Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.507

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalomtörténet 1912.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság havi folyóirata - I. évfolyam

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 616 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: A címlapok hiánya miatt az egyes lapszámok nem beazonosíthatók. Egy kihajtható mellékletet tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1911-ben alakult. Célja a magyar irodalomtörténet művelése. A Társaság felolvasásokat rendez, gyűléseket tart, kutatásokat támogat, s havi folyóiratot ad ki.... Tovább

Előszó

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1911-ben alakult. Célja a magyar irodalomtörténet művelése. A Társaság felolvasásokat rendez, gyűléseket tart, kutatásokat támogat, s havi folyóiratot ad ki. Tagja lehet a magyar irodalomtörténet minden barátja, aki tagsági díj fejében évi tiz koronát, vagy alapítványképen egyszersmindenkorra kétszáz koronát fizet le. Ennek fejében minden tag megkapja a Társaság folyóiratát és résztvehet a Társaság ülésein.
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata, az Irodalomtörténet, július és augusztus kivételével havonkint egyszer jelenik meg. Egy-egy füzet terjedelme átlag négy ív. A rendes tagok évi tiz korona tagsági díj fejében kapják. Iskolák, könyvtárak, társaskörök évi tizenöt korona előfizetési árért rendelhetik meg. Vissza

Tartalom

Tanulmányok. Értekezések.
Elek Oszkár: Skót és angol hatás Arany János balladáiban 373, 458, 513
Firtos Ferenc: A Debreczeni Disputa kéziratáról _ _ _ _ 353
György Lajos: Verseghy Ferenc Természetes Emberének forrása _ 53
Horváth János: Komjáthy Jenő __________9
Kéki Lajos: Arany János Utolsó Magyarja _ ______ 29
Kéki Lajos: A magyar verses elbeszélő költészet a XIX. század második felében- ____________ 225, 298
Lampérth Géza: Bessenyei és társasága a gárdában _ _ _ _ _ 1
Lőcsey Mária: Zrinyi Miklós halála_ ________ 449
Melich János : A legrégibb magyarnyelvű nyomtatványok _ _ _ 289
Nagy József: A magyar irodalomtörténet korszakai _ _ _ _ 161
Pap Károly: Adalékok Arany debreczeni diákságához _ _ _ 172, 238
Prónai Antal: A Zrinyiász fő gondolata _______ 23
Riedl Frigyes: Vörösmarty Eger című eposza _____ _ 103
Sebestyén Gyula: Petőfi első levelei_ ________ 97
Versényi György: Egy XVIII. századi kéziratos daloskönyv_ _ _ 361
Vértesy Jenő: Gyulai Pál írói tervei ________ 37
Kisebb Közlemények.
Baróti Lajos: Petőfi első leveleihez _________ 246
Baróti Lajos : Petőfi katonáskodásáról ________ 380
Bayer József: Az írói és művészi díjazások történetéhez_ _ _ _ 181
Bittenbinder Miklós: Arany János Öldöklő Angyala _ _ _ _ 251
Eckhart Sándor: Apáti Ferenc feddő éneke és a Csinom Palkó _ _ 107
Elek Oszkár: Kisfaludy Károly Eprészleánya és egy skót népballada 470
Fest Sándor: Magyar vonatkozások Marlowe drámáiban _ _ _ _ 117
Fest Sándor: Magyar vonatkozások egy régi angol költeményben 471
Galamb Sándor: Két kuruc dal __________ 62
Galamb Sándor: A Wilhelm Meister hatása Kisfaludy Károlyra _ 112
Galamb Sándor: Kemény Zsigmond és Goethe _ _ _ ~~ _ _ 316
Gárdonyi Albert: Vörösmarty polgármesterjelöltsége _ _ _ _ 313
Gönczy István: Kisfaludy Károly Fösvénye _______ 468
Gyöngyösy László: Mikszáth Kálmán nemessége _____ 186
György Lajos: Balassa Bálint egyik költeményéről _____ 185
Harmos Sándor: Két jegyzet a Bánk Bánhoz ______ 387
Harsányi István: A csepregi graduál _________110
Harsányi István; Magyar nyelvemlékek nyomai _____ 467
Horváth János: Balassi Menyhárt Tamás-deákja ______ 108
Huszár György: Hol írta Arany János a Családi Kört? _ _ _ 119
Kardos Albert: A magyar irodalomtörténet korszakai _ _ _ _ 248
Kohányi Menyhért: A Nagy Sándor-monda Gvadányi Rontó Páljában 393
Nagy József: Még egyszer a magyar irodalomtörténet korszakairól _ 396
Olgyai Bertalan: A Kamaldoliak Pusztulása ______ 390
Orbán János: Zsámboki János költeményes kötete _____ 394
Perényi József: Arany János kisújszállási tanítósága _ _ _ _ 384
Prónai Antal: Toldi Miklós fegyverei _ ________ 184
Rexa Dezsőné: A Zalán Futása és A Völgyi Lakos _ _ _ _ 385
Szinnyei Ferenc: A Magyar Emléklapok _ _ _ _ _ _ _ _ 113
Tolnai Vilmos: Zrinyi Miklós Szigeti Veszedelmének egy kifejezése 186
Tolnai Vilmos: Arany János Buda Halálához_ ______ 253
Tolnai Vilmos: Arany János: Az Első Lopás ______ 186
Tolnai Vilmos: Arany János Vágy c. költeményéhez_ _ _ _ _ 61
Tolnai Vilmos: Hol írta Arany János a Családi Kört ? _ _ _ 61
Vargha Dámján: A Te Deum fordításai kódex-irodalmunkban _ _ 106
Velledits Lajos: Az 1792-iki pesti magyar társaságról _ _ _ _ 315
Verő Leó: Lessing Pozsonyban __________ 313
Vértesy Jenő: Bárány Boldizsár ismeretlen drámája _ _ _ _388
Weber Arthur : A, Halotti Beszéd egy angol munkában _ _ _ _ 63
Zolnai Béla: Az Argírus-kérdés történetéhez ______ 109
-s -r: A magyar irodalomtörténet korszakai _ _ _ ___317
Irodalom.
A Kisfaludy-Társaság évlapjai. -y -ó. ________123
A Kisfaludy-Társaság évlapjai, Velezdi Mihály ______ 487
A pannonhalmi főiskola évkönyve. Ágner Lajos _ _ _ _ _ _413
A Petőfi-Társaság évkönyve. -y -ö. 333
Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat évkönyve. -y -o. _ _ _ _ 414
Agárdi László: A modernek és az iskola. Horváth János _ _ _ 404
Alszeghy Zsolt: Az eszthétikai szemléletről. Borbély István _ _ _73
Angyal Dávid: Gyulai Pál. Sik Sándor_ _______ 192
Baros Gyula: Arany János és Tisza Domokos. B. J. _ _ _ _ - 135
Bathó István: Kéry János élete és művei. B. L. _ _ _ _ _127
Bayer József: Schiller drámái a régi magyar színpadon. Vértesy Jenő 408
Beke Boldizsár: Petőfi hazafias lírája. Olgyai Bertalan _ _ _ _ 137
Békefi-emlékkönyv. Sik Sándor __________ 475
Benedek Marcell: Victor Hugo. Elek Oszkár _______ 201
Berecz Sándor: Apollonius históriája. Kristóf György _ _ _ _ 199
Bessenyei György: Az embernek próbája. Imre Sándor _ _ _ _ 197
Borbély Ferenc: Gyulai mint esztétikus. Benedek Marcell _ _ _ 411
Böröcz Marcell: Ferencesek a középk. magy. irodalomban. Babits Mihály 262
Csabai István : Kemény János irodalmi munkássága. Barthos Indár_ 268
Császár Károly: Medgyesi Pál élete és működése. Harsányi István_ 125
Csura Miklós: Árgirus históriája. Nagy János _ _ _ _ _ _ 138
Csűrös Ferenc: A debreczeni nyomda története. Pintér Jenő _ _74
Dániel Viktor: Az eszményítés és Arany Ars Poétikája. Lehel István 72
Dieterich Károly: Díe osteuropäischen Literaturen. Balassa József _ 78
Farkas Zoltán: Bajza József élete és művei. Pap Károly _ _ _ 131
Ferenczi Zoltán: Rimay János. Baros Gyula _______190
Fógel József: Quomodo rex Wladislaus II. etc. Perepatits István _ 74
Fógel Sándor: Adatok az idegenszerűségek tört. Bittenbinder Miklós 73
Földesi Gyula : Petőfi. Riedl Frigyes _________ 66
Földi János: Magyar grammatika. Szemkő Aladár _ _ _ _ _ 200
Gálos Rezső: Lukáts István költeményei. Vonház István_ _ _ _ 70
Gross József: Szilágyi und Hajmási. Roboz Andor_ _ _ _ _ 138
Gyalui Farkas: Petelei Istvánról. Pintér Jenő _____ _ 204
Gyöngyösy László : Mikszáth Kálmán. Gagyhy Dénes _ _ _ _ 67
György Lajos: Szép Magelona. Heinrich Gusztáv _____ 189
Gyulai Pál: Birálatok. Kéki Lajos _________ 122
Haraszti Gyula : Madách Imre. Morvay Győző ______ 322
Haraszti Gyula: Arany János. Kristóf György _ _ _ _ _ _ 325
Hauer Ferenc: Katona István emlékezete. Marczinkó Ferenc _ _ 68
Hauser Ottó : Weltgeschichte der Literatur. Verő Leó _ _ _ _ 80
Heinrich János : Egy fejezet a német nyelvtörténetből. Király György 136
Heller Bernát: Victor Hugó és Heine. Benedek Marcell _ _ _ _ 71
Incze Henrik: Magyar művészeti almanach. Váradi Béla _ _ 266
Juhász Vince : Desericzky Ince élete és művei. Szőts Gyula _ _ 69
Katona-Szinnyei: Geschichte der ungariscben Literatur. Baros Gyula 75
Kéki Lajos: Tompa Mihály. Zlinszky Aladár _ _ _ _ _ 320
Kiss Gyula: Eötvös József és A Nővérek. Weber Arthur _ _ _ 483
Komlóssy Ferenc : Széchenyi István gróf élete. Császár Mihály _ _ 130
Kováts Antal: Listius László gróf. Ágner Lajos _ _ _ _ 70
Kremmer Dezső : Apáczai Cseri János. Imre Sándor _ _ _ _ 326
Kreszta Riza: A magyar verses legenda története. Sipőtz Pál _ _ 486
Kriza János : Vadrózsák. Versényi György _______ 196
Loesche-Szabó: Kálvin hatása és a kálvinismus. r. s. _ _ _ _ 331
Lukáts György: A modern dráma fejlődésének története. - _ _ 256
Magyar irodalom Itáliában. Babits Mihály _______ 477
Mitrovics Gyula: Az esztétikai tetszés alapproblémája. Pápay Géza _ 413
Morvai István: Gersei Pethő Gergely. Marczinkó Ferenc _ _ _ 410
Pap Károly: Irodalomtört. vonatk. Kölcsey leveleiben. Kelemen Béla _ 128
Perényi József: Dugonics András Trinummusa. Endrei Ákos _ _ 69
Perényi József: Jánosi Gusztáv. Torday Ányos _ _ _ _ _ _ 481
Persián Kálmán: Kalotaszeg nagyasszonyáról Sipőtz Pál _ _ _ 204
Philologiai dolgozatok a magyar német érintkezésekről. Baros Gyula 399
Pickel Ferenc : Katona és Grillparzer. Kuncz Aladár _ _ _ _ 137
Pintér Jenő : Nagyköpcsényi gróf Listius László. Galgóczi György 138
Pollák József: Katona József stílusa és nyelve. Harmos Sándor _ _ 330
Rakodczay Pál: Egressy Gábor és kora. Bélteky László _ _ _ 193
Rédei Kornél: Gyöngyösi Charicliája. Király György _ _ _ _ 482
Révai Miklós: A magyar deáki történet. Elek Oszkár _ _ _ _ 129
Riedl Frigyes: Három jellemzés. Legifj. Szász Károly _ _ 64
Schöner Ferenc: Kőszeghy Pál. Csűrös Ferenc_ _____ 329
Szabolcsi Lajos : Nagy Ignác vígjátékai. Király György _ _ _ _ 68
Szigetvári Iván: A komikum elmélete. Jánosi Béla,„ _ _ _ _ 120
Szinnyei Ferenc: Novellairodalmunk Jósikáig. Weber Arthur _ _ 134
Tolnai Adél: Mátyás királlyal foglalkozó költészetünk. Pintér Jenő _ 264
Váczy János : Kazinczy Ferenc levelezése. XXI. Velezdi Mihály _ _ 254
Váradi Antal: Régi magyar szinészvilág. Morvay Győző _ _ _ 194
Viski Károly: Régi módi házak Szalontán. Lengyel Miklós _ _ _ 72
Weber Arthur: A hűtlen özvegy története. Ágner Lajos _ _ _ 267
Zlinszky Aladár: A szóképekről. Dénes Lajos_ ______ 136
Zoványi Jenő : Puritánus mozg. a magyar ref. egyházban. Bélteky László 407
Kisebb könyvismertetések.
(A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzékéből a magyar irodalomtörténeti
és esztétikai vonatkozású ismertetések.)
A Váczi Múzeumegyesület évkönyve. Szerk.: Kisparti János _ _ 351
Az Erdélyi Múzeumegyesület évkönyve. Szerk.: Erdélyi Pál _ 283
Adalékok Zemplénvármegye Történetéhez. Szerk.: Dongó Gy. Géza 350
Apor Péter: Lusus Mundi. Ford.: Szász Ferenc _ _ _ _ 351
Balassa Imre: Színpadi problémák ________ 439
Barna János : Reviczky Gyula vallásos költészete _____ 447
Baros Gyula : Adatok Barczay Ábrahám levelezéséhez _ _ 8 19
Beke Boldizsár: Petőfi hazafias lírája _ _ _ _ _ 446
Bothár Dániel: Lethenyei István _____ _ _ _ _ _ 508
Csura Miklós : Árgírus feldolgozásai a magyar irodalomban _ _ 444
Dávid Ferenc művei. Kiadja: a magyar unitárius egyház_ _ _ _ 439
Dávid László: Az elégia magyar mestere _ _ _ _ _ 445
Elek Ilona: Móricz Zsigmond stílusa és nyelve _ _ _ _ _352
Erdély Amália: Gyöngyösi nyelvéről ______ _ _ 352
Fleischmann Gyula: A cigány a magyar irodalomban _ _ _ 509
Fontes Rerum Transylvanicarum. Közrebocsátja: Veress Endre 284
Gál Józsa: Kármán stílusáról ______ _ _ _ _ 352
Gedő Szeréna: Filozófiai költészetünk a XIX. század közepéig_ _ 352
Gonda József: Semper idem __________ _ 440
Graber Emma : Faludi stílusáról_ _________ 284
Hamvai Erzsébet: Herczeg Ferenc stílusa és nyelve _ _ _ _ _ 285
Gyomlay László: Gyulai Pál mint költő (g. gy.) ______ 539
György Lajos : Kónyi és D'Aulnoy ________ _ 94
Haltenberger M. : Term. tud. gondolatok az Ember Tragédiájában _ 447
Huszti József: Adalékok az irodalomtörténeti módszer kérdéséhez _ 447
Isoz Kálmán: Egressy Béni első dalműszövegkönyvéről _ _ _ _ 508
Jókai Mór műveinek újabb kiadásai _ ________ 95
Kaiblinger Fülöp: Alkotó nyelvtudomány ________ 285
Király György: Szép Ilonka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 446
Kováts Antal: Petőfi véleménye magyar írókról ______ 446
Kozák Lajos: A metafora és Arany metaforái ______ 509
Kozma Andor: Gyulai Pál az ember és a költő _ _ _ _ _ _ 441
König György: Flaubert. (B. L.) _________ 285
Közlemények Dunántúl történetéhez. Szerk. Rexa Dezső _ _ _ _ 441
Kristóf György: Adatok Barcsay Ábrahám életéhez _ _ _ _ 95
Leffler Béla: Petőfi Svédországban_ _________ 446
Malártsik Lajos: Kemény János Gileád Balsamuma _ _ _ _ 441
Mellinger Kamilla: Botond_ ___________ 510
Mitrovics Gyula : Egyházi szónoklattan ________ 441
Molnár Imre: A cenzúra története Magyarországon 1600-ig _ _ _ 509
Nemes Béla: Inczédy László versei _________ 447
Nicolini Eugénia: Az érzelmes tündérjáték _______ 510
Oláh Imre: Tubero Lajos mint magyar történetíró _ _ _ _ _ 443
Országh József: Vas Gereben és a népnyelv _______ 447
Pásthy János : Részletek a magyar nyelvtudomány történetéből _ 444
Pataky Erzsébet: Az íző kódexek nyelvéről - - - - - - - 511
Perényi József: Veszprém városának nyájas leírása_ _ _ _ .. 538
Pinzger Ferenc : Hell és Sajnovics vardői útja ______ 444
Pitroff Pál: Az esztétika módszertanához _______ _ 448
Polit Vladiszlava : Petőfi a szerbeknél ______ - -- 511
Reviczky Gyula: Apai örökség_ 442
Rexa Dezsőné: Családunk kapcsoskönyve _____ 287
Sallay Géza: Döbrentei Gábor élete és működése ______ 445
Stiegelmár Róbert: George Meredith komikum-elmélete _ _ _ 442
Szarka Gyula: Váczi domokos konvent története ___ _ __ 442
Székely József: Petőfi szerelme 287
Sziklay Ferenc: Arany János magyar verselése ______ 447
Szilády Áron: Régi Magyar Költők Tára. VII. köt._ _ _ _ _ 538
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái ______ 287
Szirmai Erika: Pázmány Péter politikai pályája _____ 539
Thúry Zsigmond: A szombatos kódexek bibliográfiája _ _ _ _ 443
Tichy Margit: A francia forradalom hatása szellemi életünkre _ _ 288
Tolnai Vilmos: Az anyaság Madách Ember Tragédiájában _ _ 96
Tóth Gyula: Arany prózájának a szófűzése _______ 288
Wlassics Gyula: Deák Ferenc ___________ 443
Folyóiratok Szemléje.
(Jegyzéke azon hírlapoknak és folyóiratoknak, melyeket - magyar
irodalomtörténeti vonatkozású cikkeik kapcsán - közlönyünk 1912. évi
folyamában állandóan figyelemmel kisértünk és rendszeresen ismertettünk.
Az ismertetéseket Baros Gyula, Horváth János és Pintér Jenő írták.)
A Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve. Negyedévi
folyóirat. Szerkeszti: Trencsény Károly _______ 416
A Hét. Szépirodalmi hetilap. Szerkeszti: Kiss József _ _ _ _ 269
A Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője. Negyedévi folyóirat. Szerkeszti : Szőnyi Ottó __________ 529
Az Újság. Politikai napilap. Szerkesztik: Gajári Ödön és Agai Béla
140, 269, 334, 416, 489
Adalékok Zemplénvár megye Történetéhez. Havi folyóirat. Szerkeszti:
Dongó Gyárfás Géza ____________ 529
Akadémiai értesítő. Havi folyóirat. A M. T. Akadémia megbízásából
szerkeszti: Heinrich Gusztáv _ _ _ 140, 206, 269, 416, 489, 529
Alkotmány. Politikai napilap. Szerkeszti: Túri Béla _____ 207
Athenaeum. Filozófiai és államtudományi negyedévi folyóirat. A M. T.
Akadémia megbízásából szerkeszti: Pauer Imre _____ 489
Budapesti Hírlap. Politikai napilap. Szerkesztik: Rákosi Jenő és
Csajthay Ferenc _______ 207, 270, 334, 416, 489, 529
Budapesti Szemle. Havi folyóirat. A M. T. Akadémia megbízásából
Berzeviczy Albert és Beöthy Zsolt közreműködésével szerkeszti :
Voinovich Géza ______ 82, 140, 207, 270, 334, 417, 490
Egyetemes Philologiai Közlöny. A Budapesti Philologiai Társaság havi
folyóirata. Szerkesztik: Császár Elemér és Láng Nándor 83, 141,
208, 271, 335, 418, 491, 530
Erdélyi Lapok. Az Erdélyi Irodalmi Társaság heti folyóirata. Szerkesztik: Bánffy Miklós, Kovács Dezső és Kiss Ernő _ 272, 419, 530
Erdélyi Múzeum. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kéthavonkint megjelenő folyóirata. Szerkeszti: Erdélyi Pál _____ 419, 530
Ethnographia. A Magyar Néprajzi Társaság kéthavonkint megjelenő
folyóirata. Szerkeszti: Sebestyén Gyula _ _ _ _ 337, 422, 530
Élet. Szépirodalmi hetilap. Szerkesztik: Izsóf Alajos és Pethő Sándor ______________ 142, 272, 337
Genealógiai Füzetek. Kéthavonkint megjelenő családtörténeti folyóirat.
Szerkeszti: Sándor Imre __ __ - ______ 492
Hivatalos Közlöny. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium félhavonkint megjelenő közlönye _ __________ 422
Irodalomtörténeti Közlemények. A M. T. Akadémia Irodalomtörténeti
Bizotts. negyedévi folyóirata. Szerkeszti: Szilády Áron 338, 422, 530
Katholikus Szemle. A Szent-István-Társulat havi folyóirata. Szerkeszti:
Mihályfi Ákos __________ 272, 340, 492, 531
Keresztény Magvető. Kéthavonkint megjelenő unitárius folyóirat. Szerkesztik : Gál Kelemen és Gálfi Lőrinc _____ 209, 423, 531
Közlemények Szepes Vármegye Múltjából. Negyedévi folyóirat. Szerkeszti: Förster Jenő ___________ 209, 424
Kultúra. Félhavonkint megjelenő szépirodalmi folyóirat. Szerkesztik:
Röttig Odo és Hangay Sándor _________ 142
Kuruc Földön. Félhavonkint megjelenő szépirodalmi folyóirat. Szerkeszti: Karaszy-Csaby Ödön __________ 424
Magyar Figyelő. Félhavonkint megjelenő politikai folyóirat. Szerkesztik: gróf Tisza István és Herczeg Ferenc _ _ _ _ 210, 273, 424
Magyar Könyvszemle. A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának negyedévi közlönye. Szerkeszti: Gulyás Pál _ _ _ _ 340, 426, 493
Magyar Középiskola A Katholikus Középiskolai Tanáregyesület havi
folyóirata. Szerkeszti: Prónai Antal _ _ _ _ _ 341, 426, 531
Magyar Nyelv. A Magyar Nyelvtudományi Társaság havi folyóirata.
Szerk.: Szily Kálmán és Gombocz Zoltán 142,211, 273, 341, 426, 493, 531
Magyar Nyelvőr. Nyelvtudományi havi folyóirat. Szerkeszti: Simonyi
Zsigmond _______ _ 212, 273, 342, 427, 493, 532
Magyar Társadalomtudományi Szemle. A Magyar Társadalomtudományi Egyesület havi folyóirata. Szerkesztik: Apáthy István és
Gaal Jenő ____________ 143, 213, 274
Magyar-Zsidó Szemle. Negyedévi izr. tudományos folyóirat. Szerkeszti: Blau Lajos ____________ 532
Múzeumi És Könyvtári Értesítő. A Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelőségének negyedévi közlönye. Szerkeszti: Mihalik
József_ ________ _____ _ 274, 428
Művészet: Kéthavonkint megjelenő művészeti folyóirat. Szerkeszti:
Lyka Károly ______ ____ ___ 428
Nemzeti Nőnevelés. Az Erzsébet-Nőiskola havi folyóirata. Szerkeszti
Sebestyénné Stetina Ilona_ _ _________ 342
Nyugat. Félhavonkint megjelenő irodalmi és kritikai szemle. Szerkesztik : Ignotus, Ady Endre, Fenyő Miksa 84,143, 213,275, 342, 428, 494
Ország- Világ. Szépirodalmi hetilap. Szerkesztik Váradi Antal és Falk
Zsigmond ____ _______ 214, 275, 343, 430
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. Heti közlöny. Szerkeszti : Lévay Ede __________ 343, 430, 533
Orvosi Hetilap. Heti közlöny. Szerkesztik : Lenhossék Mihály és
Székely Ágoston ___ __________ 494
Pesti Hirlap. Politikai napilap. Szerkeszti : Légrády Imre _ 275, 430, 494
Pesti Napló. Politikai napilap. Szerkesztik : Surányi József és Mester
Sándor_ __ _ ____________ 431
Protestáns Egyházi És Iskolai Lapok. Heti Közlöny. Szerkeszti: Pap
István _______________ _ 494
Protestáns Szemle. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság havi folyóirata. Szerkeszti : Szőts Farkas _ _ _ 143, 276, 343, 431, 495
Religio. Katholikus tudományos hetilap. Szerkeszti : Dudek János _ 495
Sárospataki Református Lapok. A tiszáninneni ref. egyházkerület és
a sárospataki főiskola heti közlönye. Szerkesztik: Radácsi György
és Rácz Lajos _________ 214, 277, 344, 496, 533
Századok. A Magyar Történelmi Társulat havi folyóirata. Szerkeszti:
Gombos Albin _ _ _ _ _ 144, 214, 277, 345, 431, 496, 533
Történelmi Közlemények Abauj-Torna Vármegye És Kassa Múltjából. Negyedévi folyóirat. Szerkesztik: Czobor Alfréd és Kemény Lajos _ _______ ________ 431
Történeti Szemle. Negyedévi folyóirat. A M. T. Akadémia megbízásából
szerkeszti: Angyal Dávid _______ ____ 533
Turul. A Magyar Heraldikai És Genealógiai Társulat negyedévi közlönye. Szerkeszti: Aldásy Antal ________ 345, 496
Új Élet. Félhavonkint megjelenő népművelési folyóirat. Szerkesztik:
Bárczy István és Wildner Ödön _______ 345, 497
Új Idők. Szépirodalmi hetilap. Szerkeszti: Herczeg Ferenc _ _ _ 144
Uránia. Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület havi közlönye.
Szerkesztik: legifj. Szász Károly és Mikola Sándor 84, 144, 215,
277, 432, 498
Vasárnapi Újság. Szépirodalmi hetilap. Szerkeszti; Hoitsy Pál 115,
278, 347, 432, 498
Világ. Politikai napilap. Szerkeszti: Bálint Lajos_ _ _ _ _ _ 215
Deutsche Literaturzeitung _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ 335, 491
Germanisch-Romanische Monatsschrift _ _ _ _ _ _ 209
Korrespondenzblatt Des Vercins Für Siebenbürgische Landeskunde
273, 423, 492
Kölnische Zeitung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 492
Literarisches Zentralblatt Für Deutschland _ _ _ 492
Neue Jahrbücher Für Das Klassische Altertum Geschichte Und Deutsche
Literatur Und Pädagogik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 213
Ungarische Rundschau _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 345, 497
Vossische Zeitung ______________ 498
Revue Critigue D'Histoire Et De Littérature _ _ _ 344, 495
Revue De Hongrie _ ______ _ _ _ _ _ 276, 495
Revue Germanique _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 344
Revue Historique _______ _ ______ 344
Revue Internationale De L'enseignement _______ 496
Evening Standard And St. James's Gazette _______ 491
Figyelő.
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság megalapítása _ _ _ 85
Az alapító közgyűlés jegyzőkönyve _ _ _ _ _ _ _ _ 86
Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve ________ _ 87
Az első választmányi ülés jegyzőkönyve _ _ _ _ _ _ 90
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság az 191.2. év elején _ _ _ _ 90
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság alapszabályai _ _ _ 156
Társasági ügyek ________ _145, 216, 348, 499, 534
Thaly Kálmán alapítványa _ ______ _ _ _ 148
A M. T. Akadémia levele Szilády Áronhoz _______ 149
A Kisfaludy-Társaság 1912. évi nagyhete ______ 149
A Philologiai Társaság 1912. évi közgyűlése _ _ _ _ _ 151
Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken _ _ _ 152, 508
Lucien Bezárd, h. j. ___________ _ _ 217
A legrégibb magyar nyomtatott könyv. g. gy. _ _ _ _ _ _ 218
Utazás Arany János körül. Rexa Dezső ________ 220
Petelei István elbeszélései. Persián Kálmán_ ______ 221
Magyar népdalgyűjtemény olasz fordításban. Steuer János _ _ _ 222
Az Egyetemes Philologiai Közlöny és az Irodalomtörténet _ _ 223
Drámatörténeti ciklus Kolozsváron. Janovics Jenő _____ 279
Irodalomtörténeti múzeumok_ _ _ ________ 280
Akadémiai tagajánlások ______ _ _ _ _ _ _ 280
A Kisfaludy-Társaság jutalomtételei _ _ _ _ _ _ _ _ _ 282
Új egyetemi magántanár ______ _ _ _ _ _ _ 282
Az Irodalomtörténet folyóirat szemléje _ _ _ _ _ _ _ _
Az Akadémia új tagjai és jutalmazottjai _ ______ 349
Vígjáték-ciklus a budapesti Nemzeti Színházban _ _ _ _ _
A Pesti Gyerekek Utcai Énekéhez ________ 350
A magyar irodalomtörténet a kolozsvári egyetemen. Persián Kálmán 433
Tiszteletbeli doktorok ________ _ _ _ _ 438
Szobrok és emléktáblák _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 438
A M. Tud. Akadémia jutalomtételei.__________439
Bod Péter emléke ____________ 500
Az Egyetemes Phililogiai Közlöny Gyulai Pálról. Igaz Márton _ _ 501
A magyar irodalomtörténet a kolozsvári egyetemen. Kristóf György_ 502
Megjegyzések Horváth János bírálatára. Agárdy László _ _ _ _ 50B
Magyar irodalomtörténet oroszul. Tr. Z. _ _ _ _ _ _ _ 507
Gyulai Pál védelme? Heinrich Gusztáv __ _ _____ 535
A magyar irodalomtörténet Németországban. Weber Arthur _ _536
Helyreigazítások ______________ 538
A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 94, 152, 283, 350, 439, 508, 538
Név- és Tárgymutató _____________ 541
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagjainak névsora 1912-ben _ 591
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem