992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Irodalom 10.

A felvilágosodás irodalmából/A magyar felvilágosodás irodalmából/A romantika irodalmából

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 216 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN: 978-963-19-7093-7
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 16220/I. Színes fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Kedves Tanuló!
Érdemes tudatosítanod, hogy az irodalom tantárgy olyan ismeretrendszert közvetít, olyan készségeket és képességeket fejleszt, amelyeknek a többi tantárgy tanulására, illetve a... Tovább

Előszó

Kedves Tanuló!
Érdemes tudatosítanod, hogy az irodalom tantárgy olyan ismeretrendszert közvetít, olyan készségeket és képességeket fejleszt, amelyeknek a többi tantárgy tanulására, illetve a személyiség fejlődésére nézve is meghatározó jelentősége van. a szövegértés és szövegalkotás hangsúlyos volta, a társas tanulási helyzetek lehetősége miatt a tantárgynak kitüntetett szerepe van a gondolkodási, nyelvi-kommunikációs és szociális kompetenciák fejlesztésében. Az irodalomtanulás tartalmai: az olvasói tapasztalatokra és élményekre épülő műismeret, a művelődéstörténeti és irodalomtörténeti műveltség, az irodalomelmélet, valamint széles körű képesség- és készségkibontakoztatás.
Irodalomtankönyved a jelentést az olvasó és a mű párbeszédében alakuló, változó és változatokban élő képződménynek tekinti. Ezért az olvasási folyamatokban rád, a befogadóra és tanulótársaidra, a befogadók közösségére összpontosít. Jól használható értelmezői-tanulási stratégiákat és írásmodelleket kínál, hatékonyan készít fel a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára. Ennél is fontosabb azonban, hogy támogat az értő olvasóvá, alkotóképes íróvá, együttműködő, sikeres és felelős felnőtté válásban. Ahhoz azonban, hogy mindezt elérd, a te döntésedre, kitartó munkádra, elkötelezettségedre is szükség van. Vissza

Tartalom

BEVEZETÉS 6
A FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL 8
A FELVILÁGOSODÁS 8
A felvilágosodás kora 8
Fejlődéseszme 9
Racionalizmus és empirizmus 9
Egyházellenesség, istenfelfogások 10
Felvilágosodás és irodalom 11
Klasszicizmus és szentimentalizmus 12
A NAGYKORÚVÁ VÁLÓ REGÉNY SZÍNE ÉS FONÁKJA - A FELVILÁGOSODÁS ANGOL MÉRLEGE 14
Dániel Defoe: Robinson Crusoe - részletek 14
A felvilágosodás derűlátása 17
Példázat 17
Elbeszélésmód 18
Jonathan Swift: Gulliver utazásai - részletek 19
A hitelesség látszata, példázatszerűség 23
Nyelvi kifejezésmód 23
Szatíra és viszonylagosság 24
Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az emberek közötti egyenlőség eredetéről és alapjairól - részlet 24
Jean-Jacques Rousseau: A társadalmi szerződésről - részlet 26
Szathmári Sándor: Kazohinia - részlet 27
George Orwell: 1984 - részlet 28
Kovács Ákos: 1984 - részlet 29
A LEHETSÉGES VILÁGOK LEGJOBBIKA - VOLTAIRE: CANDIDE 30
Eposz, regény, regényvilág 32
Próbatételes kalandregény 32
Tézisregény 33
A tétel és a szereplők viszonya 34
Eldorádó 34
Kétértelmű zárlat 35
NÉHÁNY LÍRAI ALKOTÁS A FELVILÁGOSODÁS KORÁNAK IRODALMÁBÓL 36
A lélek mint a jó és gonosz küzdelmének színtere 36
Beszédes verseskötetek 36
William Blake: A Tigris 36
William Blake: A Tigris 37
Költői szerepfelfogás 38
A bűn allegóriája 38
Fenségesség 38
A Tigris megalkotója 39
William Blake: The Lamb 39
A Bárány 39
A Bárány 39
Beleolvadni a természetbe 40
Johann Wolfgang von Goethe: Wanderers Nachtlied 40
Vándor éji dala 40
Vándor éji dala 41
Vándor éji dala 41
Egyszerűség és természetesség 41
EGY RÉGI-ÚJ MÚFAJ: AZ EMBERISÉGKÖLTEMÉNY - JOHANN WOLFGANG VON GOETHE: FAUST 43
A Faust-téma 43
Akárki - részlet egy angol moralitásdrámából 44
Faust - Prológus a mennyben - részlet 45
A tragédia első része - részletek 47
Előjáték és prológus 52
Faust karaktere 52
Mephistopheles 53
A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL 56
A FELVILÁGOSODÁS MAGYARORSZÁGON 56
A felvilágosodás elterjedésének feltételei 57
A magyar felvilágosodás irányzatai 57
Az irodalmi élet kialakulása 58
Stílusirányzatok 59
A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS KEZDETEINEK ÉRTEKEZŐ PRÓZÁJÁBÓL 59
Bessenyei György: Magyarság - részletek 59
Nádasdy Ádám: Mi a baj a nyelvműveléssel? - részlet 62
Kálmán László: Szavak diszkriminációja - részlet 62
Sándor Klára: Globalizáció, regionalitás és nyelv - részlet 62
Kazinczy Ferenc: Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél - részletek 63
Kármán József: A nemzet csinosodása - részletek 66
A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS KEZDETEINEK KÖLTÉSZETÉBŐL 68
Batsányi János: A franciaországi változásokra 68
Válasz a francia forradalomra 69
Váteszszerep 70
Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok - részletek 70
KÁRMÁN JÓZSEF: FANNI HAGYOMÁNYAI 71
Fanni hagyományai - részletek 71
Jelentősége, elbeszélésmód 75
A hiány alaphelyzete 75
A vágy betöltésének lehetőségei 75
Az idő metaforikus jelentései 76
Johann Wolfgang von Goethe: Werther szerelme és halála - részletek 76
Závada Pál: Jadviga párnája - részletek 79
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 83
Egy ifjú költő névjegye 83
A vidám természetű poéta 83
Ars poetica 85
Szerkezet 85
Elutasított költészetfelfogás 85
Követendő költészetfelfogás 86
Anakreóni dalok 87
Tartózkodó kérelem 87
Cím és a szöveg 88
Epikus mozzanatok és költői képek 89
Verszene, szimultán verselés 89
Egy tulipánthoz 90
Az alvó Lillára 90
A boldogság 90
A felvilágosodás áramában 91
Az estve 91
Felvilágosodás és klasszicizmus 94
Leíró rész 94
A lírai én lélekállapota 94
Elmélkedő rész 95
„Egy magános árva szív" 95
A Magánossághoz 96
Keret 98
Vershelyzet és versszerkezet 98
Társadalmiság és magány 98
A Magánosság szerepei 99
A lírai én és a magány kapcsolata 99
Szentimentalizmus 99
A Reményhez 100
Csokonai népiessége 100
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz 101
Szerep vers, bordal 102
Szerkezet 103
Népiesség 103
Megházasodtam, te Miska 104
Nevető fejfák 104
Egy bölcselő költészet körvonalai 105
Az ember, a poézis első tárgya 105
Rövid pályakép 106
Tudós poéta és alkalmi versek költője 106
Költői program 107
A költői program alakulása 107
Összegzés és irányváltás 108
Gondolati költemények 108
Egymás mellett élő stílusok 108
BERZSENYI DÁNIEL 110
Egy közösségi és egy személyes érdekeltségű óda 110
A magyarokhoz I. 111
Hagyományba ágyazottság 113
Klasszicista forma 113
Klasszicista szerkezet 113
Romantikus vonások 114
Beszédhelyzet, kérdésfelvetés 114
Példaszerű múlt 114
A jelen állapota 115
Történelemfilozófiai fordulat 115
Osztályrészem 116
Létösszegző igény, arányos szerkezet 118
A révbe érés toposzai 118
A megelégedettség változatai 118
A vágyott és a lehetséges 119
Horác 119
Kovács András Ferenc: „Tündér változatok műhelye a világ 120
Orbán Ottó: Horatius születésnapja 120
Vas István: Horatius Noster - részlet 121
Két Berzsenyi-elégia 121
A közelítő tél 121
Idő- és értékszembesítés 122
Természeti törvényszerűség 123
Személyes sorstapasztalat 123
Címek és műegész 124
Klasszicizmus és romantika 124
Levéltöredék barátnémhoz 125
Cím és szöveg 126
Beszédhelyzet, műfaj váltás 126
Metaforizáció 127
Rövid pályakép 128
Az irodalmi élet peremén 128
Klasszicista és romantikus vonások 129
Pályaszakaszok 129
Búcsúzás Kemenes-aljától 130
A ROMANTIKA IRODALMÁBÓL 132
A ROMANTIKA FOGALMA 132
Sztevanovity Dusán: Romantika 132
Nemzeti romantikák 134
Történelmi környezet 134
Szabadelvűség 135
A romantika jelentősége 135
A ROMANTIKA EPIKÁJÁBÓL 140
Lirizált prózavilágok 140
A kék virág 140
Novalis: Heinrich von Ofterdingen - részlet 140
Álom 142
Szimbolikus jelentések 142
Fantáziadarabok 143
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Az arany virágcserép - részlet az első vigíliából 145 ¦
Valószerű és képzeletbeli világ 148
Anselmus a palackban 148
Zene, zeneiség 150
Művész-polgár ellentét 150
Borzongató históriák 152
A rettegés mint létélmény 152
Edgár Allan Poe: A Vörös Halál álarca 153
Végességtudat 157
Iron Maidén (Steve Harris): A halál tánca - részlet 158
Mary Shelley: Frankenstein vagy a modern Prométheusz - részletek 159
A történelmi regény 163
Walter Scott: Ivanhoe - részlet a negyvenharmadik fejezetből 163
Dragomán György: Ivanhoe 166
Ballai László:A kitagadott - részlet 167
Fikció és mítoszképzés 168
Victor Hugó: Kilencvenhárom - részlet a Tormentum belli című fejezetből 169
A regény kérdésfelvetése 170
Szabadság és szükségszerűség 171
Victor Hugó: Kilencvenhárom - részlet A tömlöc című fejezetből 172
A modernség regénypoétikája felé 175
Egy korát megelőző regény 175
Emily Bronté: Üvöltő szelek - részletek 176
Elbeszéléstechnika 178
Hatásos szerkesztés 179
Zúgóbérc és Fácánosmajor 179
Catherine és Heathcliff 180
Cathy és Hareton 181
A verses regény - Alekszandr Szergejevics Puskin: Jevgenyij Anyegin 182
Puskin fő műve 182
Anyegin - részletek az első fejezetből 183
Hangsúlyos megalkotottság 187
Anyegin alakja 189
Tatjána 189
Elbeszélői szerep 189
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen - részlet 190
A ROMANTIKA LÍRÁJÁBÓL 191
Az emberi lét törékenysége 191
Kettéhasadt világ 191
Johann Christian Friedrich Hölderlin: Az élet fele útján 192
Az élet felén 192
Az élet felén 192
Az élet felén 192
Tárgyiasság és személyesség 194
Meliorisz Béla: Valahol 194
Johann Christian Friedrich Hölderlin: Menőn panasza Diotimáért - részlet 195
Johann Christian Friedrich Hölderlin: Az élet édességeit 195
Pilinszky János: Hölderlin 195
Novalis: Himnuszok az éjszakához - részletek 196
A látomás mint teremtés 198
Lírai balladák 199
William Wordsworth: Daffodils 199
William Wordsworth: Táncoló tűzliliomok 200
William Wordsworth: Nárciszok 200
Magány és természetélmény 201
Látvány és látomás 202
Sámuel Taylor Coleridge: Kubla kán 203
Az örökléthez mért idő 204
John Keats költészetfelfogása 204
John Keats: Oda egy görög vázához 205
Öröklét és mulandóság 206
Képolvasás 206
A csend szerepe 206
A leírás és a meditáció szólama 207
A szép és az igaz 207
Az elvágyódás változatai 208
Percy Bysshe Shelley: Óda a nyugati szélhez 208
Edgar Allan Poe: Eldorádó 211
Róbert Burns: Falusi randevú 212
Heinrich Heine: A dal szárnyára veszlek 212
Heinrich Heine: A kisasszony állt a parton 213
Victor Hugó: Mert minden földi lélek 214
NÉV- ÉS KIEJTÉSMUTATÓ 216

Pethőné Nagy Csilla

Pethőné Nagy Csilla műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pethőné Nagy Csilla könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem