Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Jogtudományi Közlöny 1983. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata/XXXVIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 679 oldal
Sorozatcím: Jogtudományi Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Domé Györgyné: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdasági tevékenysége1
Felkay Andrásné-Kiss Daisy: A személyiség védelme és a bírói gyakorlat8
Jobbágyi Gábor: Személyiségi jogok - egészségügyi szerződés15
Drgonec, Jan-Fábry, Anton: A korszerű orvosi beavatkozások és a jogi felelősség27
Székely János: Jogi kérdések a szakvéleményben40
Fczeréné, Sirko Alexandra: A család intézménye az újabb szovjet jogalkotásban47
Véres József: Földes Ivánra emlékezünk51
Domány András: Új vonások a szejm működésében és a bírósági rendszerben Lengyelországban52
Szemle
Rutai István: Acélszerkezet-gyártó vállalati gazdasági munkaközösségek szervezésének tapasztalatai a Dunai Vasműben48
Király Ernő: Nemzetiségi jog - nemzeti tulajdon50
Jogirodalom - Jogélet
Varga Csaba: Összehasonlítás s az összehasonlító jogi világkongresszusok53
Ujlaki László: A magyar gazdaságirányítás joga56
Vörös Imre: A szocialista piaci magatartás joga (Ficzere Lajos)57
Farkas József:
Kengyel Miklós: Tudományos emlékülés Kauser Lipót születésének centenáriumán a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen59
Balásházy Mária: A tulajdonjogi konferenciáról61
2. szám
Kovács István: Szabó Imre 70 éves65
Samu Mihály: A társadalmi szabályok és a jog69
Fürész Klára: A jogalkalmazói jogképződés (a bíró alkotta jog) alkotmányos kérdései napjaink szocialista fejlődésében76
Hartai László: A fejlődés újabb szakasza a gyermekelhelyezési perekben82
Nagy Ferenc: Szabadságelvonással járó intézkedések a veszélyes visszaeső bűnelkövetőkkel szemben88
Kiss György: A diszkréció néhány problémája a munkajogban96
Mavi Viktor: A Szovjetunió nemzetközi magánjoga a hetvenes években104
Othmar Jauernig: Az anyagi jog és az eljárási jog109
Szemle
Herczegh Géza: Egy "kelet-európai birodalom" kialakításának körvonalai, avagy későközépkori perszonáluniók Kelet-Közép-Európában114
R. Steding: A Német Demokratikus Köztársaság új termelőszövetkezeti törvényéről118
Szük László: Szakirodalmi kodifikáció119
Jogirodalom - Jogélet
Szilágyi István: Konferencia a közigazgatás fejlesztésének nemzetközi jogi aspektusairól120
Trócsányi László: Abonyi Géza kandidátusi értekezésének vitája az Akadémián121
Kabódi Csaba: Kandidátusi értekezés vitája a magánvádas eljárástól123
3. szám
Schmidt Péter: A föderáció elvének elismeréséhez127
Takács Imre: A nemzetiségek jogai a Szovjetunióban129
Vörös Imre: A gazdasági verseny, a piaci magatartás tisztesége jogi szabályozásának vázlata135
Zoltán Ödön: A polgári jogi társaságról142
Tokaji Géza: Büntetőjog-dogmatika és dialektika149
Kiss György: A munkaügyi eljárásban való szakszervezeti részvétel jellegének néhány problémája155
Hamza Gábor: "Kartellekre" és "monopóliumokra" vonatkozó szabályozás a római jogban162
Gábor Ferenc: Új korszak az Egyesült Államok nemzetközi magánjogában167
Szemle
Újlaki László: Ismét néhány szó az ún. szerződési fegyelemről172
Csizmadia Andor: A házasság a feudális korban és a trienti zsinat rendelkezéseinek végrehajtása Magyarországon174
Habermann Gusztáv: Richter Béla (1904-1982)179
Jogirodalom
Kiss Barnabás: A Szovjetunió kialakulása és a szovjet szövetségi alkotmány fejlődésének dokumentumai180
Rácz Attila: Alapvető munka a burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulásáról182
Erik Anners: Európai jogtörténet (Horváth Pál)184
4. szám
Kádár Béla: Magyar külgazdasági stratégia a nyolcvanas években187
Salgó István: A magyar külkereskedelem szervezeti rendszere196
Ficzere Lajos: A külgazdasági kapcsolatok irányításáról201
Boldizsárné Wessely Katalin: Gondolatok a külkereskedelem belföldi kapcsolati rendszeréről208
Harmathy Attila: A tartós gazdasági kapcsolatokból eredő jogviták a választottbíróság gyakorlatában216
Lothar Rüster: A jogfejlődés jelenlegi helyzete és további feladatai a KGST-ben222
Nagy Boldizsár: A szocialista országokkal folytatott árucsereforgalom joga és gyakorlata225
Bauer Miklós: Vannak-e "relative kogens" rendelkezések a KGST/ÁSZF-ben?233
Mádl Ferenc: A 80-as évek nemzetközi gazdasági kapcsolatainak jogi problémái (a GATT korlátai) magyar szemmel238
Gert Nicolaysen: Az Európai Gazdasági Közösség autonóm kereskedelempolitikája254
Kolben György: Iparjogvédelem és az EGK versenyjoga260
Andreas Wass von Czege: A nyugatnémet és magyar vállalatok közötti kooperációk gazdasági előfeltételei, lehetőségei és célkitűzései268
Vékás Lajos: Magyar és nyugatnémet vállalatok közötti kooperációs szerződések274
Szemle
Mohi Csaba: A dömpingjog néhány összefüggéséről278
Juhász Jánosné: A KGST 1973. évi "Műszaki Szolgálat Általános Feltételei" 1982. évi szövegezésben284
5. szám
Szabó Imre: A jog fogalma Marx műveiben287
Wolfgang Weichelt: A tudományos alkotmányelmélet marxista megalapozása291
Lőrincz Lajos: A kormányzat rendszerének változásai a szocialista országokban300
Baka András: Egy liberális jogállam-koncepció nemzetiségi vonatkozásai311
Tanka Endre: Az állam elővásárlási joga és az állam javára marasztalás318
Nagy Károly: A nemzetközi jogi aktusok érvénytelensége mint a jogsértés szankciója325
Kresimir Sajko: Az 1982-es jugoszláv nemzetközi magánjogi törvény Általános Része334
Szemle
Halász József: Garancsy Mihályné 1921-1983339
Rácz Lajos: II. József és a korabeli magyar közigazgatás338
Kálmán György: A szerződések gazdaságszervező szerepéről345
Bauer Miklós: Gondolatok a szerződési fegyelemről347
Jogélet - Jogirodalom
Vermes Miklós az 1983. évi Hermann Mannheim díj kitüntetettje349
Takács Albert: A társadalmi-jogi változás. Sajó András doktori értekezésének vitájáról349
Visegrády Antal: Vitaülés az állami tevékenységformákról és jogi eszközeiről352
Varga Péter: A gondnokság alá helyezés iránti perek problematikája354
Ficzeréné Sirkó Alexandra: Közös munka a szocialista országok munkajogáról357
6. szám
Sajó András: A jogszabályváltozás mint társadalmi viszályok átmeneti lezárása359
Törő Károly: A munka szabadságának védelme a polgári jogban363
Erdősy Emil: Az orvosi tevékenység megengedett kockázata és a büntetőjogi felelősség370
Szilágyi István: Sugárzott műsorok vezetékes továbbközvetítésének szerzői jogi kérdései377
Bajory Pál: Eljárás jogszabályok alkalmazása a házassági vagyonjogi perekben383
Walther J. Habscheid: A svájci polgári eljárásjog - egyöntetűség vagy sokféleség?395
Martonyi János: Egységes kolliziós jog az EGK-ban402
Szemle
Ádám Antal: In memoriam Bihari Ottó408
Mádl Ferenc: Simon Gyula (1899-1982)411
Rácz György: Egy polihisztor magyar jogász emlékezete412
Farkas József: Megjegyzések Ujlaki László gondolataihoz413
Janicsák József: A gyermek elhelyezésére és átadására vonatkozó bírósági határozat végrehajtása a rendőrség (karhatalom) közreműködésével414
Prugberger Tamás: Az állami vállalati és a szakcsoporti önrendelkezés néhány tulajdonjogi és egyéb vagyonjogi kihatású problémájára416
Jogélet - Jogirodalom
Bándi Gyula: Környezetvédelmi jog (Trócsányi László)419
A. Darijmaa: Nemzetközi jogi forrásmunkák a régi Mongóliáról420
Posta Ilona: Vitaülés Szegeden Bruhács János "Nemzetközi jogi felelősség a nemzetközi folyóvizek szennyezéséért" című munkájáról422
7. szám
Halász József: Marx és az államtudományok mai kérdései427
Schmidt Péter: A magyar jogforrási rendszer alkotmányjogi problémái429
Ficzere Lajos: A Minisztertanács a politikai és kormányzati rendszerben435
Szamel Katalin: A megyei szakigazgatás szervezetének problémái és fejlesztésének lehetőségei445
Bálint Tibor:
Jutasi György: A táj jogi védelme452
Nagy Károly: Az önsegély a nemzetközi jogban458
Ádám Antal: A közjogi szerződések az NSZK-ban466
Török Gábor: A gazdasági munkaközösség működésének néhány problémája471
Szemle
S. P.: Seres Imre (1928-1983)477
Népbírósági perek Magyarországon 1945 után478
A. Trajnyin: Decentralizáció és helyi igazgatás a modern tőkés államban481
Frohmut Müller: A társadalmi bíróságok jogkörének kibővítése a Német Demokratikus Köztársaságban486
Jogirodalom - Jogélet
Szamel Lajos: Az államigazgatási felelősség alapproblémái (Ferenczy Endre)488
Bíró Boldizsár: Kommunális és ipari szolgáltatások időszerű államigazgatási és jogi kérdései491
Ny. G. Turkó könyve a magyar tanácsrendszerről (Dunay Pál)493
Jozef Klimko: Vyvoj uzenia Slovenska a utváránie jeho hranic (Jozef Karpat)495
Dobrovszky Jenő: Doktori értekezés a nemzetközi iparjogvédelem jogegységesítési kérdéseiről495
György István: Tudományos konferencia a személyzeti politikáról496
8. szám
Dezső Márta: A szocialista választási rendszerek fejlődésének irányai449
Rácz Attila: Törvényesség és jogszabályhoz kötöttség a közigazgatásban506
Tamás András: Vázlat a jogról, mint sajátos társadalmi technikáról513
Irk Ferenc: Szituáció - veszélyszituáció - bűncselekmény-szituáció520
Ustor Endre: Adalék a legnagyobb kedvezményes záradékra vonatkozó szabályok kodifikációjához526
Szemle
Eörsi Gyulának adományozták az akadémiai aranyérmet536
Szabó Andrást akadémiai díjban részesítették536
Samu Mihály: Megjegyzések a jogi felelősségről egy tanulmánykötet kapcsán536
Takáts Péter: Fegyelmezhetők-e a piaci zavarok?547
Jogirodalom - Jogélet
Török Gábor:
Csécsi György: A Polgári Törvénykönyv Magyarázata549
Bodnár László: Szociológiai tanulmányok a nemzetközi jogról553
Szitás Benedek: Reformtörekvések a polgári elljárásjogban556
9. szám
Peschka Vilmos: A jogosulti késedelem paradoxona559
Sári János: A normatív utasítás jogforrási megítéléséhez565
Gervai Pál: Állami irányítás és szabályozott piac a szocializmusban569
Boytha Györgyné: A piacfelügyelet574
Bernhard Graefrath: A Genfi Egyezményeket kiegészítő Jegyzőkönyv ténymegállapító bizottsága581
Szemle
Varga Emil: Gazdasági bírság a gyakorlatban585
Makay Gusztáv: A csehszlovák Polgári Törvénykönyv módosítása590
H. T. Klami: A római jog recepciójának kérdése Finnországban593
Kaiser Klára:
Biró György: A Polgári Törvénykönyv magyarázata (II)598
Jogirodalom - Jogélet
Földi András: Jogösszehasonlítás és antikvitás. Hamza Gábor doktori disszertációjának védése az Akadémián601
Popovics Béla: A jugoszláviai önigazgatásról603
Székely László: Vitaülés a kisvállalkozásokról605
10. szám
Hágelmayer Istvánné: Koncepció egy új Munka Törvénykönyv megalkotásához611
Sárközy Tamás: A klasszikus jogi személyelméletek mai nyugati értelmezéséről622
Holló András: Az államigazgatás törvényessége feletti "külső" felügyelet jogi megoldásai636
Kiss Gy. Kálmán: A gazdasági folyamatok jogi szabályozásának kérdéséhez644
Mohi Csaba: A külkereskedelem-irányítási államigazgatási eszköztár és a gazdaságirányítási rendszer változásainak fejlődéstörténeti dialektikája651
Kállay István: A jobbágy ősi földje664
Szemle
Hámori Vilmos: A bíróság igazságszolgáltatási tevékenységének jogszabályhoz való kötöttsége669
Aldo Cesari: A szakszervezeti mozgalom jelenlegi helyzete Olaszországban673
Jogirodalom
Vida Sándor: Védjegy és vállalat (Bérczi Imre)675
Nagy Lajos: Az ártatlanság vélelme a szovjet büntetőeljárásban678
11. szám
Varga Csaba: "Külső" és "belső" a jogban683
Novotni Zoltán: A kétszemélyes relatív szerkezet szétbomlásának jelei kötelmi jogunkban688
Bakóczi Antal: Az élet elleni cselekmények megítélésének társadalmi-gazdasági meghatározottsága698
Gáspárdy László: Két perjogi reform, a pertartamrövidítés eltérő útjai705
Kovács Péter: Az emberi jogok nemzetközi jogi védelme a polgárháborúban709
Kardos Gábor: Az OECD-eszközrendszere a nyugati gazdaságpolitikai koordináció szolgálatában716
Szemle
Prugberger Tamás: A szakcsoporti tagsági viszony szabályozásának néhány jogi problémája723
Nagy Ferenc: Az észak-amerikai és a svéd kriminálpolitikai irányváltásról726
Jogirodalom
Sárközy Tamás: A jogi felelősség a népgazdaságban (Székely László)732
V. Italia: A speciális törvények (Salzmann Géza)735
12. szám
Peschka Vilmos: Gondolatok a jog sajátosságáról739
Szentpéteri István: Az igazgatás határai, társadalmi ellenőrzések problémái744
Dunay Pál: A kormány és a jogalkotás az európai szocialista államokban755
Regőczy Sándor: Külföldi részvétellel működő gazdasági társulások762
Hamza Gábor: Integrálódás és differenciálódás az antik jogokban: a magánjogi rendszer egyetemességének kérdése767
Jogirodalom
Bihari Ottó: Korszerű tendenciák az államhatalom gyakorlásában (Sükösd Ferenc)774
Ruszoly József: A választási bíráskodás Magyarországon 1848-1948 (Kajtár István)775
Irk Ferenc: Gondolatok a vétkes gondatlanság megelőzéséről777
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem