Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Irodalom 9.

A középiskolák 9. évfolyama számára

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Madocsai László megújult tankönyvsorozatának tagját tartja kezében az olvasó. A megújulás célja, hogy az eltérő képzési rendszerű négyosztályos középiskolák különböző érdeklődésű diákjai azonos taneszközből készülhessenek fel az egységes érettségire és felvételire is. E célunk érdekében nem csupán a tankönyv külsejét változtattuk meg, hanem a kerettanterv szerinti tananyag-beosztást is követtük az egyes évfolyamokon. Azt a tananyagot, amelynek ismerete a tanterv szerint a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges, színes mezőben jelenítjük meg. Ugyanígy színessel emeltük ki a tantervben megjelölt kulcsfogalmakat is. az ezekhez a leckékhez kapcsolódó, illetve a tankönyvben kiemelten elemzett műveket ugyancsak színes mezőben olvashatjuk a szöveggyűjteményben is. A tankönyv és szöveggyűjtemény teljessége lehetőséget nyújt a tanároknak a differenciált oktatásra, a diákok számára pedig biztosítja, hogy érettségire, felvételire készülvén megszokott tankönyvükből bővíthessék - akár... Tovább

Fülszöveg

Madocsai László megújult tankönyvsorozatának tagját tartja kezében az olvasó. A megújulás célja, hogy az eltérő képzési rendszerű négyosztályos középiskolák különböző érdeklődésű diákjai azonos taneszközből készülhessenek fel az egységes érettségire és felvételire is. E célunk érdekében nem csupán a tankönyv külsejét változtattuk meg, hanem a kerettanterv szerinti tananyag-beosztást is követtük az egyes évfolyamokon. Azt a tananyagot, amelynek ismerete a tanterv szerint a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges, színes mezőben jelenítjük meg. Ugyanígy színessel emeltük ki a tantervben megjelölt kulcsfogalmakat is. az ezekhez a leckékhez kapcsolódó, illetve a tankönyvben kiemelten elemzett műveket ugyancsak színes mezőben olvashatjuk a szöveggyűjteményben is. A tankönyv és szöveggyűjtemény teljessége lehetőséget nyújt a tanároknak a differenciált oktatásra, a diákok számára pedig biztosítja, hogy érettségire, felvételire készülvén megszokott tankönyvükből bővíthessék - akár visszamenőleg is - ismereteiket. Reméljük, a kínálat sokakat olvasásra csábít a kötelezőkön túl is. Vissza

Tartalom

Az irodalomról 5
AZ IRODALOM A SZÓ MŰVÉSZETE 7
Az ókor általában, a Biblia 11
AZ ÓSZÖVETSÉG 15
A teremtés könyve 16
A két teremtéstörténet 16
Kain és Ábel 18
Pusztulástörténetek 19
József története 19
A próféták könyvei 21
Izajás könyve 22
Zsoltárok könyve 23
23. zsoltár 24
AZ ÚJSZÖVETSÉG 25
A hegyi beszéd 26
A tékozló fiú 26
Az ókori görög irodalom 31
AZ ÓKORI GÖRÖGORSZÁG 33
A GÖRÖG ISTENVILÁG 34
AZ EPOSZ 35
A homéroszi eposzok 36
Iliász 38
A háború előzményei 38
Expozíció 40
Akhilleusz haragja 40
Hektor és Andromakhé 41
Akhilleusz harcba készül 41
Akhilleusz pajzsa 42
Akhilleusz a harcban 42
Kibékülés 42
Akhilleusz alakja 43
Végzetszerűség 44
Állandó jelzők, nagy terjedelmű hasonlatok 45
Odüsszeia 46
Az istenek gyűlése 47
Odüsszeusz bolyongása 47
Odüsszeusz találkozása Nauszikaával 47
Odüsszeusz kalandjai 48
Hazatérés 50
Odüsszeusz alakja 51
Pénelopé 52
A GÖRÖG LÍRA 53
Alkaiosz: 54
A hajó 55
Bordal 56
Szapphó: 56
Aphroditéhoz 57
Úgy tűnik nékem 58
Édesanyám! Nem perdül a rokka 59
Anakreón: 59
Engem a Szerelem 60
Gyűlölöm 61
Töredék a halálról 61
Anakreóni dalok 62
Kardalköltők 62
A pásztori dal 63
A GÖRÖG DRÁMA 64
A görög dráma kezdetei 64
Az ókori görög színház 65
A drámai cselekmény 66
A dráma műfajai 67
A dráma szerkezete 69
A drámaköltők 70
Szophoklész: 71
Életpályája 71
Drámaírói munkássága 72
A thébai mondakör 73
Antigoné 74
A mű cselekménye és szerkezete 74
A konfliktusok 77
Jellemek 78
Antigoné 78
Kreón 79
A többi szereplő 80
A dráma hatása 82
A római irodalom 83
A RÓMAI IRODALOM KORSZAKAI 85
Catullus: 87
A Lesbia-versek 88
Éljünk, Lesbia 88
Gyűlölök és szeretek 89
Vergilius: 90
Életpályája 90
Költői művei 90
Eklogák 91
9. ecloga 92
Aeneis 93
Horatius: 95
Életpályája 95
Költészete 96
Carmenek 97
Thaliarchushoz 98
Leuconéhoz 99
Licinius Murenához 100
Melpomenéhoz 101
A középkor 103
TÁRSADALOM ES VILÁGKÉP 105
MŰVÉSZET ÉS IRODALOM 108
EGYHÁZI IRODALOM 109
Aurelius Augustinus: (Szent Ágoston) 112
Életpályája 112
Művei 113
Vallomások 114
A kerti jelenet 115
Legendák 116
Himnuszköltészet 117
A ferencesek himnuszköltészete 119
LOVAGI IRODALOM 122
Lovagi epika 123
Roland-ének 123
A kelta mondakör 123
A német lovagi epika 124
Lovagi líra 125
Walther von der Vogelweide 126
A hársfaágak csendes árnyán 127
Ó jaj, hogy eltűnt minden 128
VÁGÁNSKÖLTÉSZET 130
A KÖZÉPKORI SZÍNJÁTÉK 131
Dante: 133
Életpályája 133
Irodalmi munkássága 134
Isteni színjáték 134
Első ének (1-54. sor) A sötét erdőben 137
Harmadik ének (1-9. sor) A Pokol kapuja 137
Ötödik ének (73-142. sor) A Szerelem bolondjai 137
Tizenegyedik ének (l-l 15. sor) A Pokol beosztása ... 138
Huszonhatodik ének (91-142. sor) Odysseus utolsó utazása 140
Egyetemes igényű alkotás 140
Villon: 141
Franciaország a 15. században 141
Életpályája 142
Költészete 143
A Nagy Testamentum 144
Balladák 145
A MAGYAR KÖZÉPKOR IRODALMA 147
A kereszténység felvétele 147
Az ősi magyar költészet 148
Egyházi kultúra 148
Latin nyelvű irodalom 149
Krónikák, gesták 149
Költemények, prédikációk 150
Magyar nyelvű irodalom 151
A magyar nyelvű írásbeliség megjelenése és elterjedése. 151
Halotti beszéd és könyörgés 151
Ómagyar Mária-siralom 153
Kódexirodalom 155
Bibliafordítások 156
Legendák 157
Haláltánc 158
A reneszánsz 161
MŰVÉSZET ÉS IRODALOM 164
Petrarca: 167
Életpályája 167
Művei 169
Daloskönyv 169
Áldott a nap 170
Ti szerencsés füvek 171
Pó, gyorsfutású... 171
Boccaccio: 172
Élete 173
Irodalmi munkássága 174
Dekameron 174
Első nap. Második novella 175
Ötödik nap. Kilencedik novella 176
AZ ANGOL DRÁMA FÉNYKORA 176
Az Erzsébet-kori színház 177
Shakespeare: 179
Élete 179
Írói pályája 180
Rómeó és Júlia 181
Szerkezet 182
Tragikum 183
Jellemek 184
Rómeó 184
Júlia 185
A többi szereplő 186
Verselés 187
Szonettek 188
Hamlet 189
Szerkezet 190
A szemben álló erők akciói 191
Hamlet alakja 192
Hamlet monológjai 195
A többi szereplő 196
A HUMANIZMUS ÉS A RENESZÁNSZ
IRODALMA MAGYARORSZÁGON 200
A magyarországi reneszánsz irodalom első szakasza 201
Janus Pannonius: 202
Költészete 204
Galeotto Marzióhoz 204
Búcsú Váradtól 205
Mikor a táborban megbetegedett 207
Pannónia dicsérete 208
Egy dunántúli mandulafáról 208
Saját lelkéhez 210
A 16. SZÁZAD MAGYAR IRODALMA 211
Történelmi helyzet 211
Hitújítás 211
Művelődés 213
Főúri reneszánsz kultúra 214
Stílus, szerzők, műfajok 215
Széppróza 215
Heltai Gáspár: 216
Életútja 216
Irodalmi munkássága 216
Száz fabula 217
Bornemisza Péter: 218
Életpályája 219
Siralmas énnéköm 220
Magyar Elektra 221
Elbeszélő költészet 222
A históriás ének 223
A széphistória 224
Gergei Albert: Argirus históriája 224
LÍRA 225
Zsoltárköltészet 225
Szenei Molnár Albert: 226
Balassi Bálint: 228
Életútja 229
Költészete 231
A vágyott harmónia költője 231
Fő témái 232
A szövegvers kiképzése 233
Kéziratos gyűjteménye 233
Verseinek néhány sajátossága 234
Tavaszi-énekei, vitézi és hazafias versei 234
Egy katonaének. 235
Ó én édes hazám, te jó Magyarország 237
Szerelmi lírája 238
Júlia-versek 238
Hogy Júliára talála, így köszöne neki 239
Darvaknak szól 240
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról 240
Júliát hasonlítja a szerelemhez 241
Ó nagy kerek ég 242
Celia-versek 244
Kiben az kesergő Céliáról ír 244
Vallásos költészete 245
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett 245
Adj már csendességet 247
A barokk 249
A BAROKK MAGYARORSZÁGON 255
Pázmány Péter: 258
Életútja 259
Irodalmi munkássága 260
Vitairatok 261
Ájtatossági művek 262
Isteni igazságra vezérlő kalauz 262
Prédikációk 263
Az utolsó ítéletnek rettenetességérűl 264
Zrínyi Miklós: 265
Életútja 266
Irodalmi munkássága 270
Szigeti veszedelem 272
A mű keletkezése és témája 272
Példák, előzmények, források 273
Alapkoncepció 2 73
Szerkezet 234
Versforma 235
Tárgymegjelölés és segélykérés (I. 1-6.) 235
A magyarság bűnei, Isten haragja (I. 7-24.) 236
A szultán és a török sereg (II. 31-50.) 237
Isten elfogadja Zrínyi önfeláldozását (II. 78-85.) 238
A szigetiek esküje (V. 24-28; 34-38.) 238
Farkasics Péter elsiratása (VII. 37-49.) 239
Zrínyi a harcban (X. 93-105.) 239
A szigeti hősök vértanúsága (XV 54-64; 92-108.) 240
Prózai írások 242
Az török áfium ellen való orvosság 242
A kuruc kor költészete 253
Buga Jakab éneke 254
Csinom Palkó 255
Rákóczi-nóta 257
Őszi harmat után 260
Bethlen Miklós: 260
Életútja 257
Önéletírása 258
II. Rákóczi Ferenc 259
Mikes Kelemen: 260
Életútja 260
Irodalmi munkássága 260
Törökországi levelek 261
A mű keletkezése és sorsa 261
Az irodalmi levél 262
A levelek tárgyköre és stílusa 263
37. levél 263
112. levél 264
207. levél 265
Faludi Ferenc: 266
Költészete 266
Forgandó szerencse 267
A klasszicizmus 269
TÁRSADALOM ÉS VILÁGKÉP 271
A KLASSZICISTA DRÁMA ÉS SZÍNHÁZA 272
Racine 273
Phaedra 274
Moliére: 276
Tartuffe 279
A fösvény 282
Fogalommutató 285
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalom 9. Irodalom 9. Irodalom 9. Irodalom 9.

A gerinc kissé töredezett. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!