A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1911. január-december/A Magyar Történelmi Társulat névkönyve 1910

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - XLV. évfolyam 1-10. füzet

Szerző

Kiadó: Magyar Történelmi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 875 oldal
Sorozatcím: Századok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Nyomatott az Athenaeum R.-Társulat Könyvnyomdájában, Budapesten. Egy kihajtható melléklettel. "A Magyar Történelmi Társulat névkönyve" kiadási éve: 1910.

Előszó

Részlet:

Rákóczi politikai végrendelete

A Történelmi Társulattól rám 1905 februárius 3-án bízott feladatot elvégeztem, II. Rákóczi Ferencz életrajzát megírtam. Most újesztendőre jelent meg a... Tovább

Tartalom

1. füzet
Márki Sándor: Rákóczi politikai végrendelete 1
Iványi Béla: Két középkori sóbánya-statutum (Első közlemény) 10
Leffler Béla: Magyar vonatkozású német népénekek (Első közlemény) 31
Kisebb költemények
Angyal Dávid: Bosznia követei a budai országgyűlésen 1440 júniusában 49
Kemény Lajos: Ráskai Gáspár levele 50
Történeti irodalom
-ó -ó: Dr. Bártfai Szabó László: A Hunt-Paznan nemzetségbeli Forgách-család története 52
Flórián Károly: Dr. Max Hafemann: Das Stapelrecht 56
Dr. Marton József: Jedlicska Pál: Eredeti részletek a gróf Pálffy-család okmánytárához 62
Dr. Pethő Sándor: Lukinich Imre: Bethlen István támadása 1636-ban 63
Iványi Béla: Válasz dr. Tóth Sándor úr »Észrevételei«-re 65
Tárcza
Gábor Gyula: Nordau és a történetírás 66
Téglás Gábor: Jung Gyula (1851-1910) 70
Történelmi s rokontársulatok 72
Új könyvek 74
Könyvészet 77

2. füzet
Dr. Gábor Gyula: A somogym. Répás-került története (Első közl.) 81
Iványi Béla: Két középkori sóbánya-statutum (Második közlemény) 98
Leffler Béla: Magyar vonatkozású német népénekek (Második közlemény) 114
Történeti irodalom
Krajnyák Edvárd: Horvat Károly: VIII. Kelemen magyar- és horvátországi hadi
vállalatai 129
V. J.: Riedl Frigyes: Gyulai Pál 144
Tárcza
Gábor Gyula: Nordau és a történetírás II. 146
Lánczy Gyula (1850-1911) 149
Történetiróink munkássága 153
Vegyes közlések 153
Könyvészet 156
Tiltakozás 157
Hivatalos Értesítő 158

3. füzet
Dr. Gábor Gyula: A somogym. Répás-kerület története (Második közl.) 161
Leffler Béla: Magyar vonatkozású német népénekek (Harmadik közl.) 171
Iványi Béla: Két középkori sóbánya-statutum (Harmadik és befejező közlemény) 187
Kisebb közlemények
Dr. Karácson Imre: A sztámbuli mecsetek magyar vonatkozású kéziratai 196
Történeti irodalom
Dr. Erdélyi László: Dr. Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára 200
Dési Imre: Cs. Jósa János: A csiki székely krónika 207
Lukinich Imre: Ferenczi Miklós: Hadadi Br. Wesselényi István élete és naplója 210
-ch -e: Arday Pál: Nagyercsei Tholdalagi Mihály élete és történeti szereplése 212
-ch -e: Dr. Temesváry János: Öt erdélyi püspök rangemelése 213
Kubinyi Miklós - Horváth Sándor: »Még egyszer az átkos emlékű I-II. 215
Tárcza
Supka Géza: Történelem - művészettörténet 217
Vegyes közlések 220
Új könyvek 221
Könyvészet 223
Mangóld Lajos: Hazai hírlapok repertoriuma 226
Marczali Henrik: Válasz dr. Karácsonyi János úrnak 228
Dr. Karácsonyi János: Észrevétel Marczali Henrik úr válaszára 229
Hivatalos Értesítő 230

4. füzet
Csánki Dezső: A nemzeti szellemről a magyar történelemben. A Magyar Történelmi Társulat 1911. évi márczius 16-ii közgyülésén tartott elnöki megnyitó beszéd 241
Thallóczy Lajos: Pauler Gyula emlékezete. A Magyar Történelmi Társulat 1911. február 16-iki ünnepi ülésén tartott emlékbeszéd 256
Dr. Gábor Gyula: A somogym. Répás-kerület története. (Harmadik és befejező
közlemény) 280
Kisebb költemények
Kerekes György: Jövevény alföldiek és görögök Kassán 1660-1662-ben 289
Gragger Róbert: Széchenyi István gróf autogrammja a berlini királyi könyvtárban 291
Történeti irodalom
Dr. Gombos Albin: Zarády A. Gáspár: Huba vére Szemere 292
Fóti József Lajos: Némäti Kálmán: Nagy Magyarország ismeretlen történelmi okmánya 296
Pethő Sándor: Dr. Horváth Jenő: A nagyhatalmak megalakulása (1648-1715) 301
Tárcza
Magyarország chartographiája 306
Dr. Borovszky Samu: Jelentés a Magyar Történelmi Társulat 1910. évi munkásságáról 308
Vegyes közlések 310
Könyvészet 312
Mangold Lajos: Hazai hirlapok repertoriuma 316
Hivatalos Értesítő 318

5. füzet
Dr. Thallóczy Lajos: Pauler Gyula emlékezete. A Magyar Történelmi Társulat 1911. február 16-iki ünnapi ülésén tartott emlékbeszéd (Második közlemény) 321
Leffler Béla: Magyar vonatkozású német népénekek (Negyedik közlemény) 345
Éble Gábor: Egy régi pesti palota 360
Kisebb közlemények
Dr. Karácson Imre: Királyaink síremlékeinke elpusztulása 365
Kerekes György: Görögök Kassán a XVII. században 366
Történeti irodalom
Dr. Perepatits István: Fránek Dömötör: A borsodmonostori apátság az Árpádok korában - Szabó Mihály: A szentgyörgyi piarista kollegium története - Kereszy Jenő: Bakócz Tamás egri püspök udvartartása és egyházmegyéje - Ifj. Sobó Jenő: Selmeczbánya szab. kir. város ipara és kereskedelme a XVI- század második felében - Várady Erzsébet: Adatok Erdély művelődéséhez János Zsigmond korában - Hildenstab György: Közgazdasági viszonyaink II. Rákóczi Ferencz korában - Vid V. Jeromos: Szerémi György emlékiratának művelődéstörténelmi adatai - Stimákocits László: Erdély művelődése Bethlen korában - Oslay Ferencz: A horvát jobbágyság 1500-1650-ig 370
Karácsonyi János: Gróf Károlyi László: A Nagy-Károlyi gróf Károlyi család összes jószágainak birtoklási története 376
Dr. Kristóf György: Keleti Gusztáv: Művészeti dolgozatok 379
Gárdonyi Albert: Loeve Viktor: Böcherkunde der deutschen Geschichte 381
A csíki székely krónika I. Jósa János válasza Dési Imrének. II. Dési Imre viszonválasza 383
Tárcza
bs.: Dr- Karácson Imre (1863-1911) 386
Hóman Bálint: Josephus Flavius kiadásai az egyetemi könyvtárban 387
Történelmi s rokon társulatok 388
Vegyes közlések 389
Könyvészet 390
Mangold Lajos: Hazai hirlapok repertpriuma 395
Hivatalos Értesitő 398

6. füzet
Dr. Karácson Imre: A magyarok harczai az őshazában 401
Dr. Thallóczy Lajos: Pauler Gyula emlékezete. A Magyar Történelmi Társulat 1911. február 16-iki ünnepi ülésén tartott emlékbeszéd (Harmadik és befejező közlemény) 406
Leffler Béla: Magyar vonatkozású német népénekek (Ötödik és befejező közl.) 423ű
Kisebb közlemények
Dr. Lukinich Imre: Bethlen Péter külföldi iskoláztatásához 441
Geiringer Pál: Adatok Tubero életéhez 446
Történeti irodalom
Szekfű Gyula: Szabó Dezső: A magyar országgyűlések története II. Lajos korában 448
Pethő Sándor: Kaposi József: Dante Magyarországon 452
Morvay Győző: Rober J. Rombauer: The Union Cause in St. Louis in 1861 454
Dr. Dékáni Kálmán: Dr. Walter Goetz: Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance 461
Tárcza
Thallóczy Lajos: Búcsú dr. Karácson Imrétől 464
Fóti József Lajos: A Josephus Flavius-kiadások ügyében 465
Történetírók munkássága 466
Vegyes közlések 467
Könyvészet 470
Mangold Lajos: Hazai hirlapok repertoriuma 471
Hivatalos Értesítő 478

7. füzet
Dr. Márki Sándor: Thaly Kálmán emlékezete 481
Dr. Gombos F. Albin: Történetünk első századaiból 497
Zákonyi Mihály: A Buda melletti Szent-Lőrincz pálos kolostor története 513
Kisebb közlemények
Dr. Gálos Rezső: Benkő József ősei 531
-nb-: Két helynév 537
Történeti irodalom
Dr. Gombos Albin: Dr. Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz 538
-ó -ő: Theodor Mayer: Verwaltungsreform in Ungarn nach der Türkenzeit 549
-r.: Dr. Alapi Gyula: Komárom vármegye nemes családai 552
Szabó Dezső: Válasz Szekfű Gyulának »A magyar országgyűlések története II. Lajos korában« cz. könyvről szóló bírálatára 553
Tárcza
Az Országos Levéltár új épülete 558
Emich Gusztáv 556
Történelmi és rokontársulatok 559
Vegyes közlések 560
Új könyvek 563
Könyvészet 565

8. füzet
Dr. Gombos F. Albin: Történetünk első századaiból (Második közlemény) 569
Zákonyi Mihály: A Buda melletti Szent-Lőrincz pálos kolostor (Második közlemény) 586
Petrovay György: A máramarosi oláhok 607
Kisebb közlemények
Dr. Fabó Bertalan: Egy ismeretlen erdélyi magyar zenész 627
Történeti irodalom
Keller Imre: Dr. Gerő János: A cseh husziták Magyarországon 631
Müller A.: Teutsch Frigyes: Az erdélyi szászok története 636
Gagyi Jenő: Nistor J. Janku: Die moldauischen Ansprüche auf Pokutien 640
Márki Sándor: Dr. Gombos Albin: Középkori krónikások 648
Viszota Gyula: R. Kiss István: Az utolsó nemesi felkelés 650
Szekfű Gyula: Szabó Dezső válaszára 654
Tárcza
Pór Antal 656
Bátori 'Sigray Pál: Boldog Báthory László méltatása 656
Történetíróink munkássága 660
Vegyes költészet 661
Könyvészet 662

9. füzet
Dr. Szentpétery Imre: Oklevéldátumok hibái és ellentmondásai (Első közlemény) 665
Zákonyi Mihály: A Buda melletti Szent-Lőrincz pálos kolostor története (Harmadik közlemény) 686
Kisebb közlemények
Kerekes György: A hitel állapota Kassán a XVII. században 712
Dr. Lukinich Imre: Adatok Bethlen Péter külföldi iskoláztatásához 716
Történeti irodalom
Horváth Sándor: Kempelen Béla: Magyar Nemes Családok 719
Pethő Sándor: Éble Gábor: József nádor és Károly főherczeg Pesten 726
M. S.: Enesei Dorner Béla: Az erdélyrészi szászok mezőgazdasága 728
Tárcza
Laukó Alber: Hírszolgálat a XVII. században 730
Történelmi s rokontársulatok 733
Vegyes közlések 734
Könyvészet 735
Dr. Mangold Lajos: Hazai hírlapok repertoriuma 738
Hivatalos Értesítő 741

10. füzet
Dr. Szentpétery Imre: Oklevéldátumok hibái és ellentmondásai (Második és befejező közlemény) 745
Zákonyi Mihály: A Buda melletti Szent-Lőrincz pálos kolostor története (Negyedik és befejező közlemény) 764
Kisebb közlemények
György Zsigmond: Neuser Ádám 781
Gyulai Aladár: A crilloni herczeg Napoleonról Toldy Ferenczczel való találkozása
alkalmával 786
Történeti irodalom
Dr. Iványi Béla: Dr. Thallóczy Lajos, Barabás Samu: A Frangepán-család oklevéltársa 787
Dr. Lukinich Imre: Veress István: Bethlen Gábor első hadjárata a 30 éves háborúban és a nikolsburgi béke 793
Dr. Perepatits István: Művelődéstörténeti értekezések. 48-49. és 51-53. sz. 795
Révész Kálmán: Sinay Miklós: A magyar- és erdélyországi reformáczió története 800
Horváth Sándor: Nyilt levél a szerkesztőhöz 801
Tárcza
Dr. Lukinich Imre: Történelmi Tár 804
Dr. Zákonyi Mihály: Válaszul Bátori 'Sigray Pál úrnak 805
Történelmi s rokontársulatok 806
Történetíróink munkássága 807
Vegyes közlések 808
Dr. Mangold Lajos: Hazai hírlapok repertoriuma 810
Hivatalos Értesítő 819

A Magyar Történelmi Társulat névkönyve
I. A M. Tört. Társ. elnöki és tisztviselői 1867-1910 1
Az ig. választmányból kilépett és elhalt tagok 3
II. A M. Tört. Társ. elnökei, tiszviselői, ig. választmánya és bizottságai 1910-ben 5
III. A M. Tört. Társ. tagjai 12
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1911. január-december/A Magyar Történelmi Társulat névkönyve 1910 Századok 1911. január-december/A Magyar Történelmi Társulat névkönyve 1910 Századok 1911. január-december/A Magyar Történelmi Társulat névkönyve 1910 Századok 1911. január-december/A Magyar Történelmi Társulat névkönyve 1910 Századok 1911. január-december/A Magyar Történelmi Társulat névkönyve 1910 Századok 1911. január-december/A Magyar Történelmi Társulat névkönyve 1910 Századok 1911. január-december/A Magyar Történelmi Társulat névkönyve 1910 Századok 1911. január-december/A Magyar Történelmi Társulat névkönyve 1910 Századok 1911. január-december/A Magyar Történelmi Társulat névkönyve 1910 Századok 1911. január-december/A Magyar Történelmi Társulat névkönyve 1910 Századok 1911. január-december/A Magyar Történelmi Társulat névkönyve 1910

A borító kissé sérült, foltos és kopottas, néhány lap enyhén foltos. A kihajtható melléklet kissé szakadozott. A Magyar Történelmi Társulat névkönyve az 1. füzet végére van bekötve, ennek címlapján a római számokkal kiírt 1810-es kiadási év tévesen szerepel. Magánkönyvtári könyv volt.

A lapélek színezettek.

Állapot:
18.000 Ft
9.000 ,-Ft 50
45 pont kapható
Kosárba