Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.877

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalomtörténeti Közlemények 1921-1922.

Szilády Áron folyóirata - Huszonkilenczedik, harminczadik és harminczegyedik évfolyam/Harminczkettedik évfolyam

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a kötetből:

JÓKAI URALOMRA JUTÁSA REGÉNYIRODALMUNKBAN. (1850-1854.)

Bevezetés.

Alig pár hónappal volt túl életének huszonnegyedik esztendején Jókai, mikor a szabadságharcz gyászos... Tovább

Előszó

Részlet a kötetből:

JÓKAI URALOMRA JUTÁSA REGÉNYIRODALMUNKBAN. (1850-1854.)

Bevezetés.

Alig pár hónappal volt túl életének huszonnegyedik esztendején Jókai, mikor a szabadságharcz gyászos bukása egyelőre őt is semmivé tette. A győztes hatalom szemében nem maradt meg belőle más, csak kompromittáló hírlapírói múltja, mely jelenét kétségbeejtővé, jövőjét kilátástalanná tette. Csakhogy az éremnek két oldala van. A bosszúért lihegő Ausztria kegyetlenkedése visszafelé sült el. Épen a rémuralom politikája avatta nemzetünk előtt szent emlékké, s Íróink számára rendkívül hálás anyaggá a tragikus végű függetlenségi harcz eseményeit. A szenvedőleges ellenállással tűntető magyarság sietett megbocsátani és elfelejteni a szabadságharcz politikusainak hibáit, a vértanúság megdicsőítő fényével vette körül alakjukat, s az életben maradt nevezetesebb szereplőket olyan arányban tűntette ki ragaszkodásával, a milyen mértékben haragudott és vadászott rájuk az osztrák hadi törvényszék. »Az volt az államban a legmagasabb czím: ,vasban ült'... Legott rózsákra ültették. A második fokozat alá estek a, sokat szenvedett emberek' gyermekei. Kimeríthetetlen domínium volt, ha valakinek az apját felakasztották, vagy ha a száműzetés keserű kenyerét ette. A maradékai száját teletömték mindenféle jóval...« mondja erről a korról Mikszáth az ő profánul enyelgő hangján, mely talán legjellemzőbben mutatja, hogy Jókainak és az ő elismert irodalmi »utódának« emberöltője két különböző világnézetű Magyarországhoz tartozik. Bizony, ma már jól látjuk, hogyan változott át a korszellem Ferencz József megkoronázása után. A hetvenes évek eleje óta - mikor a kiegyezés utáni reálisabbá és kiábrándultabbá váló magyar közélet talaján irodalmunk flórája is átalakult - Jókai mindinkább olyan harczosnak tűnik fel előttünk, a ki félkarját elvesztette. Vissza

Tartalom

Irodalomtörténeti közlemények 1921:

TANULMÁNYOK, ÉRTEKEZÉSEK.
Elek Oszkár: A tenger Császár Ferencz költészetében 142
Galamb Sándor: Gyulai Pál novellái 99
Király György: A Cyrus-monda széphistóriáinkban 84
1. Kákonyi Péter históriás éneke 86
2. Varsányi György széphistóriája 91
3. Bogáti Ez világi nagy sok zűrzavarról való éneke 93
4. Cserényi Mihály rímes krónikája 94
Zsigmond Ferencz: Jókai uralomra jutása regényirodalmunkban. (1850-1854.) 1
I. Bevezetés 1
II. Hazafias romantika 9
III. Érzelgős romantika 24
IV. Két magyar történeti tárgyú regény 32
V. Két török tárgyú regény 37
VI. Két társadalmi regény 42
VII. Összefoglalás 53
1. Jókai világnézete és a költői indokolásmód 53
2. Jókai előadó művészete. - Jókai és Dumas 64
3. Befejezés 82
ADATTÁR.
Gálos Rezső: Adatok Péteri Takáts József életéhez és munkáihoz 256
Szabady Béla: A lőcsei fehérasszony Győrött 255
Harsányi István: Apróságok Tompa Mihály életéből 156
H. Fekete Péter: Arany János bécsi útjához 169
Nagy Lajos: Arany ismeretlen levele 167
Dr. Motz Atanáz: Arany János két kiadatlan levele Károly Sámuelhez 178
Holik Flóris: Az egyszerű tolvajról és remetéről 173
Dr. Gálos Rezső: Berzsenyi és Kis János komasága 167
Gulyás József: Egy adalék Tompa Fekete könyvéhez 173
Hegedűs István: Hieronymus Balbus dicskölteménye Mátyás királyról 150
Holik Flóris: Horatius egy példája a középkori latin irodalomban 169
Gulyás József: Kazinczy egy ismeretlen levele 165
Papp Ferencz: B. Kemény Zsigmond levelei Falk Miksához a Nemzeti Muzeumban 181
Holik Flóris: Mária vakító szépsége 172
Dézsi Lajos: B. Podmaniczky Júlia levelei b. Jósika Miklóshoz 240
Harsányi István: Szemere Bertalan sárospataki diákkorabeli eddig ismeretlen versei 213
Fitz József: Tompa elfeledett zsengéi 160
Bruckner Győző: Volt-e Sylvester János lőcsei prédikátor? 174
KÖNYVISMERTETÉSEK.
Kereszty István: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának czímjegyzéke. II. Magyar
szépirodalom idegen nyelven 266
Benedek Elek: Édes anyaföldem. s. s. 272
Benedek Marczell: A modern világirodalom. 1800-1920.
Sikor József: 264
Dénes Szilárd: Arany János kisújszállási tanítósága. An 272
Anatole France: Az irodalmi élet. Karkoványi Mihály 270
Dr. Gulyás József: Tompa és a nevelő oktatás. I-n 273
Gvadányi József: Pöstyéni förödés (1921). T. V. 275
Harsányi István: Gyöngyösi István és László sárospataki diáksága. J-n 274
Heinrich Gusztáv: A Don Jüan-monda. (GR.) 271
Katona József: Bánk Bán (1920). T. V. 274
Kőmives Nándor Kolos: Nyéki Vörös Mátyás élete és munkái. Harsányi István 268
Nógrády László: A mese. I. (GR) 272
Radó Antal: A magyar rím. Gálos Rezső 269
Széchenyi Igéi. Angyal Dávid 260
Voinovich Géza: Regényírók. Papp Ferencz 262
VEGYESEK.
Hellebrant Árpád: Irodalomtörténeti repertórium:
1918 276
1919 280
1920 284
1921 290
Gálos Rezső: Helyreigazítás 275
Igazítások 275

Irodalomtörténeti közlemények 1922:

TANULMÁNYOK, ÉRTEKEZÉSEK
Császár Elemér: Szilády Áron (1837-1922) 1
Galamb Sándor: Petőfi költészetének egyik formai sajátsága és a modern líra 56
Kastner Jenő: Csokonai lírája és az olasz költők 39
Papp Ferencz: Gyulai Pál lírai költészetének fejlődése (1842-1858) 6
Thienemann Tivadar: A XVI. és XVII. századi irodalmunk német eredeti művei. I. közl. 63
Tolnai Vilmos: Arany Keveháza czímű költeményéről. (Forrástanulmány.) 27
ADATTÁR
Grexa Gyula: Adalékok Arany János eposzának hun forrásaihoz 132
Holik Flóris: Adalékok codexeink forrásaihoz 121
I. A Bod- és Lobkowitz-kodex forrásaihoz 121
II. A Domonkos-codex forrásaihoz 124
III. A Cornides-codex forrásaihoz 125
Gálos Rezső: A Kisfaludy-család 135
Holik Flóris: Alsáni Bálint és az Érdy-codex 130
Gálos Rezső: Amade László tanulóéveihez 119
g-s.: Dayka Gábor példája a hazaszeretetről 134
Harsányi István: Diétai magyar versek 96
Tolnai Vilmos: Egy ismeretlen Petőfi-levél Pozsonyban 93
Harsányi István: Elfelejtett Tompa-versek 104
g-s.: Hagedorn hatásához 134
Holik Flóris: Istvánffy Miklós mint költő 140
Hellebrant Árpád: Tompa Mihály kiadatlan levelei 108
KÖNYVISMERTETÉSEK
Földessy Gyula: Ady-tanulmányok.
Papp Ferencz: 154
Grexa Gyula: A Csaba-monda és a székely hunhagyomány.
Hóman Bálin: 159
Gyöngyösi István összes költeményei, II.
Tolnai Vilmos: 156
Florianus Holik: Index miraculorum Marianorum.
Vargha Damján: 160
Horváth János: Petőfi Sándor.
Négyesy László: 147
Király György: A magyar ősköltészet.
Grexa Gyula: 161
Petőfi összes költeményei, I-II. (Voinovich Géza kiadása).
Zlinszky Aladár: 157
Szigetvári Iván: A százéves Petőfi
Hartmann János: 152
Várdai Béla: Katholiczizmus és irodalom
Horváth János: 157
IRODALOMTÖRTÉNETI REPERTORIUM.
Hellebrant Árpád: 1921 165
Hellebrant Árpád: 1922 167
Igazítások 164
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1921-1922. Irodalomtörténeti Közlemények 1921-1922. Irodalomtörténeti Közlemények 1921-1922. Irodalomtörténeti Közlemények 1921-1922.

Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
12.000 Ft
6.000 ,-Ft 50
30 pont kapható
Kosárba