Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Jézus beszédei

Nyilvános életének hiteles adatai keretében, az Anyaszentegyház hivatalos latin szövege szerint, - tekintettel a görög szövegre, - magyarázatokkal ellátva

Szerző

Kiadó: Pfeiffer Ferdinánd (Zeidler Testvérek) nemzeti könyvkereskedése
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 319 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Harmadik kiadás. Nyomatott: Nagy A. "Bocskay"-könyvnyomdájában, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:

Jézus első feljegyzett szavai

Mária és József évről-évre elmentek Názáretből Jeruzsálembe, húsvét ünnepére. Tizenkét éves korában Jézust is elvitték magukkal; de mikor elmult az... Tovább

Előszó

Részlet:

Jézus első feljegyzett szavai

Mária és József évről-évre elmentek Názáretből Jeruzsálembe, húsvét ünnepére. Tizenkét éves korában Jézust is elvitték magukkal; de mikor elmult az ünnep és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ottmaradt Jeruzsálemben. Már egy napi járóföldet tettek, amikor észrevették, hogy nincs a zarándokok között. Keresték a rokonok és ismerősök között, de mert nem akadtak rá, visszatértek Jeruzsálembe. Három napba telt, míg rátaláltak a templomban, ahol a törvénytudók között ülve, hallgatta és kérdezte őket. Mindenki álmélkodott az okosságán és feleletein. Mária így szólt hozzá: "Fiam! Miért cselekedtél így velünk? Bánkódva kerestünk téged." Vissza

Tartalom

Jézus első feljegyzett szavai - - - 7
Megkeresztelése - - - - - - 10
Megkísértése - - - - - - - 12
Az első tanítványok - - - - - 13
A kánai menyegzőn - - - - - 16
Az árusok első kiűzése a templomból - 17
Jézus éjjeli beszéde Nikodemusszal - - 18
Jézus és a szamariai asszony - - - 21
Kánában meggyógyít egy Kafarnaumban
fekvő beteget - - - - - - 25
A názáretiek meg akarják ölni Jézust - 26
Jézus szombaton gyógyít Jeruzsálemben
és küldetéséről beszél - - - - 28
Jézus Kafarnaumban telepszik meg - - 32
A csodálatos halfogás. Péter, András, id.
Jakab és János Jézusnak állandó kísérői
lesznek - - - - - - - 34
A hegyi beszéd - - - - - - 35
Egy bélpoklos meggyógyítása - - - 54
A kafarnaumi pogány katonatiszt hite - 55
Az ördög kiűzése egy kafarnaumi emberből 56
Péter és András házában - - - - 57
A naini ifjú feltámasztása - - - - 57
Jézus követésének szigorú feltételei - - 58
A hullámok lecsendesítése - - - - 59
A sertésekbe űzött ördögsereg - - - 59
Az inaszakadt meggyógyítása - - - 60
Máté elhívása, és a böjt ölés kérdése - - 61
A vérfolyásos asszony meggyógyítása és
Jairus lányának feltámasztása - - - 63
Meggyógyít két vakot és egy némát - - 64
Az apostolok kiválasztása - - - - 65
Az apostolok kiküldése - - - - 67
Az apostolok visszatérése - - - - 72
A 72 tanítvány kiküldése - - - - 72
A 72 tanítvány visszatérése - - - 74
Keresztelő János küldöttsége Jézusnál - 76
A magdalai Mária bűnbánata - - - 79
A szombati kalásztépés - - - - 80
Az elszáradt kezű ember meggyógyítása szombaton - - - - - - - 81
Beszéd a síkságon - - - - - - 82
A farizeusok Belzebub-vádja - - - 86
Példabeszédek és hasonlatok az Isten
földi országáról - - - - - 94
A magvetőről - - - - - - 94
A gyertyáról - - - - - - - 98
A visszamérés - - - - - - 90
A mag kifejlődése - - - - - 99
A konkolyról - - - - - - - 100
A mustármagról - - - - - - 101
A kovászról - - - - - - -- 101
A földben talált kincs - - - - - 102
A gyöngykereső - - - - - - 102
Válogatás a hálóból - - - - - 103
A házigazda kamarája - - - - 103
Názáretben kevesen hisznek Jézusban - 104
Az első csodálatos kenyérszaporítás - 104
Jézus a Genezáret vizén jár - - - 105
Az Oltáriszentséget ígérő beszéd Kafarnaumban - - - -- - - 106
Mi szennyezi be az embert? - - - 111
Meggyógyítja az alázatos pogány nő lányát 114
Egy siketnéma meggyógyítása- - - 115
A második csodálatos kenyérszaporítás - 116
Égi jelet kívánnak a zsidók - - - 117
Tanítványait óvja a farizeusoktól - - 118
Kivezeti a vakot Betszaidából, mielőtt meggyógyítja - - - - - - 119
Péter, az Anyaszentegyház sziklatalaja.
Első egyházfő lesz - - - - - 120
Először említi kínszenvedését tanítványai előtt - - - - - - - - 123
Az önmegtagadásról és vértanuságról - 124
Jézus színeváltozása - - - - - 126
A holdkóros fiú és a csodatevő hit - - 128
Másodszor szól kínszenvedéséről tanítványainak - - - - - 129
Jézus adót fizet - - - - - 130
Tanítása Péter házában - - - - 131
Az alázatosságról - - - - - - 131
Aki nincs a tanítvány ellen, az mellette van 132
A botrányról--- - - - - 132
A bűnösök megtéréséről - - - - 133
Az apostolok bűnbocsátó és bűntartó
hatalma - - - - - - - 134
A könyörtelen szolgáról - - - - 136
A kötelességteljesítés sem jogcím a büszkeségre - - - - - - - 137
A sátoros ünnepek előtt - - - - 138
Jeruzsálemben a sátoros ünnepeken - 140
A házasságtörő asszony - - - - 148
A zsidók hitetlensége - - - - - 144
A vakonszületett meggyógyítása szombaton - - - - - - - - 154
A jó pásztorról - - -156
Az irgalmas szamaritánusról - 158
Márta és Mária - - - - - - 159
A kapzsiságról - - - - - - 160
Intés Bűnbánatra. A meddő fügefáról - 161
A meggörbült asszony meggyógyítása
szombaton - - - - - - - 162
Isten országának szűk kapuja - - - 163
Üzenet Heródesnek - - - - - 164
Jézus egy főfarizeus vendége szombaton 165
A vízkóros meggyógyítása--- - 165
A szerénységről és önzetlenségről - - 165
A visszautasított vacsoráról - - - 167
Ki lehet Jézus tanítványa?- - - - 168
A tékozló fiúról - - - - - - 169
A hűtelen, de okos sáfárról - - - 171
A dúsgazdagról és a koldus Lázárról - 174
A tíz bélpoklos meggyógyítása- - - 175
Mikor jön el az Isten országa? - - - 176
Jézus második eljövetele. Az utolsó ítélet 177
Az imádságról--- - - - - 178
Kérjetek, keressetek és zörgessetek - - 178
A gonosz bíró - - - - - - 179
A farizeus és a vámos- - - - - 180
Jeruzsálemben az utólsó télen - - - 181
A házasságról - - - - - - 184
Jézus és a kisgyermekek - - - - 188
A gazdag ifjú - - - - - - 189
A szőlőmunkásokról - - - -- 191
Lázár feltámasztása - - - - - 193
Efrembő utólsó jeruzsálemi útjára indul - 196
Az apostolok versengése - - - - 196
Jerikóban Zakeusnál - - - - - 198
A minákról - - - - - - - 199
Útközben vakot gyógyít - - - - 200
Vacsora Simonnál Bethániában - - 201
Jézus bevonulása Jeruzsálembe. (Virágvasárban) - - - - - - - 203
A terméketlen fügefa. (Hétfőn) - - - 205
Az árúsok második kiűzése a templomból 206
A terméketlen fügefa elszáradása. (Kedden
nappal) - - - - - - - 207
A farizeusok kérdése Jézus hatalmáról - 208
A gyilkos szőlőművesekről--- - 210
A királyi menyegzőről--- - - 212
A császári adó - - - - - - 213
A házastársak viszonya a feltámadás után 214
A legfőbb parancsolat - - - - - 215
Kérdés a Messiásról - - - - - 216
A farizeusok képmutatásáról - - - 217
A szegény özvegyasszony fillérjei - - 221
Égi szózat. Jézus utólsó szavai a templomban - - - - - - - - 222
Az Olajfák-hegyén. (Kedden éjjel és szerdán) - - - - - - - - 224
Jeruzsálem pusztulása és a zsidók szétszórása - - - - - - - 224
Jézus eljövetele. A világ vége - - - 230
A hű és a gonosz szolga - - - - 234
A tíz szűzről--- - - - - 235
A talentumokról - - - - - - 236
A jók és a gonoszok szétválasztása az utólsó ítéletkor - - - - - - 237
A felfeszités idejéről - - - - - 239
A vacsora előkészítése. (Nagycsütörtökön) 239
Az utólsó vacsora--- - - - 241
A vacsora kezdete--- - - - 241
A lábmosás - - - - - - - 242
Az áruló--- - - - - - 244
Az Oltáriszentség szerzése - - - 246
Jézus búcsúja az apostoloktól - - - 248
Vacsora után a teremben - - - - 248
A vacsorateremtől a Cedronig - - - 253
Jézus imája a Cedron partján - - - . 261
Virrasztás a Getszemáne kertben - - 264
Jézus elfogatása - - - - - 265
A főpapok előtt. (Nagypénteken) - - 268
Annásnál ---- - - - - - - 268
Kaifásnál - - - - - - - 268
A főtanács előtt - - - - - - 271
Júdás halála - - - - - - - 272
Jézus Pilátus előtt - - - - - 273
Heródes előtt--- - - - - 276
Ismét Pilátus előtt-- - - - - 276
Jézus keresztrefeszítése - - - - 281
A zsidók lepecsételik és őriztetik a sírt (Nagyszombaton) - - - - - 290
Három asszony a sírnál - - - - 291
A feltámadás napján. (Húsvétvasárnap) 291
A sírt üresen találják - - - - - 291
Jézus Mária Magdolnával beszél - - 292
Jézus és a többi asszony - - - - 293
Az őrök megvesztegetése - - - - 294
Jézus az Emmauszba menő két tanítványával - - - - - - - 294
Jézus apostolai és tanítványai körében - 296
Tamás meggyőzése. (Húsvét utáni vasárnaptól a mennybemenetelig) - - - 298
Jézus Galileában. Átadja Péternek a főpásztori hatalmat - - - - - 299
A mennybemenetel napján - - - - 303
A mi Urunk Jézus Krisztus mennybemenetele - - - - - - - 305

Török Elemér

Török Elemér műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Török Elemér könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem