1.039.334

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Helyünk Európában I-II.

Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon

Fülszöveg

Hol a helyünk Európában, azon népek között, melyekkel részben egy állam kereteiben, részben szomszédságában, szövetségben és vad ellenségeskedések közepette osztozunk egy évezred történelmében? A magyar politikai gondolkodás e kérdésre adott legkülönbözőbb 20. századi válaszait mutatjuk be kétkötetes válogatásunkban. Politikusok, művészek, tudósok vagy publicisták írásai, szaktudományos könyvrészletek, művészi esszék, tanulmányok, szenvedélyes újságcikkek vagy hivatalos pártállásfoglalások, a népek családjába való egyenrangú beilleszkedés, a szomszédos népekkel való baráti együtműködés eszmei vagy a magyar szupremácia irredenta hangja, fölény és elsőbbség igénye és a birodalmi terjeszkedés kóros programjai egyaránt helyet kapnak e kötetekben. Az olvasót esetenként a váteszi tisztánlátás és emelkedett bölcsesség késztetheti tiszteletre, máskor a felháborodás indulata öntheti el. Kíméletlen őszinteséggel igyekeztünk szembenézni a jelenig nyúló múlttal, s szembesíteni olvasóinkat a... Tovább

Fülszöveg

Hol a helyünk Európában, azon népek között, melyekkel részben egy állam kereteiben, részben szomszédságában, szövetségben és vad ellenségeskedések közepette osztozunk egy évezred történelmében? A magyar politikai gondolkodás e kérdésre adott legkülönbözőbb 20. századi válaszait mutatjuk be kétkötetes válogatásunkban. Politikusok, művészek, tudósok vagy publicisták írásai, szaktudományos könyvrészletek, művészi esszék, tanulmányok, szenvedélyes újságcikkek vagy hivatalos pártállásfoglalások, a népek családjába való egyenrangú beilleszkedés, a szomszédos népekkel való baráti együtműködés eszmei vagy a magyar szupremácia irredenta hangja, fölény és elsőbbség igénye és a birodalmi terjeszkedés kóros programjai egyaránt helyet kapnak e kötetekben. Az olvasót esetenként a váteszi tisztánlátás és emelkedett bölcsesség késztetheti tiszteletre, máskor a felháborodás indulata öntheti el. Kíméletlen őszinteséggel igyekeztünk szembenézni a jelenig nyúló múlttal, s szembesíteni olvasóinkat a magyar politikai gondolkodás legkülönbözőbb irányzataival.
Olvasóink eredeti szövegekből ismerhetik meg "a keresztény Nyugat utolsó védőbástyája", a "Keleti-Svájc", a "kelet-európai küldetés", a szomszédos népek kulturális, történeti-fejlődési rokonsága, politikai egymásrautaltsága kavargó-ütköző nézeteit, a magyarság európai helyére és szomszédaival való kapcsolatára vonatkozó olyannyira eltérő álláspontokat. A történelem süllyesztőjében alámerült nézetekre egykori küzdők s napjaink alapvető politikai állásfoglalásai, valamint a szaktudomány történeti és művészeti fejlődésfolyamatok elemzésére épülő fejtegetései "válaszolnak". A tájékozódást segíti s egyben a kötet szerkesztőinek álláspontját igyekszik megfogalmazni a bevezető tanulmány, és a közölt írások szerzőiről, az írások eredeti megjelenési helyéről közölt tájékoztatás, illetve a kötetek jobb kezelhetőségét szolgáló jegyzetek, mutatók apparátusa.
E két kötet remélhetőleg meggyőzően bizonyítja, hogy szembe tudunk s szembe is kell nézni a múlttal, melynek megismerése nélkülözhetetlen az egykori tévedések és bűnök, megtévesztő manipulációk felismeréséhez és elkerüléséhez, annál is inkább, mivel e múltban és jelenben mélyen gyökereznek a szomszédos népek testvéri együttműködésre irányuló eszmék és törekvések. Ezt kívánjuk szolgálni itt közreadott válogatásunkkal is.

Berend T. Iván Vissza

Tartalom

Első kötet
Előszó5
Berend T. Iván: Magyarország helye Európában8
Bevezetés39
Tanulmányok
1905: Ady Endre: Morituri45
1905: Ignotus: Kelet népe48
1914: Mocsáry Lajos: A paktumról51
1915: Dániel Arnold: A közép-európai vámunió és a magyar közgazdaság55
1916: Kunfi Zsigmond: Közép-európa63
1918: Jászi Oszkár: A monarchia jövője84
A magyar intelligenciához115
1919: Bogya János: Magyarország és a világpolitika118
1920: Domokos László: A nemzetiségi kérdés és a dunai konföderáció121
1924: Kun Béla: Tanács-Magyarország a Szovjetunió szövetségese129
1927: Raith Tivadar: Kelet-európa ismeretlen föld133
1928: Csetényi József: Revízió és közgazdaság50
1929: Szekfű Gyula: A "turáni-szláv parasztállam"155
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Új helyzet - új magyar politika a német impériummal szemben164
Ottlik László: "Új Hungária" és "Keleti Svájc"170
Szabó Dezső: A belső válság megoldása felé183
Szalatnai Rezső: Új arcú magyarok193
Barta Lajos: Két szellemiségi forma200
1931: Gratz Gusztáv: Az agrárállamok gazdasági együttműködése204
Teleki Pál: Az európai probléma214
Eckhardt Sándor: Az összehasonlító irodalomtörténet Közép-Európában227
Eckhardt Ferenc: Jog- és alkotmánytörténet240
Németh László: Tejtestvérek254
1933: Bethlen István: A magyarság helyzete a Dunamedencében257
1934: Kodolányi János: Közép-Európai Kultúrkonferencia278
Fülep Lajos: Nemzeti öncélúság281
Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje305
Gál István: A Virtuális Közép-Európa330
1935: Németh László: Kisebbségi sors331
Szabó Dezső: Magyarország helye Európában. Kelet-Európa337
Prohászka Lajos. A vándor és a bujdosó353
Sándor László: A dunai népek együttműködésének kérdése357
1936: Váczy Péter: A középkori Kelet-Európa364
1937: Rónai András: A dunai megegyezés lehetőségei370
Pongrácz Kálmán: A dunai államok gazdasági kapcsolatai374
Egy óra Illyés Gyulával384
Duna konföderáció388
Baráth Tibor: Kelet-Európa fogalma a moden történetírásban390
Egy óra Tamási Áronnal405
Hatvany Bertalan Dunamenti Európa411
Reményik Zsigmond: Vallomás és válasz419
1938: I. Tóth Zoltán: A jövő útjai423
Ferdinandy Mihály: Közép-Európai alakzatok430
1939: Babits Mihály: A magyar jellemről448
Szabó Zoltán: Magyarság és Közép-Európa480
Pethő Sándor: A magyar államhatalom és a nemzetiségi kérdés497
1940: Gál István: Közép-Európától Kárpát-Európáig501
Baráth Tibor: "Kárpát-Európa" vagy Kárpát-Európa506
Kosáry Domokos: Közép-Európa vagy Kárpát-Európa509
Puskás Lajos: Kelet-Európa kérdéséhez513
Ferdinandy Mihály: Közép-Európa - Kárpát-Európa515
Gogolák Lajos: Eszmei Közép-Európa - közép-európai valóság518
Gál István: Magyarország helye Európában522
Kunszery Gyula: Balkán-Európa525
Szekfű Gyula: A Dunatáj szellemi egysége528
Révai józsef: "Pánszlávizmus" és "szellemi honvédelem"532
Jócsik Lajos: Szempontok a Közép-Európai kérdéshez546
Németh László: Most, punte, silta552
Bethlen István: Emlékirat a várható békefeltételekről557
Sárkány Oszkár: A magyar történettudomány Kelet-Európai érdeklődése577
1941: Bajcsy-Zsilinszky Endre: Új, ésszerűbb, szervesebb, történelmibb rendet a középső Dunavölgyébe!585
Oláh György: Nem tartozunk a "Südostraumba"!600
1942: Károlyi Mihály: Federáció: Az egyetlen kivezető út603
Gál István: A Balkán a magyar kultúrpolitikában606
Hajnal István: A kis nemzetek történetírásának munkaközösségéről624
1943: Kosáry Domokos: Az összehasonlító történetírás néhány problémája646
Szegedy-Maszák Aladár, a magyar külügyminisztérium politikai osztálya vezetőjének emlékirata664
1944: Inokai Péter: Ragaszkodjunk a valósághoz!670
Második kötet
Bevezetés5
Tanulmányok
1944-47: Magyarország külpolitikai feladatainak és helyzetének megítélése a koalíciós korszak pártporgramjaiban13
1945: Történelem és a dunai közeledés32
Auer Pál: Tartós békét és dunai együttműködést37
Kemény G. Gábor: Köszöntjük a Dunatáji olvasót!42
1946: Gáldi László: A Dunatáj nyelvi alkata44
Fábry Zoltán: A vádlott megszólal73
Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága122
Kállai Gyula: Helyünk a világban158
Köpeczi Béla. Dunatáji valóság163
Fülöp Sándor: Dunavölgyi gazdasági együttműködés167
1947: Balázs János: Kelet-európa és az összehasonlító történetírás178
Kovács Endre: Szlávok és magyarok198
1956: Balogh Edgár: Népeink szép találkozására206
1958: Niederhauser Emil: A Kelet-Európai Felődés kérdéséhez212
1959: A burzsoá nacionalizmusról és a szocialista hazafiságról (Tézisek)223
1962: Sziklay László: A Kelet-Európai összehasonlító irodalomtörténetírás néhány elvi kérdéséről246
1963: Dobossy László: Előítéletek ellen291
1968: Pach Zsigmond Pál: A nemzetközi kereskedelmi útvonalak XV-XVII. századi áthelyeződésének kérdéséhez306
1970: Bojtár Endre: A kelet-európa pontossága340
Laczkó Miklós: A fasizmus Kelet-Közép-Európában343
1971: E. Fehér Pál: T. G. Masaryk legendája és valósága355
Arató Endre: Kelet-Európa története a 19. század első felében368
Gunst Péter: Kelet-Európa gazdasági-társadalmi fejlődésének néhány kérdése378
A szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus időszerű kérdései400
1975: Kádár János: Felszólalás az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet záróülésén418
Gyimesi Sándor: Az európai város útja a feudalizmusból a kapitalizmusba423
1976: Makkai László: Feudalizmus és az eredeti jellegzetességek Európában447
1977: Illyés Gyula: Válasz Herdernek és Adynak477
1978: Berecz János: Egy kis nép felelőssége a világban490
Zalabai Zsigmond: Duna-táji parabola498
1979: Kelet-Európa fogalma. Beszélgetés Perényi Józseffel506
A Kelet-Európai "elmaradottságról". Beszélgetés Ránki Györggyel510
1981: Szács Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról515
1982: Száraz György: Történelmünk birtokbavétele569
Berend T. Iván: A társadalmi fejlődés közép- és Kelet-Európai útjai581
1983: Aczél György: Nemzetiségi jogegyenlőség - törvény a szocializmusban 600
Czeizel Endre: Ki a magyar, mi a magyar?605
Mellékletek
Utószó621
Válogatott bibliográfia623
Betűrendes tartalomjegyzék651
Névmutató655
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Helyünk Európában I-II. Helyünk Európában I-II. Helyünk Európában I-II. Helyünk Európában I-II. Helyünk Európában I-II.

A védőborítók enyhén elszíneződtek, foltosak. A borítók elszíneződtek.

Állapot:
2.490 Ft
1.240 ,-Ft 50
19 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Helyünk Európában I-II. Helyünk Európában I-II. Helyünk Európában I-II.

A védőborítók elszíneződtek.

Állapot:
2.490 Ft
1.740 ,-Ft 30
26 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Helyünk Európában I-II. Helyünk Európában I-II.

Szép állapotú példányok.

Állapot:
2.490 ,-Ft
37 pont kapható
Kosárba
konyv