1.016.759

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalomtörténeti Közlemények 1981/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata - LXXXV. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 724 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. SZÁM
Bartók István: Medgyesi Pál: Doce preadicare (Az első magyar nyelvű egyházi retorika) 1
Wéber Antal: A magyar irodalom tipológiai sajátosságai a romantika korában 17
Pomogáts Béla: Az Erdélyi Helikon irodalomszemlélete 33
Kisebb közlemények
Csapodi Csaba: Janus Pannonius sírfelirata 42
Ladányi Mária: A Laucippe és Clitophon széphistória keletkezéséről 44
Szilágyi Ferenc: Csokonai és a Gyöngyösi-hagyomány 50
Karacs Zsigmond: Jókai-adalékok Földesről 59
Mezey László: Egy kritika kritikája 64
Adattár
Imre Mihály: Szőnyi Benjámin levele Jakob Christoph Beck baseli professzorhoz 1776-ból 67
Csorba Sándor: Szemere Bertalan kiadatlan levelei Kölcsey Ferenchez 72
D. Szemző Piroska: Vajda János Ginájáról hitelesen 88
Műhely
Szauder Mária: Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (Egy vers születése) 99
Szemle
Nagy Péter: Drámai arcélek (Staud Géza) 106
Szenei Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz (Ács Pál) 109
Venezia e Ungheria nel contesto del Barocco europeo (Pál József) 111
Nyíri Kristóf: A Monarchia szellemi életéről (Lőrinczy Huba) 114
Babits Mihály beszélgetőfüzetei 1938, 1940-1941 (Németh G. Béla) 117
Fábry Zoltán válogatott levelezése 1916 - 1946 (Fried István) 119
Hungarológiai Értesítő. - Gioacchino Paparelli: Callimaco Esperiente (Filippo Buonaccorsi) - Újabb Kemény-kiadások Romániában. - Jókai Mór: Emléksorok. Napló 1948-49-ből. - Kardos László: Hármaskönyv. - Valóság és varázslat. - Szuromi Lajos: József Attila: Eszmélet. - József Attila: Döntsd a tőkét, ne siránkozz. - Lengyel Balázs: Közelképek. (R. Takács Olga, Pajorin Klára, Nagy Miklós, Kerényi Ferenc, Kovács József, Tasi József, Fehéri
György, Szőke György, Laczkó András) 121
Krónika
Szabolcsi Miklós hatvan éves (Bodnár György) 132
Varjas Béla hetven éves (Klaniczay Tibor) 133

2. SZÁM
Kilián István: A minorita iskolai színjáték társadalomkritikai vonatkozásai 137
Dávidházi Péter: A kritikatörténet korszakformáló elve 1849 - 1867 153
Rába György: Indulat és képzelet Füst Milán lírájában 163
Kisebb közlemények
Boronkai Iván: Vitéz János levelei és beszédei 174
Bencze Imre: Sóvári Soós Kristóf irodalmi ambíciói 181
Szörényi László: Latin nyelvi Árkádia a tizennyolcadik századi Magyarországon 184
Műelemzés
Kocziszky Éva: Janus Pannonius: Ad animam suam 192
Műhely
Fried István: Jegyzetek Bessenyei György Tariménes utazása című regényéhez 210
Szemle
Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi (Tamás Attila) 221
Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép (Hargittay Emil) 223
Ady Endre: Életem nyitott könyve (Vargha Kálmán) 226
A Vasárnapi Kör (Lőrinczy Huba) 229
„Induló balra" (Szerdahelyi István) 231
Orosz László: A magyar verstani eszmélkedés kezdetei (Kecskés András) 235
*
Háló. Válogatás Heltai Gáspár műveiből. - Nemzeti Játékszíni Tudósítás. Egressy Gábor válogatott cikkei. - Justh Zsigmond naplója és levelei. - Schöpflin Aladár: Móricz Zsigmondról. - Mórától - Móráról. - Bretter György: Párbeszéd a vágyakkal. - Kiss István: Az Athenaeum könyvkiadó története és szerepe a magyar irodalomban. - Gedényi Mihály: Krúdy Gyula. - A túri alma mater. (Balázs Mihály, Fried István, Tidrericzei Sándor, Laczkó András, Kovács Kristóf András, Poor János, Tóth András, Lengyel András, Péterffy Ida) 236
Krónika
Barta János nyolcvan éves (Nagy Miklós) 249

3. SZÁM
Vízkelety András: Nomádkori hagyományok vagy udvari-lovagi toposzok? (Észrevételek Szent László és a leányrabló kun epikai és képzőművészeti ábrázolásához) 253
Lőrinczy Huba: A századvég arany embere (Ambrus Zoltán: Midas király) 276
Tamás Attila: Illyés Gyula költészetének néhány stílussajátsága a harmincas években 290
Kisebb közlemények
Szabó Géza: Balassi Bálint „Bizonnyal esmérem rajtam nagy haragod" kezdetű istenes énekének hiányzó strófája 301
Staud Géza: Faludi Ferenc és az iskolai színjátszás 305
Vargha Kálmán: A szellemi ellenállás színpada 312
Műelemzés
Taxner-Tóth Ernő: Vörösmarty Mihály: A fátyol titkai 316
Adattár
Jankovics József: Négy archaikus ima 329
Enyedi Sándor: Kazinczy Ferenc levele Cházár Andráshoz 331
Scheiber Sándor: Levelek Kiss József temesvári korszakához 333
Komor Ilona - Horváth Mária: Kosztolányi két levele Turóczi-Trostler Józsefhez 335
Szemle
Könyvek a vajdasági magyar irodalomról (Pomogáts Béla) 337
„Wir kampften treu für die Revolution" (Georg Lück) 342
Fenyő István két könyve (Kerényi Ferenc) 345
Bata Imre: Veres Péter (Kovács Kristóf András) 348
Babits - Szilasi levelezése (Melczer Tibor) 350
Pavli Rvbigalli Pannonii Carmina. - Bécsy Tamás: A drámaelmélet és dramaturgia Csokonai műveiben. - Vitkovics Mihály magyar és szerb írásai. - Virág Benedek válogatott művei. - Csukás István: Petőfi a szlovákoknál. - Móra Ferenc levelezéséből. - Móricz és Debrecen. - Benkő Samu: Haladás és megmaradás. - Fekete Csaba -Szabó Botond: A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Debrecen) kéziratkatalógusa. (Uray Piroska, Mezei Márta, Sziklay László, Fried István, Kiss József, Madácsy Piroska, Kilián István, Hubert Ildikó, Szabó Sándor) 353
Krónika
Király István hatvan éves (Kiss Ferenc) 364
Köpeczi Béla hatvan éves (R. Várkonyi Ágnes) 365
Merényi Oszkár (1895 -1981) (Lukácsy Sándor) 36

4. SZÁM
Király Erzsébet - Kovács Sándor Iván: A meghajló és beszélő feszület jelenete a „Szigeti veszedelem" II. énekében 369
Szilassy Zoltán: Shakespeare-hatások Vörösmarty dramaturgiájában 385
Tasi József: Októbrizmus vagy bolsevizmus? (Gábor Andor és Jászi Oszkár polémiája) 398
Kisebb közlemények
Gömöri György: Újabb Balassi-nyomok Lengyelországban 421
Pirnát Antal: Horváth János éneke - egy horvát virágének 423
Hopp Lajos: Faludi prózája a XVIII. században 429
Adattár
Ritoókné Szalay Ágnes: Ismeretlen XVII. századi versek 439
V. Busa Margit: Kazinczy Ferenc kéziratgyűjteménye Münchenben 442
Schweitzer Pál: Thomas Mann két magyar irodalmi vonatkozású levele 1913-ból 458
Műhely
Kocztur Gizella: Racionalizmus - klasszicizmus -- szentimentalizmus 464
Szemle
Berzsenyi Dániel költői művei (Szajbély Mihály) 478
József Attila kéziratai és levelezése (Lengyel András) 483
Cholnoky Viktor két kötetéről (Reisinger János) 489
Pomogáts Béla: Sorsát kereső irodalom (Kulcsár Szabó Ernő) 492
A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei (Németh S. Katalin) 495
Nagy Ignác: Uracsok, arszlánnők. - Alekszandr Gerskovics két könyvéről. - Művelődéstörténeti tanulmányok. - Palasovszky Ödön: A lényegretörő színház. - Rónay György: Hit és humanizmus. - Sándor László: Hazánk: Kelet-Európa. - Széles Klára: "...minden szervem óra." (Seres V. József, Ratzky Rita, Balázs Ádám, Aczél Géza, Csűrös Miklós, Pomogáts Béla, Bécsy Ágnes) 497
Krónika
József Farkas hatvan éves (Illés László) 505
A Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárának munkájáról (Taxner Ernő, Petrányi Ilona, Acél Zsuzsanna) 506

5-6. SZÁM
Pajorin Klára: Bonfini Symposionja 511
Komlovszki Tibor: Balassi költői nyelvének néhány sajátsága 535
Margócsy István: Verseghy Férenc esztétikája 545
Szegedy-Maszák Mihály: Arany életművének változó megítéléséről 561
Varga József: A Nyugat első Ady-száma 581
Kiss Ferenc: Esti Kornél évei 595
Évforduló
Fenyő István: Balatonfüred és a magyar reformkor 613
Kisebb közlemények
Téglásy Imre: Egy előkerült kéziratos énekeskönyv: a Szádeczky Miscellania 619
Vörös Imre: Szőnyi Benjámin és a fiziko-teológia 621
Balogh Ernő: Petőfi forradalmiságának etikai vonatkozásairól 631
Huszka Imre: Illyés Gyula Bánk bán-átigazításáról 639
Vita
Gábor Andor: igen, Jászi Oszkár: nem? (Veres András) 644
Egy recenzió védelmében (Kapitánffy István) 647
Adattár
Balázs László: Levelek Pathai István Veszprémből való kiűzetéséről 649
Péterffy Ida: Horváth Ádám verses levele Kováts Ferenchez 656
Spira György: Vörösmarty Görgey-ellenes verséről 659
Gergely Pál: Arany János kiadatlan bírálata a Szász Károly-féle Macbeth-fordításról 662
Műhely
Lázs Sándor: A Cornides-kódex körül 671
Szemle
Könyvek a romániai magyar irodalomról (Pomogáts Béla) 684
Iohannes Vitéz de Zredna: Opera quae supersunt omnia (Kulcsár Péter) 692
Mikszáth Kálmán összes művei (Csűrös Miklós) 694
„Akarom: tisztán lássatok" (Lőrinczy Huba) 698
Sebestyén Sándor: A Bartha Miklós Társaság (Tasi József) 702
Fried István: A délszláv népköltészet recepciója a magyar irodalomban (Lőkös István) 708
Két könyv Nagy Lajosról (Bikácsi László) 710
Mádl Antal: írók történelmi sorsfordulókon (Nagy Miklós) 713
Szilágyi Péter: Forma és világkép (Szuromi Lajos) 716
Krónika
Baróti Dezső hetvenéves (Biró Ferenc) 719
Tudományos tanácskozás a „Huszadik századi humanista művészek eszmei-esztétikai fejlődésének problémái"-ról (I. L.) 720
Intézeti hírek (1981. január 1.-december 31.) 721
Az 1980-ban megjelent intézeti kiadványok 724
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1981/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1981/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1981/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1981/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1981/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1981/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1981/1-6.

A lapok foltosak, nedvességtől hullámosak. A kötés a címlapnál sérült. A könyvben néhány aláhúzás található. Egy lap sérült, hiányos.

Állapot: Sérült
2.780 Ft
1.110 ,-Ft 60
6 pont kapható
Kosárba