1.046.590

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalomtörténeti Közlemények 1984/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata - LXXXVIII. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 759 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Dávidházi Péter: Ismeretelmélet és irodalomkritika Erdélyi János gondolatrendszerében1
Bécsy Tamás: Lukács György drámaelméletei22
Kisebb közlemények
Sarbak Gábor: Gyöngyösi Gergely biográfiájához44
Horváth Károly: Ádám alakjának világirodalmi előzményeihez52
Korompay Bertalan: "Aranyálom" - Arany álma57
Lőrinczy Huba: Élmény és parafrázis (Ambrus Zoltán: Ninive pusztulása)64
Véber Károly: Tóth Árpád névtelen írásai Az Est hármaskönyvében71
Vita
Vadai István: Számítógép a verstan szolgálatában74
Kőszeghy Péter: XVI. századi magyar versek textológiai problémáiról95
Műhely
Penke Olga: Millot abbé munkássága és világtörténetének magyarországi hatása90
Szemle
Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei (Lázs Sándor)109
Arany János leveleskönyve (Korompay H. János)118
Varga József: Ady és műve (Ferenczi László)122
Eötvös-füzetek (Horváth Iván)124
Krónika
Kozocsa Sándor nyolcvanéves (Vargha Kálmán)127
Nagy Miklós hatvanéves (Németh G. Béla)128
Horváth Károly "Ádám alakjának világirodalmi előzményeihez" című előadásának vitája128
Intézeti hírek (1983. január 1. - december 31.)131
A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete szakbibliográfiája 1983. (Összeállította: B. Hajtó Zsófia)133
2. szám
Pirnát Antal: Fabula és história137
Fried István: Az "érzékeny" Kazinczy Ferenc150
Vargha Kálmán: Egy modern kísértetlátó (Cholnoky Viktor)163
Melczer Tibor: Babits Mihály "iskolai füzete"172
Kisebb közlemények
Varga Imre: Buchholtz György drámája a könyvek megbecsüléséről192
Németh S. Katalin: Bethlen Kata Önéletírása és XVIII. századi halotti beszédek195
Péterffy Ida: Horváth Ádám és Andrád Sámuel198
Madácsy Piroska: Madách Imre és Bérczy Károly204
Adattár
Lengyel Béla: Szemenyei Tót György zsoltárfordítása a grazi Egyetemi Könyvtárban210
V. Busa Margit: Kazinczy Ferenc három levele213
Rónay László: Sík Sándor egyetemi előadása a millennium utáni magyar költészetről217
Sándor László: Gaál Gábor szerkesztői elgondolásai egy levelezés tükrében221
Műhely
Péter László: Balázs Béla naplója229
Szemle
Könyvek a romániai magyar irodalomról (Pomogáts Béla)243
Varjas Béla: A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei (Kulcsár Péter)250
Németh G. Béla: Hét kísérlet a kései József Attiláról (Tamás Attila)253
Botka Ferenc: Jelszótól a világképig (Szántó Gábor András)255
Martinkó András: Értjük, vagy félreértjük a költő szavát? (Nagy Miklós)257
Horváth Árpád: Modernség és tradíció (P. Müller Péter)258
Temesvári Pelbárt válogatott írásai (Pomázi Gyöngyi)260
Krónika
Mátrai László (1910-1984) (Tarnai Andor)263
Mezey László (1918-1984) (Borzsák István)264
A XVIII. század magyar irodalmi kultúrájának kutatása (Hopp Lajos)265
3. szám
Király Erzsébet: Poétikai fogalmak Zrínyi "Syrena"-kötetének előszavában277
Margócsy István: Az irodalomtörténeti hagyomány helyzete a XVIII. század második felében291
Szili József: A műalkotás belső világa (Az antropomorfizáló visszatükrözés struktúrája Az esztétikum sajátosságában)309
Kisebb közlemények
Nemeskürty Harriet: Egy erazmista dialógus Zrínyi Miklósról és Magyarországról 1664-ből321
Lengyel András: A Szép Szó szegedi kapcsolatainak történetéből327
Adattár
Jankovics József: Rimay János ismeretlen levele Révay Péterhez337
F. Csanak Dóra: Péczeli József elveszettnek hitt előszava Voltaire Zayre-fordításához339
Lukácsy Sándor: Kölcsey ismeretlen folyamodványa350
Tidrenczel Sándor: A Szabolcs Vármegyei Bessenyei György Művelődési Kör levelestára351
Műhely
Pálfi Ágnes - Turcsány Péter: Arany Toldija és a magyar verselés története361
Szemle
Tanulmányok a XIX. század magyar irodalmából (Imre László)374
Bata Imre: Weöres Sándor közelében (Bakonyi /Kovács István)376
Cserépfalvi Imre: Egy könyvkiadó feljegyzései (Mikó Krisztina)378
Gyöngyösi Gergely: Arcok a magyar középkorból (Sarbak Gábor)382
A pápai kollégium története
Oroszné Deák Judit: Bessenyei György pedagógiai gondolatai
Kölcsey Ferenc levelezése Kende Zsigmonddal
Szerbek és magyarok a Duna mentén 1848-1849-ben
Csányi László: Vörösmarty szerelmei
Babits Mihály száz esztendeje
Szalai Anna: Csereforgalom (Vörös Károly, F. Csanak Dóra, Lukácsy Sándor, Fried István, Nagy Imre, Wéber Antal, Reisinger János, Pomogáts Béla)387
Krónika
Schulek Tibor nyolcvanéves (Nemeskürty István)396
Vajda György Mihály hetvenéves (Fried István)396
Rába György hatvanéves (Kiss Ferenc)397
4. szám
Imre Mihály: Egy rímtoposz históriája (nép-szép-kép-ép...tép)399
Taxner-Tóth Ernő: Széphalom és Pest (Kazinczy és az induló Tudományos Gyűjtemény)427
Kálmán C. György: Az Akadémia irodalmi pályázatairól (1857-1867)440
Adattár
Téglásy Imre: Sztárai Mihály padovai kézirata, a "Hystoria eliberationis... Francisci Perennii"458
Borsa Gedeon: Adalékok a "Tükör" című asszonycsúfoló vershez470
Reisinger János: Batsányi János ismeretlen verskéziratai480
Műhely
Dávidházi Péter: Kritikatörténet és filológia499
Szemle
Ady Endre levelei (Vezér Erzsébet)518
Benkő Loránd: Kazinczy Ferenc és kora a magyar nyelvtudomány történetében (Fried István)521
Eredmények és problémák a színháztörténetírásban (Kerényi Ferenc)524
Poszler György: Kétségektől a lehetőségekig (P. Müller Péter)527
Botka Ferenc - Vargha Kálmán: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905-1945 (Lichtmann Tamás)530
Kántor Lajos: A hiány értelmezése (József Attila Erdélyben) (Tasi József)533
Krónika
Csuka Zoltán (1901-1984) (Sziklay László)538
A magyar reneszánsz udvari kultura (Összefoglalta: Székely Júlia Anna)539
Oltványi Ambrus jutalomdíj540
5-6. szám
Szabó András: Egri Lukács "megtérése" (Az antitrinitarizmus Északkelet-Magyarországon 1565-1574)543
Bíró Ferenc: Nemzet, nyelv, irodalom (Az 1780-as évek értelmiségének ideológiájához)558
Király István: Individuumközpontú világkép - társadalomközpontú világkép (Az Ady-revíziós vita)578
Tverdota György: Józsf Attila névszemlélete607
Kisebb közlemények
Boronkai Iván: Ubi asini exonerantur630
Nemeskürty István: Értekező prózánk Ozoray és Veresmarty között631
Kazinczy Andrea: Adalékok Zrínyi Balassi- és Rimay-ismeretéhez635
Gömöri György: Mezőlaki János, "exul Hungarus"636
Lőrinczy Huba: A kulcsregény határán (Kiről mintázódott a Mária évei című Kaffka-mű íróhőse?)642
Műhely
Vadász Géza: A Benyák-ügy649
Nagy Miklós: Jósika regényei 1850 után666
Standeisky Éva: Kassák Annája676
Adattár
Kilián István: Magyar nyelvű betlehemes játék a XVII. század első feléből395
László Hermina - Lebár Mária: Zrínyi Miklós horvát nyelvű levele Gersei Pethő Jánoshoz722
Ladányi Sándor: Aranka György levele Zilai Sámuelhez (1789)724
Monostori Imre: Egy elfelejtett Németh László-interjú margójára727
Szemle
Régi magyarországi nyomtatványok I-II. (Kulcsár Péter)733
Pándi Pál: Petőfi (A költő útja 1844 végéig) (Balogh Ernő)737
F. Csanak Dóra: Két korszak határán (Ferenczi László)741
Kókay György: Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában (Hopp Lajos)743
Csatkai Endre: Kazinczy és a képzőművészetek (Fried István)745
Marianna D. Birnbaum: Miklós Radnóti (Takács Ferenc)749
Beszélgetések Pilinszky Jánossal (Rónay László)752
Magyar Shakespeare-tükör (Friedrich Judit)756
Krónika
Keresztury Dezső nyolcvanéves (Németh G. Béla)759
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem