797.627

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyarországi forradalmak krónikája 1918-1919

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 376 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Tartalom

Beköszöntő5
I.rész
A forradalom felé: a nagy háború utolsó esztendeje
Richard von Kühlmann német külügyminiszter visszaemlékezése a breszt-litovszki tárgyalásokra10
Kristóffy József levele gróf Berchtold Lipót főkamaráshoz a Monarchia politikai válságának érlelődéséről (1918 január)13
Sesan zászlós jelentése a cattarói matrózfelkelésről17
Landler Jenő az oroszországi forradalom hatásáról és a magyar munkásosztály forradalmi harcáról20
Hamburger Jenő a magyar mezőgazdasági porletárok helyzetéről23
Wilson elnök beszéde a szenátusban a háború befejezéséről (1918. febr.21)27
Lenin az imperialista háború közeledő csődjéről és az oroszországi szocialista forradalom helyezetéről (1918. július 5.)30
Csicserin külügyi népbiztos nyílt levele Wilson elnökhöz (1918. július)32
Foch marsall emlékirata a háború befejezésének hadászati tervéről (1918. július 24.)37
Báró Arz vezérezredes a központi hatalmak haderőinek utolsó hadműveleteiről40
Stormfeld Aurél a közponi hatalmak katonai összeomlásának közvetlen okairól42
Az Osztrák-Magyar Monarchia kormányának jegyzéke a hadviselő hatalmakhoz (1918. szept,14.)44
R. Lansingnak, az Egyesült Államok külügyminiszterének Wilson elnök üzenetét tartalmazó jegyzéke az Osztrák-Magyar Monarchia kormányához (1918. okt.18) 47
T.G. Masaryk az önálló csehszlovák kormánynak az Egyesült Államok részéről történő de facto elismeréséről48
Károly császár és király menifesztuma Ausztria szövetséges állammá nyilvánításáról (1918. okt.16)52
Andrássy Gyula gróf, a különbékéről és a Monarchia végnapjairól53
II. rész
A magyar polgári demokratikus köztársaság
Az őszirózsás forradalom. Belpolitikai reformok, ipar, agrár és nemzetiségi politika59
A Magyar Nemzeti Tanács kiáltványa a magyar néphez (1918. okt.26)60
Lukachich tábornok a forradalom előjeleiről és a "lánchidi csatáról"62
Bus-Fekete László a forradalom erőinek fegyverkezéséről (1918.okt. 29-30)65
A Magyar Nemzeti Tanács proklamációja a katonasághoz (1918. okt.30)66
Magyar Lajos: A döntő éjszaka67
Károlyi Mihály a miniszterelnöki kinevezéséről és a kabinetalakításról71
Jászi Oszkár a polgári demokratikus forradalom politikai erőiről és szervezeteiről75
Károlyi Mihály miniszterelnök a minisztertanács első ülésén ismerteti a kormány programját74
Az 1918-évi II. néptörvény a sajtó szabadságáról80
Magyar Lajos a sajtószabadságról81
A Nemzeti Tanács néphatározata a Magyar Népköztársaságról (1918.nov.16)82
Linder Béla a leszerelésről83
Juhász Nagy Sándor a kormány pénzügyi és iparpolitikájáról85
Buza Barna a kormány földreform-politikájáról86
Hamburger Jenő a mezőgazdasági proletariátus helyzetéről a polgári demokratikus forradalom idején98
Juhász Nagy Sándor a Berinkey-kormányról és az ellenforradalomról101
A kormány külpolitikai helyezete és törekvései105
Jászi Oszkár a kormány pacifista külpolitikájáról106
Lenin, Szverdlov és Kamenyev üdvölete a volt Osztrák-Magyar Monarchia népeihez108
Báró Szilassy Gyula svájci magyar követ emlékezése a diplomáciai kapcsolatok felvételének nehézségeiről110
Károlyi Mihály emlékirata Franchet d'Esperey tábornokhoz a fegyverszüneti tárgyalások megkezdésekor114
Batthyány Tivadar gróf beszámolója a belgrádi fegyverszüneti egyezményről116
Jászi Oszkár a kormánynak a nemzetiségek, illetve az utódállamok irányában folytatott politikájáról122
A magyar fegyverszüneti bizottság jegyzéke Vix alezredeshez, A Szövetségi Katonai Misszió vezetőjéhez a fegyverszüneti egyezmények román részről történő folyamatos megsértéséről124
E. Benes a csehszlovák és a magyar kormány külpolitikai törekvéseiről és a békekonferencia magatartásáról126
Vix alezredes jegyzéke a magyar miniszterelnökhöz az ország ideiglenes északi határáról (1918. dec. 23)133
A magyar miniszterelnök válaszjegyzéke (1918. dec.28)133
Ch. M. Storey levele Coolidge professzorhoz a magyar kormány Jugoszlávia irányában folytatott külpolitikájáról (Bécs, 1919. febr.25)132
A. Coolidge professzor jelentése a békekonferencia amerikai delegációjának (1919.jan.16)137
Részlet Hugh Gibsonnak a külülgyminiszterhez intézett memorandumából (Párizs,1919.febr.1)138
Részlet L. Martin őrnagy Cooligde professzorhoz küldött leveléből (Bécs, 1919. márc.16)139
Bíró Lajos: Foch vagy Lenin?141
N. Roosevelt kapitány levele Coolidge professzorhoz a Vix-jegyzék átnyújtásáról (Budapest, 1919.márc.20)143
A kommunisták vezette forradalmi erők harca a proletárhatalom kivívásáért146
A "Szociális Forradalom" tudósítása a Magyarországra hazatérő kommunista agitátorokról (1918. nov. 20.)147
Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt központi Bizottságának jelentése a VIII. kongresszushoz a magyar csoport tevékenységéről. (1918.dec)147
Buchinger Manó a kommunistákhoz csatlakozott szociáldemokratákról és a fiatal Kommunista Pártról148
Szántó Béla a Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulásáról151
Hajdu Pál a magyarországi kommunista sajtó megteremtéséről és munkájáról153
A munkástanács kommunista frakciójának határozati javaslata a földkérdésben (1918.dec. 13)157
A Kommunisták Magyarországi Pártja a gyárak munkásellenőrzését követeli (1918.dec. 14)159
A "Vörös Újság" tudósítása a budapesti katonák forradalmaskodásáról és a Kun Béla elleni merényletről (1919.jan.4)160
A Kommunisták Magyarországi Pártja a szociáldemokraták reformista és forradalmi szárnyának szétválasztásáról 162
A Kummunisták Magyarországi Pártja a kormányválság megoldásáról164
Dietz Károly rendőrfőkapitány vallomása a kommunista mozgalom erősödéséről, a párt fegyverkezéséről167
A "Vörös Újság" tudósítása a kommunistáknak a munkástanácsból való kizárásáról (1918. jan.30)169
A "Vörös Újság" a kormány kommunistaellenes fellépéséről, a Kommunisták Magyarországi Pártja vezetőinek letartóztatásáról (1919.márc.1)170
Csepel munkássága határozott!170
Kunfi Zsigmond: Jegyzetek a diktatúra keletkezéséről173
Lukács György a Kommunisták Magyarországi Pártja és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt egyesüléséről177
III. rész
A Magyar Tanácsköztársaság
A proletárdiktatúra győzelme és gazdaságpolitikája181
Mit várhatunk a proletárdiktatúrától?181
Röplap a magyarországi nemzetiségek jogairól (1919.április)181
Lenin a pártegyesüléséről és a hatalomátvételről183
Varga Jenő: A Magyar Tanácsköztársaság gazdasági szervezete188
Kelemen István: A magyar kommün gazdaságtörténetéhez196
Jegyzőkönyv az Osztrák Köztársaság és a Magyar Tanácsköztársaság árucsere-egyezményéről (1919.ápr.3)200
Antonio Gramsci a Magyar Tanácsköztársaság és Olaszország gazdasági kapcsolatáról201
G. Romanelli az olasz-magyar gazdasági és politikai kapcsolatokról204
Sir R. Rodd római angol követ levele Curzon angol külügyminiszterhez a magyarországi olasz fegyverszállítások híreszteléseiről209
Hamburger Jenő földművelésügyi népbiztos nyilatkozata a földbirtok szocializálásáról és a szövetkezetekről (1919.ápr.25)210
Magyar Lajos: A diktatúra agrárpolitikája216
Forradalmi külpolitika, a nemzetközi intervenció első szakasza221
Kun Béla levele a békekonferenciához a Magyar Tanácsköztársaság kormányának külpolitikai alapelveiről (1919.márc.24)222
Részlet Kun Béla "Tanács-Magyarország a Szovjetúniu szövetségese" című cikkéből223
Lukács György: A magyar proletárdiktatúra külpolitikai helyzete224
Julius Deutsc osztrák hadügyminiszter a Magyar Tanácsköztársaság ausztriai hatásáról és a magyarországi fegyverszállítás kérdéséről226
A Kominert kiáltványa a Magyar Tanácsköztársaság elleni intervenció veszélyére figyelmeztet (1919. március)230
T.H. Bliss vezérőrnagy Wilson elnökhöz küldött levelében elítéli és visszavonásra javasolja a Legfelsőbb Tanács 1919.február 26-i határozatát (1919.márc.28)235
Smuts tábornok jelentése A.J. Balfour angol külügyminiszternek Kun Béla külügyi népbiztossal folytatott tárgyalásairól (1919.ápr.4)237
Franchet d'Esperey tábornok személyes és titkos utasítása a Magyar Tanácsköztársaság elleni intervenció előkészületeire (1919.ápr.9)238
Ph. M. Brown levele A. Coolidge-hoz a Kun Béla külügyi népbiztossal folytatott megbeszéléseiről (1919.ápr.17)239
Gh. J. Bratisanu a Magyar Tanácsköztársaság elleni intervencióról244
Lenin utasítja Vacetiszt és Aralovot a Magyar Tanácsköztársaság irányába történő előnyomulásra247
Szántó Béla: A magyar Vörös Hadsereg megszervezése és az áprilisi tiszántúli védelmi hadműveletek247
Részlet a párizsi békekonferencia 1919. április 30-i ülésésnek jegyzőkönyvéből, Wilsonnak, Clemenceaunak és Lloyd George-nak a magyar kormány meghívásával kapcsolatos nézeteltéréséről250
Ellis Aschmead-Bartlett angol újságíró leleplezése a bécsi magyar követség kirablásáról252
Kerecseny János a bécsi magyar követség kirablásában részt vett Bartlett angol újságírónak juttatott összegekről257
A forradalmi honvédő háború sikerei260
Kun Béla beszéde a Központi Forradalmi Munkás- és Katonatanács ülésén a katonai és politikai válság megoldásáról (1919.május 2)261
Szántó Béla a forradalmi Vörös Hadsereg születéséről265
Mayer Vilmos: a 46.vörösezred harmadik zászlóaljának a 10.századával a salgótarjáni harcokban266
P. de Lobit tábornok tájékoztatatja Misic vajdát a francia erők Szeged környéki összpontosításáról, és felkéri a szerb hadsereget hasonló előkészületek megtételére (1919.máj.3)267
A magyar Vörös Hadsereg parancsnokságán megtartott haditanács határozata az antanthaderők általános támadásának feltartóztatására (1919.máj.11)277
Stromfeld Aurél vezérkari főnök az antanthaderők várható támadása miatt az orosz Vörös Hadsereg tehermentesítő támadását kéri (1919.máj 11)277
G. Porcinari ezredes a csehszlovák légionárius egységek májusi szlovákiai harcairól277
Julius Deutsch osztrák hadügyminiszter Cuninghame-nek, a bécsi angol katonai misszió vezetőjének Nyugat-Magyarország katonai megszállását célzó javaslatáról277
Stromfeld Aurél vezérkari főnök parancsban közli a magyar Vörös Hadsereg hadászati tervét, az "északi hadjárat" alapgondolatát279
Böhm Vilmos a Vörös Hadsereg újjászervezéséről és katonai sikereiről280
A csehszlovák hadsereg nyugat-szolvákiai hadseregcsoport-parancsnokságának helyzetösszefoglalója a május 31-t követő napok hadműveleteiről281
Bokányi Dezső, a Tanácsok Országos Gyűlésének elnöke üdvözli a Szlovák Tanácsköztársaság kikiáltását (1919.jún.17)290
Szovjet-Oroszország katonai helyzete 1919 nyarán, Ukrajnában (részletek a Forradalmi Katonai Tanács beszmámolójából)291
A Négyek Tanácsának jegyzéke a Magyar Tanácsköztársaság kormányához (részlet a békekonferencia 1919.jún 7-i ülésének jegyzőkönyvéből)291
A szövetséges haderők főparancsnoksága vezérkari főnökének távirata Misic vajdához, a szerb hadsereg vezérkari főnökéhez a szerb hadsereg készenlétbe helyezéséről (1919.jún.9)293
A Négyek Tanácsa és a katonai szakértők vitája a magyarországi katonai helyzetről a magyar kormány válaszjegyzéke után (részlet a békekonferencia 1919.jún.9-i ülésének jegyzőkönyvéből)294
Lenin Kun Bélának küldött távirata az antanttal folyó tárgyalásokról297
Mittelhauser tábornoknak, a nyugat-szlovákiai hadseregcsoport parancsnokának összefoglaló jelentése a magyar Vörös Hadsereg hadászati céljáiról, júniusi hadműveleteinek eredményéről és a várható fejleményekről298
A forradalom belső problémái és az ellenforradalom megerősödése. Az intervenció második szakasza és a proletárdiktatúra megdöntése301
Kunfi Zsigmond cikke a proletárdiktatúra módszeréről302
Kun Béla zárszava a Szocialista - Kommunista Munkások Magyarországi Pártjának kongresszusán a proletárdiktatúra módszereiről folytatott vitában303
Bokor Pál a szegedi és a bécsi Antibolsevista Comité megalakulásáról és együttműködéséről304
Kun Béla a külügyi népbiztos jegyzéke Otto Bauer osztrák külügyi államtitkárhoz a magyar ellenforradalmárok ausztriai fegyveres szervezkedéséről (1919.jún.12)305
Bölöni György a svájci magyar ellenforradamárok tevékenységéről307
Hőnig Vilmos tüzérőrnagy vallomása a június 24-i ellenforradalmi lázadásról307
Révai József: "Proletárdiktatúra vagy burzsoá diktatúra?"308
Szamuely Tibor felszólalása a Tanácsok Országos Gyűlésének külpolitikai vitájában316
Kunfi Zsigmond felszólalása a Tanácsok Országos Gyűlésének külpolitikai vitájában318
Kun Béla válasza a felszólalásokra a Tanácsok Országos Gyűlésének külpolitikai vitájában320
Otto Bauer levele Kun Bélához az ausztriai proletárdiktatúra kilátástalanságáról, a középeurópai politikai helyzetről (Bécs, 1919.jún.16)325
A Forradalmi Kormányzótanács határozata a békekonferencia követeléseinek teljesítéséről, a felszabadított területek katonai kiürítéséről (1919. jún.29)328
Kun Béla beszéde a Szövetséges Központi Intéző Bizottság ülésén a proletárdiktatúra politikai, gazdasági és erkölcsi válságáról330
Az öt nagyhatalom képviselőinek és katonai szakértőinek tanácskozása a magyarországi gazdasági és katonai helyezetről, valamint a katonai beavatkozás lehetőségéről (részlet a békekonferencia 1919. júl.5-i ülésének jegyzőkönyvéből)332
Az öt nagyhatalom képviselőinek, katonai szakértőinek, valamint Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia küldötteinek tanácskozása a Magyar Tanácsköztársaság elleni katonai intervenció problémáiról (részlet a békekonferencia 1919. júl.11-i ülésének jegyzőkönyvéből)333
Lloyd George levele Balfourhoz a békekonferencia méltánytalan, Magyarországot sértő magatartásáról (1919. júl 13)347
A jugoszláv békedelegáció a Magyar Tanácsköztársaság elleni katonai akció iránti lojalitásáról biztosítja Clemenceaut, de a részvételt feltételekhez köti (1919. júl. 16)348
Az amerikai delegáció távirata a külügyminiszterhez a Szovjet-Oroszország elleni újabb intervenció jóváhagyásáról349
Foch marsall jelentése a Magyar Tanácsköztársaság elleni katonai műveletek tervéről (jegyzőkönyvrészlet a békekonferencia 1919.júl. 17-i üléséről)349
A. Halstead bécsi amerikai katonai megbízott jelentése a békekonferenica amerika delegátusához Böhm Vilmos bécsi magyar követ és az antanthatalmak megbízottai között folytatott tárgyalásokról (1919.júl.24)350
T. Cuningheme ezredesnek, a bécsi angol katonai misszió vezetőjének távirata Balfour angol külügyminiszterhez a magyar Vörös Hadsereg tiszai offenzívájának tervéről (1919.júl.19)361
Rattigan távirata Cursonhoz Bukarestből: a román hadsereg ura a helyzetnek (1919.júl.24)361
Julier Ferenc vezérkari főnök tájékoztatása Landler Jenő hadseregparancsnok részére a hadműveletek kudarcáról és várható politikai következményeiről (1919.júl. 31)362
Lenin és Kun Béla táviratváltása a Magyar Tanácsköztársaság katonai megsegítérésől (1919. júl. 30-31)363
Búcsúzú365
Névmutató367

Hetés Tibor

Hetés Tibor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Hetés Tibor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyarországi forradalmak krónikája 1918-1919 A magyarországi forradalmak krónikája 1918-1919 A magyarországi forradalmak krónikája 1918-1919 A magyarországi forradalmak krónikája 1918-1919 A magyarországi forradalmak krónikája 1918-1919

Könyvtári könyv volt. A védőborító és a borító enyhén elszíneződött. A védőborító kissé sérült, néhány lap foltos.

Állapot: Közepes
990 Ft
390 ,-Ft 60
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyarországi forradalmak krónikája 1918-1919 A magyarországi forradalmak krónikája 1918-1919 A magyarországi forradalmak krónikája 1918-1919 A magyarországi forradalmak krónikája 1918-1919

A védőborító enyhén szakadt, foltos.

Állapot:
990 Ft
690 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyarországi forradalmak krónikája 1918-1919 A magyarországi forradalmak krónikája 1918-1919 A magyarországi forradalmak krónikája 1918-1919

A védőborító kopott, szakadozott.

Állapot:
990 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba