A pipáról72
Losontzi István: Hármas kis tükör (részletek)77
Bod Péter: Szent Hilarius... (részletek)79
Ráday Gedeon: Az felettébb szokásba jött orcafestés ellen Dorilisról85
Szőnyi Bertalan: Szülő asszony kiáltása87
A kerek földről (részlet)87
Orczy Lőrinc: Richvaldszki prépost úrnak (részlet)91
Szilágyi Sámuel: Klopstock a dán királyhoz97
Varjas János: Megtért embernek énekje (részletek)101
Amade Tádé: In coronatione divae Maiae Theresiae (részlet)103
Hódosi Névtelen: Generalis Insurrectio105
Ismeretlen szerző: Nincs boldogtalanabb a parasztembernél...112
Ismeretlen szerzők - virágénekek: 114
Gyöngy életű ékes alak...115
Ellopták szivemet...115
Karasz Maris...116
Szól a kakas már...116
Gvadányi József: Rontó Pál (részletek)118
Kalmár György: Summa (részletek)124
Molnár János: Barátságos ajándék141
Csizi István és Vályi Klára: Verses levelezés (részletek)143
Jászberényi Molnár Ferenc: A magyar köz-példa-beszédek... (szemelv.)151
Kovásznai Sándor: A római búcsújárásról (Janus Pannonius fordítása)154
Báróczi Sándor: Barátaimhoz (részlet)156
Aranka György: A darázsról158
Élet regulája (részlet)159
Élet (részlet)159
Teleki József: Atyafiúi barátságnak oszlopa (részlet)160
Baróti Szabó Dávid: Kisded szó-tár (részlet)163
A holdhoz163
Egynémelly kisasszonyról165
Göböl Gáspár: Utazó lélek.... (részletek)168
Kónyi János: Orfeus és Euriditze (részlet)170
Gyöngyössi János: A kalendariom nyomtatóknak...173
Koporsói verse néhai Intzédi Zsuzsánna asszonynak175
Méltóságos gróf Blümeegen Éleonóra úrasszonynak176
Egy ifjú legény barátomnak...177
Tordai Melissa (részletek)177
Rájnis József: Mózes éneke181
Epigrammák183
Barcsay Ábrahám: A télnek közelgetése186
Bessenyei György: Bessenyei a szivével188
Delfén189
Poóts András: Özvegy embernek özvegy György barátjához...195
Quaestius juvenis195
Epigrammák cím nélkül195
Lakodalmi játék197
Szirmay Antal gyűjtése
A régi magyaroknak borköszöntő szóllások...205
Magyar gastronomia (részlet)208
A paraszt208
Vilium hominum vocabula209
Cantilena210
De custodia animam meam211
Péczeli József: Jobbágy, halál213
Révai Miklós: Óda-kezdet216
Virág Benedek: Helmeczy Mihálynak218
Földi János: Enyim Juliska220
Ányos Pál: A titkos Polyxena222
Molnár Borbála: Életének igaz tüköre (részletek)225
Versegi Ferenc: Klárikához230
Kazinczy Ferenc: A békák233
Pálóczi Horváth Ádám: Leány A. B. C. (részletek)237
Ujfalvi Krisztina: Ez az élet...247
Komor idők, vas-szín napok...248
Batsányi János: A látó (részlet)250
Édes Gergely: Daruvári vitéz252
Szőrköntöst öltő bölcsről252
Okoson nyomorgóhoz253
Némelly tavaszi madarakról (részlet)253
Fannihoz254
Munkaközben (részlet)255
Vályi Nagy Ferenc: A lezárkozó féreghez ősszel258
Az álomhoz259
Az őszirózsához262
A rothadt vízcsepphez264
Mátyási József: A tavasznak mesés leírása (részlet)267
Pestre egy jó barátomhoz (részlet)268
A barátság és annak mestersége (részlet)269
Fábián Juliánna: Verses levelezés Gvadányival (részletek)272
Fazekas Mihály: Az élet277
Egy astronomiai értekezés után (részlet)277
Szentjóbi Szabó László: A gyermekek278
A sírhalom278
Péteri Takáts József: A tavasz280
Vallástétel280
Dayka Gábor: Titkos bú282
Gömbös Antal: Az álomfejtés285
Csokonai Vitéz Mihály: Militat omnis amans... (részlet)287
A nemzeti Magyarország. XIX. SZÁZAD
Kolozsvári Névtelen: Dal-vázlat293
Kis János: Nyári éjszaka294
Kisfaludy Sándor: Epigrammák296
Berzsenyi Dániel: A poesis hajdan és most298
Élet philosophia (részlet)300
Népdal-variatio300
Kováts József (Rímkovács): A Sió vize parttyán303
Dall (részlet)303
A módi ruházaton való fohászkodás304
Ismeretlen szerzők: Debreceni diák-költészet
Ha valaki vígan él...306
Egy deákhoz intézett kérdés...306
Julishoz307
Egy nóta a Nyírségben lakó dámákról307
Diák-kórus308
Kézy Mózes: Halotti ének (részlet)310
Terhes Sámuel: A "Szurony" epigramma-ciklusból (szemelvények)311
Ungvárnémeti Tóth László: Álköltők315
A magvető317
Kisfaludy Károly: Róza dala319
Kölcsey Ferenc: Sappho után321
Katona József: E verseimhez323
Idő323
Tőrbeesésem326
Rege329
Kemény József: Szőke Ambrus dala (részlet)335
Dukai Takách Judit: A farsang utolsó órájában336
A Göcseji Helikon:
Kazinczy Klára Dukai Takách Judithoz (részlet)339
Kazinczy Klára: A csapodár madárhoz340
Dotzi Teréz önéletrajza versben342
Dotzi Teréz: Levél Pálóczi Horváthhoz (részlet)343
Tuboly Rozi Horváth Ádámhoz (részletek)344
Tuboly Liza: Téli andalodás345
Vásárhelyi János: A költő vágyása347
Vörösmarty Mihály: Hedvig349
Középkori népköltés: A Szentiváni Ének töredékei357
Régi mágikus ének: Koldus-dal361
Uj Péter: Mezőcsát városa... 363
Szőcs Máris365
Népballada: Sági bíró lánya367
Népballada: Julia szép leány373
Ismeretlen szerző: Egyszer volt egy ember...377
Szemere Miklós: Tolcsvai pincémben378
Csató Pál: Kis Babet381
Császár Ferenc: Első szerelem383
Hozzá383
Straniera384
Vajda Péter: Róma386
Eötvös József: Szörnyen szép388
Kemény Zsigmond: Pető úrfi389
Gulyás Nagy Imre: Sóhajtás a szünidőhöz392
Tompa Mihály: A jávorfáról (részlet)394
Arany János: Népdal (Duna vizén lefelé úsz a ladik...)396
A négy jövevény397
RRR397
A Mab királyné (Shakespeare-fordítás-részlet)398
Vachott Sándor: György úr halálakor401
Jan Kalincák: Orava (részlet)404
Petőfi Sándor: Álmos vagyok és mégsem alhatom...406
Gróf Teleki Sándorhoz407
A "Szilaj Pista" kihagyott utolsó versszaka408
Száll a felhő409
Madách Imre: Metamorphosis411
Feljegyzések (szemelvények)411
Jókai Mór: Kukacok versenye419
Egyszerre hárman énekelnek hogy hamarább vége legyen422
Vajda János: Tömlöctartó lehetett...424
Ferenczy Teréz: Cassandra426
Vida József: A költő születik428
Kisfaludy Atala: Méla harag429
Thaly Kálmán: Zöldítssétek egek (és a Szentsei daloskönyv verziója)430
Szöllősy Nina: Őszi lombok433
Őszi éjszaka433
Nográdi Pap Gyula: Hegyek között437
Türelem437
Kiss József: Dal a szegény Árjéról439
Végzet441
Magyarnótázás cigányzenével
Lisznyai Damó K.: A Matóczky udvarában443
Tóth K.: Fütyül a szél443
Szentirmay E.: Gyászba borult444
Pósa L.: Szőke kis lány444
Szabolcska M.: Most megyek el innen445
Hazafi Vera János: Megrovási kaland450
A goromba portás450
A házmesterné450
Mezőtúri Nagy Károly: A kiherélt zsidó ispán (részletek)453
Csontváry Tivadar: A lángész (részlet)456
A túlvilág456
Az égboltozat457
Vargha Gyula: Téli alkonyat459
Nyári hajnal a pusztán459
Pasztell-kép460
A halál hídjánál461
Czóbel Minka: A por463
Grisaille465
Altató466
Tört sugárban467
Fehér hyacinth tükör...468
Virrasztó468
Gyémánt kérub469
Komjáthy Jenő: Körfolyam471
Szalay Furzina: Út az égbe474
Havasi gyopár476
Hintán477
Rossz óra478
Karay Ilona: Nyugodt vagyok...480
E... nak480
Szivem481
Vágy482
Névrokonomnak484
(Karay Ilona búcsúlevele)485
Szentessy Gyula: Gyári lányok492
Nem az idők...493
Utolsó állomás495
Vasuton496
Költészetünk vonulata (B. I.)499
Utószó (W. S.)515
Jegyzetek a szövegekhez (K. S. I.)528
Névmutató559
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem