766.450

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Görgey Arthur ifjusága és fejlődése a forradalomig

Szerző
Róla szól

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 454 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomatta a Franklin-Társulat nyomdája.

Előszó

Midőn évek előtt ily czímű munkámban: "1848-ból és 1849-ből sat." a hazai történelemhez adatokat szolgáltattam, előszavamban egyebek közt ezeket írám:
"Egy, még teljesen el sem készült nagyobb... Tovább

Tartalom

A szerző előszava1
Első fejezet7
Gyermekkor
Toporcz
A testvér
Arthur 1832. junius 29-kei levele atyjához
Tulln
Az utászkari iskola növendéke
Második fejezet32
Nyolcz évi távollét az atyai háztól
A család multjából
Oskolai tanulmányaim
Miskolcz
Harmadik fejezet50
1834-1837
Tulln. Krems
Tizenkilencz levél
Negyedik fejezet68
1837-1838
Magyar nemesi testőrsereg
Bécs
Carlsbad
Tizenhét levél
Ötödik fejezet95
1839-1840
Bécs
Carlsbad
Tizennégy levél
Hatodik fejezet105
A viszontlátás Miskolczon
Egy kis gyakorlati paedagógia
Atyánk
Hazafelé
Tátrafüreden
A lomniczi csúcson
Egy elveszett nap életemből
Hetedik fejezet119
1840-1841
Én atyámmal Bécsben
Egy töredék atyám naplójából
Egy utravaló anyánktól
Az eperjesi collegium
Egy kéjutazás Velenczéig
A tenger!
Nyolczadik fejezet141
1840-1842
Bécs
Tizenhárom levél
Kilenczedik fejezet149
1842
A tenger
Három levél
Salzburg
Tizedik fejezet162
1842
Wartberg
Egy levél
Tizenegyedik fejezet170
1842-1843
Wartberg. Linz. Mitterkirchen
Huszárok zendülése
Egy próba
Négy levél, közte Görgey Arthur utolsó levele atyjához
Tizenkettedik fejezet185
1843
Atyánk halála
Tizenharmadik fejezet189
Az 1843/4. évi pozsonyi országgyűlés
Ügyvédi okleveleim
Petőfi
Pákh Albert
Tizennegyedik fejezet196
Mitterkirchen. Horazdiovitz. Svirotitz. Prága. Klattau
Tizenkét levél
Tizenötödik fejezet217
Hat levél az 1844. évből
Schinkau. Nepomuk. Klattau. Mochtin. Kozlau
Tizenhatodik fejezet227
1845
Görgey Arthur kilép az osztrák hadseregből
Conduiteliste
Elbocsátási okiratai
Kilencz levél
Tizenhetedik fejezet248
1845
A hadsereg odahagyása után
Elmélkedés
Tizennyolcadik fejezet255
1845
Találkozónk Bielitzen Sziléziában
Egy "entimental journy"
Tizenkilencedik fejezet261
1845. 1846
Görgey Arthur a prágai egyetemen
Egy kötés tisztességes felbontása
Huszadik fejezet280
1847
Prága
Tervek
Görgey Arthur a lembergi egyetem vegyészeti tanára mellé assistensnek kinevezve
Honvágy
Egy haláleset
Ő nem megyen Lembergbe
Hazafelé
Hét levél
Huszonegyedik fejezet298
1847
Prága
Ujabb haláleset
Öntudatlan jóslat
Elmélkedés
Négy levél
Huszonkettedik fejezet307
1847
Prága
Egy nagy kölcsön
Öt levél
Huszonharmadik fejezet320
1848
Január-Márczius
Görgey Arthur jegyváltása Aubouin Adéllal
Házasságszerzési kedvtelés és csalódás
Férfias egyenesség és asszonyi érzékenykedés; mindezekből végzetes félreértések
Öt levél
Huszonnegyedik fejezet330
1848
A bécsi márcziusi forradalom
A pozsonyi országgyűlés
Kossuth Lajos s a magyar küldöttség bevonulása Bécsbe
Az első magyar ministerium kinevezése
Ám ezt megelőzi a Jellasics báné
Az 1848. évi magyar törvények szentesítése
Utazás Bécsből Pozsonyba, Pestre, Toporczra
Rövid idyll
"A haza veszélyben!"
Görgey Arthurt kinevezik honvédszázadossá az 5. honvédzászlóaljhoz
Két czikk a "Martius 15-dikében"
Három levél
Huszonötödik fejezet346
Egy ismételve föltett kérdés
Huszonhatodik fejezet350
A Magyarországon állomásozó sorezredek fölesketése a magyar alkotmányra
A Ceccopieri gyalogezred megtagadja az esküt
E miatt általános felháborodás
Pünkösd
A Ceccopierik zendülése
István nádor lefegyverzi őket és Komárom várába szállíttatja
Széchenyi István gróf
Erdély utolsó külön országgyűlése törvényesen elfogadja az uniót
A honvédelmi harcz kezdete
Görgey Arthur százados több rendbeli katonai megbizatása
Utóbb ő a ministerelnöknek katonai titkárja
Még utóbb őrnagy és a "Tiszáninneni önkéntes mozgó nemzetőrség" szervezője
Huszonhetedik fejezet361
1848. Szeptember
Szervezés Szolnokon
A helyzet szeptember közepén
Jellacsics horvát bán fegyveres betörése
Sorezredek átpártolása a magyar hadseregtől a horváthoz
Gróf Teleki Ádám tábornok magyar főparancsnok folytonos hátrálása
A huszárezredek magatartása
Görgey Arthur Csepel szigete és környékének teljhatalmú katonai parancsnoka
Népfölkelés
A tórévi haditörvényszék. Gróf Zichy Ödön elitéltetése és kivégeztetése
Későbbi visszapillantások
Huszonnyolczadik fejezet372
1848. Szeptember, október
Jellacsics sajátkezű levele Róth tábornokhoz
István főherceg nádor távozása az országból
Kossuth Lajos jellemzéséhez
Móga cs. kir. tábornok veszi át a magyar tábor fővezényét
Ha Jellacsicsnak sikerül Roth és Filippovics tábornokok hadtestével egyesülni...?
Görgey Arthur őrnagy jelentése a képviselőház elnökéhez
A Vásárhelyi hadnagy által Zichy Ödön gróf kálozdi kastélyában elkobzott egy nagy vasalt ládát s egy vas pénztárszekrényt zárt állapotban ugyanezen Vásárhelyi hadnagy fedezet alatt Pesten szállíttatja, itt átadja a Honvédelmi Bizottmánynak s általa jutalmul századossá neveztetik ki
Kubinyi Ferencz és Szavacsy Imre jelentése
Eszerint Zichy Ödön gróf drágaságai 1848. évi októberben Budán hivatalosan leltároztattak, a Debreczenbe költözéskor pedig a Honvédelmi Bizottmány rendeletéből Madarász László rendőrfőnök gondjaira bizattak
Huszonkilencedik fejezet390
1848. évi szeptember 23-30-ik napjainak eseményei Budapesten és Móga magyar táborában
Kossuth tiszamelléki körutra kél
id. Majláth György ideiglenes kormányzóva, báró Vay Miklós miniszterelnökké neveztetik ki, gróf Lamberg altábornagy királyi biztossá
Az elébbi kettő nem fogadja el a kinevezést
A képviselőház küldöttséget indít a táborba
Utána gróf Battyhányi Lajos is a táborba siet
A bán futárja Fligelli őrnagy elfogatása s a bán levele Lamberghez
A sukorói katonatiszti értekezlet
Lamberg gróf meggyilkoltatásának híre érkezik a táborba
Battyhányi Bécsbe siet csillapítani
Szeptember 29-én győztes ütközet Pákozd-Sukorónál
Rá éjjeli bomlott visszavonulás Martonvásárig
Okai
Harminczadik fejezet401
Görgey Arthur honvédőrnagy önálló haditerve Róth és Filippovics tábornokok horvát hadteste ellen
1848. október 3-án Móga tábornok Görgeyt csapatjával Perczel Mór nemzetőri ezredes alá rendeli
Október 4-én Tácz, Soponya
Október 5. Haas horvát százados föltétlenül megadja magát 1000 emberrel Görgeynek
Görgey jelentése a Honvédelmi Bizottmányhoz
Összekoczzanások Perczel és Görgey között
Október 7. Róth és Filippovics tábornokok és 8000 horvát katona leteszi a fegyvert Perczel előtt
Az így magyar kézre került 8000 szuronyos puskából Perczel Mór gondatlanságából alig 1500 darab kerül a Honvédelmi Bizottmány rendelkezése alá; a többit rögtön széthordja a népfölkelés
A Perczel és Görgey közti ellentét
A népfölkelés mint győzelem tényezője és id. Csapó Vilmos illetékes része az érdemből
Egy nagy hátrány a jövőre
Harminczegyedik fejezet418
Görgey Arthur honvédezredessé neveztetvén ki, Móga táborába küldetik
1848 október 13-án érkezik Parendorfba, hol Móga a lajtahabrucki elődandár parancsnokságát bizza rá
Móga az osztrák határszélen félbeszakította Jellacsics üldözését és itt védőleges állást foglal
Jellemző vonások
Megkésett első betörés Ausztriába Jellacsics megtámadása végett október 17-én és másnap visszavonulás a Lajtha mögé
Harminczkettedik fejezet433
1848. november 1-jéig
A második betörés Ausztriába 21-én és visszavonulás
Kossuth a táborban
Válaszirat Windisch-Grätz herczeghez
Ezt két hadikövetünk megviszi: Ivánka Imre honvédezredes és Dobay nemzetőri százados
Emez visszatér hirmondónak. Windisch-Grätz "rebellisekkel nem alkudozik"
Ivánka foglyul visszatartva
Ez esemény hatása alatt a harmadik betörés Ausztriába október 29-én
A schwachati vereség október 30-án és visszavonulás Pozsony szinvonalára
Október 31-én Móga tábornok leköszön
November 1-én a Honvédelmi Bizottmány elnöke Görgey Arthurt nevezi ki honvédtábornokká és a hadsereg fővezérévé
Főhadiszállás Pozsonyban
Zárszó447
Névmutató449

id. Görgey István

id. Görgey István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: id. Görgey István könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem