859.000

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig

Szerző
Fordító

Kiadó: Aurora Könyvek
Kiadás helye: München
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 582 oldal
Sorozatcím: Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Emigrációs kiadás.

Tartalom

A kiadó előszava1
Középkor
A pogányságból a kereszténység felé
A vándorló magyarság7
Bizánc és Nyugat között9
Géza fejedelem12
Szent István. A nagy alapvetés
A királyság megalapítása19
Szent István egyénisége23
Szent István egyházszervezete és térítői tevékenysége25
Bencés szellem és műveltség32
A világi papság34
A templomok és felszerelésük35
A tudós Szent Gellért37
A nagy mű alátámasztása. Szent István törvényei37
Összeköttetései a Szentszékkel39
Szent Imre és az Intelmek39
Az utódlás kérdése41
Az Egyház története az Árpádok alatt
Kereszténység és pogányság Szent István után43
Magyarország és a pápaság46
Szent László, a "kegyes király"49
Kálmán. A magyar király pápai legációja52
Egyházi törvénykezés. A gregorianizmus hatása55
Az Egyház szerepe a közéletben58
A magyar világi papság az Árpád-korban60
A papság képzése és műveltsége61
Plébániák, kegyuraságok65
Káptalanok, kanonokok68
A főpapság71
Új szerzetesrendek73
A ciszterciek74
A premontreiek77
A lovagrendek80
A koldulórendek82
Remete-rendek. Pálosok85
A szerzetesrendek iskolázása86
A gótikus szellem kezdetei. Szent Margit88
Szerzetesek és lelkipásztorkodás89
Az egyházi év90
Templomi játékok93
A temetés szertartása94
Szentségi fegyelem95
Törvények, fenyítékek, istenítéletek98
A hívek oktatása. Prédikációk100
Térítő vállalkozások. A balkáni misszió102
Keleti missziók. A kúnok és volgai magyarok103
Térítés a tatárjárás után105
Uralkodóház és papi fegyelem106
Kiváló magyar főpapok108
A fegyelem hanyatlása. II. András kora109
IV. Béla. A tatárjárás111
Kun László. Elvadult állapotok112
A budai zsinat (1279)115
Az utolsó "aranyágacska"119
Gótika és renaissance
Az Anjouk123
Az Anjouk egyházpolitikája. Károly Róbert125
Nagy Lajos128
Magyarország és az egyházszakadás130
Zsigmond. Harc a főkegyúri jogért132
Ulászló. Hunyadi János136
Mátyás137
Egyházpolitika Mátyás után142
Világi papság a középkor második felében142
A szerzetesrendek147
A papság képzése151
Szerzetesi iskolák153
Egyetemeink a középkorban154
Magyar papok külföldi egyetemeken160
A papság műveltsége. Plébániai könyvtárak164
A humanizmus165
Itáliai humanizmus. Vitéz János, Janus Pannonius167
Bakócz, Szatmári, Szalkay169
Kolostori humanizmus170
Prédikációs irodalom171
Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát. A Karthausi Névtelen172
Kódexek. Szentírásfordítások. Egyháztörténet174
Szerzetesek a pasztoráció szolgálatában175
A liturgia177
Zarándoklat és jámbor társulatok180
Igehirdetés. Harc az eretnekség ellen182
Valdensek, patarénusok185
A huszitizmus186
Inkvizíció188
A török terjeszkedése188
A papság fegyelme193
Anyagias főpapság195
Az alsópapság helyzete197
A szerzetesrendek fegyelme198
Erasmiumus, lutheranizmus202
Újkor
Az elesettek százada. Védekező állásban
A főpapság és az egyházi nagybirtok209
Szerzetesrendek, alsópapság212
Hitújítás és nagybirtok214
Hitújítás Erdélyben és a hódoltságban216
A reformátorok működése216
A protestantizmus térhódítása218
Oláh Miklós. Az ellenreformáció kezdetei a század második felében221
A vallási helyzet Erdélyben. Fráter György223
A katolicizmus a hódoltságban227
Pázmány százada. A katolikus megújulás kivirágzása
Fegyveres rekatolizálás230
A rekació: Bocskai és a bécsi béke232
Áttérés a belső reformra235
Pázmány Péter. Tanári évei237
A hitinvázió239
A Kalauz241
A térítő243
Az érsek244
Belső reformok. A papnevelő248
Zsinatai246
Az egyházi szónok248
Egyénisége249
Lósy Imre250
Lippay György251
Szelepcsényi György252
A többi főpap az ellenreformációban252
A papnevelés: szemináriumok254
Az alsópapság. A licenciátus255
A szerzetesrendek258
A jezsuiták259
Katolikus iskolázás261
Prédikációk263
Katolikus bibliafordítás264
Ünnepek, liturgia. Anyakönyvezés266
Teológiai és vitázó irodalom267
Belső építés: imádságos könyvek268
A szakadárok térítése271
Meggyőzés és földesúri hatalom a térítésben272
Restauráció és államhatalom273
Bethlen Gábor277
I. Rákóczi György279
Vallási viták az országgyűléseken281
A Wesselényi-összeesküvés283
A pozsonyi törvényszék284
Szelepcsényi és a gallikán articulusok287
A vallási helyzet Erdélyben287
A katolicizmus a hódoltságban290
Az ország felszabadítása. A barokk kor
A felszabadító háború293
Az "új szerzemények bizottsága"295
A birtokok betelepítése296
Az egyházi szervezet helyreállítása a felszabadított területeken297
A régi királyi országrész új egyházi szervezete302
A püspökségek anyagi helyzete303
A papnevelés305
A magasabb teológiai oktatás307
Nyilvános főpapi könyvtárak309
A káptalanok310
Az alsópapság311
Az alsópapság anyagi viszonyai. A "Cassa parochorum"313
A szerzetesrendek315
A piaristák317
A ferencrendiek318
Domonkosok, pálosok, egyéb rendek319
A monasztikus rendek321
A női rendek322
Rendi építkezések. Szerzetesi fegyelem322
Prédikációs gyűjtemények323
Pálos, ferences és jezsuita hitszónokok325
Missziók és lelkigyakorlatok327
Hitelemzés328
Búcsújárás329
Az Oltáriszentség kultusza330
Jámbor társulatok331
A liturgikus élet333
Fény mellett árnyak334
Az iskolázás. Elemi oktatás335
A középiskolai nevelés és oktatás336
Piarista oktatás337
A jezsuita rend eltörlése338
A Ratio Educationis339
Szegények és árvák gondozása339
A teológiai és filozófiai irodalom340
Profán tudományok. Történetírás. Útleírás343
A katolicizmus helyzete Erdélyben346
A barokk szellem. Missziók a máshitűek és pogányok közt349
A szakadárok térítése. Uniós törekvések350
A szerbek uniója351
Az unió Erdélyben353
A protestantizmus helyzete354
Rákóczi felkelése356
Újabb vallási viták358
III. Károly. Carolina Resolutio359
Mária Terézia361
Az államtanács362
A protestantizmus Mária Terézia alatt363
Egyház és államhatalom. A febronianizmus364
A magyar klérus és az új áramlatok367
A jozefinizmus és liberalizmus kora
II. József369
A türelmi rendelet370
II. József intézkedései a katolikus Egyházban371
A papnevelés megreformálása372
Beavatkozás az egyházi fegyelembe373
A pápa és a császár374
II. Lipót375
I. Ferenc376
A püspöki székek betöltése378
Egri érsekség. Eperjes gör. kat. püspökség380
A tanítórendek visszaállítása381
A jezsuiták ügye382
A szerzetesi szabályok megváltoztatása383
A világi papság384
A teológiai oktatás386
Bürokratikus jozefinizmus386
A vegyesházasságok ügye388
V. Ferdinánd389
Lonovics római küldetése391
Az egyházpolitikai rendszer tarthatatlansága392
A magyar püspöki kar393
A káptalanok395
A papnevelés396
A papság állapotbeli kötelességei398
A nemzeti zsinat előkészületei400
Előzetes egyházmegyei tanácskozások401
A zsinat és határozatai402
A határozatok sorsa403
Egyes püspökök önálló intézkedései. Szepesy Ignác törvénykönyve404
A teológiai irodalom. Hitszónokok406
A teológiai disciplinák409
Egyháztörténelem. Folyóiratok410
A teológiai irodalom és a korszellem412
A papság szellemi tájékozódása415
Katolikusok és protestánsok uniós törekvései416
Egyházias romantika. Gróf Széchenyi Ferenc417
Széchenyi István419
A liberalizmus. Sajtóhadjárat az Egyház ellen420
Egyház és állam közjogi viszonya421
Autonómia-törekvések422
Nyugtalanság az alsópapság körében424
A szerzetesek reformtörekvései425
A politikai események. A főpapság kísérletei426
A szabadságharc427
Haynau rémuralma429
A konkordátum432
Az Egyház belső reformja435
A papnevelés a konkordátum után437
Egyházi irodalom - egyházi szónoklat440
Katolikus könyvkiadás és sajtó442
Katolikus társadalmi alakulatok442
A kiegyezés felé442
A kiegyezéstől az első világháborúig
A katolicizmus a kiegyezés után444
Az autonómia. Eötvös József445
A püspöki kar tervezete447
A választások448
Az országos kongresszus450
Az autonómia további sorsa451
A vatikáni zsinat452
A csalatkozhatatlanság dogmájának kihirdetése453
A placetum felújítása454
Harcok a zsinati határozatok kihirdetése körül455
A "kultúrharc"457
A házasság fokozatos állami szabályozása458
Tisza Kálmán kormánya459
Az "elkeresztelési rendelet"461
Vaszary Kolos463
A Wekerle-kormány466
Az egyházpolitikai törvények végrehajtása469
A Néppárt. Gróf Zichy Nándor469
A Néppárt szociális programja. Keresztényszocialista mozgalom472
Nemzetiségi problémák475
A magyar görög-katolikusok477
Az Egyház helyzete az egyházpolitikai harc után479
A főpapság482
Katolikus papok a történettudományban484
A második történettudós nemzedék486
A teológiai tudományok488
Teológiai oktatás és papi nevelés490
A papság lelki színvonala492
Szerzetesrendjeik493
A papság és kulturális élet egyéb területein494
A főváros rekatolizálása495
Katolikus mozgalmak és egyesületek496
Országos katolikus nagygyűlések497
Sajtó és igehirdetés504
Buttykay Antal506
Bangha Béla507
Prohászka Ottokár508
Irodalom515
Névmutató557
Rückblick581
Résumé - Apercu582

Hermann Egyed

Hermann Egyed műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Hermann Egyed könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem