843.842

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tom Jones I-II.

Szerző
Fordító

Kiadó: Kriterion Könyvkiadó
Kiadás helye: Bukarest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 1.027 oldal
Sorozatcím: Horizont Könyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 13 cm
ISBN:

Fülszöveg

"Az olvasót Fielding regényeinek szolíd angol vonásai ragadják meg: oly kiadósak, oly férfiasak, mint a roastbeef, az életnek szélesen, vígan hömpölygő folyamát tárják elénk, a szép századot, a jó étvágyú embereket, a nyugodt, diadalmas angol életkedvet. A valóság nagy lélegzetű, vidám és tárgyilagos ábrázolása, ami Defoe-nál még mintegy fogás és véletlen csak, itt már biztos és magával ragadó művészetté izmosul. Fielding az istenáldotta nagy elbeszélők közé tartozik, Dickens és Thackeray, Tolsztoj és Thomas Mann ősei közé. Szerb Antal"

Tartalom

I. Kötet
Első könyv amely annyit árul el a talált gyermek születésének körülményeiről, amennyit az olvasónak történetünk elején tudnia illő és szükséges
Bevezetés, avagy étlap a lakomához11
Allworthy nemzetes úr rövid jellemzése, valamint részletesebb beszámoló húgáról: Bridget Allworthy kisasszonyról14
Egy ostoba véletlen, amely Allworthy úrral Londonból hazatértekor történt; Deborha Wilkins öregkisasszony szemérmetes viselkedése és egy illedelmes kis eszmefuttatás a zabigyerekekről16
Az olvasót nyaktörő veszedelem fenyegeti, de megmenekül. Bridget Allworthy kisasszony rendkívüli jóindulata20
Hétköznapi dolgok és egy nem mindennapi megjegyzés23
Deborah öregkisasszony egy hasonlattal bevonul a faluba; Jenny Jones rövid jellemzése; továbbá: miért olyan kényes és aggályos dolog az, ha fiatal nők tudománnyal foglalkoznak?23
amely oly súlyos dolgokról szól, hogy az olvasó egész idő alatt még csak el sem nevetheti magát, legfeljebb tán a szerzőn29
Párbeszéd Bridget és Deborah között: mulatságosabb, de nem olyan tanulságos, mint az előbbi beszélgetés33
Oly dolgokról szól, amelyek meg fogják lepni az olvasót36
Allworthy vendégszeretete; továbbá két testvér, egy orvos és egy kapitány rövid jellemzése, akik az illető uraságnál vendégeskednek39
Hogyan leszünk szerelmesek? Számos szabály és néhány példa. A szépség méltatása és más, ennél is nyomósabb inditékok a házasságra43
Olyasmiről szól, amit az olvasó talán már előre sejt47
Egyben a könyv utolsó fejezete. A hálátlanság egy példája: az olvasó, remélem, természetellenesnek fogja találni51
Második könyv amely különféle rendű és rangú emberek családi boldogságáról, továbbá a Blifil kapitány és Bridget kisasszony házassága utáni első két esztendőben történt dolgokról szól
Rávilágít arra, hogy miféle történet is ez, mihez hasonlít és mihez nem54
Miért aggályos vallási szempontból az, ha túlságosan kedvezünk a törvénytelen gyermekeknek, valamint Deborah Wilkins nagy felfedezése56
Egy Arisztotelész elveivel teljesen ellentétesen berendezett házikormányzat leírása58
Az egyik legvérmesebb csata, jobban mondva párbaj, melyet a hazai történelem valaha is feljegyzett63
Bő alkalom, hogy az olvasó az eszét és ítélőképességét élesítse68
Partridge iskolamester fajtalansági pörének tárgyalása; nejének tanúvallomása; rövid elmélkedés törvényeink bölcsességéről, valamint egyéb súlyos dolgok: azoknak tetszenek majd leginkább, akik legjobban megértik73
Tömör eszmefuttatás arról: mennyi boldogságot meríthetnek eszes házastársak a gyűlöletből, valamint rövid védőbeszéd az olyan emberek érdekében, akik elnézik barátaik fogyatkozásait80
Recept arra, hogyan lehet a feleség elveszett szeretetét visszanyerni. Köztudomás szerint soha, a legreménytelenebb esetekben sem mondott még csődöt84
Az özvegy panaszai bizonyítják az előbb ajánlott recept csalhatatlanságát, továbbá a halál más szükséges rekvizitumai, mint orvosok stb., valamint egy emelkedett stílusban fogalmazott sírfelirat86
Harmadik köny
Azokról az igen-igen nevezetes eseményekről ad számot, melyek Allworthy úr családjában azon időben történtek, míg Tommy Jones tizennégy éves fiúból tizenkilenc éves fiatalemberré cseperedett. A gyermeknevelés tekintetében is elleshet egyet-mást az olvasó ebből a könyvből
Igen kevés, talán semmi92
Nagyszerű történetünk hőse rossz előjelek közt megjelenik. Egy kis történet, amely olyan KÖZÖNSÉGES, hogy egyeseknek bizonyára az lesz a véleményük: említésre sem érdemes. Néhány szó egy földbirtokosról, és több egy vadőrről és egy iskolamesterről94
Square úr, a filozófus, és Thwackum nagytiszteletű úr, a hittudós, további vita valamiről100
A szerzőnek mentegetőznie kell, továbbá egy gyermeteg epizód, amely talán szintén mentegetésre szorul103
A hittudós és a filozófus véleménye a két fiúról, e véleményük egynémely indoka, valamint egyéb dolgok106
A fenti vélemények még alaposabb indoklása111
Maga a szerző is megjelenik a színen115
Gyermeteg esemény, amely még Tom Jones jószívűségét példázza117
amely még égbekiáltóbb esetről szól, továbbá Thwackum és Square megjegyzései119
Blifil ifiúr és Jones különböző megvilágításban jelenik meg122
Negyedik könyv
Egy év
Néhány lap papíros125
Ízelítő abból, mily fennkölt tud lenni a szerző, valamitn Sophia Western kisasszony leírása128
amelyben történetünk egy néhány évvel előbb történt jelentéktelen eseményre tér vissza, amely lehetett ugyan jelentéktelen, de további következményei voltak131
amely olyan mély és komoly dolgokról szól, hogy egynémely olvasó talán nem is lel majd benne gyönyörűséget134
Minden ízlésnek megfelelő dolgok138
Védőbeszéd Jones érdekében: miért volt érzéketlen a szép Sophia varázsa iránt. Azok a szellemes gavallérok, akik egy hűron pendülnek a mai vígjátékok hőseivel, bizonyára igen lenézik majd emiatt a mi Tomunkat144
A könyv legrövidebb fejezete148
A Múzsa - homéroszi stílusban - csatáról énekel. Csak a klasszikus műveltségű olvasó élvezheti150
Nem valami békés hangulatú dolgok155
Supple lelkész úr elmond egy történetet. Western nemzetes úr éles elméje; apa és leánya kölcsönös nagy szeretete159
Molly Seagrim menekülése paraszthajszálon múlik, továbbá néhány észrevétel, amely kedvéért eléggé mélyen kellett elmerülnöm a természet tanulmányozásába164
Olyan dolgokról szól, amelyek sokkal világosabbak, mint az előző fejezetben ovasottak, eredetük azonban ugyanaz169
Sophia szörnyű balesete. Jones lovagiassága és viselkedésének még szörnyűbb következményei az ifjú högyre nézve, továbbá rövid kitérés a női nem érdekében172
Megérkezik a seborvos: a műtét. Hosszas párbeszéd Sophia és a komorna között175
Ötödik könyv amely egy fél évnél valamivel hosszabb időszakról számol be
A "komoly elem" szerepéről az irodalomban, és arról, hogy mi célból alkalmazzuk183
Jones úrnak szobafogsága idején sok kedves látogatója van. A szerelmi szenvedély néhány rejtett, szabad szemmel alig-alig látható vonása188
A szívtelenek számára: sok hűhó semmiért193
Jelentéktelen fejezet, jelentéktelen eseménnyel196
Igen hosszú fejezet egy igen fontos eseménnyel200
Ha az olvasó összehasonlítja az előzővel, esetleg helyreigazíthatja egynéhány tévedését a "szerelem" szó használatát illetően209
Allworthy a betegágyon215
Inkább természetes, mint rokonszenves dolgok221
Többek között kommentár Aeszkhinésznek arról a mondásáról, hogy "a részegség éppúgy megmutatja az emberi lelket, mint a tükör az arcot"227
Ovidius és még nála is magvasabb írók azon megcáfolhatatlan megfigyelésének igazságáról, hogy a borivás gyakran előfutára a kicsapongásnak232
amelyben egy Pope stílusában tartott hétmérföldes hasonlat vezet be egy olyannyira véres csatát, amilyet acél és hideg vas segítsége nélkül csak vívni lehet236
megható látvány. Sokkal megindítóbb, mint a Thwackum, Blifil meg a hozzájuk hasonlók kiontott vére240
Hatodik könyv
Körülbelül három hét
A szerelemről245
Western néni jelleme. Roppant műveltsége és világlátottsága, valamint példa arra, hogy milyen mélységes emberismeret származott emez erényeiből248
Két kihívás a kritikusoknak255
Különféle furcsa dolgok260
Mi történt Sophia és nagynénje között?262
Sophia és Honour leányzó beszélgetése: talán megvigasztalja egy kissé az előbbi jelenet miatt bánkódó jószívű olvasót268
Mintaszerűen megrajzolt miniatűrkép az etikettszerű udvarlásról és egy életnagyságában megfestett még gyöngédebb jelenet.271
Jones és Sophia találkozása276
Az előbbieknél is sokkal viharosabb események 279
amelyben Western úr meglátogatja Allworthy urat284
Rövid fejezet, de ahhoz elég tartalmas, hogy meghassa a jószívű olvasót289
Szerelmeslevelek stb.292
Hogyan viselkedett Sophia nehéz helyzetében: egy nő sem fogja érte megróni, aki maga is így tud viselkedni, továbbá vita egy bonyolult kérdésről a lelkiismeret ítélőszéke előtt296
Kurta fejezet: rövid beszélgetés Western nemzetes úr és húga között301
Hetedik könyv amely három nap történetét mondja el
A színpad és a világ hasonlóságáról304
Jones önmagával társalog308
Beszélgetések310
Egy vidéki nemesasszony természet után festett arcképe317
Sophia nagylelkű viselkedése nagynénje iránt319
Sok mindenféle322
Sophia különös elhatározása és Honour leányzó még különösebb haditerve329
Egy kis mindennapos marakodás334
Western úr bölcs magaviselete hivatali minőségében. Röpke útbaigazítás békebírák számára arról, hogy mi teszi a jó írnokot - valamint az atyai zordság és a gyermeki ragaszkodás rendkívüli példái338
Néhány eléggé természetes, de közönséges dolog343
Kaland egy csapat katonával349
Kaland a katonatisztekkel353
A fogadósné nagy eszélyessége, az orvos nagy tudománya, valamint a derék hadnagy komoly szakértelme a mellébeszélésben361
Igen-igen rémületes fejezet, csak keveseknek ajánljuk, hogy este felüssék, kivált ha egyedül vannak368
A kaland vége374
Nyolcadik könyv amely mintegy két nap eseményeiről ad számot
Bámulatba ejtő és hosszú fejezet a "csodás" elemről. A bevezető fejezetek között messze a leghosszabb379
A fogadósné meglátogatja Jonest387
A seborvos második látogatása391
amelyben színre lép a legbájosabb borbély, kiről a történelem valaha megemlékezett - a bagdadi borbélyt és Don Quijote borbélyát sem kivéve394
Jones úr és a borbély beszélgetése398
Kiderül, hogy micsoda képességei vannak még Benjaminnak, és tulajdonképpen ki is ez a rendkívüli egyéniség404
Minden eddiginél jobb magyarázat Partridge viselkedésére; Jones gyengeségének mentségére és néhány újabb anekdota a fogadósnéról409
Jones megérkezik Gloucesterbe, és "A haranghoz" címzett fogadóba száll. A fogadó és egy zugprókátor jellemzése, akivel hősünk ott találkozott413
Jones és útitársa a szerelemről, a hidegről, az éhségről és egyéb doglokról beszélgetnek. Partridge már-már elárul barátjának egy végzetes dolgot, de szerencsére az utolsó pillanatban megmenekül a veszélytől418
Utasaink egészen rendkívüli kalandba keverednek425
amelyben a Hegyi Ember belekezd élettörténetébe434
amelyben a Hegyi Ember folytatja elbeszélést443
amelyben folytatódik a történet450
amelyben a Hegyi Ember befejezi történetét457
Európa rövid jellemzése és különös párbeszéd Jones úr és a Hegyi Ember között464
Kilencedik könyv amely tizenkét óra eseményeit adja elő
Kik jogosultak ilyen történeteket írni és kik nem?471
Arról a roppantul meglepő kalandról, amelybe Jones úr a Hegyi Ember társaságában tett sétája során keveredett476
Jones úr és hölgye betérnek egy vedégfogadóba: továbbá az uptoni ütközet igen részletes leírása481
Egy hadfi érkezése véget vet az ellenségeskedésnek, és beavatkozására valamennyi ellenfél szilárd és tartós békét köt487
Védőbeszéd a jó gyomrú hősök érdekében, továbbá egy szerelmi csatározás leírása492
Barátságos társalgás a konyhában, nagyon hétköznapi, de nem túlságosan barátságos befejezéssel497
Részletesebb beszámoló Watersnéról, továbbá: miképpen került a hölgy abba a veszedelmes helyzetbe, amelyből Jones kimentette503
II. Kötet
Tizedik könyv amelyben mintegy tizenkét órát halad előre történetünk
Megszívlelendő intelmek korunk kritikusai számára5
Egy ír nemesember érkezése, valamint a vendégfogadóban esett néhány egészen rendkívüli kaland8
A fogadósné és Susan, a szobalány beszélgetése: minden vendéglősnek és fogadóbeli szolgálónak el kell olvasnia, továbbá egy szép fiatal hölgy érkezése és szeretetre méltő viselkedése, amelyből az előkelők megtanulhatják, hogy szerettethetik meg magukat mindenkivel14
Csalhatatlan recept arra, hogyan gyűlöltethetjük és utáltathatjuk meg magunkat mindenkivel20
Kiderül, hogy ki a szeretetre méltó högy és visszataszító szobalánya23
Különböző dolgok, többek között Partridge találékonysága, Jones örjöngése és Fitzpatrick ostobasága29
Az uptoni fogadóban esett kalandok vége34
amelyben visszafelé megyünk a történetünkben38
Sophia szökése42
Tizenegyedik könyv amely mintegy három nap eseményeiről számol be
Keserű pirula a kritikusoknak51
Mi nem történt Sophiával azután, hogy Uptonból eljött55
Igen rövid fejezet, és mégis van benne nap, hold, csillag és egy angyal63
Ritzpatrickné története65
melyben Fitzpatrickné története folytatódik71
melyben a fogadós tévedése szörnyű rémületbe ejti Sophiát76
amelyben Fitzpatrickné befejezi történetét80
Nagy riadalom a kocsmában. Váratlanul megérkezik Fitzpatrick úr egyik barátja88
A reggel tetszetős leírása. Egy postakocsi. Komornák udvariaskodása. Sophia hősiessége. Bőkezűsége. A viszonzás. A társaság indulása és érkezése Londonba, továbbá néhány hasznos tudnivaló utazóknak95
Egy-két megjegyzés az erényről és kettő-három a gyanúról100
Tizenkettedik könyv amely ugyanannyi időről számol be, mint az előző
amelyben arról esik szó: mikor tekinthető a modern szerző plagizátornak, és mi az, ami jogos martalékának mondható105
Western úr nem találja meg a lányát, de talál egyebet, ami aztán véget is vet az üldözésnek108
Jones elhagyja Uptont. Mi történt útközben közte és Partridge között?112
Kaland a koldussal117
Jones úr és útitársa útközben többrendbeli kalandba keveredik122
Bebizonyosodik, hogy a legjobb szándékot is félre lehet érteni és magyarázni126
Egy-két megjegyzés a magam részéről, és sokkalta több a konyhában összegyűlt kedélyes társaságéról130
A szerencse, úgy látszik, kissé jobban kezd kedvezni Jonesnak, mint ez idáig136
Alig több, mint néhány szokatlan megjegyzés140
Jones és Dowling urak megisznak egy palack bort 143
Jonest Coventrybe menet különféle balesetek érik; továbbá Patridge megjegyzései149
amely arról számol be, hogy Jones úr - Partridge intelmeit semmibe véve - tovább folytatja útját, s hogy mi történt közben152
Jones és Partridge beszélgetése161
Mi történt Jones úrral azután, hogy St. Albansból elindult166
Tizenharmadik könyv amely tizenkét nap történetét mondja el
Invokáció171
Mi történt Jonesszal Londonba érkezésekor?174
Fitzpatrickné terve, valamint látogatása Lady Bellastonnál180
Csupa látogatás183
Jones úr kalandja a lakásán. Néhány szó egy ifjú úrról, aki ugyanott lakott, továbbá a háziasszonyról és két leányáról186
Mi történt reggelizés közben, továbbá néhány megjegyzés a leánynevelésről192
amely csupa maszkabáli mókáról szól198
Nyomorjelenet, legtöbb olvasóm egészen rendkívülinek találja majd204
amelyben egészen másféle dolgokról lesz szó, mint az előző fejezetben209
Rövid fejezet, de egyesek talán megkönnyezik213
Meglepetés az olvasó számára216
amellyel bevégződik a tizenharmadik könyv223
Tizennegyedik könyv amely két nap történetét beszéli el
Tanulmány annak bebizonyítására, hogy ha a szerző konyít ahhoz a tárgyhoz, amelyről ír, akkor jobban ír227
levelek és a szerelem egyéb velejárói231
Különféle dolgok237
amelyet remélhetőleg mindkét nembeli ifjúság szívesen olvas242
Millerné rövid életrajza246
Ez a jelenet bizonyára minden olvasót meghat majd250
Jones és Nightingale urak találkozás256
Mi történt Jones és az idősebb Nightingale úr között, továbbá egy harmadik férfiú érkezése: róla még nem esett szó ebben a történetben261
amely különös dolgokról szól269
Rövid fejezet, egyúttal a könyv vége 273
Tizenötödik könyv amelyben mintegy két napot halad előre történetünk
Sokkal rövidebb, semhogy előszót érdemelne275
amelyben igen sötét cselszövény készül Sophia ellen276
A fenti cselszövény további magyarázata282
amelyből kitűnik, milyen veszélyes ügyvédek tudnak lenni a hölgyek, ha ékesszólásukat rosszra használják286
Oly dolgokról szól, amelyek netán meghatják, és olyanokról, amelyek meglepik az olvasót289
Hogyan találta meg a nemzetes úr lányát297
amelyben szegény Jonest különféle bajok érik302
Rövid és édes310
Különféle szerelmeslevelek312
Részben tények, részben megjegyzések ezekről a tényekről319
Különös, de mégsem példátlan dolgok323
Partridge felfedezése326
Tizenhatodik könyv amely ötnapos időszakról számol be
Prológusokról330
A nemzetes úr kényes kalandja és sophia kétségeejtő helyzete332
Mi történt Sophiával fogsága idején?340
amelyben Sophia kiszabadul fogságából343
melyben Jones levelet kap Sophiától, s Millerné és Partridge társaságában színházba megy349
Némi elkerülhetetlen visszapillantás történetünkben356
melyben Western úr és Blifil meglátogatja a nagynénit360
Lady Bellaston Jones tönkretételén mesterkedik362
Jones meglátogatja Fitzpatricknét366
Az előző látogatás következménye371
Tizenhetedik könyv amely ötnapos időszakról számol be
Egy porció előszó376
Millerné nagylelkűsége és hálája378
Western úr megérkezése, továbbá néhány, az apai tekintélybe vágó dolog381
Különös jelenet Sophia és nagynénje között390
Millerné és Nightingale úr meglátogatja Jonest börtönében396
melyben Millerné meglátogatja Sophiát399
Érzelmes jelenet Allworthy úr és Millerné között403
Különféle dolgok406
Mi történt Jonesszal a börtönben?413
Tizennyolcadik könyv amely mintegy hat hónap történetéről ad számot
Búcsú az olvasótól420
Igen-igen tragikus jelenet421
Allworthy úr meglátogatja az idősebb Nightingale-t, s egyúttal különös felfedezésre jut427
Két, igen elütő stílusban írott levél432
amelyben a történet folytatódik436
amelyben a történet tovább halad442
A történet folytatása446
Folytatás452
Folytatás462
A történet befejezése felé kezd közeledni470
A történet mindinkább a vége felé közeledik476
Még inkább közeledünk a történet végéhez491
A történet vége491
Henry Fielding498

Henry Fielding

Henry Fielding műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Henry Fielding könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tom Jones I-II. Tom Jones I-II. Tom Jones I-II. Tom Jones I-II. Tom Jones I-II. Tom Jones I-II. Tom Jones I-II. Tom Jones I-II.

A védőborító kissé foltosak, sérültek. A lapélek és néhány lap foltosak.

Állapot: Közepes
890 Ft
710 ,-Ft 20
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Tom Jones I-II. Tom Jones I-II. Tom Jones I-II. Tom Jones I-II. Tom Jones I-II. Tom Jones I-II.

A kötetek védőborítója kissé elszíneződött, kopott, enyhén foltos, a lapéleik foltosak.

Állapot:
890 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba