798.043

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kötelmi jog

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szent István Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 395 oldal
Sorozatcím: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei
Kötetszám: 10
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-361-714-6

Fülszöveg

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei a Kar műhelyeiben született, általános érdeklődésre számot tartó tankönyvek, monográfiák, emlékkönyvek, kongresszusi és tanulmánygyűjtemények, dokumentumkötetek sorozata.
A Kötelmi jog szerzői új tematikát alkottak azáltal, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően egy műbe foglalták össze a kötelmi jog általános részét és az egyes szerződések jogát. Ezek tankönyvvé érett s összetartozásuk okán egy kötetbe szerkesztett változata a jelen kiadás.
Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, a PPKE Jog- és Államtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének vezetője (1995-). Az állam- és jogtudományok kandidátusa (1986), habilitált 1996-ban. 1947-ben született. Pályáját ügyvédi és jogtanácsosi szolgálat után a Miskolci Egyetem polgári jogi oktatójaként folytatta 1982-től. A Jogi Szakvizsga Bizottság vizsgáztatója (1989-), a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja (1992-). Kiemelt kutatási területe az orvosi jog, a bioetika,... Tovább

Tartalom

Kötelmi jog, szerződések joga - általános rész, felelősségtan
A kötelmi jog23
A kötelmi jog23
A kötelem fogalma, jellemzői23
A kötelmi jog kialakulása. A kötelmi jog a jogrendszerben24
A kötelemkeletkeztető tényállások. Bírói úton nem érvényesíthető kötelmek25
Kötelemkeletkeztető tényállások25
Természetes kötelmek (naturalis obligatio)26
Fogalom-meghatározás27
Kötelmi jog a jogrendszerben28
A szerződések joga - általános rész29
A szerződés fogalma29
A szerződés fogalma29
A szerződési jog alapelvei30
A szerződések jogának fejlődése31
A magyar magájog és szerződési jog 1514-ig31
Werbőczy Hármaskönyve és a Corpus Iuris Hungarici32
Az osztrák jogrendszer uralma 1849-186133
A modern magyar magánjog kialakulása 1861-194933
Szocialista jog 1949-199034
A magyar jogrendszer visszatérése Európába34
A szerződési jog fejlődése a rendszerváltás folyamatában35
A szerződés alanyai. A szerződés tárgya és tartalma; a szolgáltatás. Pénzszolgáltatás, kamat36
A szerződés alanyai36
A szerződés tárgya és tartalma; a szolgáltatás36
A pénzszolgáltatás. A kamat40
A szerződés létrejötte43
Általános kérdések. A szerződés alakja43
Ajánlat. Ajánlat elfogadása46
A szerződés létrejöttének speciális módozatai47
Általános szerződési feltételek. Előszerződés48
Általános szerződési feltételek48
Előszerződés49
A képviselet. A meghatalmazás50
A szerződés hatályosulása52
Harmadik személy javára szóló szerződés53
Fogalom-meghatározás53
Jogviszonyok53
A szerződés értelmezése. A culpa in contrahendo53
Fogalom-meghatározás54
Culpa in contrahendo54
Szerződéskötési kötelezettség55
A szerződések érvénytelensége (semmisség és megtámadhatóság)57
Az érvénytelenség fogalma. Semmisség és megtámadhatóság. A hatálytalanság fogalma57
Semmisség58
A cselekvőképesség hiánya vagy korlátozott volta59
Az akarat hiánya (színlelt szerződés, kényszer)59
Alaki hiba. Álképviselet60
Tilos és lehetetlen szerződések. Uzsorás szerződés60
Megtámadhatóság62
Tévedés, megtévesztés, jogellenes fenyegetés63
Objektív értékaránytalanság64
Tisztességtelen szerződési feltételek65
Az érvénytelenség jogkövetkezményei66
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek68
Általános kérdések68
A foglaló69
A kötbér70
A jótállás (garancia)71
Jogtéveszté kikötése73
Bankgarancia73
Kezesség74
Óvadék76
Zálogjog77
A zálogjog általános kérdései77
A zálogjog fajtái77
A zálogjog keletkezése, tartalma és megszűnése78
A zálogjog érvényesítése79
Önálló zálogjog80
A szerződés módosítása82
A módosulás és a módosítás fogalma, elhatárolása82
Alanyváltozás a szerződésben. Engedményezés, tartozásátvállalás. Jogutódlás83
Engedményezés83
Tartozásátvállalás85
Jogutódlás86
Módosítás a szerződés tárgyában, tartalmában és jogcímében87
A szerződés tárgyának módosítása87
A szerződés tartalmának módosítása88
A szerződés jogcímének módosítása. Tartozáselismerés88
A szerződés módosításának formái88
Módosítás szerződéssel89
Egyezség89
A bíróság szerződésmódosító jogköre90
A jogszabályváltozás szerződésmódosító hatása91
Teljesítés, beszámítás92
A teljesítés általános szabályai92
A pacta sunt servanda elve92
A jogosult érdekeinek kielégítése93
Az együttműködés elve. A tájékoztatás93
A teljesítés jogkövetkezményei94
A teljesítés helye94
Általános szabályok94
Helyi teljesítés95
Helyközi teljesítés96
A teljesítés ideje. Általános szabályok97
A teljesítés idejére vonatkozó speciális szabályok97
A teljesítés módja100
Az együttműködési kötelezettség megnyilvánulása100
A dologszolgáltatások teljesítésének módja100
Általános szabályok101
A minőség meghatározása101
A zártfajú szolgáltatás teljesítése101
Részteljesítés102
Teljesítés harmadik személy részéről102
Bírói letéttel történő teljesítés103
A beszámítás104
A beszámítás fogalma és feltételei104
A beszámítás korlátozása104
A szerződés megszűnése teljesítés nélkül. Az elévülés106
Bevezetés106
A szerződés megszűnése a felek akaratából106
A megszüntető szerződés107
A felbontó szerződés107
A felmondás107
Az elállás108
Az elengedő szerződés és a lemondás108
A szerződés megszűnése a felek akaratán kívüli okból109
Közhatalmi aktusok (jogszabály, bírósági határozat, közigazgatási határozat), mint szerződésmegszüntető okok109
Személyegyesülés (confusio)109
Halál, jogutód nélküli megszűnés110
Objektív lehetetlenülés110
Az elévülés111
Az idő hatása az igények érvényesítésére111
Az elévülési idő111
Az elévülés nyugvása és megszakadása112
Az elévülés hatása és érvényesítése113
A szerződésszegés általános kérdései115
Általános kérdések115
A szerződésszegés fogalma115
A szerződésszegés objektív és szubjektív szankciói. Kimentés115
A szerződésszegés közös szabályai116
Kogens szabályok a szerződésszegés közös szabályai körében117
A szerződésszegés fajtái120
A szerződésszegés egyes esetei121
A kötelezett késedelme. A teljesítés megtagadása121
A kötelezetti késedelem fogalma121
A késedelem jogkövetkezményei122
Objektív késedelem (objektív szankciók)122
Kártérítés, kárveszélyviselés, kötbér123
A teljesítés megtagadása123
A jogosult késedelme124
Általános kérdések124
A jogosulti késedelem esetkörei124
A jogosulti késedelem jogkövetkezményei124
Hibás teljesítés125
A hibás teljesítés fogalma. A szavatosság125
A kellékszavatossági jogok126
A kijavítás és kicserélés127
Árleszállítás, elállás128
A szavatossági határidők128
Alaphatáridők128
További határidők129
Állatszolgáltatás130
Kártérítés, kötbér, költség130
A lehetetlenülés132
A lehetetlenülés fogalma, esetei132
Jogkövetkezmények132
Objektív lehetetlenülés jogkövetkezményei133
Kötelezettnek felróható lehetetlenülés133
Jogosultnak felróható lehetetlenülés133
Residuum és surrogatum133
Több alany a szerződésben135
Kiindulópontok135
Több személy ugyanabban a helyzetben135
Több alany különféle helyzetben135
Osztott, együttes és egyetemleges kötelmek136
Osztott és oszthatatlan kötelmek többalanyúság esetén136
Osztott kötelem136
Együttes jogosultság136
Egyetemlegesség a jogosulti vagy kötelezetti oldalon137
Jogosulti egyetemlegesség137
Kötelezetti egyetemlegesség138
Bibliográfia140
Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért és a jogalap nélküli gazdagodásért143
Általános alapvetés143
A felelősség fogalma. A polgári jogi felelősség sajátosságai. Kontraktuális és deliktuális felelősség143
Vétkességtől (felróhatóságtól) függő felelősség (szubjektív felelősség). Felelősség különleges védekezést igénylő esetekben (objektív, tárgyi, eredményfelelősség)146
Vétkességtől függő felelősség (felróhatóságon alapuló felelősség, szubjektív felelősség)146
Felelősség különleges védekezést igénylő estekben (objektív, tárgyi, eredményfelelősség)147
Kártelepítés. Kártérítés-kártalanítás. Méltányosság148
Kártelepítés148
Kártérítés-kártalanítás149
Méltányosság149
Összegzés149
A polgári jogi felelősség fejlődése150
Ősi jogok150
Római jog150
Hűbéri jog151
Polgári kor151
A polgári jogi felelősség fejlődése a magyar magánjogban152
Régi magyar jog152
1840. évi 9. tc.153
A veszélyes üzemi felelősség megjelenése154
Az Mtj. felelősségi rendszere155
A Ptk. felelősségi rendszere155
A Ptk. felelősségi rendszere a szerződésen kívül okozott károkért157
A Ptk. általános polgári jogi felelősségi szabálya (339. §). A polgári jogi felelősség feltételei e szabály alapján157
Bevezető157
A 339. § (1) bek. elemei és részletes elemzése158
A kártérítés egyéb általános szabályai (Ptk. 339-344. §)161
Kárenyhítési kötelezettség és kármegosztás161
Kármegelőzés károsodás veszélye esetén162
A felelősség korlátozás és kizárása szerződéssel. Beleegyezés a károsításba162
Jogos védelem163
Több személy közös károkozása164
A felelősség egyes esetei a Ptk-ban165
Közös vonások165
A veszélyes üzem működéséből eredő károk166
A fokozott veszéllyel járó tevékenység166
Üzembentartó167
Veszélyes üzemek találkozása168
Más személyért való felelősség169
A vétőképtelenek károkozásáért való felelősség169
A jogi személy felelőssége171
Állattartók felelőssége174
A háziállatok által okozott kár174
Vadállat tartásával okozott kár175
A vadon élő állatok károkozása175
Az épületkárokért való felelősség175
Épület leomlása, épületrészek leválása176
Az épületre kifüggesztett tárgyak leeséséből keletkezett kár177
A lakásból kiejtett, kidobott vagy kiöntött tárgy által okozott kár177
A felelősség egyes esetei a Ptk-n kívül177
A termékfelelősség177
Orvosi felelősség178
Az atomenergia alkalmazásával és a bánya károkkal kapcsolatos felelősség180
A kár megtérítése181
A kártérítés módja181
A reparáció. A teljes kártérítés elve181
A kár. A kár elemei. Esedékesség. Elévülés183
A nem vagyoni kár185
Bevezetés. Történeti gyökerek185
A nem vagyoni kár alkalmazási köre186
Az általános kár187
Járadék188
Általános kérdések189
A járadék összege189
A hozzátartozók járadékigénye190
Jogalap nélküli gazagodás192
Irodalomjegyzék194
Egyes szerződések
Adásvételi szerződés199
Az adásvételi szerződés fogalma199
Az adásvételi szerződés alanyai200
Az adásvétel tárgya200
Az adásvételi szerződés tartalma202
Az adásvételi szerződés különös nemei207
A megtekintésre vétel207
A próbára vétel208
Minta szerinti vétel208
A részletvétel208
Az elővásárlási jog209
A visszavásárlási jog210
A vételi jog (opció)211
A csere211
A távollevők között létrejött szerződések212
A távollevők között kötött szerződések fogalma212
Előzetes tájékoztatási kötelezettség213
Írásbeli tájékoztatás213
A fogyasztó feltétlen elállási joga213
A teljesítés214
A bizonyítási teher214
Rendelés nélküli teljesítés (inercia szerződések)214
A fogyasztó hátrányára való eltérés tilalma214
A házaló kereskedés (Door to Door Sale)214
A házaló kereskedés fogalma215
A fogyasztó elállási joga215
Az eladó kötelezettségei215
Felelősségi szabályok216
Csomagküldő kereskedelem216
A szállítási szerződés217
A szállítási szerződés fogalma217
A szállítási szerződés megkötése218
A szállítási szerződés alanyai218
A szállítási szerződés tárgya219
A szállítási szerződés tartalma219
A felek jogai és kötelezettségei220
Szerződésszegés - igényérvényesítés223
A közüzemi szerződés224
A közüzemi szerződés fogalma224
A szerződés alanya és tárgya224
A szerződés megkötése225
A szerződés tartalma és teljesítése227
Szerződésszegés227
A szerződés megszűnése228
A vállalkozási szerződés231
A vállalkozási szerződés jogi szabályozása231
A vállalkozási szerződés fogalma, más szerződésektől való elhatárolása232
A vállalkozási szerződés fogalma232
A vállalkozási szerződés más szerződésektől való elhatárolása232
A szerződés alanyai234
A szerződés megkötése234
A szerződés tartalma, a felek jogai és kötelezettségei235
A szerződés tartalma235
A vállalkozó jogai és kötelezettségei236
A megrendelő jogai és kötelezettségei238
A felek együttműködési kötelezettsége241
A szerződés teljesítése242
Szerződésszegés243
Speciális vállalkozási szerződések246
A fővállalkozási szerződés246
Építési szerződés247
Szerelési szerződés250
A szolgáltatás tárgya250
A szerelési szerződés teljesítési szabályai250
A tervezési szerződés251
Kutatási szerződés255
A kutatási szerződés fogalma, forrásai255
A kutatási szerződés lényeges elemei255
A szellemi alkotás feletti rendelkezés255
Szavatossági és felelősségi szabályok256
Az utazási szerződés257
Az utazási szerződés forrásai és fogalma257
Az utazás szervezősi szerződés257
Utazás közvetítő szerződés259
A franchise szerződés261
A szerződés fogalma261
A franchise típusai262
A franchise szerződés tartalma263
A felek jogai és kötelességei263
A szerződés megszűnése264
Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés266
A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés fogalma266
A szerződés megkötése267
A szerződés alanya és tárgya268
A szerződés tartalma269
A szerződés teljesítése269
A teljesítés mennyisége269
A teljesítés ideje270
Teljesítést elősegítő szolgáltatások270
A teljesítés helye271
Akadályközlési kötelezettség271
A szerződésszegés és igényérvényesítés271
A bérleti szerződés274
A használati kötelmek jellegzetességei274
A bérleti szerződés jogi szabályozása, fogalma274
A bérleti szerződés alanyai275
A bérleti szerződés tárgya275
A bérleti szerződés létrejötte275
A felek jogai és kötelezettségei275
A bérbeadó jogai és kötelezettségei275
A bérlő jogai és kötelezettségei278
A bérlő főkötelezettsége a bérleti díj megfizetése278
A bérlő jogai279
A bérleti jogviszony megszűnése279
A lakásbérlet282
A lakásbérlet jogi szabályozása282
A lakásbérleti szerződés alanyai282
A lakásbérleti szerződés létrejötte, tárgya283
A felek jogai és kötelezettségei284
A bérbeadó kötelezettségei és jogai284
A bérlő kötelezettségei és jogai285
A lakásbérleti szerződés megszűnése286
A haszonbérlet291
A haszonbérlet szerződés jogi szabályozása, fogalma291
A haszonbérleti szerződés létrejötte291
A haszonbérleti szerződés alanyai292
A haszonbérlet tárgya292
A felek jogai és kötelezettségei292
A haszonbérlő jogai és kötelezettségei292
A haszonbérbeadó jogai és kötelezettségei293
A haszonbérlet megszűnése293
A lízingszerződés296
A lízing fogalma, jogi szabályozása296
A lízingszerződés létrejötte, alanyai297
A lízing tárgya297
A szerződés tartalma, a felek jogai és kötelezettségei298
A szerződés megszűnése298
A koncesszió299
A koncesszió jogi szabályozása299
A koncessziós szerződés fogalma299
A koncessziós szerződés létrejötte300
A koncessziós szerződés alanyai301
A koncesszió tárgya302
A koncessziós szerződés tartalma302
A koncesszió megszűnése303
A letét305
Fogalma305
Jogok - kötelezettségek305
A letét megszűnése306
A letét idő előtti megszüntetése306
A határozott, valamint a határozatlan letéti szerződés felmondása306
A letét különös nemei306
Szállodai letét307
Fürdők, kávéházak, éttermek, színházak és hasonló vállalatok letéti szerződései308
Rendhagyó letét309
A bankletét, a közgyűjteményi letét, a bírói letét és az ügyvédi letét309
A megbízási szerződés311
A megbízási szerződés fogalma. Elhatárolási kérdések311
A felek jogai és kötelezettségei313
A megbízott jogai, kötelezettségei313
A megbízó jogai, kötelezettségei314
A megbízás megszűnése314
A megbízás egyes esetei316
Ügyvédi megbízás316
Piaci-kereskedelmi megbízások317
Orvosi-kezelési szerződések317
Bizomány, szállítmányozás318
Megbízás nélküli ügyvitel318
Fogalma318
A beavatkozás helyénvalósága319
Jogok-kötelezettségek319
Önálló kereskedelmi ügynök321
Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés jogi szabályozása321
A szerződés fogalma, alanyai322
A szerződés tárgya322
A szerződés létrejötte322
Az önálló kereskedelmi ügynöki jogállása323
A megbízó jogállása324
Díjfizetés324
A jutalék324
A jutalék formái324
A jutalék esedékessége325
A jutalék elszámolása326
A megbízó tájékoztatási, együttműködési kötelezettsége326
Kárveszély-viselés326
A szerződés megszűnése326
Versenykizáró megállapodás327
A fuvarozási szerződés328
A fuvarozási szerződés fogalma328
A fuvarozás fajai329
A fuvarozási szerződés létrejötte329
A szerződés alanyai330
A fuvarozási szerződés tárgya330
A fuvarozó jogai és kötelezettségei330
A feladó és a címzett jogai és kötelezettsége332
Felelősségi szabályok a fuvarozási szerződés körében. Szerződésszegés333
A fuvarozó szerződésszegése és jogkövetkezményei333
A feladó és címzett által okozott szerződésszegések és jogkövetkezmények334
Egyéb kárigények335
Személyfuvarozás335
A bizományi szerződés337
A bizományi szerződés jogi szabályozása, fogalma337
A bizományi szerződés alanyai, létrejötte338
A bizományi szerződés tárgya, tartalma338
A felek jogai és kötelezettségei339
A bizományos jogai és kötelezettségei339
A megbízó jogai és kötelezettségei340
A bizományi szerződés megszűnése340
A szállítmányozási szerződés342
A szállítmányozási szerződés fogalma342
A szerződés létrejötte343
A szállítmányozó jogai és kötelezettségei344
A megbízó kötelezettségei és jogai345
A szerződésszegés, felelősség345
Igényérvényesítés346
Pénzkötelmek348
A pénzkötelmekről általában348
A kölcsönszerződések349
A kölcsön fogalma, jogi szabályozása349
A kölcsönszerződés alanyai és fajtái349
A felek jogai és kötelezettségei349
A kölcsönszerződés megszűnése350
A bankhitelszerződés351
A hitelszerződés fogalma, jogszabályozása351
A bankhitelszerződés létrejötte352
A felek jogai és kötelezettségei352
A szerződés megszűnése352
A bankszámlaszerződés353
A bankszámlaszerződés fogalma353
A szerződés alanyai353
A felek jogai és kötelezettségei353
A bankszámlaszerződés megszűnése354
A betétszerződés354
Folyószámla-szerződés355
A takarékbetét-szerződés356
A biztosítási szerződés359
A biztosítási tevékenység és jogi szabályozása359
A biztosítási szerződés fogalma, fajai360
A biztosítási szerződés létrejötte és hatálya361
A biztosítási szerződés megkötése361
A biztosítási szerződés hatálya362
A biztosítási szerződés alanyai363
A biztosítási szerződés tárgya365
A biztosítási szerződés tartalma365
A felek jogai és kötelezettségei366
A biztosító jogai és kötelezettségei366
A szerződő fél és a biztosított jogai és kötelezettségei368
A biztosítási szerződés megszűnése370
Vagyonbiztosítási szerződések sajátos szabályai371
A vagyonbiztosítás fogalma371
A vagyonbiztosítási szerződés tárgya371
A felek jogai és kötelezettségei372
Kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettség372
Törvényi engedmény373
A vagyonbiztosítási szerződés rendes felmondása373
A felelősségbiztosítási szerződés sajátosságai374
Az élet- és balesetbiztosítási szerződések sajátosságai375
Az életbiztosítási szerződés375
A balesetbiztosítási szerződés377
Az ajándékozási szerződés379
Az ajándékozási szerződés fogalma, létrejötte379
Az ajándékozási szerződés alanyai és tárgya379
A felek jogai és kötelezettségei379
Az ajándék visszakövetelése380
A haszonkölcsön383
Fogalma, elhatárolása383
A szerződés létrejötte383
A haszonkölcsön tartalma384
Megszűnés385
A tartási és életjáradéki szerződés386
A tartási szerződés szabályozása és fogalma386
A tartási szerződés sajátos vonásai386
A szerződés alanyai388
A szerződés létrejötte388
A szerződés tartalma. A felek jogai és kötelezettségei388
Az ellenszolgáltatás389
A szerződés módosítása390
A tartási szerződés megszűnése391
Bibliográfia393
A könyben szereplő legfontosabb jogszabályok395
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kötelmi jog Kötelmi jog

A felső lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.780 Ft
1.390 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Kötelmi jog Kötelmi jog

A lapélek elszíneződtek, a borító belső oldalán tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
2.780 Ft
1.940 ,-Ft 30
16 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Kötelmi jog Kötelmi jog Kötelmi jog Kötelmi jog Kötelmi jog Kötelmi jog

A lapélek enyhén foltosak, a kötet lapjain aláhúzások, színes kiemelések, jelölések találhatóak.

Állapot: Sérült
2.780 Ft
2.220 ,-Ft 20
18 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Kötelmi jog Kötelmi jog Kötelmi jog

A borító enyhén kopott, a lapélek elszíneződtek. Néhány lapon ceruzás aláhúzás, jelölés található.

Állapot:
2.780 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba