Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Horváth János irodalomtörténeti munkái I-V.

Tartalom

I. kötet
Irodalmunk fejlődésének fő mozzanatai 7
A magyar irodalom fejlődéstörténete 57
Magyar versek könyve (Előszó a második
kiadáshoz. Bevezetés) 453
A magyar irodalmi műveltség kezdetei 477
Az irodalmi műveltség megoszlása 707
Szabács viadala 919
A szöveggondozásról • Korompay H. János 939
Rövidítések 941
Névmutató 943

II. kötet
A reformáció jegyében 7
Sylvester János vezetéknevéről 508
A legrégibb magyar nyomtatott könyv 511
Magyar Elektra és más felfedezések 513
Hír három virágénekről 517
Tapogatódzások a Balassi-komédia körül 528
Balassa Menyhért Tamás-deákja 533
Ének az Gazdagrul 535
Válasz Alszeghy Zsoltnak, egyszersmind újabb
adalék a Gazdagrul szóló Énekhez 540
"Thúry György éneke" [I.] 544
„Thúry György éneke" [II.] 553
Barokk ízlés irodalmunkban 554
Kuruc dalpör 573
A XIX. század fejlődéstörténeti előzményei 577
Amadé László 623
Faludi Ferenc 677
Orczy Lőrinc 693
Bessenyei 757
Báróczi Sándor 759
Dugonics Csereijének forrása 800
Kazinczy emlékezete 816
[Beszéd a Kazinczy-érem átvételekor] 836
Csokonai 837
A szövegközlésről • Korompay H. János 903
Rövidítések 905
Névmutató 907

III. kötet
A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig 7
Kisfaludy Sándor 255
Berzsenyi és íróbarátai 321
Vitkovics Mihály 555
Katona József 587
Jegyzetek Bánk bán sorsáról 666
Kisfaludy Károly 703
Kisfaludy Károly íróbarátai 771
Kölcsey Ferenc 834
A Himnusz 886
Vörösmarty (Zalán futása ünnepére) 894
Haj, száj, szem 916
Vörösmarty drámái 919
Czakó drámái 1023
A SZÖVEGKÖZLÉSRŐL • Korompay H. János 1063
RÖVIDÍTÉSEK 1065
NÉVMUTATÓ 1067

IV. kötet
Petőfi Sándor 7
Petőfi meg a király 697
Petőfi fogadtatása az irodalomban 703
Faj kérdés az irodalomban 733
A nemzeti klasszicizmus irodalmi ízlése 737
Toldi Miklós 925
Pázmán lovag 935
Apró adat Arany Jánosról 943
Bulcsú Károly levele Károlyi Istvánhoz 947
Nemzeti klasszicizmusunk irodalomszemlélete 951
Salamon Ferenc 1047
A SZÖVEGKÖZLÉSRŐL • Korompay H. János 1079
RÖVIDÍTÉSEK 1081
NÉVMUTATÓ 1083

V. kötet
MAGYAR IRODALOM
I. A nemzeti klasszicizmustól az Irodalomtörténeti Társaságig
Gyulai Pál 13
Gyulai Pál poétikája 116
A Kisfaludy Társaság 1912. évi nagyhete 126
Szász Károly emlékezete 129
Szilády Áron emlékezete 152
Katona Lajos 162
Riedl Frigyes emlékezete 164
Jelentés a névtelen alapítványból kiadható jutalom odaítélése tárgyában 188
Négyesy László 190
[Császár Elemér] 196
Az Egyetemes Philologiai Közlöny és az Irodalomtörténet 198
Titkári jelentés a Magyar Irodalomtörténeti Társaság
I. rendes közgyűlésén 200
Titkári jelentés a Magyar Irodalomtörténeti Társaság
II. rendes közgyűlésén 207
A Greguss-jutalom [I.] 210
A Greguss-jutalom [II.] 216
Nyílt levél a Szerkesztőhöz 228
A Vojnich-jutalom 230
II. A korszakváltás: jellemzések, polémiák, feladatok
Két korszak határán. Előszó 232
Újabb költészetünk világnézeti válsága (Reviczky Gyula) 236
Komjáthy Jenő 244
Újabb költészetünk világnézeti válsága (Komjáthy Jenő) 258
Ady s a legújabb magyar líra 266
Ady 310
Babits Mihály 339
Forradalom után 362
Válasz Rusticus megjegyzéseire 380
Ignotus, a magyarság és a népiesség 384
Aranytól Adyig 406
Jelentés az 1919-20. évi Péczely-regénypályázatról 430
Jelentés a gr. Teleki József-pályázatról 439
Jelentés a nagyjutalomról és a Marczibányi-mellékjutalomról 446
Vargha Gyula 452
Herczeg Ferenc 486
Tormay Cécile írói pályája 504
Egy magyar kultúrpolitikus [Klebelsberg Kunó] 515
A közönség kötelessége az irodalom körül 519
Irodalompolitika és szellemi hitel 529
Export-import 532
Új közízlés felé 536
Irodalomtudományunk és klasszikusaink 541
A kritika jogai és korlátai 546
Magyar irodalomtörténet 558
[Észak-Erdély és a magyar irodalom] 563
FRANCIA IRODALOM
Az új költészet 569
Ferdinánd Brunetiére: Histoire de la Uttérature frangaise classique 1515-1830 577
Flaubert Gusztáv 581
Lucien Bézard 608
SZÖVEGKÖZLÉSEK ELŐSZAVAI
Levelek Etelka írójához 613
[Hajnóczy Iván: Katona József Kecskeméten] 616
Katona-emlékek 618
[Vörösmarty -anthologia] 620
[Gyulai Pál kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye] 621
[Előszó a Riedl Frigyes hagyatékából című könyvhöz] 628
KÖNYVBÍRÁLATOK, ISMERTETÉSEK
Az Ady-antológia ügye 633
Ady Endre életrajza 635
Ady-múzeum 644
Ady-múzeum és egyebek 650
Agárdi László: A modemek és az iskola 658
Akadémia, Múzeum, Egyetem 662
Ambrus Zoltán: Vezető elmék 667
Anthologia Hungarica 672
Babits Mihály: Irodalmi problémák 673
Baksay Sándor összegyűjtött irodalmi dolgozatai 679
[Megjegyzések Barta János Bánk és Melinda tragédiája című tanulmányára] 684
Bartóky József 684
Forgács és Semper idem (Bartóky József új könyvei) 687
Akadémiai jutalom egy erdélyi írónak [Berde Mária] 692
Magyarország küzdelmes évei [Buday László] 695
Cholnoky Viktor: Tammúz 697
Dobóczki Pál: Népies alakok az irodalomban a népies irány előtt 702
Eckhardt Sándor: AZ aradi közművelődési palota francia könyvei 704
Firtos Ferenc: A Faun sikerének lélektana 705
Gellért Mária: Dávid 706
Gulyás József: Tokaji református papok 707
Gyomlay László: Gyulai Pál mint költő 708
Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája [György Lajos] 709
Gyulai Ágost: A Paedagogium magyar filologiai szemináriuma 711
Gyulai Pál: Varjú István 712
Katona József Kecskeméten [Hajnóczy Iván] 716
Heltai Jenő: írók, színésznők és más csirkefogók 720
Horváth Cyrill: A Margit-legenda forrásai 723
Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái [ifj. Horváth János] 724
Könnyű ötletek [Ignotus] 736
Irodalmi lexikon 738
Kaffka Margit: Csendes válságok 745
Bánk bán. Pöstyéni förödés 750
Katona Lajos Irodalmi tanulmányai 751
Keleti Artúr: Pax vobiscum 756
Báró Kemény Zsigmond hátrahagyott munkái 75 7
László Zsigmond: A kuruc balladák 763
La letteratura ungherese 765
Lukács György: A lélek és a formák 768
Az ember tragédiája új kiadásban 7 73
A Napkelet Könyvtára Madách-kiadása 773
Magyar irodalmi lexikon 776
A Műveltség Könyvtára. XI. kötet. A magyar irodalom története 1900-ig 784
Magyar szemle francia nyelven 791
Magyar vers az Árpád-kor végéről 794
Mauks Kornélia: Képek Mikszáth Kálmán életéből 802
Egy új „magyar társadalmi" regény. Móricz Zsigmond: Kerek Ferkó 802
Nagy Lajos: Egy magyar bárd sorsa. Gyóni Géza élete és költészete 807
A Napkelet Könyvtára 808
A háború költészete [Novák Sándor] 811
Nyugat 818
Dr. Béla Obál: Hungarica Vitebergensia 819
Ómagyar Mária-siralom 822
Péterfy Jenő: Petőfi Sándorról 823
Pintér Jenő: Nagyköpcsényi gróf Listius László (1628-1663) 825
Vihar [Podmaniczky Pál] 826
Radó Antal: A magyar rím 827
Ravasz László 828
Régi Magyar Költők Tára 832
Schöpflin Aladár: Magyar írók 836
Széchenyi-antológiák 841
A Blick 843
Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi 846
Három nemzedék. Egy hanyatló kor története [Szekfű Gyula] 848
Történetpolitikai tanulmányok [Szekfű Gyula] 850
Küzdelem a magyar államnyelvért [Szekfű Gyula] 854
Szigligeti Ede: Gritti 861
Szomory Dezső: Az isteni kert 861
Thienemann Tivadar: Literarhistorische Grundbegriffe 865
Thienemann Tivadar: Irodalomtörténeti alapfogalmak [Fordítás] 871
Tolnai Vilmos: Szómutató Lehr Albert Arany-magyarázataihoz 876
Nagy-Magyarországból Kis-Magyarországba [Tomcsányi János] 876
Tormay Cécile: 1. Emberek a kövek között. 2. A régi ház 877
Tormay Cécile: Viaszfigurák 884
A régi magyar irodalom breviáriuma Gyöngyösiig [Trócsányi Zoltán] 887
Tudományos Gyűjtemény 888
Várdai Béla: Katholicizmus és irodalom 892
SeiLse Henrik Amand a magyar Kódexirodalomban [Vargha Damján] 893
Vargha Gyula újabb költeményei 894
Voinovich Géza: Madách Imre és Az ember tragédiája 899
NYELVESZET, NYELVHELYESSÉG
Wu-rm-ser 903
Szálvány 904
Kérdés 904
A Nyugat magyartalanságairól 904
Ignotus felolvasása a Nyugat magyartalanságairól 918
Szomoryzmusok a Nemzeti színpadján 924
A Nemzeti Színház hivatása 926
Nemzeti Színház, helyes magyarság, pesti nyelv, argó, jassz 927
Egy szeplő Herczeg Ferenc stílusán 931
1918. június 29. 932
Lassabban e kitagadással! 93 9
A határozott névelőről 946
Szallai kasza 949
Úgy tűnik 951
PEDAGÓGIA, EGYETEM
A középiskolai tanárképzés új rendje 963
Kezdő hallgatóimhoz 970
A jó magyar ejtés kérdéséhez 979
Egyetemi hallgatók magyar irodalomtörténeti dolgozatairól 984
HORVÁTH JÁNOS MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA • Korompay H. János 1005
A SZÖVEGKÖZLÉSRŐL • Korompay H. János 1023
RÖVIDÍTÉSEK 1025
NÉVMUTATÓ 1027
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem