864.906

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nemzetközi eljárások joga/A kereskedelmi választottbíráskodás

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szent István Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 205 oldal
Sorozatcím: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei
Kötetszám: 9
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-361-715-4

Fülszöveg

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei a Kar műhelyeiben született, általános érdeklődésre számot tartó tankönyvek, monográfiák, emlékkönyvek, kongresszusi és tanulmánygyűjtemények, dokumentumkötetek sorozata.
A nemzetközi eljárások joga - a kereskedelmi választottbíráskodás több évtizednyi idő után a szakma kimagasló hivatásos képviselőinek tollából elsőként tekinti át tankönyvi világossággal a nemzetközi polgári eljárásjog intézményeit, az általános és kereskedelmi választottbíráskodást, különös figyelemmel a magyarországi szabályozásra és gyakorlatra vonatkozó nemzetközi egyezményekre s az egyes eljárási szabályzatokra, vizsgálódási körébe vonva az ún. alternatív vitamegoldási módokat is. A kötetet a magyar törvény és a New York-i Egyezmény szövege zárja.
Horváth Éva a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság elnöke (1900-), tárgyát közel két évtizede a Külkereskedelmi Főiskolán, majd az Eötvös Loránd... Tovább

Tartalom

Előszó13
Eljárás a nemzektözi jellegű jogvitákban15
Bevezetés15
A nemzetközi eljárások jogának fogalma, alanya, tárgya15
A nemzetközi eljárások jogának forrásai16
Joghatóság16
A joghatóság fogalma16
Általános joghatóság17
Kizárólagos és kizárt joghatóság17
Kikötött joghatóság17
Párhuzamos joghatóság18
Nemzetközi joghatóság18
Államközi jellegű jogviták19
Nem bírói vitarendezés20
Az államok közötti viták elintézése bírói úton21
Nemzetközi bíróságok25
Az Állandó Nemzetközi Bíróság25
Az ENSZ Nemzetközi Bírósága26
A Bíróság feladatai26
A Bíróság szervezete26
A Bíróság joghatósága27
A Bíróság eljárása28
A Bíróság határozata28
Emberi Jogok Európai Bírósága29
A Római Egyezmény29
A Bíróság szervezete30
A Bíróság eljárása30
Az Európai Bíróság33
Kötelezettség elmulasztása miatti eljárás34
Az aktusok jogszerűségének elbírálása34
Mulasztás miatti eljárás35
Kártérítési eljárás35
Munkaügyi jogviták35
Előzetes eljárás (A közösségi jog értelmezése)35
Egyéb ügyek35
Az Európai Bíróság előtti eljárás36
A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) vitarendezési szabályai37
A Világkereskedelmi Szervezet (WTO)37
A vitarendezés szabályai alá tartozó egyezmények38
A vitarendezési eljárás szakaszai38
A kétoldalú egyeztetés szakasza38
A jószolgálat, békéltetés, közvetítés39
A vizsgálóbizottság (panel) előtti eljárás39
A vitarendezés munkarendje40
A DSB döntése és a fellebbezési felülvizsgálat41
Végrehajtási szakasz41
Nemzetközi polgári eljárásjog43
Külföldiek a polgári eljárásban43
Perbeli jogvédelem külföldieknek43
Feltétlen és feltételes védelem; a viszonosság44
Nemzetközi egyezmények44
A lex fori45
Jogsegélyegyezmények46
A jogsegélyegyezmények szokásos tartalma46
A kézbesítés47
Jogsegély a bizonyításnál47
Külföldi határozatok elismerése és végrehajtása48
A külföldi hatóságokhoz intézett jogsegélykérelmek48
A tárgyalási határnap kitűzése49
Külföldön lakó tanú megidézése49
Tanúkihallgatás irányti jogsegélykérelem49
Szakértői vélemény beszerzése külföldről49
Bírósági iratok közvetlen kézbesítése külföldön50
Kényszerkézbesítés50
Külföldi személy lakcímének megállapítása50
Külföldi hatóságok jogsegélykérelmei50
A jogsegélykérelem elintézése51
Jogsegélykérelem tanúkihallgatás iránt51
Jogsegélykérelem szakértői vélemény beszerzése iránt51
Külföldön hozott ítéletek elismerése és végrehajtása51
Az elismerés és végrehajtás fogalma51
A magyar szabályozás52
A választottbíráskodásról általában. A kereskedelmi választottbíráskodás54
A választottbíráskodás fogalma és fajtái54
A kereskedelmi választottbíráskodás54
A választottbíráskodás jogi természete55
A választottbíráskodás kialakulása56
A választottbírósági és az állami bírósági eljárás összevetése58
Különleges szakértelem59
Gyorsaság59
Olcsóság60
Nem nyilvános eljárás60
Viszonylag egyszerű végrehajtóság60
A válsztottbíráskodás jogi alapjai, jogviszonyok61
A választottbíróság fajtái62
Állandó választottbíróságok62
Eseti/ad hoc választottbíróságok63
Jogegyesítési törekvések a kereskedelmi választottbíráskodás területén63
Genfi Jegyzőkönyv (1923), Genfi Egyezmény (1927)64
Genfi Egyezmény (1961)64
A Moszkvai Konvenció65
Jogegyesítés az UNCITRAL keretében65
A választottbírósági szerződés66
A választottbírósági szerződés fogalma66
A választottbírósági szerződés fajtái és formája67
A választottbírósági szerződés tartalma68
A választottbírósági szerződés jogi természete69
Választottbírók - választottbíróság70
A választottbírók száma70
Ki lehet/legyen választottbíró?71
A választottbírók pártatlansága és függetlensége72
A választottbírói szerződés létrejötte, megszűnése73
A választottbíró jogai és kötelezettségei74
A kizárás75
A választottbíró felelőssége77
A választottbírósági eljárás folyamata általában79
Az eljárás jogi keretei79
Az eljárás helye80
Az eljárás menete80
Az eljárási díj81
Az eljárás nyelve82
Bizonyítás82
Beszámítási kifogás83
Perbehívás, beavatkozás84
Az állami bíróság szerepe a választottbíráskodásban84
A választottbírósági határozat86
A választottbírósági ítélet86
Ítélethozatal a felek megállapodása szerint irányadó jog alapján86
A lex mercatoria86
Döntés "ex aequo et bono"87
Az irányadó jog választottbíróság által történő meghatározása87
Az ítélet formája, tartalma és hatálya88
A különvélemény (dissenting opinion)89
Egyezségi ítélet90
Az ítélet kijavítása, kiegészítése és értelmezése91
A választottbírósági ítélet érvénytelenítése92
Érvénytelenítési okok általában92
Az érvénytelenítés módja94
A választottbírósági ítélet elismerése és végrehajtása94
A külföldi választottbírósági határozatok elismerésének és végrehajtásának néhány problémája97
Mit tekintünk külföldi választottbírósági ítéletnek?97
A választottbírósági szerződés97
A választottbírósági megállapodás írásbelisége98
Az ítélet ütközése98
Választottbíráskodás Magyarországon99
A választottbíráskodás hazai története99
Alternatív vitamegoldási módok a középkorban99
A választottbíráskodásra vonatkozó törvények a XVIII-XIX. században100
Az 1911:I. törvénycikk választottbíráskodásra vonatkozó rendelkezései101
Az 1952. évi Pp. szerinti szabályozás és azt "tágító" jogszabályok101
A Vbtv. kidolgozása és szerkezete102
A Vbtv. általános rendelkezései104
Személyi hatály; eseti és állandó választottbíróság104
A Vbtv. tárgyi hatálya105
A választottbírósági szerződés105
Lemondás a kifogás jogáról (waiver)106
Az állami bíróságok szerepe106
A Vbtv. és az eljárási szabályzatok viszonya107
A kézbesítés problémái108
A választottbíróság megalakítása109
A választottbírók109
A választottbírók kijelölése110
A választottbírói megbízatás megszűnése111
A kizárási eljárás111
A választottbírói megbízatás megszűnésének egyéb esetei112
A választottbíróság hatásköre112
"Kompetenz-Kompetenz"112
Hatásköri kifogás113
A választottbíróság eljárása114
Eljárási alapelvek114
Az eljárás nyelve115
Az eljárás helye115
Az eljárás megindítása és a tárgyalás115
A felek mulasztása116
Bizonyítás116
Ideiglenes biztosítási intézkedés116
A határozathozatal és az eljárás megszüntetése117
A határozathozatal módja, ítélet, megszüntető végzés117
Egyezség118
Az ítélet formája és tartalma118
Megszüntető végzés119
Az ítélet kijavítása, értelmezése, kiegészítő ítélet119
A nemzetközi eljárásra vonatkozó eltérő rendelkezések120
A nemzetközi jelleg meghatározása120
Az alkalmazandó anyagi és eljárásjog121
A választottbírósági ítélet érvénytelenítése121
Az érvénytelenítés121
Érvénytelenségi okok122
A közrend fogalma jogunkban124
Az érvénytelenítési eljárás125
A választottbírósági ítélet elismerése és végrehajtása126
A választottbírósági ítélet hatálya126
A végrehajtás megtagadása126
A végrehajtási eljárás folyamata127
A külföldi választottbírósági ítéletek végrehajtása128
A választottbíráskodást érintő legfontosabb nemzetközi egyezmények129
Az 1923. évi genfi jegyzőkönyv129
Az 1927. évi Genfi Egyezmény129
A New York-i Egyezmény130
A Genfi Európai Egyezmény132
Államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről szóló egyezmény (ICSID)133
A Brüsszeli Egyezmény135
A Luganói Egyezmény137
A választottbíráskodás egyes fontosabb eljárási szabályzatok tükrében138
A választottbíróság szervezete139
A választottbírák141
A választottbíróság megalakulása142
A választottbíró személye elleni kifogás145
Az eljárás megindítása147
A választottbírósági eljárás sajátosságai147
Az eljárás nyelve148
A tárgyalások helye149
Az eljárás időtartama149
Iratok kézbesítése149
Képviselet150
Az alkalmazandó anyagi jog151
Az ügy bizalmas kezelése152
Perérték153
Lemondás a panaszjogról153
Beavatkozás az eljárásba153
Az eljárás megindítása, a keresetlevél és kellékei154
A viszontkereset és a beszámítási kifogás156
Tárgylás-bizonyítás157
A választottbírósági eljárás befejezése, ítélethozatal, megszüntetés160
Egyeztető eljárás164
Az ICC-eljárás sajátosságai165
Alternatív vitamegoldási módok (ADR)167
Közvetítés167
Szerződésben kikötött közvetítés167
A "színlelt eljárás", "mini trial" útján történő közvetítés168
Direkt közvetítés a felek igazgatósága képviselői útján168
Együttes konzultáció jogásszal vagy független szakértővel168
Közvetítéses választottbíráskodás168
Baseball - választottbíráskodás169
Közvetítés és választottbíráskodás az érintett felek ajánlatai alapján169
Az USA-ban és Ausztráliában a felsoroltakon kívül még két ADR forma ismeretes169
Irodalomjegyzék170
Tárgymutató173
Függelék181
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nemzetközi eljárások joga/A kereskedelmi választottbíráskodás Nemzetközi eljárások joga/A kereskedelmi választottbíráskodás Nemzetközi eljárások joga/A kereskedelmi választottbíráskodás Nemzetközi eljárások joga/A kereskedelmi választottbíráskodás Nemzetközi eljárások joga/A kereskedelmi választottbíráskodás Nemzetközi eljárások joga/A kereskedelmi választottbíráskodás Nemzetközi eljárások joga/A kereskedelmi választottbíráskodás

A borító enyhén töredezett, a lapélek foltosak. Több oldalon ceruzás aláhúzások és jelölések találhatóak. A kötés megtört.

Állapot:
2.940 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba