Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.270

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Irodalomtörténeti Közlemények 1978/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata - LXXXII. évfolyam 1-6. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 763 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Orosz és francia nyelvű tartalomjegyzékkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Ács Pál: Rimay - mint Bolygó János1
Bíró Ferenc: A legérzékenyebb nemzedék (Báróczi Sándor és "testőrítő" barátai)16
Dávidházi Péter: A tagolt formateljesség normája (Fejezet Arany kritikusi gondolatrendszereéből)32
Kisebb közlemények
Dukkon Ágnes: Tótfalusi Kis Miklós naptárai (1694-1702)52
Terbe Lakos: A Legenda keletkezése és helye Petőfi költészetében61
Beke Albert: Gyulai Pál illúzióelmélete68
Lengyel András: A Békésmegyei Közlöny és József Attila74
Adattár
Szelestei N. László: Az Erődy-énekeskönyv83
Oltványi Ambrus: Kiadatlan Kölcsey-levelek és - iratok95
Szemle
Julow Viktor: Árkádia körül (Fried István)107
Rohonyi Zoltán: A magyar romantika kezdetei (Wéber Antal)110
Németh G. Béla: Létharc és nemzetiség (Vekerdi László)112
Grezsa Ferenc: Három kötet műelemzés117
Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd (Varga Imre)121
Jékel Pál - Papp Ferenc: Ady endre összes költői műveinek fonémastatisztikája (Kőszeghy Péter)122
Sziklay László: A Duna vallomása124
Pomogáts Béla: Könyvek a kolozsvári Korunkról127
Tóth Melinda: Árpád-kori falfestészet
Beda Kálmán: Nyáry Pál és Várday Kata levelezése
Teleki Sámuel és a Teleki-Téka
Holl Béla: a 200 éves váci könyv
Kovács Endre: Szabadság, harcunk és a francia közvélemény
É. Kiss Katalin: Shakespeare szonettjei Magyarországon
Korek Valéria: Hangula és valóság
A 2 x 2 józansága
Niederhauser Emil: Nemzetek születése Kelet-Európában
(V. Kovács Sándor, Hopp Lajos, Holl Béla, F. Csanak Dóra, Kelecsényi Gábor, Vörös Imre, Kovács József, Nagy Miklós, Szajbély Mihály, Kiss Gy. Csaba)132
2. szám
Nemeskürty István: Balassi Anna-verseinek időrendje145
Rejtő István: Hogyan lett Mikszáth Ilyefalva képviselője157
Pomogáts Béla: Gulyás Pál költészetének első korszaka173
Kisebb közlemények
Blazovich László: Ransanus és a hun-magyar rokonság182
Horváth Iván: "Öltöznek be az erdők zöldbe"?184
Pál József: Canova és Kazinczy187
Fried István: Kisfaludy Sándor szlovákul és szerbül194
Nagy Miklós: Arany folyóiratai és a regényműfaj201
Geönczy József: Arany János és Gönczy Pál barátsága207
Vita
Bernáth Árpád: Drámai cselekmény - epikai cslekmény210
Bécsy Tamás: Válasz Bernáth Árpád következtetéseire221
Műhely
Bojtár Endre: Az irodalmi mű jelentése (Konrád György: A látogató)227
Szemle
Komlós Aladár: Kritikus számadás (Lőrinczy Huba)239
A negyvennyolcas forradalom kérdései (Erdődy Gábor)243
Kovács Kálmán: Eszmék és irodalom (Csűrös Miklós)247
Kovács Sándor Iván: Pannóniából Európába (Sárközy Péter)250
Széles Klára: Reviczy Gyula poétikája és az új magyar líra (Szabó Zoltán)252
Rónay László: Hűséges sárárok (Nagy Sz. Péter)254
Ruttkay László: Jeszenszky János és kora (1566-1621)
J.A. Blackwell: Rudolf of Varosnay
Veress Zoltán: Jókai természettudománya
Köpeczi Béla - R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc
Hatvany Lajos: Szalontától Pestig
Sípos Lajos: Babits Mihály és a forradalmak kora
Fülöp László: Élő költészet
Általános nyelvészeti tanulmányok XI.
(Waczulik Margit, Mályuszné Császár Edit, Szakács Béla, Varga Imre, Nagy Miklós, Laczkó András, Kovács Kristóf András, Horváth Tamás)257
Krónika
Antal Gábor: Vajthó Lázsló (1887-1978)268
Vargha Kálmán: Bisztray Gyula (1903-1978)269
Kovács József László: Sólyom Jenő (1904-1978)269
Az Irodalomtudományi Intézet 1976-77-ben megjelent kiadványai270
3. szám
Vásárhelyi Judit: Két XVI. századi magyar ciceroniánus 273
Némedi Lajos: Hazafiúi Magyar Társaság (1779-1780)286
Szajbély Mihály: Vörösmarty utolsó töredéke (Fogytán van a napod...)303
Kabdebó Lóránt: A Tücsökzene műformája321
Kisebb közlemények
Ifj. Bartha Lajos: Janus Pannonius két csillagászati verse340
Bíró Zsuzsa: A halálmotívum Radnóti költésztének utolsó korszakában (Tajtékos ég)345
Műelemzés
Lőrinczy Huba: Ábrándtalanságtól az illúzióig (Török Gyula A porban és A zöldköves gyűrű c. regényének elemzése)354
Adattár
Pais Dezső befejezetlen Janus Pannonius-tanulmánya (Közzéteszi: Horváth Mária)364
Péterffy Ida: Horváth Ádám levele Csutor Jánoshoz370
D. Szemző Piroska: Adalékok Vajda János utolsó éveihez377
Szemle
Sőtér István: Werthertői Szilveszterig (Fenyő István)382
Orosz László: Berzsenyi Dániel (Szajbély MIhály)386
Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról (Pór Péter)388
Humanista történetírók (Boronkai Iván)391
Bethlen Gábor korának költészete (Bán Imre)396
Ady Endre összes versei (Péter László)399
Rabok, követek, kalmárok az oszmán birodalomról
A Zrínyi-nyomda mini-hasonmásai a magyar nyomdászat történetéről.
Köpeczi Béla: "Magyarország a kereszténység ellensége"
A Thököly-felkelés az európai közvéleményben
S. Sárdi Margit: Petrőczy Kata Szidónia költészete
Vendel-Mohay Lajosné: "Áll a régi ház még"
Pap Károly: A fölbukkanó ember
Tamás Attila: Líra a XX. században
( Jankovics József, Klaniczay Tibor, Varga Imre, Hargitty Emil, Rába György, Czére Béla, Széles Klára)404
Krónika
Németh G. Béla: Rónay György (1913-1978)414
I.L: " A világirodalom fejlődésének törvényszerűségei" kutatása nemzetközi problémabizottsága megalakulásáról415
F. I.: Konferencia Vitkovics Mihály születése 200. évfordulója alkalmából416
4. szám
F. Csanak Dóra: Bessenyei György és az egyházpolitika417
Kiss József: A komikus hősköltemény útja A helység kalapácsáig432
Nagy Sz. Péter: A Toll (1929-1938)444
Kisebb közlemények
Gömöri György: Magyar látogatók a Cromwell-kori Angliában459
Kathona Géza: A titokzatos Váradi Sámuel462
Szathmári István: Megjegyzések Ady stylusforradalmához464
Babits István: A Babits-család származása470
Műelemzés
Zentai Mária: Két Berzsenyi-vers tér- és időszerkezete472
Szegedy-Maszák Mihály: A történet és az elbeszélés szereplői Kemény Zsigmond regényeiben475
Adattár
Szepessy Tibor: Egy ismeretlen Rimay-levél496
Albert Gábor: Vörösmarty levele Széchenyihez498
Scheiber Sándor: Eötvös József levele Kazinczy Gáborhoz501
Tidrenczel Sándor: Czóbel Minka vallomása502
Szemle
Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség (Heltai János)505
Czigány Lóránt: A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában (Kovács József)507
Szalay Károly: Humor és szatíra Mikszáth korában (Lőrinczy Huba)509
Nagy Péter: Útjelző (Ferenczi László)511
Jókai Mór összes művei (Fried István)514
Dionyz Durisin: Összehasonlító irodalomkutatás (Rákos Péter)519
Jozef Ijsewijn: Companion to Neo-Latin Studies
Breszt Borisz: Dévay Miklós deák krónikája Nagyságos Gyarmathy Balassi Bálint úr viszontagságos életéről, vitézi tetteiről és hősi haláláról
Kathona Géza: Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéből
Jakó Zsigmond: Philobiblon Transilvan
Évkönyv. 1973/74, 1975/76.
(Uray Piroska, Szőnyi György Endre, Kovács József László, Holl Béla, Kovács Sándor)521
5-6. szám
Szőrényi László: A barokk hősi ideál az olasz és a közép-európai latin jezsuita eposzokban529
Kosáry Domokos: A magyar történetírás a "romantika korában"540
Zágonyi Ervin: Kosztolányi és Gorkij561
Évforduló
Horváth János "Nemzeti klasszicizmusunk irodalomszemlélete" című egyetemi előadásai (Közzéteszi: Korompay H. János és Korompay Klára)575
Kisebb közlemények
G. Lábos Olga: Szenci Molnár Albert Lusus Poetici című gyűjteményéről590
Kajtár Mária: Berzsenyi és Hölderlin597
Sőtér István: A tájköltészetről607
Schéda Mária: Madách első drámakísérleteinek néhány lélektani tanulsága613
Kovács Sándor Iván: Válasz Sárközy Péternek619
Műhely
Mezei Márta: Szemlélet és módszer két Petőfi-monográfiában621
Haiman György: Kner Imre és Psalmus Hungaricus633
Adattár
Lévay Edit: Ilosvai Selymes Péter ismeretlen históriás éneke Mátyás királyról647
Váradi-Sternberg János: Kazinczy Ferenc és Kriebel János673
Szilágyi Ferenc: Földi János ismeretlen versfordítása681
Vargha Kálmán: Dokumentumok Németh László és a Nemzeti Színház kapcsolatáról689
Szemle
Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon (Tarnai Andor)721
Köpeczi Béla: Függetlenség és haladás (Bónis György)728
Rónay László: Kosztolányi Dezső (Szegedy-Maszák Mihály)730
Baróti Dezső: Kortárs útlevelére (Péter László)735
Sziklay László: Visszhangok (Csukás István)740
Szauder József: Kövek és könyvek (Sárközy Péter)742
Utazások a régi Európában
Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia
Bisztray Gyula: Könyvek között egy életen át
Adytól - Adyról.
Péter László: Ady nálunk
Kollun Ferenc: A Prager könyvkiadó története
Kosztolányi Dezső: Látjátok feleim
A gyengéd óriás
Juhász Béla: Irodalom és valóság
P. Dombi Erzsébet: Öt érzék ezer muzsikája
Kovács Endre
Szerdahelyi István: Irodalomelméleti alapfogalmak
(Blazovich László, Ács Pál, Szőnyi György Endre, Imre László, R. Takács Olga, Madácsy Piroska, Vásárhelyi Miklós, Wéber Antal, Czére Béla, Rónay László, Széles Klára, Horváth Tamás)745
Krónika
Horváth Károly: Solt Andor (1904-1978)761
Intézeti hírek (1976. január 1 - 1977. december 31.)762
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1978/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1978/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1978/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1978/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1978/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1978/1-6.

Könyvtári könyv volt. A lapélek és néhány lap enyhén foltos.

Állapot: Közepes
2.780 Ft
1.110 ,-Ft 60
6 pont kapható
Kosárba