Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalomtörténeti Közlemények 1912-1913.

Huszonkettedik évfolyam/Huszonharmadik évfolyam

Előszó

Részlet a kötetből:

B. PALOCSAY GYÖRGY »NAY MODI«-JA.

A XVIII-ik század első tizedeiben, vagy mondjuk: a török kiűzése s a kurucz szabadságharcz lezajlása után, nemcsak politikai, hanem... Tovább

Előszó

Részlet a kötetből:

B. PALOCSAY GYÖRGY »NAY MODI«-JA.

A XVIII-ik század első tizedeiben, vagy mondjuk: a török kiűzése s a kurucz szabadságharcz lezajlása után, nemcsak politikai, hanem társadalmi, nemcsak nyilvános, hanem házi életünk rendjében is nagy változások történtek. Azelőtt, a fegyverei sikerén elbizakodott bécsi kormány a számbeli erejében megfogyatkozott magyarsággal csak politikailag, alkotmányos jogai megnyirbálásával éreztette hatalmát; most már, a mind nagyobb számban beáradó németséggel az új szokások és divat hatalma is hódítani kezdett. A régi jó magyar világ életmódja, szokásai, erkölcsei lassanként átalakultak, majd egészen eltűntek; »kifordult sarkaiból a világ«, mint a zsörtölődő öregek a sok »újság« láttára mondogatták.
Ezek a változások Magyarország nyugoti szélein bizonyára előbb voltak észrevehetők, mint Erdélyben. Pozsonyba és Sopronba német polgársága révén s Bécshez való közelségénél fogva hamarabb eljuthatott az új divat, a »nay modi«, s csak évtizedek múlva vált Erdélyben oly feltűnővé, mint Apor munkáiból és Cserei jegyzeteiből ismerjük. Erkölcsrajzokban szegény irodalmunkra nézve tehát kétszeresen érdekes a czímül írt s alább közlendő versezet, mely az átalakulásokat nyugoton és jóformán a kezdetén figyeli meg, s a mely két újabban előkerült kézirat alapján most már teljes szövegében és kétségtelenül b. Palocsay György szerzeményekép iktatható irodalmunkba. Vissza

Tartalom

Irodalomtörténeti közlemények 1912

Dr. Badics Ferencz: B. Palocsay György »Nay Modi«-ja 1
Csürös Ferencz: Mándi Márton István pöre 11, 175
Dr. Nagy Sándor: Tompa lyrai költészete 39
Dr. Elek Oszkár: Arany János és Erdélyi János Bulcsu-birálata 59
Szerk.: Pár szó »A bor«-ról 64
Bittenbinder Miklós: Toldi előhangja 129
Harmos Sándor: Petőfi »János vitéz«-ének hatása Arany »Toldi«-jára 131
Loisch János: Buda haláláról 152
Dr. Harmos Sándor: Katona József »Bánk bán«-ja; (Második tanulmány.) 257
Dr. Dékány István: Széchenyi-irodalmunk kérdéséhez 285
Rexa Dezső: Zrínyi egy ismeretlen átdolgozója 385
Szigetvári István: Bod Péter mint verselő 395
Márki Sándor: Argirus királyfi kertje 403
Dr. Gulyás József: Argirus népszerűségéhez 406
Dr. Szegedy Rezső: A »Vitéz Francisco« délszláv rokonai 407
Dr. Marót Károly: John Stibli, shoemaker and poet 413
Gyöngyösy László: Arany János Geszten 416
ADATTÁR.
Dr. Bodola Gyula: Órvendi Molnár Ferencz és munkája 65
Horváth Istvánnak Minden napra szolgáló jegyzőkönyve 1805. eszt. Néhai Széchy Károly másolatából 67, 306, 228, 419
Dr. Rechmann Jenő: Pákh Albert kiadatlan ifjúkori munkái 87
Lévay József: Pákh Albert levelei Tompa Mihályhoz 104
Dr. Harmos Sándor: Párhuzamos helyek az Odysseiából Arany János Toldijához 115
Dr. Szegedy Rezső: Toldy Ferencz levele Kelemen József pécsi nagypréposthoz a Lucanus
Pharsaliájának fordítására felajánlott jutalomdíj ügyében 117
Bessenyei György levele. Néh. Szilágyi István másolatából 119
Dr. Lukinich Imre: Bod Péter, Páriz-Pápai Ferencz, Rozsnyai Dávid, Misztótfalusi Kis Miklós
életéhez 120
Harsányi István: Valkovszky János, Bárdos János, Fekete Imre egy-egy levele Kazinczy
Ferenczhez 198
Kemény Lajos: Vályi K. András életéhez 226
Kemény Lajos: Szegedy Gergely életéhez 228
Viszola Gyula: Bajza József akadémiai munkássága 230, 340, 433
Dr. Badics Ferencz: Kazinczy Ferencz ismeretlen levelei és szerződései 320
Kemény Lajos: Ráskay Gáspárról 373
Kemény Lajos: Kálmáncsai Sánta Mártonról 376
Kemény Lajos: Kassai András életéhez 376
Dr. Lukinich Imre: Melius Juhász Péter családjáról 379
Dr. Gesztesi Gyula: Fáy András emlékkönyve Nagykőrösön 430
Dr. Lukinich Imre: Bethlen Farkas, a történetíró életéhez 467
Kemény Lajos: Palaticz Györgyről 472
Kemény Lajos: Csabay Mátyás levelei 476
Kemény Lajos: Marusi András életéhez 480
Kemény Lajos: Szepsi Korocz György életéhez 484
ISMERTETÉSEK, BÍRÁLATOK.
Dr. Elek Oszkár: Tompos József. A magyar ballada története 122
Dr. Elek Oszkár: Császár Elemér. Kisfaludy Sándor. Budapest 1910. 251
Rexa Dezső: Bayer József. Schiller drámái a régi magyar színpadon és irodalmunkban.
Budapest 1912. 380
Dr. Nagy József: A Békefi-Emlékkönyv. Dolgozatok Békefi Rémig egyetemi tanár működésének emlékére. írták tanítványai. Budapest 1912. 487
VEGYESEK.
Hellebrant Árpád: Irodalomtörténeti repertorium 126, 254, 382, 490

Irodalomtörténeti közlemények 1913.

Rexa Dezső: Petőfi első székesfehérvári felléptéhez 1
Sz.: Petőfi-Rajnis-Plátó 8
Dr. Harmos Sándor: Csokonai lyrája 10
Dr. Dézsi Lajos: Régi magyar verseskönyvek ismertetése. II. A Vasady-codex 14
Fóti József Lajos: Góg és Mágóg 28
Szigetvári Iván: Bod Péter mint versíró 59
Dr. Kovács Dezső: A XVII. századi magyar líra klasszikus vonatkozásai 60
Dr. Harmos Sándor: Katona József »Bánk Bán«-ja. (Harmadik tanulmány.) 129
Gragger Róbert: Irodalomtörténeti forrástanulmányok 158, 391
Eckhardt Sándor: Balassi Bálint irodalmi mintái 171, 405
Trostler József: Az »Igen hasznos és draga nemes receptum« német eredetije 385
ADATTÁR.
Dr. Badics Ferencz: Gyöngyösi István ismeretlen levelei 65
Trostler József: Ifj. Wesselényi Miklós báró négy német levele Nimptsch Leocadia asszonyhoz 99
Horvát István, a' törvénynek negyedik esztendőbeli hallgatójának Mindennapija, azaz minden napra szolgáló jegyzőkönyve 1806. eszt. I. köt. 103, 314, 455
Dr. Hajnóczi Iván: Bocatius-levelek 116
Kemény Lajos: Antoninus Cassoviensis életéhez 120
Harsányi István: Egy szegény Mendicans szürit így ditsíri 121
Császár Elemér: A Bánk Bán első kidolgozása 193
Harsányi István: Adatok Tompa Mihály életéhez 320, 468
Gulyás József: Benkő József becsülete 451
ISMERTETÉSEK, BÍRÁLATOK.
N. J. Apostolescu: L'influence des romantiques francais sur la poésie romaine, Paris, 1909. (Champion) XXIV. 420. l. 123
Dr. Kristóf György: A magyar irodalom története 1900-ig. Ferenczi Zoltán szerkesztése mellett irták Simonyi Zsigmond, Pintér Jenő, Kardos Albert, Endrődi Sándor és Ferenczi Zoltán. Az Athenaeum Műveltség Könyvtára. 1913. 628. l. 377
Dr. Harmos Sándor: A Szombatos Kódexek Bibliographiája. Különös tekintettel azok énektartalmára. Thúry Zsigmond. Mező-Túr, 1912. 160. l. 491
-f -y.: Erdélyi jezsuiták levelezése és iratai a Báthoryak korából. (1571 -1613.) (Fontes Rerum Transylvanicarum I.) Gyűjtötte és közrebocsátja dr. Veress Endre 494
Simonfi János: Az irodalom szó története. Budapest, 1913. 39. l. -f-y. 495
VEGYESEK.
Hellebrant Árpád: Irodalomtörténeti repertórium 126, 382, 496
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1912-1913. Irodalomtörténeti Közlemények 1912-1913. Irodalomtörténeti Közlemények 1912-1913. Irodalomtörténeti Közlemények 1912-1913. Irodalomtörténeti Közlemények 1912-1913. Irodalomtörténeti Közlemények 1912-1913.

Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
19.800 Ft
9.900 ,-Ft 50
50 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!