Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

956.133

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti közlemények 1971/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata - LXXV. évfolyam 1-6. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1-2. szám:
Bevezető (Szerk.)
Durzsa Sándor: Az appositio, mint középkori stíluskategória az ars dictandi tanításában
Klaniczay Tibor: Nicasius Ellebodius és poétikája
Tarnai Andor: A magyarországi irodalomtörténetírás
megindulása
Szauder József: Az esztétikai tanszék betöltésére kiirt
pályázat és kritikai irányzataink 1791-ben
Fenyő István: Az eredetiség-program kialakulása és
kritikai értelmezése 1817-1822 között 107
Solt Andor: Első színikritikusaink 128
Németh G. Béla: A magyar kritika története a pozitivizmus korában 148
Kisebb közlemények
Wintermantel István: Reviczky Gyula humor-filozófiája.
184- Agárdi Péter: Egy radikális lap a polgári baloldalról. 191 - Csűrös Miklós: Féja Géza irodalomszemléletéről. 197 - Barta András: Krúdy Gyula
kritikai utókora. 206
Adattár
Szauder József: Schedius és Szentjóbi Szabó 1791-ben
készült, ismeretlen esztétikai tanulmányai 212
Szemle
Kritikatörténeti kísérletek francia nyelven (Fodor
István) 223
William K. Wimstatt - Jr. Cleanth Brooks: Literary
Criticism (Szegedy-Maszák Mihály) 230
Cesare Segre: I segni e la critica (Kelemen János) 231
Galvano della Volpe: Az ízlés kritikája (Tamás Attila) 233
Kölcsey Ferenc kiadatlan írásai (Szuromi Lajos) 240
Eva Martins: Studien zur Frage der ünguistischen Interferenz - Lehnoragungen in der Sprache von Kazinczy
(Tompa József) 244
Irodalomkritikai antológia (Fekete Sándor) 246
Chronica Hungaro -Polonica. - Zolnay László: Ünnep
és hétköznap a középkori Budán. - E. Abaffy Erzsébet: XVI. századi nyugat-dunántúli misszilisek helyesírásáról. - B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. - Vörösmarty Mihály: Dramaturgiai Lapok. - Bródy Sándor: Színészvér. Az ezüst
kecske. A nap lovagja. - Schweitzer Pál: Ember az
embertelenségben. - Dér Zoltán: Az árny zarándoka.
- Dersi Tamás: A publicista Kun Béla. - Sáfáry
László: Korforduló. - Birnbaum. Marianna D: Elek
Artúr pályája. - A könyv mestere. - Szigeti János:
Vajda László munkássága. - Kluger Lászlóné:
Irodalmi emlékhelyek Borsodban. (Kurcz Asnes,
V. Kovács Sándor, Hopp Lajos, Klaniczay Tibor,
Mályuszné Császár Edit, Petrányi Ilona. Bessenyei
György, Czére Béla Péter László Ilia Mihály, Dévényi
Iván, Varga József, Tódor Ildikó, Péch Zoltán)

3. szám:
Ritoók Zsigmondné: Politikai szatíra Magyarországon a XVI. században.
Lukácsy Sándor: Vajda Péter, a Világ szerkesztője
Bodnár György: Kaffka Margit kisregényei
Kisebb közlemények
Botta István: Kísérlet Huszár Gál születése idejének meghatározá5 Sára. 306 - Jenei Ferenc: Vázlat Rimay János ifjú éveiről 310
J. Soltész Katalin: Petőfi regényfordításairól. 314 - Eckhardt
Sándor: Egy Tompa-vers keletkezéséhez. 317 - Borzsák István:
Kemény Zsigmond és Tacitus? 317 - Scheiber Sándor: Párhuzamok Aranyhoz. 321 - Komlós Aladár: Komjáthy-adalékok és a családi hagyomány. 322
Műelemzések
Miklós Pál: Jókai metafizikája
Lukáts János: Szabó Lőrinc időszemlélete a Tücsökzenében
Adattár
Gál István: Tótfalusi Kis Miklós angliai összeköttetéseinek nyomában. 339 - Jankovics József: Bethlen Miklósra vonatkozó
adatok Bethlen Mihály útinaplójában. 341 - Csapláros István:
Vörösmarty egy lengyel tárgyú verse. 349 - Sólyom Jenő .'Vajda
Péter levele Székács Józsefnek. 351 - Nagy Dezső: Móricz Zsigmond elfelejtett verse egy amerikai magyar lapban. 353 - Dömötör Ákos: Egy Kosztolányi-levél. 356
Szemle
Lukács György: Magyar irodalom - magyar kultúra (Komlós
Aladár) 358
Csehi Gyula: Modern Kalliopé (Imre László) 363
Nagy Miklós: Jókai (Rejtő István) 365
Botka Ferenc: Kassai Munkás (Illés László)
Szombatos énekek (Dán Róbert) 370
Forgách Mihály és Justus Lipsius levélváltása. - Jókai Mór: A magyar nemzet története regényes rajzokban. 1-2. - Barta Lajos: Árnyak a hídon. - Krúdy Gyula. IS'ö{ 1968. - Levendel Júlia - Horgas Béla: A szellem és a szerelem - Tüskés Tibor: A pécsi irodalom kistükre.
A magyar irodalom bibliográfiája. 1960. (Kovács Sándor Iván, V. Kovács Sándor, Boron Iván, Kulcsár Péter, Tóth János, Varga József, Pálmai Kálmán, Sinka Erzsébet, Csűrös Miklós, Péter László, Fried István)
Krónika
Herepei János (1891-1970) (Jankovics József)
Nagy Artur (1914-1970) (Szauder József)
Imre Lajosi (1930-1970) (Lukácsy Sándor)
Az MTA Irodalomtudományi Intézete 1970. évi tevékenységéről
(Varga László) 388 - A Reneszánsz-kutató Csoport 1970. évi
munkája (Klaniczay Tibor) 395 - A romantika-munkacsoport
vitaülése (Fenyő István) 396 - A középkelet-európai felvilágosodás szimpózium (Bene Ede) 398 - Intézeti hírek (augusztus 1 - 1971. május 31.) 399

4. szám:
Kathona Géza: Egri Lukács antitrinitárius-anabaptista
nézetei 403
Bíró Ferenc: „Hívság látásakor ..." (Bessenyei indulása) 426
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc személyiség-látomása az
1929-1932-es versekben 443
Kisebb közlemények
Lászó; A népballada elméletéhez II. 467 - Eperjesi
István: Kanizsai Pálfi János irodalmi tevékenységéhez. 475 - Varga Imre; Péchi Simon életéhez és munkásságához. 476 - Némedi Lajos: Kármán József A
kincsásó című elbeszélésének forrása. 481 - Cygielska,
Elizabet: Vörösmarty-versek lengyel fordításairól. 488
- Kiss József: A népiesség szerepe Petőfi költészetében. 489- Áfra János: „Ady Bandi drámát ír ..."494
Adattár
Horváth Iván: Batsányi kiadatlan jegyzetei Lowth-hoz.
499 - Scheiber Sándor-Zsoldos Jenő: Újabb Vajda
János-levelek. 501 - Sütö-Nagy László: Az Erdélyi
Szemle történetéből 503.
Szemle
Király István: Ady Endre (Szabolcsi Miklós) 513
Mikszáth Kálmán összes művei (32-33., 58-59., 67.
kötet) (Szakács Béla) 517
Élő irodalom (Tamás Attila) 522
Szűcs Jenő: A nemzet historikuma és a történelemszemlélet nemzeti látószöge (Agárdi Péter) 525
Italia ed Ungheria (Csapodiné Gárdonyi Klára) 529
Mályusz Elemér: La chancellerie royale et la rédaction
des chroniques dans la Hongrie médiévale. - Magyarországi boszorkányperek. 1529-1768. 1-2. köt.
Vita Zsigmond: Tudománnyal és cselekedettel. -
Gozsdu Elek: Anna-levelek. - Reviczky Gyula művei.
1-2. köt. - Radnóti Miklós: Próza. - Ligeti Ernő:
A Kékbarlang. Az idegen csillag. - Látogatóban.
( V. Kovács Sándor, Kurcz Ágnes, Gyenis Vilmos, Széles
Klára, Korompay János, Varga József, Réti Tamás,
Alexa Károly)
Krónika
Lukács György] (1885-1971) (Fenyő István)
Kardos Pál | (1900-1971) (Vargha Kálmán)
Mezősi Károly (1907-1971) (Fekete Sándor)

5. szám:
Horváth Károly: A magyar romantika-kutatások kérdéseiről 543
Barta János: Arany János és a XVIII. század 564
Vargha Kálmán: Krúdy-problémák
Kisebb közlemények
Alexa Károly: Kopcsányi Márton prózája. 601 - Jakus
Lajos: Apai-anyai ősök és leszármazók Petőfi családjában. 607 - Szörényi László: Arany egy félreértett sorához. 611 - Erdödy Edit: József Attila megszemélyesítéseinek egy típusáról. 612
Adattár
Benda Kálmán: Adalékok Rimay János életéhez és
levelezéséhez. 617 - Jean Bérenger: Zrínyi Miklós három olasz nyelvű levele. 621 - Füves Ödön: Virág
Benedek ismeretlen latin ódája. 625 - Merényi Oszkár:
Széchenyi István ismeretlen levelei. 626 - Gál István:
Adalékok Szerb Antal életéhez és munkásságához. 629
Szemle
Gerézdi Rábán: Janus Pannoniustól Balassi Bálintig
(Klaniczay Tibor) 640
Bori Imre: A szecessziótól a dadáig (Miklós Pál) 642
József Farkas: „Rohanunk a forradalomba" (Wéber
Antal) 645
Az unitáriusok költészete (Bán Imre)
Jókai Mór: Cikkek és beszédek (T. Erdélyi Ilona) 650
Fügedi Erik: A 15. századi magyar arisztokrácia mobilitása. - Haja, haja virágom. - A Vay Adám emlékünnepség tudományos ülésszaka. - Horváth János:
Vörösmarty drámái. - Justh Zsigmond: A pénz legendája. - Fodor András: Szólj költemény. - Kerékgyártó
István: Tersánszky Józsi Jenő alkotásai és vallomásai
tükrében. - Szabó Ede: Krúdy Gyula alkotásai és
vallomásai tükrében. - Tabéry Géza: Két kor küszöbén. - Népi kultúra-népi társadalom. (Kurcz Ágnes,
Jenai Ferenc, Varga Imre, Zemplényi Ferenc, Nagy
Miklós, Vajda Kornél, Sinka Erzsébet, Csűrös Miklós,
Varga József, Voigt Vilmos)
Krónika
Vita a magyar romantika-kutatások kérdéseiről 664

6. szám:
Esze Tamás: Bársony György „Veritas"-a 557
Bényei Miklós: Eötvös József világirodalmi olvasmányai 694
Sárközy Péter: Kései sirató 709
Kisebb közlemények
Kapitánffy István: Anonymus és az Excidium Troiae 726
Kovács Győző: Kassai adalékok Batsányi üldöztetéséhez 729
Prőhle Jenő: Berzsenyi Dániel iskoláztatásához 730
Béres András: Arany János „Vörös Rébék"-je és nagyszalontai Veres Rebeka boszorkánysága 731
Garai László: „Egy a tömegből" (Emlékezés Garai Jánosra) 735
Szemle
Szauder József: Az estve és Az álom (Szegedy-Maszák
Mihály) 746
Jancsó Elemér: A magyar irodalom a felvilágosodás korában (Kovács Győző) 749
'Fenyő István: Haza és tudomány (Mezei Márta) 750
Varga József: Adytól máig (Ferenczi László) 753
Szilágyi Péter: József Attila időmértékes verselése
(Szuromi Lajos) 756
Tanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány
történetéből (Németh G. Béla) 760
Szepsi Csombor Márton összes művei (Komlovszki
Tibor) 761
Krónika
Barta János hetven éves (Kiss Ferenc) 764
Debrecen és a felvilágosodás (B.F.) 765
Vajda Péter-emlékünnepségek Pápán és Vanyolán (F.L) 765
Jancsó Elemér (1905-1971) (Bíró Ferenc) 766
Jenei Ferenc (1905 -1971) (Tarnóc Márton) 767
Magyar irodalomtörténetírás 1970. (Bibliográfia)
(V. Kovács Sándor) 769
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti közlemények 1971/1-6. Irodalomtörténeti közlemények 1971/1-6. Irodalomtörténeti közlemények 1971/1-6. Irodalomtörténeti közlemények 1971/1-6. Irodalomtörténeti közlemények 1971/1-6.

Könyvtári könyv volt. A lapélek kissé elszíneződtek. A számok borítói vágáshibásak.

Állapot: Közepes
2.780 Ft
1.110 ,-Ft 60
6 pont kapható
Kosárba