Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalom 11. II.

Életművek a klasszikus modernség magyar irodalmából/A korszak magyar prózairodalmából/Líra a Nyugat-kánon peremén

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 232 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN: 978-963-19-7855-1
Megjegyzés: Színes és fekete-fehér fotókkal. Tankönyvi szám: NT-17320/II
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Az évfolyamonként két kötetből álló, a műveltségközvetítést és képességfejlesztést egyaránt előtérbe helyező korszerű tankönyvcsalád felépítése maximálisan támogatja mind a tanórai munkát, mind pedig az otthoni tanulást.
A színes kivitelezésű kötetek tartalmazzák - eltérő tipográfiai megoldásokkal jelezve — az ismeretközlő szövegeket, a szemelvényanyagot, a kérdéseket és feladatokat, valamint a kiegészítő jellegű, elsősorban a témában elmélyedni szándékozó diákoknak szánt ismeretközlő szövegeket, műrészleteket és az ezek feldolgozását segítő feladatokat.

Tartalom

ÉLETMŰVEK A KLASSZIKUS MODERNSÉG MAGYAR IRODALMÁBÓL 6
A NYUGAT ÉS SZELLEMI KÖRNYEZETE 6
Új irodalmi törekvések 7 / A Nyugat 8
ADY ENDRE 11
Helye a kánonban 12 / A fekete macska 12
Az Új versek című kötet és cikluskompozíciója 13
Ciklusokba rendezett lírakötet 13 / Góg és Magóg fia vagyok én 14 ¦ Vezérvers 16 ¦ Dómján Veronika: Góg és Magóg kölyke vagyok én 16 / Új Vizeken járok 16 / A Léda asszony zsoltárai ciklus 17 / Héja-nász az avaron 18 ¦ Szimbolikus kifejezésmód 19 / A vár fehér asszonya 19 / Meg akarlak tartani 20 / A magyar Ugaron ciklus 20 / A Tisza-parton 21 / Látomásos képalkotás 22 / Belső tartalmak 22 / Külső környezet 22 / A versritmus megújítása 23 / A Hortobágy poétája 23 / A lelkek temetője 23 / A magyar Ugaron 23 / A daloló Párizs ciklus 24 / A Szajna partján 24 / Osztottság és csonkaság 25 / Szabolcska Mihály: A Szajna partján 25 / A Szűz ormok vándora ciklus 26 / Harc a Nagyúrral 27 Petri György: Álljon meg a meneti 28 / Karinthy Frigyes: Ady Endre: Moslék-ország 29 / Karinthy Frigyes: Ady Endre: Törpe-fejűek 29
Kísérlet a ballada műfajának megújítására 30
Modern balladaiság 30 / Az ős Kaján 31 / A Kaján-szimbólum 33 /Mitikus küzdelem 33 / Belső vita 34 / A magyar Messiások 34 / Kovács András Ferenc: Új magyar Messiások 34
Modern vallásosság Ady lírájában 35
Az én korlátozottabb hatóköre 35 / A Sion-hegy alatt 36 / Öntörvényű szimbólumalkotás 37 / A megszólalás helyzete és módja 37 / A normaadó középpont hiánya 37 / Összetett lélekállapot 38 / Istenhez hanyatló árnyék 38 / A bölcsesség áldozása 38 / Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáton jegyzeteiből 39 / Ferencz Győző: Az én istenem 39
Csonkaságélmény és modern személyiségtapasztalat 40
„Minden Egész eltörött" 40 / Kocsi-út az éjszakában 40 / Utazás- és éjszakatoposz 41 / Látvány és látomás 42 / A csonkaság tapasztalata 42 / Száz hűségű hűség 43 / Paradoxon és vershelyzet 44 / Osztott és változó személyiség 44
Változó versbeszéd és hagyománytapasztalat 45
Poétikai fordulat Ady pályáján 45 / Kuruc versek 45 / Sípja régi babonának 46 / Megszakítottság és folytonosság a hagyományban 47 / Beszélőváltások 47 / Vershelyzet 48 / Szövegköztiség, a hagyomány nyelve 48 / Kemény István: Búcsúlevél - részlet 48
A bibliai és krónikás szöveghagyomány, illetve beszédmód megidézése 49
Ésaiás könyvének margójára 49 / Krónikás ének 1918-ból 50
Értékkeresés és értékőrzés a háború idején 51
A világháború 51 / Az eltévedt lovas 52 / Többértelmű szimbólum 53 / Beszédhelyzet 54 / A múlt eluralkodása 54 / Az emberi jelenlét hiánya 55 / Emlékezés egy nyár-éjszakára 55
Csinszka-versek 56
Őrizem a szemed 56 / Összetett hangú szerelmi vallomás 57 / Szándékolt egyszerűség 57 / Cifra
szűrömmel betakarva 58 / Nézz, Drágám, kincseimre 58
Pályakép 58
Indulása 59 "Az első jelentős pályaszakasz: 1906-1910 59 / A pálya középső szakasza: 1912-1914 60 / Az utolsó pályaszakasz: 1914-1918 61 / Tematikus és poétikai elvű megközelítés 62
BABITS MIHÁLY 64
Helye az irodalmi kánonban 64
A sokszínűség és változás ars poeticája - Levelek írisz koszorújából 65
Kötetkompozíció 65 / In Horatium 66 / Vezérgondolatok 67 / Görög természetfilozófia 68 / Költészet és magatartásparancs 68 / A lírikus epilógja 69 / Keret- és párvers 70 / A megismerés korlátai 70 / Fekete ország 71 / Nyelvi megalkotottság 72 / Lényeg és látszat 72 / Messze... messze... 73 /Benyomás, képzeleti látvány, névszói stílus 74 / Egész és töredék 74 / Kovács András Ferenc: Messzebb... Messzebb... - részlet 74 / Karinthy Frigyes: Babits Mihály: Futurum exactum 74
Kérdező világ-és önszemlelet 75
Szellemi tájékozódás a pálya elején 75 - 76 - Az est: leírás és lélekállapot 77/ Az emlékező tudat tere 78 / A létértelem problémája 78
Az írástudó erkölcsi felelőssége - Költészet a háború ellen 79
Recitativ 79 / Húsvét előtt 80 / Húsvéti vers 82 / Retorizáltság 82 / Képrendszer 83 / A feltámadás misztériuma 83 / A vers fogadtatása és a Fortissimo 83
Önértelmező igény és keresztény etika 84
Fordulat Babits lírájában 84 / Örökkék ég a felhők mögött - részlet 84 / Cigány a siralomházban 85 /
A Babits-líra önértelmezése 85 / Idő- és értékszembesítés 86 / A költészet és a költőszerep leértékelése 86 / Régen elzengtek Sappho napjai 86 / Psychoanalysis Christiana 87
A hazugságok paradicsoma 87
A hazugságok paradicsoma - részlet 87 / A „kutya" 89
Önmeghatározás és közvetítő szerep 91
Önértés és hagyomány 91 / Csak posta voltál 91 / Önmegszólító vers 93 / Nyom és nyomhagyó 93 / Önazonosság és emlékezet 93 / Hagyománytapasztalat 93 / Mint különös hírmondó 94
A halállal való szembenézés költészete 95
Balázsolás 95 / Vershelyzet, beszédhelyzet 96 / Versforma és beszédmód 97 / A gyermeki én és a felnőtt léthelyzete 97 / Az elviselés méltósága 97/ Ősz és tavasz között 98
Erkölcsi kényszer, kényszerű prófétaszerep - Jónás könyve 100
Helye az életműben 100 / Első rész 101 / Második rész 102 / Harmadik rész 104 / Negyedik rész 106 / Számadáshelyzet, alakmás 107 / Elbeszélői hang, nyelvi megalkotottság 108 / Jónás imája 109 /
A Jónás-maszk levetése 109
Pályakép 110
Poéta doctus 110 / Lírájának első szakasza 110 / Költészete a háború idején 111 / Lírája az 1920-1930-as években 111 / Regényei 112 / Műfordításai 112 / Értekező prózája, irodalomszervező tevékenysége 113
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 114
A lírikus indulása 114
Az esztétikum elkötelezettje 114 / A szegény kisgyermek panaszai 114 / Mint aki a sínek közé esett...115 / Menj, kisgyerek. 115 / Nyitó és záró vers 116 / Mostan színes tintákról álmodom. 117 / Mostan színes tintákról álmodom 119 / Schein Gábor: Ha rajzolnék 119 /A rút varangyot véresen megöltük 119 / Hajnóczy Péter: Ki a macska? 120 / Karinthy Frigyes: Kosztolányi Dezső: „A szegény kis trombitás szimbolista klapec nyöszörgését" című ciklusból 12121
A felnőttkor mérlege 122
Számvetésvers 122 / Boldog, szomorú dal 123 / Aszimmetrikus szerkezet, toposzok, kapcsolatok 124 /
Hiányérzet 125 / Különböző minőségek együttes érvénye 125 / Tóth Krisztina: Készenléti dal 125
Líraváltozatok az elmúlásra 126
Számadás: kötet és ciklus 126 / Őszi reggeli 127 / Ősztoposz 128 / Látványszerűség és öntükrözés 128 / Az időbeliség tapasztalata 129 / Újraértelmezésnek utat nyitó zárlat 129 / Gellén-Miklós Gábor: Számadás 129 / Meliorisz Béla: Osz és reggel is 129 / Halotti beszéd 130 / Szövegköztiség 131 / Egyszeriség és egyedi személyiség 132 / Az idő modern tapasztalata 132 / Hajnali részegség 132 / Létértelmező vers 133 / Rapszodikus jelleg, vallomásos beszédhelyzet 133 / Kettős szembenállások 134 / Vendégléttudat 137 / Fodor Ákos: Szám-adás 137 / Ének a semmiről 137 / A vendég - részlet 138 / Ady Endre: Nem feleltem magamnak 139 / Kovács András Ferenc: Kompletórium 139
A regényíró Kosztolányi - Pacsirta 140
Mélylélektan és történet 140 / Tizedik fejezet - részlet 141 / Tizenharmadik fejezet - részlet 142 / A Pacsirta problematikája 144 / A lélektaniság és poétikai eszközei 144 / Elbeszélő és nézőpont 145 / Többféle idő kölcsönhatása 151 / Értelmezések 147
A novellaíró Kosztolányi 147
Kosztolányi novellái 147 /Fürdés 148 / Tudható és sejthető 148 / Alakmás novellák: Esti Kornél 148 / Esti Kornél - Tizennyolcadik fejezet 149 / Alcím, téma, elbeszélői helyzet 157 / Az egyén társadalmi beilleszkedésének metaforái 158 / A végállomás mint halálmetafora 158 / Metaforikus halál, hiteles lét 159 / Esterházy Péter: Esti — Hajnali bilincs 159 / Irónia 159
Pályakép 160
Az első pályaszakasz 160 / Alkotóművészete az 1920-as években 160 / Regényei 161 / Ady-revízió 161 / Esti Kornél-novellák 163 / Latin arcélek 163 / Lírája az 1930-as években 164
A KORSZAK MAGYAR PRÓZAIRODALMÁBÓL 166
HAGYOMÁNYKÖVETŐ ÉS ÚJÍTÓ VONÁSOK MÓRICZ ZSIGMOND PRÓZAMŰVÉSZETÉBEN 166
A Móricz-próza jelentősége 166
Móricz novellisztikájából 166
Tragédia 167 / Ironikus közelítés 171 / Naturalista téma- és alakformálás 171 / Önpusztító indulat 172 / A falu- és parasztábrázolás újszerűsége 172 / Barbárok 173 / Klasszikus szerkezet 182 / Népmesei, balladai és drámai elemek 183 / Nyelvi megalkotottság 183 / Egységesítő elemek 183
Újító törekvések a regényben - Az isten háta mögött 184
A magyar periféria (kis)regénye 184 / 6. fejezet - részlet 185 / Zárt tér, megállt idő, egyszerű kommunikáció 187 / Bovaryné-utalások 187 / Elbeszélésmód 188 / Az időrend megtörése 189 / Prózapoétikai újítások 189 / Grecsó Krisztián: Tánciskola - részlet 189 ¦ Rövid pályakép 191
A TUDATMŰKÖDÉS MINT NYELVI SZERKEZET - KRÚDY GYULA 192
Helye a modern szépprózában 192 / Duna mentén 193 / Előzetes elvárások 195 / Elbeszélni a tudatban zajlót 195 / Utazástoposz 196 / A Krúdy-próza poétikai újításai 196 / Márai Sándor: Szindbád hazamegy - részlet 197 / James Joyce: Ulysses - részletek a 2. epizódból 197 / A hídon -Negyedik út 199 / Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában. Swann - részlet 2201 / Rövid pályakép 202
A lélektaniság változatai 203
NŐI SORSOK NŐI SZEMMEL-KAFFKA MARGIT 203
A TUDATTALAN NYOMÁBAN - CSÁTH GÉZA 206
Csáth Géza: A varázsló kertje - részlet 206 / Ópium - Eg idegorvos levelesládájából 207 / Két vers Tolnai Ottó árvacsáth című verseskönyvéből: árvacsáth (103) 208 / árvacsáth (104) 208
AKI A HUMORBAN NEM ISMER TRÉFÁT - KARINTHY FRIGYES 209
Világszemlélete 209 / Mint vélgaban 209 / Halandzsa 211 / A nyelv paródiája 212 / Weöres Sándor: Táncdal - részlet 212
LÍRA A NYUGAT-KÁNON PEREMÉN 214
A TELJESSÉGRE VÁGYÓDÁS KÖLTÉSZETE -JUHÁSZ GYULA 214
Költészetéről 214
Önportré egy művészportréban 214
Gulacsy Lajos: Az egynapos hó 215 / Gulácsy Lajosnak 216 / Vers a megértésről 218 / Vershelyzet, beszédhelyzet 218 / Öntörvényű álomvilágok 218 / Weöres Sándor: Dalok Na Conxy Pan-ból -részletek 218 / Költői levél, művészportré, művészi hitvallás 219 / Nagy Gáspár: A tél elé 219 / Petri Csathó Ferenc: Itt maradni 219
„Magyar táj, magyar ecsettel" 220
Tiszai csönd 220 / Magyar táj, magyar ecsettel 220 / Tápai Lagzi 221 / Az életképtől a haláltáncig 2221
A személyiségbe beépült csalódás verse 222
Anna örök 222 / Eltávolodás és jelenlét 223 / Tóth Krisztina: Oda az ötvenes férfiakhoz 223
AZ IMPRESSZIONIZMUS ÁRAMÁBAN - TÓTH ÁRPÁD 224
Költészetéről 224 / Esti sugárkoszorú 225 / Cím, vers- és beszédhelyzet 226 / Látvány, látomás, vallomás 226
ROKONTALANNAK NYILVÁNÍTVA - FÜST MILÁN 227
Költészete 227 / Önarckép 228 / Számvetésvers 229 / A személyiség osztottsága 229 / Kudarc és erkölcsi öntörvényűség 229 / Somlyó György: Füst Milán 230 / Kovács András Ferenc: Füstölgések - részlet 230
NÉV- ÉS KIEJTÉSMUTATÓ 231
FOGALOMMUTATÓ 232

Pethőné Nagy Csilla

Pethőné Nagy Csilla műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pethőné Nagy Csilla könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem